Hotărârea nr. 54/2011

54/01.03.2011 privind măsuri de protecţia mediului (colmatări de canalizări şi răspândire de pulberi în atmosferă)
Hotararea Consiliului Local 54/01.03.2011
privind măsuri de protecţia mediului (colmatări de canalizări şi răspândire de pulberi în atmosferă)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnilor consilieri municipali Stoia Traian, Ţoancă Radu şi Horablaga Nicolae cu nr. SC 2011 - 2613/08.02.2011;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se interzice folosirea în cadrul operaţiunilor de deszăpezire a amestecurilor ce conţin impurităţi (nisip, urme de sol, etc.). Se vor utiliza doar soluţii antiderapante (pe bază de Ca, Na, etc.), care nu afectează mediul înconjurător.

Art. 2: Se va elimina stratul de sol şi resturi vegetale pe porţiunea cuprinsă între carosabil şi trotuar. După aceea, suprafaţa respectivă va fi amenajată astfel: pe o adâncime de 50 cm de la bordură spre trotuar se va amenaja o bandă cu pietriş ornamental, iar suprafaţa rămasă va fi amenajată folosind gazon de fixare şi specii arboricole şi subarboricole.

Art. 3: Firmele care lucrează sub contract cu Primăria la reparaţii, extinderi sau construcţii de drumuri, vor executa şi lucrările de la art. 2, în baza încheierii unor acte adiţionale, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MOTIVAȚIE

5

Având in vedere nivelul extreme de ridicat de pulberi aflate în aer în zona metropolitană Timișoara ( de aproximativ 10 ori mai mare decât nivelul admis) Consiliul Local al Municipiului Timișoara consideră că administrația trebuiește să acționeze asupra cauzelor ce generează această situație și nu asupra efectelor ca până acum.

Doua din principalele surse de pulberi din atmosfera Timișoarei sunt;

  • a.        Pulberi provenite in urma operațiunilor de dezăpezire cu amestecuri de soluție salină cu nisip si pământ. După dispariția zăpezii pe drumuri rămân straturi considerabile de resturi solide provenite din soluția de dezăpezire care după uscare, dacă nu au colmatat canalizările, se dispersează in atmosferă datorită vântului si traficului auto ;

  • b.        în proporție de 90 % in Timișoara ( și nu numai) bordurile care delimitează zona de protecție a drumurilor se afla cu 10-20 cm mai jos decât nivelul zonei înierbate, astfel din cauza ploilor solul se scurge pe șosea si colmatează canalizările sau se dispersează in atmosferă ;

Propunerile administrației pentru rezolvarea problemelor se refera la efecte :

  • a.  Achiziționarea a cinci aspiratoare mari de praf ( 70.000 Euro/buc) in total 350.000 Euro ;

  • b.  Achiziționarea a cinci mașini de spalat drumurile ( 50.000 Euro/buc);

  • c.  Spălările efectuate de Retim in Timișoara in perioada 01.04.2010 - 30.09.2010 au costat Municipalitatea 1.710,100 Ron.

Pentru a evitat in perspectivă aceste aspecte neplăcute inițiatorii Stoia Traian Constantin, Horablaga Marinei si Țoancă Radu propun un proiect de HCL care în opinia noastra vor rezolva în mare măsură problema colmatării canalizărilor si a dispersării în

atm osferă a prafu lui.
ROMÂNIA

.APROBAT, 1 PRIMA#) J n 7 T _TJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SC2011-2611,2612,2613/v<   //

REFERAT

Referitor la: adresa nr. SC2011-2611,2612,2613/ 02.02.2011 prin care domnii consilieri Stoia Traian, Țoancă Radu, Horablaga Nicolae, Moșiu Simon prin care s-a transmis întocmirea proiectului de hotărâre privind „măsuri de protecția mediului (colmatări de canalizări și răspândire de pulberi în atmosferă)’1.

Conform art. 1 din proiectul de hotărâre „ Se interzice folosirea în cadrul operațiunilor de deszăpezire a amestecurilor ce conțin nisip și urme de sol. Se vor utiliza doar soluții saline evitându-se astfel colmatarea canalizărilor și dispersia prafului în atmosferă”.

Menționăm că:

  • -  în Caietele de Sarcini pentru delegarea gestiunii activității de deszăpezire-curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pentru cele 6 sectoare din municipiul Timișoara, la art. 12 sunt prevăzute materialele antiderapante ce se utilizează pentru combaterea poleiului și a gbeții, respectiv: soluție de clorură de calciu de concentrație 30%; soluție de clorură de sodiu; șplit (piatră dură spartă) cu granulație cuprinsă între 5-7 mm; clorură de sodiu în amestec cu șplit; clorură de sodiu.

  • -  prevederi similare cu cele enunțate la art.l din proiectul de hotărâre se regăsesc în art.68 alin.4 din H.C.L.nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Salubrizare, respectivf’clorura de sodiu se va putea utiliza în celelalte zone ale municipiului Timișoara, altele decât cele amintite la alin. 3, fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibatori de coroziune sau nisip ori alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă sau prin lovire și/sau înfundarea canalizării stradale”.

Precizăm faptul că în H.C.L.nr.371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara cu modificările și completările ulterioare, la art.l alin.l lit.o) și art.2 alin.l lit.l) se prevede că instituțiile publice, agenții economici, celelate persoane juridice, cetățenii și asociațiile de proprietari/locatari au obligația „să presare nisip, rumeguș sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în fața imobilelor în caz de polei”, litere care din eroare au rămas nemodificate prin H.C.L.nr.206/26.05.2009, în sensul de a nu se utiliza nisip și rumeguș pentru combaterea poleiului. Astfel, vom iniția un proiect de hotărâre pentru modificarea celor două litere din H.C.L.nr.371/2007 mai sus menționate.

Propunem ca la art.l conținutul acestuia să fie,,/#? interzice folosirea în cadrul operațiunilor de deszăpezire, a amestecurilor ce conțin impurități (nisip, urme de sol, etc). Se vor utiliza doar soluții antiderapante (pe bază de Ca, Na, etc.) care nu afectează mediul înconjurător, în funcție de amenajările peisagistice și mobilierul urban din zonă, evitându-se astfel colmatarea canalizărilor și dispersia prafului în atmosferă"’.

Conform art. 2 din proiectul de hotărâre „Se va elimina stratul de sol și resturi vegetale t pe 50-70 cm lățime) de la bordura, de protecție a drumurilor, pe o adâncime de 15-20 cm.

După taxarea zonei în cauză, solul înlăturat va fi înlocuit cu pietriș ornamental. Astfel se va evita scurgerea, datorită apei pluviale a solului pe șosea și de aici în canalizări sau sub forma de pulberi în atmosferă. ”

Propunem ca art.2 să aibă următorul conținut: „Se va elimina stratul de sol și resturle vegetale pe porțiunea cuprinsă. între carosabil și trotuar. După aceea suprafața respectivă va fi amenajată cu gazon, plante anuale, bienale și perene sau pietriș ornamental - după caz. Astfel se va evita scurgerea, datorită apei pluviale a solului pe șosea și de aici în canalizări sau sub forma de pulberi în atmosferă”

Menționăm de asemenea că amenajarea zonelor adiacente carosabilului numai cu pietriș nu este oportună pentru mai multe motive:

  • -  prin eliminarea solului pe o adâncime de 30 cm se elimină stratul fertil;

prin tasarea zonei scade gradul de drenare a solului;

  • -   în caz de insolație puternică pietrișul se încălzește foarte tare;

  • -  costurile pentru amenajarea unui metru pătrat cu criblură sunt mari, ajungând până la valori de 34,00 lei. Folosirea pietrișului ornamental s-a realizat pe Bulevardul Revoluției, în fața magazinului Bega, această operațiune fiind oportună doar în anumite condiții (lipsa traficului pietonal, interzicerea parcărilor auto) în spații bine conturate prin borduri, pentru evitarea împrăștierii pietrișului ornamental.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare,

PP53 — 01 vers.l