Hotărârea nr. 61/2011

61/01.03.2011 privind instituirea taxei speciale pentru procedura desfacerii căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă
Hotararea Consiliului Local 61/01.03.2011
privind instituirea taxei speciale pentru procedura desfacerii căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. 194637/ 22.02.2011 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţii comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Potrivit prevederilor art. II , pct 3 ,din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor;
Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) şi alin. (2) lit.(d) şi alin (4) lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin . (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă taxa specială, în cuantum de 500 lei, pentru eliberarea de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara , a certificatelor de divorţ ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin divorţ, pe cale administrativă .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Fiscale;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Nr.______________________

R E F E R A T

Privind instituirea taxei speciale pentru procedura desfacerii căsătoriei prin divorț pe cale administrativă.

Dispozițiile art. II din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor - prin care se modifică și completează Codul Familiei, - instituie și reglementează la art.38 indice 1 - 38 indice 4 și respectiv art.39 teza 2 și 3 procedura divorțului pe cale administrativă - în situația în care soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați .

Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Administrației și Internelor a comunicat Radiograma privind Metodologia de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților nr. 2212516/17.12.2010 - Anexa B și Radiograma privind Modificări și completări la Metodologia de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților nr. 2212516/17.12.2010 - Anexa A.

Ca atare autoritatea locală prin serviciul public comunitar de evidență a persoanelor are în atribuții primirea cererilor de divorț pe cale administrativă precum și întocmirea și eliberarea certificatelor de divorț.

Această nouă procedură presupune efectuarea unor cheltuieli suplimentare consistente care cad în sarcina subscrisei direcții, dintre care menționăm :

  • -   înregistrarea cererilor de divorț pe cale administrativă se face în registre cu regim special ( acestea implică costuri trebuind tipărite) ;

iar

  • -    certificatele de divorț ,

  • -   declarațiile pe care soții urmează să le completeze ( de menținere a cererii de desfacere a căsătoriei sau de renunțare la aceasta ) ,

toate acestea reprezentând costuri care nu pot fi acoperite decât prin instituirea unei taxe speciale în acest sens .

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, modificată și completată, potrivit cărora,cităm :” Pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, aprobă taxe special” - alin.(1) și respectiv :“Cuantumul taxelor special se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii “. - alin.(2) al aceluiași articol .

Raportat la cele de mai sus și având în vedere dispozițiile legale în virtutea cărora autoritățile locale pot stabili taxe speciale aferente serviciului prestat, dar și necesitatea imperativă decurgând din costurile suplimentare pe care le implică (lăsând la o parte faptul că sunt atribuții în plus în sarcina aceluiași personal, fără posibilitatea angajării unor altor funcționari ) pentru eliberarea certificatelor de divorț,

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara stabilirea unei taxe în cuantum de 500 lei pentru eliberarea certificatelor de divorț consecință a constatării desfacerii căsătoriei,prin divorț pe cale administrativă.

Anexăm prezentului Referat, următoarele :

  • -  Radiograma privind privind Metodologia de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților - Anexa B ;

  • -  Radiograma privind Modificări și completări la Metodologia de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților nr. 2212516/2010 - Anexa A.

    DIRECTOR EXECUTIV VASILE TĂRCIATU


ȘEF SERVICIU STARE CIVILĂ CONSTANȚA ȚECU

ȘEF BIROU JURIDIC/R.U. MEDINA C. MARINESCU

MUNICIPIUL TIMIȘOARA AVIZAT

ȘEF SERVICIU JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI