Hotărârea nr. 65/2011

65/01.03.2011 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara, pentru anul 2011
Hotararea Consiliului Local 65/01.03.2011
privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara, pentru anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.370/04.02.2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.276/24.12.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara, pentru anul 2011, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Fiscale :
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Serviciului pentru Protecţia Familiei şi Copilului Timişoara;
- S.C. Horticultura S.A ;
- S.C. Pieţe S.A;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA la HCLMT nr.........din...............

Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara, pentru anul 2011

Nr. crt.

Obiectiv

Acțiuni și măsuri întreprinse

Responsabil

1.

Salubrizare parcuri aflate in administrarea S.C.

Horticultura S.A.

  • -  maturat alei

  • -  adunat hartie, peturi, crengi, frunze si alte deseuri

  • -  maturat zapada

Persoanele desemnate de catre S.C. Horticultura S.A.

2.

Salubrizare piete aflate in administrarea S.C. Piete S.A.

  • -  - maturat / spalat

  • -  adunat hartie, peturi, si alte deseuri

Persoanele desemnate de catre S.C. Piete S.A.

3.

Manipulare cutii lapte praf la Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei

- transportare/depozitare cutii lapte praf din mijloc de transport in depozit

Persoanele desemnate de catre Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei

Sef Serviciu

Inspector Csilla Hegyi


Budinca Danila

Consiliul Local al Municipiului Timișoara Direcția de Asistență Socială Comunitară Nr.370/04.02.2011

Aprobat, Primar

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT

privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara,

pentru anul 2011

Art. 6 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, prevede: „Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii”

Conform art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001, modificat prin pct.2 din Legea nr.276/2010, începând cu data de 01.01.2011, „ Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. 2, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi actualizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărâre a consiliului local.”

Până în prezent efectuarea orelor de muncă a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, s-a făcut în baza convențiilor de colaborare încheiate între Primăria Municipiului Timișoara cu S.C. Horticultura S.A. și cu S.C. Piețe S.A.

În baza acestor convenții, regiile mentionate asigură instructajul privind normele de tehnică a securității muncii, țin evidența efectuării acestor ore și intocmesc pontajul pe care il transmit lunar Direcției de Asistență Socială Comunitară.

Precizăm că, în luna decembrie 2010 au efectuat munca in folosul comunității un numar de 29 de persoane beneficiare de ajutor social apte de muncă dintr-un total de 225 familii beneficiare.Dintre aceștia 9 persoane au efectuat munca în cadrul S.C. Horticultura S.A, 18 persoane în cadrul S.C. Piețe S.A și 2 persoane în cadrul Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara.

Planul de acțiuni și lucrări de interes local a fost întocmit în colaborare cu S.C. Horticultura S.A. cu S.C. Piețe S.A și cu Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara și este prezentat în anexă.

Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat coroborat cu art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM :

1. Aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara, pentru anul 2011, conform anexei.

Viceprimar                                                     Director Executiv

Adrian Orza                                                  Maria Stoianov

Sef Serviciu

Budinca Danila


Consilier Juridic

Mariana Sarac


Șef Serviciu Juridic

Mirela Lasuschevici

Inspector

Csilla Hegyi

COD FP53-01, ver.1

ANEXA la HCLMT nr.........din...............

Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara, pentru anul 2011

Nr. crt.

Obiectiv

Acțiuni și măsuri întreprinse

Responsabil

1.

Salubrizare parcuri aflate in administrarea S.C. Horticultura S.A.

  • -  maturat alei

  • -  adunat hartie, peturi, crengi, frunze si alte deseuri

  • -  maturat zapada

Persoanele desemnate de catre S.C. Horticultura S.A.

2.

Salubrizare piete aflate in administrarea S.C. Piete S.A.

  • -  - maturat / spalat

  • -  adunat hartie, peturi, si alte deseuri

Persoanele desemnate de catre S.C. Piete S.A.

3.

Descărcare și manipulare cutii lapte praf la Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei

- transportare cutii lapte praf din mijloc de transport in depozit

Persoanele desemnate de catre Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei

Sef Serviciu

Inspector Csilla Hegyi


Budinca Danila