Hotărârea nr. 59/2011

59/01.03.2011 privind respingerea atribuirii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS, cu destinatia de sediu partid
Hotararea Consiliului Local 59/01.03.2011
privind respingerea atribuirii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS, cu destinatia de sediu partid


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2011 - 000032/04.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 01.03.2011;
Având în vedere solicitarea Partidului Conservator inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 000032/10.01.2011.
Având în vedere art. 21 alin. 1 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre Partidul Conservator - Filiala Judeteană Timiş, cu destinatia de sediu partid nu a întrunit prevederile art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 38 Timisoara, nr. top. 332, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren, in poprietatea Statului Roman, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre Partidul Conservator - Filiala Judeţeană Timiş cu destinatia de sediu partid.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Partidului Conservator - Filiala Judeteana Timis;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

NR. DP2011 - 000032/04.02.2011

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Tmisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 38 Timisoara, nr. top. 332, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren este in poprietatea Statului Roman, este neinchiriat si nu a fost revendicat in baza Legii nr. 10/2001.

PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS , prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 000032/10.01.2011 solicita atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1.

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale prevede la art. 21 alin. (1) faptul ca „ Autoritățile administrației publice centrale și locale asigură cu prioritate, în termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora..”

In sedinta din data de 03.02.2010 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a analizat situatia spatiului din Timisoara str. Augustin Pacha ( fosta Rodnei ) nr. 1, prezentandu-se atat solicitarea Partidului Conservator cat si faptul ca dl. Juganaru Adrian a solicitat atribuirea spatiului potrivit dispozitiilor Legii nr. 341/2004, pe rolul instantelor de judecata fiind Dosar PMT nr. 81/2011 cu termen de judecata la data de 08.03.2011.

Comisia a avizat intocmirea unui proiect de hotarare pentru atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Augustin Pacha ( fosta Rodnei ) nr. 1 catre Partidul Conservator cu destinatia de sediu partid politic.

PROPUNEM :

Emiterea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a unei hotarari prin care sa se aprobe atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Tmisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 38 Timisoara, nr. top. 332, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren, in poprietatea Statului Roman, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS cu destinatia de sediu partid.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU LICITATII CONTRACTE SAD

ec. Laura Koszegi

CONSILIER

ing. Voicu Marius

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici