Hotărârea nr. 64/2011

64/01.03.2011 privind stabilirea suprafeţei luate în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe suprafeţele aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 64/01.03.2011
privind stabilirea suprafeţei luate în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe suprafeţele aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-000816 /14.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare cu modificările şi completările aduse de Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;
În conformitate cu reglementările Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare şi a Ordinului nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
Având în vedere adresa cu nr. RE2010-6235 /15.11.2010 în care S.C AQUATIM S.A ne solicită să comunicăm suprafaţa luată în calcul pentru determinarea volumului apelor meteorice, în vederea actualizării contractului privind serviciul de preluare a apelor meteorice în reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara ;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. SC2011-922/17.01.2011 a compartimentului de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suprafaţa de 2.000.000 mp aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara care se va lua în calcul pentru determinarea volumului apelor meteorice ce vor fi preluate în reţeaua de canalizare a Municipiului Timişoara conform Notei de fundamentare nr. SC2011-922/17.01.2011, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- S.C. "AQUATIM" S.A;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ


PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA TEHNICĂ


BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2011- 922/17.01.2011

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind stabilirea suprafeței luate în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe domeniul public al Municipiului Timișoara

în vederea stabilirii suprafeței luate în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe suprafețele aparținând domeniului public al Municipiului Timișoara, menționăm următoarele:

Suprafața de pe care se preiau apele meteorice în rețeaua de canalizare este suprafața adiacentă rețelei de canalizare existente în acest moment în municipiul Timișoara.

în consecință, suprafața v-a fi calculată prin înmulțirea lungimii rețelei de canalizare cu lățimea de pe care se preiau apele meteorice.

Lungimea rețelelor de canalizare în municipiul Timișoara, la finalul anului 2010, este de aproximativ 560 km. Având în vedere faptul că în cartierele mărginașe ale orașului o parte din apele pluviale se preiau prin canale pluviale deschise, se v-a lua în considerare o lungime de aproximativ 500 km.

De asemenea, propunem a se lua în considerare o lățime de aproximativ 4 m de carosabil de pe care se preiau apele pluviale spre receptorii pluviali.

în concluzie, propunem suprafața de 2.000.000 mp ( 500.000 m x 4m ), pentru a fi luată în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe domeniului public al Municipiului Timișoara.

MARIUS O


ȘEF BIROUL HIDROTEHNIC, MARIUS ONEȚIU

ȚIU


ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA TEHNICĂ

BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2011- 000816/14.01.2011

REFERAT

privind stabilirea suprafeței luate în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe suprafețele aparținând domeniului public al Municipiului Timișoara

Canalizarea municipiului Timișoara funcționează în general în sistem unitar, aceasta colectează si transportă gravitațional apele uzate menajere, industriale și apele meteorice spre stația de epurare;

în vederea realizării obiectivelor și sarcinilor ce îi revin în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a localităților, S.C AQUATIM S.A.,ca operator regional al serviciilor publice de apă și de canalizare, trebuie să efectueze și serviciul de colectare,transport și epurare a apelor meteorice;

în prezent, Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cât și Legea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr. 241/2006 reglementează serviciul de canalizare si epurare a apelor meteorice , in timp ce STAS - ul 1846-90 stabilește metodele de determinare a debitelor de canalizare, inclusiv a „debitelor de ape meteorice". Toate aceste reglementări legale demonstrează că serviciul de canalizare și epurare a apelor meteorice este un serviciu distinct care trebuie plătit de către consumatori.

Baza legală care reglementează facturarea acestui serviciu este HG 1591/2002 care prevede: "cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua publică de canalizare este determinată prin înmulțirea cantității specifice multianuale de apă meteorică, stabilită conform normativelor în vigoare, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator."

Lunar, Administrația Națională de Meteorologie - Centrul de Meteorologie Regional „Banat-Crișana” Timișoara comunică cantitatea de precipitații de pe unitatea de suprafață O o

(m /m ) operatorului regional S.C AQUATIM S.A. Aceasta se înmulțește cu suprafața de pe care se colectează apa meteorică, declarată de consumator la încheierea contractului cu S.C AQUATIM S.A. și apoi cu tariful pentru canalizare.

ORDIN nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare emis de către AUTORITATEA NAȚIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ prevede la art 11. alin. 3 :

3. Stabilirea cantității de apa meteorica preluată în rețeaua de canalizare se determina prin înmulțirea cantității specifice de apa meteorica comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator, și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846-1:2006, utilizând [se trece una dintre metodele de la lit. a) sau b)]:

  • a) relația de calcul analitic din anexa nr. 3 la contract;

  • b) norma specifica determinata analitic pe categorii de utilizatori, aprobată prin

Hotărârea consiliului local nr.....din data de .....................

Prin adresa cu nr. RE2010-6235 /15.11.2010, S.C AQUATIM S.A ne solicită să le comunicăm suprafața luată în calcul pentru determinarea volumului apelor meteorice, în vederea actualizării contractului privind serviciul de preluare a apelor meteorice în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara;

In vederea stabilirii suprafeței luate în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe suprafețele aparținând domeniului public al Municipiului Timișoara, menționăm următoarele:

Suprafața de pe care se preiau apele meteorice în rețeaua de canalizare este suprafața adiacentă rețelei de canalizare existente în acest moment în municipiul Timișoara.

în consecință, suprafața v-a fi calculată prin înmulțirea lungimii rețelei de canalizare cu lățimea de pe care se preiau apele meteorice.

Lungimea rețelelor de canalizare în municipiul Timișoara, la finalul anului 2010, este de aproximativ 560 km. Având în vedere faptul că în cartierele mărginașe ale orașului o parte din apele pluviale se preiau prin canale pluviale deschise, se v-a lua în considerare o lungime de aproximativ 500 km.

De asemenea, propunem a se lua în considerare o lățime de aproximativ 4 m de carosabil de pe care se preiau apele pluviale spre receptorii pluviali.

în concluzie, propunem suprafața de 2.000.000 mp ( 500.000 m x 4m ), pentru a fi luată în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe domeniului public al Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Stabilirea suprafeței de 2.000.000mp aparținând domeniului public al municipiului Timișoara care se va lua în calcul pentru determinarea volumului apelor meteorice ce vor fi preluate în rețeaua de canalizare a Municipiului Timișoara.

ser


VICEPRIMAR, SORIN-GRINDEANU

)RDI

CHfi


DIRECTOR DI

CHfi


ȚTA TEHNICĂ,


ȘEF BIROUL HIDROTEHNIC, MARIUS ONEȚIU


CONSILIER, MARINELA LUCUȚ

AVIZAT


IC