Hotărârea nr. 62/2011

62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010
Hotararea Consiliului Local 62/01.03.2011
privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 3467/21.02.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. RE2011-000555/17.02.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timisoara nr. 7/17.02.2011 privind aprobarea propunerii de modificare a tarifelor la transportul urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 460/20.12.2010 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2001 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXĂ LA HCL NR........../.........

Privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători

Tarif actual

Tarif propus

întreg

redus 20%

redus 50%

întreg

redus 20%

redus 50%

0

1

2

3

4

5

6

I. Bilete

- 1 călătorie

2,00

2,00

- 2 călătorii

3,50

3,50

- portofel 1 călătorie

1,70

2,00

- expres 1 căl

2,50

2,50

- portofel 1 căl. Expres

2,40

2,50

II. Legitimații o zi

10,00

10,00

III. Abonamente

a) Abonamente Persoane Fizice

- 1 linie             - 30 zile

53,00

42,40

26,50

53,00

42,40

26,50

-15 zile

30,00

24,00

15,00

30,00

24,00

15,00

- 7 zile

16,00

12,80

8,00

16,00

12,80

8,00

- 5 zile

13,00

10,40

6,50

13,00

10,40

6,50

- 2 linii              - 30 zile

74,00

59,20

37,00

74,00

59,20

37,00

-15 zile

53,00

42,40

26,50

53,00

42,40

26,50

- 7 zile

30,00

24,00

15,00

30,00

24,00

15,00

- 5 zile

20,00

16,00

10,00

20,00

16,00

10,00

- gen.              - 30 zile

93,00

74,40

46,50

93,00

74,40

46,50

-15 zile

66,00

52,80

33,00

66,00

52,80

33,00

- 7 zile

42,00

33,60

21,00

42,00

33,60

21,00

- 5 zile

30,00

24,00

15,00

30,00

24,00

15,00

- expres1linie -30 zile

66,00

52,80

33,00

66,00

52,80

33,00

-15 zile

35,00

28,00

17,50

35,00

28,00

17,50

- 7 zile

19,00

15,20

9,50

19,00

15,20

9,50

- 5 zile

14,00

11,20

7,00

14,00

11,20

7,00

Persoan cu handicap conf. HCL nr. 460/20.12.2010-abonamente lunare

93,00

93,00

Tarif social pentru pensionari; persoane peste 70 ani; beneficiarii Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002, Legii nr. 416/2001; angajații Casei Faenza;angajații Salvo; 10 activiști sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, Consiliul Persoanelor Vârstnice și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor -Filiala Timiș; angajații serviciului de Ajutor Maltez din România; personalul O.A.D.O.R. și alte organizații nonprofit de același profil; organizațiile din Timișoara care promovează protecția și apărarea dreprurilor copilului prin UNICEF; organizațiile din Timișoara cu profil umanitar și caritabil, prin Federația Caritas; organizațiile din Timișoara pentru integrare socială, economică și familială a persoanelor traficate și alte organizații cu profil asemănător, prin Fundația Filantropia; organizația Salvați Copii; Centrul de Servicii Sociale ,,Pentru Voi"; deținătorii titlului ,,Cetățean de onoare a Municipiului Timișoara"; persoane aflate în dificultate; elevii și studenții cu merite deosebite -abonamente lunare

50,00

30,00

b) Abonamente Persoane Juridice - lunare

- nominalizate gen.

142,00

142,00

- nominalizate 2 L

99,00

99,00

- nominalizate 1 L

71,00

71,00

- nominalizate expres

88,00

88,00

- nenominalizate gen.

180,00

180,00

- nenominalizate 2 L

142,00

142,00

- nenominalizate 1 L

107,00

107,00

- nenominalizate expres

132,00

132,00

Tarifele conțin TVA.

DIRECTOR D. TEHNICĂ

ING. CULIȚĂ CHIS

ȘEF SERVICIU R.T.U., ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la HCL nr. 225/29.06.2010

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010 s-a aprobat modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009.

Prin adresa cu nr. 2472 din data de 17.02.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2011-000555/17.02.2011, Regia Autonomă de Transport Timișoara solicită modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători.

Prin aceeași adresă menționată mai sus, Regia Autonomă de Transport Timișoara precizează faptul că abonamentele pentru persoanele fizice șijuridice nu se modifică, însă tariful social pentru peroanele beneficiare de gratuități în Municipiul Timișoara, prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010 se va reduce de la 50,00 lei la 30,00 lei. Reducerea tarifului social la 30 lei ar stabili un echilibru bugetar și o repartiție mai judicioasă a subvențiilor suportate de către bugetul local.

Pentru portofelul electronic se anulează discount-ul acordat pentru promovarea acestui titlu modificându-se valoarea pentru o călătorie urban de la 1,7 lei/călătorie la 2 lei/călătorie și pentru o călătorie expres de la 2,4 lei/călătorie la 2,5 lei/călătorie. Politica tarifară în ceea ce privește aceste titluri de călătorie este de a crește numărul persoanelor care utilizează mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timișoara, utilizând abonamentul.

Astfel, tarifele care se vor modifica sunt următoarele:

 • -   portofelul 1 călătorie urban;

 • -   portofel 1 călătorie expres;

 • -   tariful social.

Menționăm că modificarea tarifelor la transportul urban de călători a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara prin Hotărârea nr. 7/17.02.2011.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) și o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

 • - stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

 • - asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin lege.

  Articolul 43 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să țină seama, printre altele, de următoarea regulă: - modificarea tarifelor sau a subvențiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

  Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara pentru anul 2011, precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 460/20.12.2010 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Conform O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători și O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, tarifele Regiei Autonome de Transport Timișoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.

  Ținând cont de toate cele mai sus prezentate propunem modificarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCL nr. 225/29.06.2010 la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara, conform anexei.


  VICEPRIMAR,

  SORIN GRINDEANU


  DIRECTOR,

  ING. CULIȚĂ CHIȘ


  DIRECTOR ECONOMIC,

  EC. SMARAND HARACICU


  ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ


  ȘEF BIROU,

  ING. CRISTINA GAVRA


  CONSILIER, Jr. NASTASIA MIRCEA


  AVIZAT JURIDIC,