Hotărârea nr. 58/2011

58/01.03.2011 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Tmisoara, str. Orsova nr. 4 catre FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN TIMISOARA
Hotararea Consiliului Local 58/01.03.2011
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Tmisoara, str. Orsova nr. 4 catre FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 028309/15.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea Federatiei Asociatiilor de Proprietari din Timisoara inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 028309/25.11.2010.
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 03.02.2011 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.07.2008;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificat;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Orsova nr. 4, inscris in Cartea Funciara nr. 419490 - C1 - U2 ( provenita din conversia CF nr. 145140 ) Timisoara, nr. top. 29572, Casierie AQUATIM situat la parter, compusa din incapere casierie si 1 WC, cu 6,19% parti comune indivize si cu 28/446 m.p. teren in poprietatea Statului Roman, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN TIMISOARA cu destinatia de sediu federatie.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Federatiei Asociatiilor de Proprietari din Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                    APROBAT

DIRECȚIA PATRIMONIU                               PRIMAR

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD NR. SC2010 - 028309/15.02.2011                            dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Orsova nr. 4, inscris in Cartea Funciara nr. 419490 - C1 - U2 ( provenita din conversia CF nr. 145140 ) Timisoara, nr. top. 29572, Casierie AQUATIM situata la parter, compusa din incapere casierie si 1 WC, cu 6,19% parti comune indivize si cu 28/446 m.p. teren este in poprietatea Statului Roman, este neinchiriat si nu a fost revendicat in baza Legii nr. 10/2001.

FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN TIMISOARA , prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 028309/25.11.2010 solicita atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Orsova nr. 4.

In sedinta din data de 03.02.2010 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a avizat favorabil atribuirea spatiului din Timisoara str. Orsova nr. 4, catre FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN TIMISOARA cu destinatia de sediu.

Precizam ca prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 449/20.12.2010 a fost respinsa atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Preyer nr. 13, către Federația Asociațiilor de Proprietari din Timișoara, cu destinația de sediu.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a unei hotarari prin care sa se aprobe atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Orsova nr. 4, inscris in Cartea Funciara nr. 419490 - C1 - U2 ( provenita din conversia CF nr. 145140 ) Timisoara, nr. top. 29572, Casierie AQUATIM situat la parter, compusa din incapere casierie si 1 WC, cu 6,19% parti comune indivize si cu 28/446 m.p. teren in poprietatea Statului Roman, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre FEDERATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN TIMISOARA cu destinatia de sediu federatie.

VICEPRIMAR


ing. Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

ec. Laura Koszegi

CONSILIER

ing. Voicu Marius

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici