Hotărârea nr. 56/2011

56/01.03.2011 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Iepurelui nr. 10, înscris în C.F. nr. 423541 Timişoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timişoara cu nr. top. 7117
Hotararea Consiliului Local 56/01.03.2011
privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Iepurelui nr. 10, înscris în C.F. nr. 423541 Timişoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timişoara cu nr. top. 7117


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.DP2010 - 006543/08.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliară, modificată;
Având în vedere prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
Având în vedere Documentaţia de apartamentare nr. 1735/2010 a imobilului situat în Timişoara, str. Iepurelui nr. 10 înscris în C.F. nr. 423541 Timişoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timişoara cu nr. top. 7117, întocmită de S.C Black Light SRL Timişoara, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr.DP2010- 006543/22.07.2010
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se însuşeşte Documentaţia de apartamentare nr. 1735/2010, a imobilului situat în Timişoara, str. Iepurelui nr. 10 înscris în C.F. nr. 423541 Timişoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 1322 Timişoara cu nr. top. 7117, întocmită de S.C Black Light SRL Timişoara,documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară revin locatarilor.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- S.C Black Light SRL Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Proiect nr. 1735/2010

„Documentație pentru apartamentare imobil situat

în str. Iepurelui nr.10, Timișoara"

Iunie 2010

Foaie de capăt

„Documentație pentru apartamentare imobil situat

în str. Iepurelui nr.10, Timișoara"

Beneficiar:

Ghita Sorinel, Miu Danut, Grad Marius

Întocmit:

S.C. Black Light S.R.L. Timișoara,

str. Virtuții nr. 1

Manager:

ing. Bîrlă Gigi—Aureliu

Iunie 2010

Colectiv de elaborare

Șef proiect:

ing. Bîrlă Gigi—Aureliu

Întocmit:

ing. Loredana HODEA

Desenat:

ing. Loredana HODEA

Borderou

de piese scrise și desenate

A. Piese scrise

 • 1. Foaie de capăt

 • 2. Colectiv de elaborare

 • 3. Borderou de piese scrise și desenate

 • 4. Memoriu tehnic

 • 5. Tabel de apartamentare

B. Piese desenate

 • 1. Plan de amplsament si delimitare imobil - anexa 11

 • 2. Plan parcelar conform C.F.

 • 3. Plan de încadrare în zonă

 • 4. Relevee

ANEXA 10

Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

 • 1. Metode și aparatură folosite la măsurători:

Pentru măsurători au fost utilizate puncte determinate prin metoda RTK folosind stația de referință proprie.S-au făcut vize de control către puncte de coordonate cunoscute determinate cu ocazia altor măsurători efectuate în zona de interes care s-a dezvoltat prin două puncte noi, cu scopul de a ne apropia de zona de măsurat și pentru radierea detaliilor de teren a zonei în cauză.

Abaterile liniare obținute se încadrează în precizia (jocul) rețelei de sprijin majore(puncte de triangulație) din zonă, valorile fiind cuprinse între 1-15 cm. Măsurătorile de teren s-au efectuat cu o stație totală Leica TCR 1205 POWER, în condiții favorabile de temperatură și mediu.

Datele culese din teren au fost descărcate cu software de specialitate Leica Geo Office Combined, prelucrate cu programe de post-procesare, exportate în fișiere ASCII și folosite la întocmirea documentației și efectuarea verificărilor.

Datele introduse în calculator au fost prelucrate cu ajutorul programelor specifice de lucru (AutoCAD Civil 3D 2010).

S-a întocmit planul de situație la scara 1:500 cu toate elementele culese de pe teren și s-au făcut verificările de rigoare pentru acest gen de lucrări. S-a întocmit inventarul de coordonate.

 • 2. Sistemul de coordonate: Lucrarea se încadrează în sistemul geodezic național - proiecție Stereo 1970.

3? Puncte geodezice de sprijin vechi și noi folosite:

Nume punct (vechi)

N(m)

E(m)

Black Light

480746.70

208147.20

Nume punct (noi)

N(m)

E(m)

S1

479641.106

208666.840

S2

479603.072

208667.154

 • 4. Starea punctelor geodezice vechi:

Referință Black Light - referință GPS, stare f. bună;

 • 5. Descrierea punctelor topografice noi determinate în cadrul lucrării: atașată la documentație.

Executant:

S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ing. Loredana HODEA

INVENTAR DE COORDONATE

Județul: TIMIȘ

Denumirea unității administrativ-teritoriale: Timișoara Cod SIRSUP: 155243

Nume punct

X

Y

1

479615.57

208648.14

2

479616.18

208668.05

3

479588.47

208667.88

4

479588.16

208650.08

5

479593.31

208649.92

6

479593.28

208648.82

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Calculul suprafețelor s-a făcut prin metodă analitică, folosind coordonatele rectangulare ale punctelor de contur, pe baza formulei generale de calcul a suprefeței pe cale analitică pentru poligon cu n puncte:

2S=Z     - z-i)

i=1

Suprafața calculată analitic este de 530 mp

Executant: S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ing. Loredana HODEA

TABEL DE APARTAMENTARE

A. SITUAȚIA ACTUALĂ

NR. CRT.

NR. C.F.

TIMIȘOA

RA

NR. TOP.

DESCRIEREA IMOBILULUI

SUPRAF.

(mp.)

ÎNSCRIERI

PRIVITOARE LA PROPRIETARI

SARCINI

1

423541

423541

Casă și curte în str.

Iepurelui nr. 10

530

STATUL ROMAN

- proprietar conform

D92/1950 cu titlu de nationalizare in folosinta Sf.

Popular al

Orasului Timisoara cu nr.1721/1956

fără

B

. SITUAȚIA DUPĂ APARTAMENTARE

1

423541

colectiv

Timișoara

423541

Casă și curte în str. Iepurelui nr. 10 compus din 3 apartamente, având ca părți comune: terenul construit si neconstruit, fundatiile, fațadele casei, structura de rezistență, acoperisul, podul, intrarea uscata, spatiile de depozitare si coridorul din subsol, accesul la subsol si pod, branșamentele de apă, canal, electricitate, gaz.

530

STATUL ROMAN

- proprietar conform

D92/1950 cu titlu de nationalizare in folosinta Sf.

Popular al

Orasului Timisoara cu nr.1721/1956

fără

Imobilul a fost apartamentat astfel:

1

423541-C1-U1

Timișoara

423541-C1-

U1

Ap.2 situat la parter, compus din 3 camere, bucatarie, baie, camara. Antreu, WCS, terasa si o boxa situata la subsol (7.40mp) cu 39.79% p.c.i. și 211/530 teren în folosință.

STATUL ROMAN

- proprietar conform

D92/1950 cu titlu de nationalizare in folosinta Sf.

Popular al Orasului Timisoara cu nr.1721/1956

fără

2

423541-C1-U2

Timișoara

423541-C1-

U2

Ap.3situatla parter, compus din 2 camere, bucatarie, camara, antreu, baie, si boxa la subsol (9.69mp) cu 30.39% p.c.i. și 161/530 teren în folosință.

fără

3

423541-C1-U3

Timișoara

423541-C1-

U3

Ap.5situatla parter, compus din 2 camere, bucatarie, baie,debara, antreu, camara alimente cu 29.82% p.c.i. și 158/530 teren în folosință.

fără

Întocmit:

ing. Loredana HODEA

TABEL CU STABILIREA COTELOR PĂRȚI GENERALE DIN P.C.I. ȘI DIN TEREN

NR. APART.

Suprafețe utile

APART. m.p.

P.C.I.

%

TEREN m.p.

OBS.

Ap.2

83,07

39,79

211/530

Ap.3

63,45

30,39

161/530

Ap.5

62,26

29,82

158/530

TOTAL

191,69 m.p.

100%

530/530

Întocmit:

ing. Loredana HODEA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Aprobat

PRIMAR


Nr. DP2010-6543/08.02.2011                     Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Iepurelui nr. 10

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Serviciul Administrare Imobile, privind Documentația de apartamentare nr. 1735/2010,a imobilului situat în Timișoara str. Iepurelui nr. 10 înscris în C.F. nr. 423541 Timișoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timișoara cu nr. top. 7117, întocmită de S.C Black Light SRL Timișoara.

Imobilul situat în Timișoara str. Iepurelui nr. 10 - construcție compusă din apartamente cu destinația de locuință și teren - proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Apartamentele din acest imobil deținute cu contracte de închiriere au fost înstrăinate prin vânzare în baza Legii nr. 112/1995, titularilor contractelor de închiriere.

Locatari din acest imobil în calitate de proprietari extratabulari prin cumpărare în baza Legii nr. 112/1995 , pe cheltuială proprie a contractat serviciul de întocmire a Documentației de apartamentare cu S.C Black Light SRL Timișoara , în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare.

S.C Black Light SRL Timișoara a întocmit Documentația de apartamentare nr. 1735/2010 a imobilului situat în Timișoara, str. Iepurelui nr. 10 înscris în C.F. nr. 423541 Timișoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timișoara cu nr. top. 7117.

Conform adresei cu nr. DP2010-6543/05.10.2010 a Serviciului Administrare Fond Funciar, rezultă că parcela cu nr. top. 7117, înscrisă în C.F. nr. 423541 Timișoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timișoara nu a fost revendicată de foști proprietari.

Conform adresei cu nr. DP2010-6543/21.09.2010 a Serviciului Administrare Patrimoniu - Baze Sportive, imobilul situat în Timișoara str. Iepurelui nr. 10 înscris în C.F. nr. 423541 Timișoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timișoara cu nr. top. 7117, nu a fost notificat în baza Legii nr. 10/2001,art. 21,alin 2,3.

Conform adresei nr. DP2010-6543/12.10.2010 a Serviciul Juridic în evidențele acestuia nu figurează litigii cu privire la imobilul situat în Timișoara str. Iepurelui nr. 10 înscris în C.F. nr. 423541 Timișoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122

Prin art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operațiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică.”

Cu adresa cu nr. DP2010- 006543/22.07.2010 , S.C Black Light SRL Timișoara în calitate de executant a depus Documentația de apartamentare nr. 1735/2010 a imobilului situat în Timișoara, str. Iepurelui nr. 10 înscris în C.F. nr. 423541 Timișoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timișoara cu nr. top. 7117 în vederea supuneri acesteia spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că terenul aferent apartamentelor este proprietatea Statului Român

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local care să aprobe:

Însușirea Documentației de apartamentare nr. 1735/2010 a imobilului situat în Timișoara, str. Iepurelui nr. 10 înscris în C.F. nr. 423541 Timișoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 3122 Timișoara cu nr. top. 7117, documentație întocmită de S.C Black Light SRL Timișoara.

DIRECȚIA PATRIMONIU

ȘEF SERVICIU,

Ing. Călin Pîrva


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț

INSTITUTUTIA ARHITECT SEF,

Arh. Ciprian Silviu Cadariu


SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SEF SERVICIU, Ing. Dan Robescu

ÎNTOCMIT,

Sing. Ciucur Ioana

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC ȘEF. SERVICIU,

Jr. Mirela Lasuschevici

Cod.FP53-01,ver1

PLAN PARTER SCARA 1:100

- Timișoara, str. Virtuții nr. 1

 • ■        ■ H •     ■ ■ - - - TeL: 0356 -608 870

Lmnv     Fax:0356808871

 • ■ wfl w IW                ■ ■ ■  (----) e-mail: office@blacklight.ro

Denumire proiect: Documentație pentru apartamentare imobil situat in str. Epure nr.1O, loc. Timișoara

Beneficiar: Ghita Sorinei, Miu Danut, Grad Marius

Nr. proiect 1735/2010

Sef proiect

ing. Gigi-Aureliu BIRLA

Scara 1:100

Data iunie 2010

Planșa: Plan parter

Faza:

întocmit

ing. Loredana HODEA

Desenat

ing. Loredana HODEA

Planșa

1

Verificat

RELEVEU APARTAMENT 5 scara 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

423541

530 mp

Str. Epure nr.10, Timisoara


Cartea Funciara colectiva nr.

423541

UAT

Timisoara

Cod unitate individuala (U)

423541-C1-U3

CF individuala

423541-C1-U3Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafata utila (mp)

1

Camera

17.94

2

Camera

15.34

3

Bucatarie

9.77

4

Camara alimente

3.04

5

Baie

5.20

6

Debara

2.13

7

Antreu

8.84

Suprafața utila=62.26mp

1

Suprafața totala=62.26mp

Executant,

Data,

S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ing. Loredana HODEA

iunie 2010

Receptionat,

Data,


RELEVEU APARTAMENT 3 scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

423541

530 mp

Str. Epure nr.10, Timisoara

Cartea Funciara colectiva nr.

423541

UAT

Timisoara

Cod unitate individuala (U)

423541-C1-U2

CF individuala

423541-C1-U2

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafata utila (mp)

1

Camera

16.80

2

Camera

14.25

3

Bucatarie

8.40

4

Camara

2.48

5

Baie

5.40

6

Antreu

6.43

7

Boxa

9.69

Suprafața utila=63.45mp

Suprafața totala=63.45mp

Executant,

Data,

S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ing. Loredana HODEA

iunie 2010

Receptionat,

Data,

RELEVEU APARTAMENT 2 scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

423541

530 mp

Str. Epure nr.10, Timisoara

Cartea Funciara colectiva nr.

423541

UAT

Timisoara

Cod unitate individuala (U)

423541-C1-U1

CF individuala

423541-C1-U1

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafata utila (mp)

1

Camera

23.52

2

Camera

21.00

3

Camera

9.24

4

Baie

4.48

5

Bucatarie cu camara

8.40

6

Antreu

7.38

7

WC

1.65

8

Boxa

7.40

Suprafata utila=83.07mp

9

Terasa

8.51

Suprafata totala=91.58mp

Executant,

Data,

S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ing. Loredana HODEA

iunie 2010

Receptionat,

Data,

PLAN SUBSOL

SCARA 1:100

--- ■ Timișoara, str. Virtuții nr. 1

 • ■        ■     ■  •     ■  ■  •  •  - Tel.: 0356-808 870

Fax:0356 - 808 871

 • ■ Wl W HW        ■ Wj ■ ■ ■  (----•) e-mail: ofHce@blacklight.ro

Denumire proiect: Documentație pentru apartamentare imobil situat in str. Epure nr.10, loc. Timișoara

Beneficiar: Ghita Sorinei, Miu Danut, Grad Marius

Nr. proiect 1735/2010

Sef proiect

ing. Gigi-Aureliu BIRLA

Scara 1:100

Data iunie 2010

Planșa: Plan subsol

Faza:

întocmit

ing. Loredana HODEA

Desenat

ing. Loredana HODEA

Planșa

1

Verificat

Nr. cadastral

Suprafata masurata

Adresa imobilului

423541

530mp

Str.Epure nr.10, Timisoara

Cartea Funciara nr.

423541

UAT

Timisoara

PLAN DE AMPLSAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500

A. Date referitoare la teren

Nr. parcei - •

Categorie de folosin- • •

Suprafa..........

Valoare de impozitare (lei)

Men ••••—••

1

Cc

530

-

-

Total

530

-

-

B. Date referitoare la construc ——

Cod construc --

.Suprafa..........— •

la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Men-iuni

C1

262

-

casa P

Total

262

-

INVENTAR DE COORDONATE

Intocmit, ing. Loredana HODEA

Data,iunie 2010

Sistem de proiectie: Stereo '70

Punct

E (m)

N (m)

1

208648.14

479615.57

2

208668.05

479616.18

3

208667.88

479588.47

Se confirm.............-..........

4

208650.08

479588.16

5

208649.92

479593.31

6

208648.82

479593.28

Suprafa.......-............530mp———•

....................53Gmp*MMMM