Hotărârea nr. 51/2011

51/01.03.2011 privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002
Hotararea Consiliului Local 51/01.03.2011
privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010 - 009237/04.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 02.11.2010 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/29.07.2008;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 03.02.2011 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/29.07.2008;
În baza art.2, art.5 şi art.24 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local (modificată);
În conformitate cu prevederile art. 36 lin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidenţiată în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002, cu spaţiile din imobilele din Timisoara, Bv. Tineretii nr. 4, Str. Vacarescu nr. 34 si str. Neculuta nr. 7, prevăzute în ANEXA care va face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Spaţiile aflate în imobile cuprinse în Lista monumentelor istorice aprobată prin Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor, pot fi vândute numai cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziţia nr.2091/19.09.2008 a Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Membrilor Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziţia nr.2091/2008;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA

La Hotararea Consiliului Local nr.

din____________________

Nr. crt

Strada

Nr.

Suprafața

(m.p.)

Chiriaș

Observații

1.

Bv. Tinereții ( actual Regele Carol I)

4

64,92

S.C. GRAND M&L 2000 S.R.L.

'COTA de Vi conform CF nr. 413352 - CI ( provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 8045 ) Timișoara, nr. topo. 17186

2

Bv. Tinereții ( actual Regele Carol I)

4

28,42

COOP. UNIREA

COTA de % conform CF nr. 413352 - CI (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 8045 ) Timișoara, nr. țopo. 17186'

3

Bv. Tinereții ( actual Regele Carol I)

4

25,20

S.C. COMPACT TIM S.R.L.

'COTA de ’Z conform CF nr. 413352- CI (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 8045 ) Timișoara, nr. țopo. 17186

4

Bv. Tinereții ( actual Regele Carol I)

4

31,50

S.C. JO-CASIS.R.L. ;

COTA de % conform CF nr. 413352 - CI (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 8045 ) Timișoara, nr. topo. 17186

5

Bv. Tinereții ( actual Regele Carol I)

4

26,57

S.C. LA PAZ S.R.L.

COTA de 14 conform CF nr. 413352 - CI ( provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 8045 ) Timișoara, nr. topo.17186

6

Str. I. Vacarescu

34

51,67

S.C. MAGNOLIA DORY S.R.L.

COTA de Vi conform CF nr. nr. 146728 Timișoara, nr. top. 17050/XIII

7

Str. I. Vacarescu

34

52,28

-

COTA de Yi conform CF nr. nr. 146728 Timișoara, nr. top.17050/XIV

8

Str. Neculuta

7

109,61

-

COTA de 1/1 conform CF nr. nr. 128765 Timișoara, nr. top. 6802/XI/B

Sef Birou Lic^atii^bntra^ Sad,

Consilier,


ec. Nicușor Constantin Miuț


ing


. V/dic\i Marius


Cod FP 53-01, ver.l

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Ghei


BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

NR. DP2010-009237/04.02.2011

REFERAT

Imobilul din Timișoara, Bv. Tinereții nr. 4 a fost revendicat conform prevederilor Legii nr. 10/2001 notificările fiind soluționate prin Dispozițiile Primarului Municipiului Timișoara nr. 981/29.04.2004 si 1982/25.07.2006, in baza carora a fost restituita cota de Vz din ap. 4, 14 si 16 precum si din a SAD nr. 1,2,3,4 si 5. Din analiza Cârtii Funciare Colective nr. 413352 - CI ( provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 8045 ) Timișoara, nr. topo. 17186 rezulta faptul ca asupra cotei de A din SĂDI, SAD 2, SAD 3, SAD 4 si SAD 5 si-a intabulat dreptul de proprietate numitul SCHMERLER ZOLTAN, ramanand in proprietatea Statului Roman in folosința CLMT, cota de A din aceste spatii.

Din evidenta noastra, rezulta următoarele :

SĂDI, in suprafața de 64,92 m.p. este inchiriat prin contractul de închiriere nr. 1209/2001 la S.C. GRAND M & L 2000 S.R.L.;

SAD2, in suprafața de 28,42 m.p. este inchiriat prin contractul de închiriere nr. 811/2009 lâ GOOP. • • Mestesugareasca de Invalizi UNIREA;                                                               . . . ..

SAD3, in suprafața de 25,20 m.p. este inchiriat prin contractul de'închiriere nr. 533/1999; la S.C.. COMPACT--TIM S.R.L.;     •                                                      i \   ■

SAD4, in suprafața de 31,50 m.p. este închiriat prin contractul de închiriere nr. 523/1999 la S.C. JO -CASI S.R.L.;      -                       •                                                   f

SAD5, in suprafața de 26,57 m.p. folosit in baza unei fise de calcul de către S.C. LA PAZ S.R.L.

In imobil mai exista un spațiu, in suprafața de 17,76 m.p., inchiriat prin contractul de închiriere nr. 1112/2000 la S.C.C.A. DINAMO ca magazine, fiind cuprins in cartea funciara in părțile comuneăndivize generale sub denumirea de 2 magazii in corpul A, si a cărui situație urmeaza a fi reglementata. ■ • "

Imobilul din Timișoara, str. Vacarescu nr. 34 nu a fost revendicat conform prevederilor Legii hf. . . 10/2001 insa pe calea instanțelor de judecata, numita Knobloch Marta Maria Magdalena si-a intabulatdreptul de proprietate asupra cotei de A din spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința. Din analizaiCartii Funciare nr. 34761 Timișoara, nr. top. 17050 rezulta faptul ca asupra cotei de A parte din spatihsi-ă intabulat dreptul de proprietate Knobloch Marta Maria Magdalena ramanand in proprietatea Statului Roman, cota de A din aceste spatii.                                                                                     : : c

Din evidenta noastra, rezulta următoarele :                                           :             •

. Spațiul comercial(ICSMI) compus dnr2 încăperi cu 7% din părțile comune si 62/939 teren Cu drept de folosința la parter, in suprafața de 51,67 m.p. este inchiriat prin contractul de închiriere nr. 187/1998 la’ S.C. MAGNOLIA DORY S.R.L.; :                                            ‘ v ;     .

Spațiul comercial situat la parter (ICSMA) compus din 3 incaperi, cu 7 % din părțile comune si 65/939 teren cu drept de folosința, in suprafața de 52s28 m.p nu este inchiriat.

In ședința din data de 03.02.2011 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a avizat favorabil includerea cotelor parti din spatiile menționate mai sus in lista spatiilor comerciale ce se vor vinde potrivit dispoyitiilor Legii nr. 550/2002.

Imobilul din Timișoara, str. Neculuta nr. 7 înscris in Cartea Funciara individuala nr. 128765 Timișoara nr. top. 6802 nu fost revendicat, in anul 2008 aprobandu-se vanzarea unui spațiu din acest imobil prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 256/13.05.2008.

In evidenta noastra in acest imobil a mai ramas un spațiu situat la subsol compus dinr-o încăpere cu suprafața utila de 109 m.p. înscris in Cartea Funciara ind. nr. 416011-C1-U3 pe hârtie a CF128765 Timișoara), nr. top. 416011-C1-U3, cu descrierea “ SAD2, situate la subsol compus din 1 pivnița, cu 8,95 % p.c.i. generale, 54,02% parti commune parțiale din pod, casa scării, urcarea la pod si coborârea la subsol, commune cu SĂDI si 207/2310 m.p. teren cu drept de folosința “, in proprietatea Statului Roman in folosința CLMT, ce nu este inchiriat.

In ședința din data de 02.11.2010 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infîintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a avizat favorabil vanzarea spațiului potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002.

Serviciul Juridic prin adresele nr. SJ2010 - 9466/09.12.2010 si nr SC2010 - 24479/22.12.2010 si Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze Sportive prin adresa nr. SC2010 - 24479/20.12.2010 comunica faptul ca nu mai sunt litigii cu privire la imobilele din Timișoara, Bv. Tinereții nr. 4, Str. Vacarescu nr. 34 si str. Neculuta nr. 7.

Având in vedere cele prezentate:

PROPUNEM :

Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unei hotarari prin care sa se aprobe completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidențiată în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002, cu spațiile din imobilele din Timișoara, Bv. Tinereții nr. 4, Str. Vacarescu nr. 34 si str. Neculuta nr. 7, trecute în ANEXA care vâTace parte integrantă din hotărâre.AVIZAT