Hotărârea nr. 55/2011

55/01.03.2011 privind dezmembrarea (subapartamentarea) imobilului situat în Timişoara str. Florimund Mercy nr.4, ap.17
Hotararea Consiliului Local 55/01.03.2011
privind dezmembrarea (subapartamentarea) imobilului situat în Timişoara str. Florimund Mercy nr.4, ap.17


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010-009397/05.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Luând în considerare art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
Având în vedere Documentaţia tehnică nr.7146/2010, elaborată de SC EFICIENT SA privind dezmembrarea (subapartamentarea) apartamentului nr. 17 din imobilul situat în Timişoara Str. Florimund Mercy nr. 4;
Tinând seama de Adresa Serviciul Juridic nr. DP2010-8817 din 10.12.2010, a Serviciului Administrare Patrimoniu şi Baze Sportive nr.314 din 01.10.2010 şi a Serviciului Administrare Fond Funciar nr. SC2010-8817 din 07.12.2010;
Având în vedere adresa cu nr. DP2010-009397 din 16.11.2010 a S.C. EFICIENT S.A. Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea (subapartamentarea) imobilului situat în Timişoara Str. Florimund Mercy nr. 4, ap.17, înscris în C.F. nr. 407109-C1-U8 Timişoara provenită prin conversia C.F. nr. 114387 Timişoara cu nr. top. 356/XVII, conform documentatiei nr.7146/2010 întocmită de către S.C. EFICIENT S.A. Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară revin beneficiarilor.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Institutia Arhitectului Sef- Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnică;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- SC EFICIENT SA Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr. DP2010-009397 din 14.02.2011

REFERAT privind dezmembrarea (subapartamentarea) imobilului situat în Timișoara Str.

Florimund Mercy nr. 4, ap.17

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, privind dezmembrarea (subapartamentarea) apartamentului nr. 17 din imobilul situat în Timișoara Str. Florimund Mercy nr. 4, conform Documentației tehnice nr.7146/2010, elaborată de SC EFICIENT SA.

Apartamentul nr.17 înscris în C.F. nr. 407109-C1-U8 Timișoara, provenită prin conversia C.F. nr. 114387 Timișoara, cu nr. top. 356/XVII, este un spațiu cu altă destinație compus din două spații comerciale, unul în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara proprietatea Statului Român dat spre închiriere d-lui Radu Mircea cu Contractul de închiriere nr.1519/2008 și celălalt proprietatea SC ALDO&INC.SRL cu Contractul de vânzare-cumpărare nr.366/01.11.2005. Terenul aferent este proprietatea Statului Român.

Conform adreselor Serviciul Juridic nr. DP2010-8817 din 10.12.2010 a, Serviciului Administrare Patrimoniu și Baze Sportive nr.314 din 01.10.2010 și a Serviciului Administrare Fond Funciar nr. SC2010-8817 din 07.12.2010, imobilul nu a fost revendicat pe cale administrativa și nici pe cale judecătorească.

Prin art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operațiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică.”

Prin adresa cu nr. DP2010-009397 din 16.11.2010 S.C. EFICIENT S.A. Timișoara, în calitate de executant a solicitat promovarea unei hotărâri de consiliul local privind dezmembrarea (subapartamentarea) imobilului situat în Timișoara str. Florimund Mercy nr.4, ap.17.

Având în vedere cele de mai sus,

Propunem:


Emiterea unei hotă râri de consiliu local care să aprobe:

Dezmembrarea (subapartamentarea) apartamentului nr.17 situat în Timișoara str. Florimund Mercy nr.4, înscris în C.F. nr. 407109-C1-U8- Timișoara provenită prin conversia C.F. nr. 114387 Timișoara cu nr. top. 356/XVII, conform Documentației nr.7146/2010 întocmită de S.C. EFICIENT S.A. Timișoara.


VICEPRIMAR


DIRECTOR


ing. Adrian Orza


ec. Nicușor Constantin Miuț


INSTITUȚIA

ARHITECTULUI ȘEF


ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANE


arh. Ciprian Silviu Cădariu


ing. Dan Robescu


ȘEF BIROU


ÎNTOCMIT


ing. Călin N. Pîrva


sing. Mircea Hărăbor


AVIZAT

ȘEF SERVICIU JURIDIC


c.j. Mirela Lasuschevici


Cod.FP53-01,ver1