Hotărârea nr. 53/2011

53/01.03.2011 privind respingerea convocării Adunării Extraordinare a Asociaţilor Societăţii Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A.Timişoara
Hotararea Consiliului Local 53/01.03.2011
privind respingerea convocării Adunării Extraordinare a Asociaţilor Societăţii Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A.Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011 - 002933/ 14.02.2011 al domnului consilier Ciprian Jichici;
Având în vedere Referatul Nr.SC2011-2993 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul- Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 01.03.2011;
Având in vedere Hotărarea Consiliului Local nr. 6/25.01.2011 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a unor suprafeţe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 200/18.11.1997 -privind reorganizarea Regiei Autonome "URBIS" ca societate pe acţiuni S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art.113, alin m şi ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Extraordinare a Asociaţilor Societăţii Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A.Timişoara nu a întrunit prevederile art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociatilor Societatii Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara în data de 8 martie 2011, ora 14.00 in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Conducerii S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

REFERAT

Propunere privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților

Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara

în ședința ordinară din 25 ianuarie 2011 Consiliul Loca! Timișoara a adoptat hotărârea privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A, a unor suprafețe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane.

Problema parcărilor de pe raza municipiului Timișoara a reprezentat și reprezintă în continuare o provocare de maximă importanță pentru Consiliul Local Timișoara. în calitatea sa de acționar unic al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, Consiliul Loca! Timișoara are obligația morală și legală de a se asigura că procedurile de negociere cu potențialii investitori se finalizează în cel mai scurt timp posibil, în condiții de totală transparență.

Pentru toate cele enumerate mai sus, grupul de consilieri municipali ai Partidului Național Liberal propune convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara cu ordinea de zi precizată în anexa nr. 1 a proiectului de hotărâre.

CIPRIAN JICHICI

Consilier Municipal // Partidul Național 4Jb


PETRE EHEGARTNER

Consilier Municipal Partidul Național Liberal

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1

La hotărârea

privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara

ORDINE DE ZI

A Adunării Generale Extraordinare a Asociaților

Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara

1. Derularea procedurilor de negociere și elaborare de propuneri către Consiliul Local Timișoara pentru posibilele asocieri prevăzute în Hotărârea Consiliului Local din 25/01/2011 privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. a unor suprafețe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane;

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 TimisoaraJte[;+40256 490 635 e-mail:Primartatm@primaria.ro internet:www.primariatm.ro

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Prin adresa cu numărul SC2011-2933/16.02.2011 Direcția Patrimoniu a înaintat adresa Biroului aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, înregistrată sub același număr, în vederea soluționării acesteia.

Prin această adresă domnii consilieri locali Jichici Ciprian și Ehegartner Petru au transmis proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public SA Timișoara, atașând proiectului Ordinea de zi a Adunării, precum și Referatul de specialitate care conține expunerea de motive care a condus la necesitatea inițierii proiectului de hotărâre.

Ținând cont de cele prezentate, propunem convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public SA Timișoara având Ordinea de zi cuprinsă în Anexa la proiectul de hotărâre.