Hotărârea nr. 52/2011

52/01.03.2011 privind aprobarea Rapoartelor de analiză a S.C. Pieţe S.A. şi S.C. Horticultura S.A. întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010
Hotararea Consiliului Local 52/01.03.2011
privind aprobarea Rapoartelor de analiză a S.C. Pieţe S.A. şi S.C. Horticultura S.A. întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 3407/21.02.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 429/30.11.2010 privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) coroborate cu art. 36, alin. (3), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Rapoartele de analiză a S.C. Pieţe S.A. cu numărul SC 2011-3411/21.02.2011 şi S.C. Horticultura S.A. cu numărul S.C. 2011-3410/21.02.2011 întocmite în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010 privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, rapoarte care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. Horticultura S.A.
- S.C. Pieţe S.A.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT,

PRIMAR,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SC2011-3407/21.02.2011

REFERAT

privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform HCL nr. 429/30.11.2010

Prin Hotărârea nr. 429/30.11.2010, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a stabilit planificarea analizelor pe rezultatele economice ale regiilor și societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic.

Ținând cont de HCL nr. 429/30.11.2010, Direcția de Mediu a solicitat SC Piețe SA și SC Horticultura SA documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii mai sus menționate, respectiv pentru întocmirea Rapoartelor de analiză.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 3 din HCL nr. 429/2010 supunem spre aprobare Rapoartele de analiză întocmite pentru SC Piețe SA cu nr. SC2011-3411/21.02.2011 și SC Horticultura SA cu nr. SC2011- 3410/21.02.2011.

VICEPRIMAR, ADRIAN ORZA


DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

ȘEF SERVICIU ADMIN. MEDIU,

CĂLIN VICTOR FIAT


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI,

DIANA MIHAELA NICA


Avizat juridic,

ȘEF SERVICIU, MIRELA LASUSCHEVICI

red/dact. L.P.


Cod FP 53 - 01, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU f\h .          003^//

RAPORTUL DE ANALIZA AL PERFORMANȚELOR ECONOMICE PE ANUL 2010

AL SC PIEȚE SA TIMIȘOARA

Din analiza indicatorilor economici realizați de S.C. PIEȚE S.A. Timișoara, pe anul 2010, rezultă că societatea a încheiat activitatea cu un profit brut de 1.581.394 lei, ceea ce reprezintă un procent de 118% față de profitul stabilit prin bugetul de venituri si cheltuieli rectificat.

Aceasta depășire se datorează reducerii drastice a cheltuielilor și în special a celor cu reparațiile in semestrul II - 2010, conform O.U.G.nr. 55/ 23.06.2010.

Cheltuielile totale efectuate in anul 2010 au fost de 6.580.802 lei, față de 7.110.200 lei stabilite prin buget, adică 93%, aceasta reprezentând un aspect pozitiv, însă cu toate acestea, unele reparații care au fost neefectuate, se impune să fie reprogramate pentru anul 2011, ceea ce va duce automat la un profit mai mic in acest an față de anul 2010.

La capitolul “Cheltuieli materiale” s-a realizat o economie de 345.135 lei față de cheltuielile cuprinse în bugetul rectificat și o economie de 585.135 lei față de bugetul inițial.

La cheltuielile cu reparațiile și alte cheltuieli generale, economia făcută față de bugetul inițial prevăzut pentru anul 2010, a fost de 357.611 lei.

Din veniturile financiare, societatea realizează suma de 188.481 lei, prin constituirea de diverse depozite bancare și în sistem range accrual, ceea ce a dus la obținerea unei dobânzi active.

Totodată trebuie menționat că, conform prevederilor legale, profitul net al societății nu mai poate rămâne in fondul de dezvoltare pentru noi investiții, ci trebuie virat in proporție de 90% la Consiliul Local Timișoara, adică suma de 1.216.604 lei.

Această prevedere lasă societatea fără fond de dezvoltare, respectiv doar 10%, adică suma de 135.178 lei, rămâne la dispoziția societății, fond insuficient pentru orice investiție cat de mica.

Analizând cele de mai sus, concluzionam ca in anul 2010, S.C. PIEȚE S.A. Timișoara, a plătit către Consiliul Local suma de 2.079.653 lei, repartizată după cum urmează :

concesiune

639.628

le)

vărsăminte din profit 90%

1.216.604

lei’

impozite si taxe locale

223.421

lei

Această suma reprezintă un procent de 32% din cheltuielile societății, la care daca mai adăugăm si suma de 229.612 lei impozit pe profit la bugetul statului, rezultă un procent de 35% din totalul cheltuielilor societății.

Echivalentul in euro, plătit de S.C. PIEȚE S.A. Timișoara către Consiliul Local Timișoara in anul 2010 este de aproximativ 500.000 €.

Referitor la gradul de îndeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanță stabilite de Consiliul Local Timișoara pentru S.C. PIEȚE S.A. Timișoara in anul 2010, acesta s-a realizat in proporție de 180%.

Din analiza criteriilor de performanță se constată ca indicatorul “rentabilitatea in funcție de cheltuielile totale” a fost in anul 2010, la nivelul de 23%, fata de 9% stabilit, adică realizarea in proporție de 225%, a unuia dintre cei mai importanți indicatori economici ai unei societăți.

în concluzie, rezultatele activității societății in anul 2010 au fost pozitive, chiar cu depășiri semnificative fata de bugetul si criteriile stabilite.

Pentru anul 2011 S.C. PIEȚE S.A. Timișoara are un plan de investiții foarte mare, de peste 2.000.000 lei, fonduri acumulate de fapt din anii precedenți pentru investiții, care in echivalent reprezintă 500.000 6.

Cea mai mare investiție a anului 2011 va fi modernizarea Pieței Badea Cârțan prin înlocuirea prelatei, realizarea de 10 chioșcuri noi in părțile laterale ale pieței și un spațiu de comercializare artizanat și ustensile de pescuit, sus pe actuala hala de came și produse lactate. Proiectul este întocmit, documentația depusa pentru obținerea autorizației de construcție.

De asemenea pentru anul 2011 s-a prevăzut închiderea celei de a doua copertine in Piața de Gross, însă cu fonduri transfrontaliere, printr-o colaborare cu Ungaria.

Valoarea totala a fondurilor transfrontaliere este de 1.400.000 €, din care Timișoara va beneficia de 800.000 €, iar Szeged de 600.000 €.

în acest proiect, pe lângă construcția unei hale cu 12 boxe, se va realiza o bursă de mărfuri între Piața de Gross Timișoara si Piața de Gross Szeged; un sistem informatic de afișaj a preturilor în cele două piețe; un sistem computerizat, cu barieră de acces in Piața de Gros.


ȘEF SERVICIU ADMIN. MEDIU, CĂ         TAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE MEDIU

M .Sa

RAPORTUL DE ANALIZĂ AL PERFORMANȚELOR ECONOMICE PE ANUL 2010 AL SC HORTICULTURA SA TIMIȘOARA

Din analiza indicatorilor economici realizați de S.C.Horticultura S.A. Timișoara pe anul 2010, rezultă că societatea a încheiat activitatea cu un profit de 195.899 lei.

Cheltuielile totale aferente anului 2010 au fost de 8.418.050 lei față de 6.959.600 lei stabilite prin buget, adică o creștere a cheltuielilor cu un procent de 20,96%; creștere influențată de majorarea prețului la gaz, energie, combustibil, elemente de cheltuială care participă direct la realizarea produsului finit cu valorificare în anul 2011.

Menționăm că această depășire este influențată și de faptul că S.C. Horticultura S.A. a încheiat contracte de prestări servicii în urma licitațiilor cu terțe firme pentru a executa lucrări de modernizare în parcuri, firme care au întocmit facturi pentru lucrările începute în anul 2010 și finalizate în anul 2011, facturi care au fost evidențiate în contabilitatea societății la data emiterii.

Totodată trebuie menționată și prevederea legală prin care profitul net al societății nu mai poate rămâne în fondul de dezvoltare pentru noi investiții, ci trebuie virat în proporție de 90% la Consiliul Local Timișoara, adică suma de 148.099 lei.

Această prevedere lasă societatea fără fond de dezvoltare, respectiv 10% adică suma de 16.456 lei, rămâne la dispoziția societății, fond insuficient pentru orice investiție cât de mică.

Referitor la gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite de Consiliul Local Timișoara pentru S.C. Horticultura S.A. în anul 2010 a fost realizat în proporție de 101,36%,

în concluzie, rezultatele la S.C. HORTICULTURA S.A. în anul 2010 au fost pozitive, chiar cu o mică depășire față de criteriile stabilite.

DIRECTOR DIRECȚI VASILE CIUP\


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI

NICA DIANA MIHAELA


Red./dact. D.C.