Hotărârea nr. 63/2011

63/01.03.2011 privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006
Hotararea Consiliului Local 63/01.03.2011
privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-2746/10.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa RM2011-000189/01.02.2011, a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA de înaintare a documentaţiei nr.2184/01.02.2011 privind actualizarea tarifelor la contractual de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006;
Având în vedere prevederile art.24 din Contractul SC2006-15414/31.07.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune;
Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată;
Având în vedere Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă, începând cu data de 01.03.2011, actualizarea cu indicele preţurilor de consum prevăzut în buletinul Statistic de Preţuri la capitolul SERVICII-la nivelul anului 2010, a tarifelor pentru prestarea activităţilor specifice serviciului de salubrizare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Biroul Gestiune Deşeuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Gestiune Deşeuri;
- S.C. "RETIM ECOLOGIC SERVICE" S.A.;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXĂ la HCL nr. /

ACTUALIZARE TARIFE conf.art.24 din contractul de concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006

NR. CRT.

SERVICIU

U.M.

Tarif actual fără TVA

Tarif nou fără TVA

Tarif nou cu TVA

1

Colectare, transport, depozitare și neutralizare deșeuri menajere de la populație cu pubelă în comodat

lei/pers./lună

7,03

7,48

9,28

2

Colectare, transport, depozitare și neutralizare deșeuri menajere și asimilate de la instituții și ag.economici

lei/mc

72,00

76,63

95,02

3

Măturat mecanic carosabil

lei/1000 mp

8,64

9,20

11,41

4

Măturat manual carosabil

lei/1000 mp

10,83

11,53

14.30

5

întreținere curățenie stradală

lei/lOOOmp

5,29

5,63

6,98

6

Ras manual la rigolă

lei/1000 mp

201,94

214,92

266,50

7

Spălat manual trotuare, platouri și zone pietonale

lei/lOOOmp

76,30

81,20

100,69

8

Spălat mecanic carosabil

lei/lOOOmp

14,91

15,87

19,68

9

Stropit carosabil

lei/lOOOmp

2,14

2,28

2,83

10

Colectat, transportat și depozitat deșeuri stradale

lei/tonă

21,67

23,06

28,59

11

Selectare, colectare,! ransport și depozitare a deșeurilor voluminoase și nepericuloase-bunuri de uz casnic de folosință îndelungată și a deșeurilor rezultate din activități de c-ții și demolărijreparații și amenajări la clădiri;locuințe și spații cu altă destinație decât aceea de locuință, cu excepția materialelor electronice și electrocasnice

lei/mc

21,66

23,05

28,58

12

Colectare, transport și depozitare resturi materiale rezultate din reparații și amenajări interioare

lei/mc

7,22

7,68

9,52

13

Colectare, transport și depozitare deșeuri vegetale

lei/tonă

21,66

23,05

28,58

14

Colectare, transport și depozitare depuneri clandestine de deșeuri

lei/tonă

21,66

23,05

28,58

15

Salubrizare manuală taluz Canal Bega

lei/lOOOmp

15,86

16,88

20,93

16

încărcat manual deșeuri vegetale și depuneri ilegale

lei/tonă

17,28

18,39

22,80

17

încărcat mecanic deșeuri vegetale

lei/tonă

10,13

10,78

13,37

18

încărcat mecanic depuneri ilegale

lei/tonă

7,22

7,68

9,52

19

Nivelat teren cu buldozerul

lei/oră

68,66

73,07

90,61

*tarifele au fost actualizate în funcție de indicele prețurilor de consum prevăzut în Buletinul Statistic de Prețuri,la capitolul Servicii-la nivelul anului 2010
ROMÂNIA

APROBAT PRIMARJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN

BIROUL GESTIUNE DEȘEURI SC2011 -274G/4Q.02 . 2.0/14.

REFERAT

privind aprobarea actualizării, prin ajustare, a tarifelor pentru serviciul de salubrizare stradală

Consiliile locale ale municipiilor au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în domeniul stabilirii, ajustării ori modificării tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.

Acest drept le este conferit de prevederile art.6 alin.l lit.l) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare, actualizată și art.8 alin.l și 2 lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată.

Consiliul Local al municipiului Timișoara a delegat, în baza contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, activitățile specifice serviciului de salubrizare către operatorul SC Retim Ecologic Service SA.

Prin adresa nr.2184/01.02.2011, operatorul de servicii publice de salubrizare, SC Retim Ecologic Service SA, solicită actualizarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, în funcție de nivelul indicelui prețurilor de consum prevăzut în buletinul STATISTIC de PREȚURI la capitolul SERVICII-la nivelul anului 2010.

Documentația privind actualizarea tarifelor este întocmită în conformitate cu Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Operatorul de servicii publice de salubrizare solicită actualizarea tarifelor pentru următoarele lucrări de salubrizare: colectare, transport, depozitare și neutralizare deșeuri menajere de la populație cu pubelă în comodat; colectare, transport, depozitare și neutralizare deșeuri menajere și asimilabile de la instituții și agenți economici; măturat mecanic carosabil; măturat manual carosabil; întreținere curățenie stradală; ras manual la rigolă; spălat manual trotuar platouri și zone pietonale; spălat mecanic carosabil; stropit carosabil; colectat, transportat și depozitat deșeuri stradale; selectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor voluminoase și nepericuloase-bunuri de uz casnic de folosință îndelungată și a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, reparații și amenajări la clădiri, locuințe și spații cu altă destinație decât aceea de locuință, cu excepția materialelor electronice și electrocasnice; colectare, transport și depozitare resturi rezultate din reparații și amenajări interioare; colectare, transport și depozitare deșeuri vegetale; colectare, transport și depozitare depuneri clandestine deșeuri; salubrizare manuală taluz Canal Bega; încărcat manual deșeuri vegetale și depuneri ilegale; încărcat mecanic deșeuri vegetale; încărcat mecanic depuneri ilegale și nivelat teren cu buldozerul.

Conform Actului adițional nr.1/31.08.2010 încheiat în baza HCL nr.192/25.05.2010 s-a modificat art.24 alin.3 din Cap. XI- Tarife practicate și formulele de actualizare a acestora. Modul de încasare a facturilor din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, după cum urmează:” actualizarea tarifelor se va realiza o singură dată pe an începând cu luna februarie anul 2011, la solicitarea fundamentată a concesionarului”.

La art.24 alin.4 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 se prevede că: ” pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul de concesiune”.

In exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice.

Potrivit art.36 alin.2 lit.d) și alin.6 lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, actualizată, Consiliul Local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică: - salubrizare.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem aprobarea actualizării prin ajustare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare în funcție de nivelul indicelui prețurilor de consum prevăzut în buletinul STATISTIC de PREȚURI la capitolul SERVICII - la nivelul anului 2010, conform anexei parte integrantă din hotărâre.director Executiv direc

DE MEDIU


VASILE CIL^A

ȘEF BIROU GESTIUNE DEȘEURI MARINELA TOȚOR

ÎNTOCMIT

ADINA BujvlBy