Hotărârea nr. 50/2011

50/01.03.2011 privind completarea anexei la contractul de concesiune a unor bunuri publice de alimentare cu apa si de canalizare de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara catre S.C. AQUATIM S.A
Hotararea Consiliului Local 50/01.03.2011
privind completarea anexei la contractul de concesiune a unor bunuri publice de alimentare cu apa si de canalizare de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara catre S.C. AQUATIM S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Avand in vedere Referatul nr. SC2011 - 2938/ 14.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
        Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si cultedin cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
           Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local  nr. 38/13.02.2007  privind aprobarea reorganizarii Regiei Autonome Apa-Canal AQUATIM Timisoara in societate comerciala pe actiuni  si asocierea Municipiului Timisoara cu Judetul Timis, orasul Deta si orasul Jimbolia, in vederea infiintarii operatorului regional pentru serviciile publice  de alimentare cu apa  si de canalizare;
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.126/24.04.2007 privind aprobarea Contractului de Concesiune  privind delegarea in mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ce se va incheia intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in calitate de Concedent si S.C. AQUATIM S.A. ,  in calitate  de Concesionar;
        Avand in vedere  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata;
        Avand in vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, intrata in vigoare la data de 21.03.2007;
        In conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
        In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) si d), alin. (6) lit. a) pct.14, alin. (5) lit. a), din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
        In temeiul art 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba concesionarea prin atribuire directa catreS.C. AQUATIM S.A a bunurilorreprezentand racorduri, bransamente retele si instalatii de ape, rezultate in urma lucrarilor receptionate, transmise si inregistrate in evidenta  mijloacelor fixe ale Primariei Municipiului Timisoara, cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
 Art. 2: Se aproba completarea Anexei 1 - Inventarul bunurilor de retur - la contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare , incheiat intre Consiliul Local si SC AQUATIM SA si aprobat prin Hotararea Consiliului Local  nr. 126/2007, cu bunurile prevazute la art. 1 si cuprinse in Anexa 1si Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art. 3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia  Patrimoniu si Directia Tehnica  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara  si S.C. AQUATIM S.A   Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
        - Institutiei  Prefectului - Judetul Timis;
        - Primarului Municipiului Timisoara;
        - Serviciului Juridic;
        - Directiei Economice;
        - Directiei Tehnice;
        - Institutiei  Arhitectului Sef;
        - Directiei Patrimoniu;
        - Directiei Comunicare;
        - Directiei Dezvoltare;
        - Directiei de Mediu;
        - Serviciul  Audit Public Intern;
        - Biroului Managementul Calitatii;
        - Compartimentului Control Intern;
        -  S.C. "AQUATIM" S.A. ;
        - Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 2

Execuție lucrări în lunile noiembrie-decembrie 2010

Nr. crt

Numar de inventar

Denumire mijloc fix

Loc de

munca

Gestiune

Cod de clasificare

Data punere in

functiune

Valoare de inventar

1

50080

Str. Letea nr. 24

7F

MF

1.8.7.

10,11,2010

4.500,00

2

50081

Calea Martirilor nr. 67/A

7F

MF

1.8.7.

09,11,2010

1.500,00

3

50082

Calea Martirilor nr. 67/B

7F

MF

1.8.7.

09,11,2010

1.500,00

4

50083

Calea Martirilor nr. 67/C

7F

MF

1.8.7.

09,11,2010

1.500,00

5

50084

Calea Martirilor nr. 67/D1

7F

MF

1.8.7.

09,11,2010

1.500,00

6

50085

Calea Martirilor nr. 67/D2

7F

MF

1.8.7.

09,11,2010

1.500,00

7

50086

Calea Martirilor nr. 67/E

7F

MF

1.8.7.

09,11,2010

1.500,00

8

50087

Str. Parang nr. 18

7F

MF

1.8.7.

08.11,2010

1.500,00

9

50088

Str. Parang nr. 26

7F

MF

1.8.7.

08,11,2010

1.500,00

10

50089

Str. Parang nr. 26/B

7F

MF

1.8.7.

08.11,2011

1.500,00

11

50090

Str. Parang nr. 29

7F

MF

1.8.7.

08,11,2011

1.500,00

12

50091

Str. Vultutilor nr. 62

7F

MF

1.8.7.

25,11,2010

2.300,00

13

50092

Str. Eugen Coseriu nr. 51

7F

MF

1.8.7.

25,11,2010

1.500,00

14

50093

Str. Basarabia nr. 27

7F

MF

1.8.7.

01,11,2010

1.500,00

15

50094

Str. Parang nr. 20

7F

MF

1.8.7.

08,11,2010

2.000,00

16

50095

Calea Sagului nr. 29/A

7F

MF

1.8.7.

08,11,2010

2.500,00

17

50096

Calea Bogdanestilor nr. 12

7F

MF

1.8.7.

08,11,2010

500,00

18

50097

Str. Cosarilor nr. 7

7F

MF

1.8.7.

10,11,2010

2.195,00

19

50098

Str. Orhideea nr. 6 GIROC

7F

MF

1.8.7.

03,11,2010

600,00

20

50099

Str. Mesteacanului nr. 11

7F

MF

1.8.7.

10,11,2010

1.198,00

21

50100

Str. Nicolae Ursu nr. 9

7F

MF

1.8.7.

12,11,2010

340,00

22

50101

Str. Grigore Alexandrescu nr. 13/A

7F

MF

1.8.7.

17,11,2010

1.535,00

23

50102

Bd. 3 August 1919 nr. 2

7F

MF

1.8.7.

15,11,2010

15.000,00

24

50103

Str. Matei Millo nr. 23/A

7F

MF

1.8.7.

19,11,2010

1.500,00

25

50104

Bd. Regele Carol I nr. 36

7F

MF

1.8.7.

19,11,2010

1.100,00

26

50105

Str. Olarilor nr. 14

7F

MF

1.8.7.

19,11,2010

2.215,00

27

50106

Str. Martir N. Lacatus nr. 29

7F

MF

1.8.7.

19,11,2010

2.200,00

28

50107

Str. Martir N. Lacatus nr. 36/A

7F

MF

1.8.7.

19,11,2010

2.200,00

29

50108

Str. I.L. Banateanu nr. 26

7F

MF

1.8.7.

22,11,2010

1.500,00

30

50109

Str. Th. Aman nr. 21/A

7F

MF

1.8.7.

09,11,2010

1.000,00

31

50110

Str. Ioachim Miloia nr. 1

7F

MF

1.8.7.

22,11,2010

2.515,00

32

50111

Str. Ion Slavici nr. 33

7F

MF

1.8.7.

08,11,2010

1.200,00

33

50112

Str. Steaua nr. 49

7F

MF

1.8.7.

23,11,2010

360,00

34

50113

Str. Vultutilor nr. 24

7F

MF

1.8.7.

23,11,2010

1.542,00

35

50114

Calea Buziasului nr. 106

7F

MF

1.8.7.

24,11,2010

900,00

36

50115

Str. Tosca nr. 20

7F

MF

1.8.7.

24,11,2010

1.400,00

37

50116

Str. A. Rubinstein nr. 23

7F

MF

1.8.7.

25,11,2010

1.200,00

38

50117

Str. Viilor nr. 12/B

7F

MF

1.8.7.

25,11,2010

1.400,00

39

50118

Str. Eroii de la Paulis nr. 19/A

7F

MF

1.8.7.

25,11,2010

1.200,00

40

50119

Str. Parang nr. 23

7F

MF

1.8.7.

19,11,2010

1.500,00

41

50120

Str. Parang nr. 27

7F

MF

1.8.7.

01,11,2010

1.500,00

42

50121

Str. Jokai Moor nr. 10

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

1.602,00

43

50122

Str. Martir I. Tanase nr. 1/A

7F

MF

1.8.7.

16,12,2010

1.500,00

44

50123

Str. Magnoliei nr. 13

7F

MF

1.8.7.

07,12,2010

1.500,00

45

50124

Str. Tata Oancea nr. 1

7F

MF

1.8.7.

06,12,2010

1.500,00

46

50125

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 30-40

7F

MF

1.8.7.

07,12,2010

8.400,00

47

50126

Str. Jules Verne nr. 47

7F

MF

1.8.7.

10,12,2010

1.500,00

48

50127

Str. Pelicanului nr. 16

7F

MF

1.8.7.

03,12,2010

1.500,00

49

50128

Str. Tristan Tzara nr. 44

7F

MF

1.8.7.

10,12,2010

5.834,00

50

50129

Str. Dacilor nr. 25

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

14.690,00

51

50130

Str. Dr. E. Neumann nr. 3

7F

MF

1.8.7.

22,12,2010

2.300,00

52

50131

Str. Gradinarilor nr. 1

7F

MF

1.8.7.

06,12,2010

2.500,00

53

50132

Str. I. Cristoreanu nr. 11

7F

MF

1.8.7.

14,12,2010

1.500,00

54

50133

Str. Mircea cel Batran nr. 137

7F

MF

1.8.7.

01,12,2010

1.500,00

55

50134

Str. Mircea cel Batran nr. 139

7F

MF

1.8.7.

01,12,2010

1.500,00

56

50135

Str. Tudor Arghezi nr. 78

7F

MF

1.8.7.

01,12,2010

2.309,00

57

50136

Str. Barsei nr. 6

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

2.055,00

58

50137

Str. Lt. Ovidiu Balea nr. 1/B

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

2.000,00

59

50138

Str. Gh. Titeica nr. 40

7F

MF

1.8.7.

22,12,2010

1.200,00

60

50139

Str. Parang nr. 25

7F

MF

1.8.7.

03,12,2010

3.800,00

61

50140

Str. Pelicanului nr. 33

7F

MF

1.8.7.

03,12,2010

600,00

62

50141

Calea Bogdanestilor nr. 61

7F

MF

1.8.7.

03,12,2010

2.400,00

63

50142

Str. Basarabia nr. 5

7F

MF

1.8.7.

03,12,2010

2.800,00

64

50143

Str. Traian Vuia nr. 1/B

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

2.300,00

65

50144

Str. Diminetii nr. 10

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

2.300,00

66

50145

Str. Jokai Moor nr. 60

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

1.012,00

67

50146

Str. Cercului nr. 16/B

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

3.186,00

68

50147

Str. Iuliu Podlibny nr. 2

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

1.027,00

69

50148

Str. Lamaitei GIROC

7F

MF

1.8.7.

23,12,2010

2.400,00

70

50149

Str. Martir I. Tanase nr. 10

7F

MF

1.8.7.

08,12,2010

300,00

71

50150

Str. Martir I. Tanase nr. 15

7F

MF

1.8.7.

08,12,2010

300,00

72

50151

Str. Eternitatii nr. 33/A

7F

MF

1.8.7.

13,12,2010

1.500,00

73

50152

Str. Renasterii nr. 5-7

7F

MF

1.8.7.

15,12,2010

900,00

74

50153

Str. Luncani nr. 24

7F

MF

1.8.7.

13,12,2010

1.200,00

75

50154

Str. Tiblesului nr. 17

7F

MF

1.8.7.

13,12,2010

1.500,00

76

50155

Str. Martir Silviu Motohon nr. 49

7F

MF

1.8.7.

22,12,2010

600,00

77

50156

Str. Calatorilor nr. 2/A

7F

MF

1.8.7.

13,12,2010

3.500,00

78

50157

Str. Pavel Jumanca nr. 14

7F

MF

1.8.7.

03,12,2010

1.000,00

79

50158

Str. Eugen Coseriu nr. 46

7F

MF

1.8.7.

15,12,2010

1.000,00

80

50159

Str. Constantin Silvestri nr. 7/A

7F

MF

1.8.7.

06,12,2010

600,00

81

50160

Str. Agricultorilor nr. 9

7F

MF

1.8.7.

13,12,2010

1.200,00

82

50161

Str. Dragos Voda nr. 12

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

1.400,00

83

50162

Str. Crivaia nr. 8

7F

MF

1.8.7.

14,12,2010

900,00

84

50163

Str. Herodot nr. 18

7F

MF

1.8.7.

14,12,2010

1.200,00

85

50164

Str. Vasile Parvan nr. 2/B

7F

MF

1.8.7.

13,12,2010

15.000,00

86

50165

Str. Rudolf Walter nr. 16

7F

MF

1.8.7.

17,12,2010

1.000,00

87

50166

Str. Moise Dobosan nr. 58

7F

MF

1.8.7.

08,12,2010

741,00

88

50167

Str. Moise Dobosan nr. 56

7F

MF

1.8.7.

08,12,2010

2.187,00

89

50168

Str. Eroii de la Paulis nr. 17

7F

MF

1.8.7.

08,12,2010

2.079,00

90

50169

Str. Moise Dobosan nr. 54

7F

MF

1.8.7.

08,12,2010

679,00

91

50170

Str. Moise Dobosan nr. 55

7F

MF

1.8.7.

08,12,2010

1.265,00

92

50171

Str. Batania nr. 53

7F

MF

1.8.7.

10,12,2010

704,00

93

50172

Str. Vuc St. Karadjic nr. 1

7F

MF

1.8.7.

08,12,2010

997,00

94

50173

Str. Polona nr. 2

7F

MF

1.8.7.

03,12,2010

2.150,00

95

50174

Str. Mrtir N. Lacatus nr. 29/C

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

3.000,00

96

50175

Str. Cosarilor nr. 1

7F

MF

1.8.7.

02,12,2010

2.000,00

97

50176

Calea Torontalului (Aeroportul utilitar Cioca)

7F

MF

1.8.7.

14,12,2010

8.600,00

98

50177

Str. Letea nr. 24

7F

MF

1.8.6.

10,11,2010

1.500,00

99

50178

Calea Martirilor nr. 67/A

7F

MF

1.8.6.

09,11,2010

1.500,00

100

50179

Calea Martirilor nr. 67/B

7F

MF

1.8.6.

09,11,2010

1.500,00

101

50180

Calea Martirilor nr. 67/C

7F

MF

1.8.6.

09,11,2010

1.500,00

102

50181

Calea Martirilor nr. 67/D1

7F

MF

1.8.6.

09,11,2010

1.500,00

103

50182

Calea Martirilor nr. 67/D2

7F

MF

1.8.6.

09,11,2010

1.500,00

104

50183

Calea Martirilor nr. 67/E

7F

MF

1.8.6.

09,11,2010

11.500,00

105

50184

Str. Parang nr. 18

7F

MF

1.8.6.

08,11,2010

1.500,00

106

50185

Str. Parang nr. 26

7F

MF

1.8.6.

08,11,2010

1.500,00

107

50186

Str. Parang nr. 26/B

7F

MF

1.8.6.

08,11,2010

1.500,00

108

50187

Str. Parang nr. 29

7F

MF

1.8.6.

08,11,2010

1.500,00

109

50188

Str. Vultutilor nr. 62

7F

MF

1.8.6.

25,11,2010

2.300,00

110

50189

Str. Eugen Coseriu nr. 51

7F

MF

1.8.6.

25,11,2010

1.500,00

111

50190

Calea Sagului nr. 29/A

7F

MF

1.8.6.

09,11,2010

2.500,00

112

50191

Str. Martir Herman Sporer nr. 5

7F

MF

1.8.6.

09,11,2010

1.200,00

113

50192

Str. Mircea cel Batran nr. 143

7F

MF

1.8.6.

15,11,2010

1.200,00

114

50193

Str. Parang nr. 6

7F

MF

1.8.6.

15,11,2010

2.500,00

115

50194

Str. Parang nr. 1/A

7F

MF

1.8.6.

15,11,2010

2.500,00

116

50195

Str. Parang nr. 1/B

7F

MF

1.8.6.

15,11,2010

2.500,00

117

50196

Str. Gheorghe Cotosman nr. 21

7F

MF

1.8.6.

17,11,2010

800,00

118

50197

Str. Martir Radu Constantin nr. 15/A

7F

MF

1.8.6.

17,11,2010

2.000,00

119

50198

Str. Cometei nr. 4

7F

MF

1.8.6.

17,11,2010

600,00

120

50199

Calea Martirilor nr. 67

7F

MF

1.8.6.

17,11,2010

1.500,00

121

50200

Str. Th. Pallady nr. 14

7F

MF

1.8.6.

17,11,2010

1.500,00

122

50201

Str. I. Vacarescu nr. 10

7F

MF

1.8.6.

17,11,2010

4.800,00

123

50202

Str. Buftea (Bastion)

7F

MF

1.8.6.

22,11,2010

3.400,00

124

50203

Str. Popa Sapca - Hector nr. 2 - 4

7F

MF

1.8.6.

22,11,2010

34.000,00

125

50204

Str. Cluj nr. 15

7F

MF

1.8.6.

22,11,2010

2.620,00

126

50205

Str. Jules Verne nr. 31

7F

MF

1.8.6.

04,11,2010

2.500,00

127

50206

Calea Buziasului nr. 106

7F

MF

1.8.6.

22,11,2010

1.000,00

128

50207

Str. Tosca nr. 20

7F

MF

1.8.6.

22,11,2010

800,00

129

50208

Str. Letea nr. 74

7F

MF

1.8.6.

02,11,2010

300,00

130

50209

Str. George Georgescu nr. 2

7F

MF

1.8.6.

02,11,2010

300,00

131

50210

Calea Bogdanestilor nr. 12

7F

MF

1.8.6.

03,11,2010

500,00

132

50211

Str. Aurelianus nr. 4

7F

MF

1.8.6.

26,11,2010

400,00

133

50212

Str. Martir Silviu Motohon nr. 9

7F

MF

1.8.6.

26,11,2010

500,00

134

50213

Str. Cetatea Alba nr. 32/A

7F

MF

1.8.6.

05,11,2010

2.700,00

135

50214

Calea Timisoarei nr. 56 GIROC

7F

MF

1.8.6.

29,11,2010

440,00

136

50215

Str. Parang nr. 23

7F

MF

1.8.6.

19,11,2010

1.500,00

137

50216

Str. Parang nr. 27

7F

MF

1.8.6.

19,11,2010

1.500,00

138

50217

Str. Crinului nr. 75 GIROC

7F

MF

1.8.6.

15,11,2010

40.000,00

139

50218

Str. Pluto nr. 6 GIROC

7F

MF

1.8.6.

09,12,2010

2.800,00

140

50219

Str. Jokai Moor nr. 10

7F

MF

1.8.6.

12,12,2010

1.602,00

141

50220

Str. Martir Ioan Tanase nr. 1/A

7F

MF

1.8.6.

16,12,2010

1.500,00

142

50221

Str. Magnoliei nr. 13

7F

MF

1.8.6.

07,12,2010

1.500,00

143

50222

Str. Tata Oancea nr. 1

7F

MF

1.8.6.

06,12,2010

1.500,00

144

50223

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 30-40

7F

MF

1.8.6.

07,12,2010

8.024,00

145

50224

Str. Jules Verne nr. 47

7F

MF

1.8.6.

10,12,2010

1.500,00

146

50225

Str. Pelicanului nr. 16

7F

MF

1.8.6.

03,12,2010

1.500,00

147

50226

Str. Tristan Tzara nr. 44

7F

MF

1.8.6.

10,12,2010

5.834,00

148

50227

Str. Dacilor nr. 25

7F

MF

1.8.6.

10,12,2010

11.345,00

149

50228

Str. Dr. E. Neumann nr. 3

7F

MF

1.8.6.

22,12,2010

2.300,00

150

50229

Str. Gradinarilor nr. 1

7F

MF

1.8.6.

06,12,2010

2.500,00

151

50230

Str. I. Cristoreanu nr. 11

7F

MF

1.8.6.

14,12,2010

1.500,00

152

50231

Str. Mircea cel Batran nr. 137

7F

MF

1.8.6.

03,12,2010

1.500,00

153

50232

Str. Mircea cel Batran nr. 139

7F

MF

1.8.6.

03,12,2010

1.500,00

154

50233

Str. Tudor Arghezi nr. 78

7F

MF

1.8.6.

03,12,2010

2.309,00

155

50234

Str. Barsei nr. 6

7F

MF

1.8.6.

03,12,2010

2.055,00

156

50235

Str. Lt. Ovidiu Balea nr. 1/B

7F

MF

1.8.6.

07,12,2010

2.000,00

157

50236

Str. Gheorghe Titeica nr. 40 nr. 21

7F

MF

1.8.6.

07,12,2010

1.200,00

158

50237

Str. Parang nr. 25

7F

MF

1.8.6.

03,12,2010

3.800,00

159

50238

Str. Diminetii nr. 10

7F

MF

1.8.6.

07,12,2010

2.300,00

160

50239

Bd. Regele Carol I nr. 36

7F

MF

1.8.6.

13,12,2010

17.825,00

161

50240

Str. Traian Vuia nr. 1/B

7F

MF

1.8.6.

13,12,2010

2.300,00

162

50241

Intrarea Cosarilor nr. 1

7F

MF

1.8.6.

03,12,2010

2.000,00

163

50242

Str. M. I. Glinka nr. 21/A

7F

MF

1.8.6.

13,12,2010

900,00

164

50243

Str. Eternitatii nr. 33/A

7F

MF

1.8.6.

15,12,2010

1.500,00

165

50244

Str. Eugen Coseriu nr. 46

7F

MF

1.8.6.

15,12,2010

1.400,00

166

50245

Str. Gen. Magheru nr. 65/A

7F

MF

1.8.6.

15,12,2010

2.300,00

167

50246

Str. Gen. Magheru nr. 65

7F

MF

1.8.6.

15,12,2010

2.300,00

168

50247

Str. N. D. Cocea nr. 68/A

7F

MF

1.8.6.

15,12,2010

900,00

169

50248

Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 - 18/A

7F

MF

1.8.6.

15,12,2010

3.000,00

170

50249

Str. Martir Cernaianu nr. 21

7F

MF

1.8.6.

17,12,2010

1.470,00

171

50250

Str. Martir Silviu Motohon nr. 49/A

7F

MF

1.8.6.

17,12,2010

1.103,00

172

50251

Str. I. L. Banateanu nr. 26

7F

MF

1.8.6.

17,12,2010

1.000,00

173

50252

Str. Bogdanestilor nr. 61

7F

MF

1.8.6.

17,12,2010

7.400,00

174

50253

Str. Theodor Aman nr. 21

7F

MF

1.8.6.

20,12,2010

300,00

175

50254

Str. Eroii de la Paulis nr. 19/A

7F

MF

1.8.6.

20,12,2010

900,00

176

50255

Str. Liman nr. 7

7F

MF

1.8.6.

20,12,2010

2.300,00

177

50256

Str. Liman nr. 8

7F

MF

1.8.6.

20,12,2010

2.500,00

178

50257

Str. Liman nr. 10

7F

MF

1.8.6.

20,12,2010

2.500,00

179

50258

Str. 3 August 1919 nr. 2

7F

MF

1.8.6.

21,12,2010

14.000,00

180

50259

Str. Alex. Rogojan nr. 3

7F

MF

1.8.6.

21,12,2010

900,00

181

50260

Str. A. Rubinstein nr. 23

7F

MF

1.8.6.

21,12,2010

900,00

182

50261

Calea Torontalului (Aeroportul utilitar Cioca)

7F

MF

1.8.6.

14,12,2010

8.058,00

183

50262

Str. Pluto nr. 6 GIROC

7F

MF

1.8.6.

09,12,2010

12.000,00

184

50263

Str. Anul 1848 (Diminetii - Alunis)

7F

MF

1.8.6.

20,12,2010

106.900,33

185

50264

Str. Anul 1848 (Alunis - Muzicescu)

7F

MF

1.8.6.

20,12,2010

115.566,84

186

50265

Str. Muzicescu (Berzei - Prutul)

7F

MF

1.8.6.

20,12,2010

19.163,16

187

50266

Str. Romulus (Brancoveanu - Odobescu)

7F

MF

1.8.6.

03,12,2010

501.528,97

TOTAL:

1.250.661,30

DIRECTOR, SEF SERVICIU, Ec. Martin Staia Ec. Nicusor Constantin Miut

INTOCMIT,

Ec. Adriana Madalina Sandu

ANEXA 1


Mijloace fixe reprezentand lucrari apa-canal AQUATIM - propuse pentru concesionare

Nr. Crt.

Nr. inventar

Locație

Denumire mijloc fix

Loc de muncă

Cod de clasificare

Valoare de inventar(cu TVA)

1

20030.

zona Aleea Ghirodei- etapa a II-a

Sistem major canal

7F

1.8.7.

2.130.881,79

2

20031.

Cartier Kuntz

Extindere retea apa

7F

1.8.7.

468.793,23

3

20032

Plopi - zona Repin

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

1.440.414,07

4

20033

Plopi - zona Martir Ioan Tănase

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

905.777,87

5

20033

Plopi - zona Martir Ioan Tănase-suplim

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

316.090,25

6

20027

Mehala - zona Mesteacănului

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

1.096.229,84

7

20027

Mehala - zona Mesteacănului-suplimentar

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

193.639,25

8

20010

Ciarda Roșie - zona Chevereșului

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

1.029.246,17

9

20010

Ciarda Roșie - zona Chevereșului

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

493.209,50

10

20011

zona Blașcovici

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

1.032.260,80

11

20011

zona Blașcovici

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

194.871,40

12

20012.

Fratelia - zona Cercului

Extindere retea canal

7F

1.8.7.

735.150,58

13

20012.

Fratelia - zona Cercului

Extindere retea canal

7F

1.8.7.

127.987,12

14

20013

Plopi - zona Parâng

Extindere retea canal

7F

1.8.7.

1.154.447,98

15

20013

Plopi - zona Parâng

Extindere retea canal

7F

1.8.7.

542.554,98

16

20014

zona Plopi-Canal Bega

Extindere retea canal

7F

1.8.7.

2.338.550,62

17

20015

artier Cirda Rosie-etapa II

Sistem major canal

7F

1.8.7.

2.427.110,44

18

20016

cartier Kuntz-etapa II

Sistem major canal

7F

1.8.7.

2.226.342,60

19

20017

Mehala-zona Aleea Viilor

Extindere retea canal

7F

1.8.7.

1.640.012,18

20

20018

canal -Plopi-zona Jokai Mor

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

724.738,55

21

20019

zona Colonia Radio- Plopi

Extindere retea canal

7F

1.8.7.

672.903,99

22

20017

Mehala-zona Al. Viilor-suplimentar

Extindere retea canal

7F

1.8.7.

784.323,40

23

20016

cartier Kuntz-etapa II-suplimentar

Sistem major canal

7F

1.8.7.

406.711,39

24

20020

cartier Plopi-etapa II

Sistem major canal

7F

1.8.7.

2.138.943,85

25

20021

Ciarda Rosie-zona Jupiter

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

213.745,57

26

20022

str. Ernest Neumann(z.Torontal)

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

91.470,69

27

20023

str. Bobalna-zona Padurea Verde

Extindere retea canal

7F

1.8.7.

1.225.114,45

28

20024

str. Ana Lugojana(Lidia- Mures)

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

181.274,71

29

20025

zona Armoniei nr. 4-6

Viabilizare teren cu utilitati

7F

1.8.7.

2.230.561,98

30

20020

cartier Plopi-etapa II-suplimentar

Sistem major canal

7F

1.8.7.

618.526,01

31

20018

Plopi-zona Jokai Mor-contr. suplimentar

Extindere retea apa-canal

7F

1.8.7.

300.754,10

32

20026.

zona Rudolf Walter

Extindere retea apa

7F

1.8.7.

389.133,35

33

49853

cartier Kuntz- punere in functiune

Sistem major canal

7F

1.8.7.

864.634,64

34

49854

Bd. Industriilor-Cl. Mosnitei

Viabilizare canal

7F

1.8.7.

2.287.242,82

35

49855

zona de locuinte-str.Polona

Sistem major canal

7F

1.8.7.

2.880.385,24

36

49856

zona Urseni-Uzina de apa nr.1

Sistem major canal

7F

1.8.7.

3.337.847,53

37

49857

zona Aleea Ghirodei

Sistem major canal

7F

1.8.7.

2.463.222,12

TOTAL:

42.305.105,06

DIRECTOR,                                                SEF SERVICIU,

Ec. Nicusor Constantin Miut

Ec. Martin Staia


INTOCMIT,

Ec. Adriana Madalina Sandu

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR ,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr. SC2011 - 2938/14.02.2010

REFERAT

privind completarea anexei la contractul de concesiune a unor bunuri publice de alimentare cu apă și de canalizare de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara către S.C. AQUATIM S.A

Urmare adreselor nr. SC 2010-31017/29.12.2010,SC2010-28340/25.11.2010, SC2010-28076/22.11.2010, SC2010-28077/22.11.2010 și SC 2010-22147/23.11.2010 înaintate de Biroul Hidrotehnic din cadrul Direcției Tehnice privind comunicarea spre înregistrare în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timișoara, precum și a adreselor nr. DP2011-00329, 00330 și 00331 din 19.01.20100, înaintate de SC AQUATIM SA, privind înregistrarea lucrărilor efectuate la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare pe raza municipiului Timișoara până în decembrie 2010, solicităm suplimentarea Anexei la contractul de concesiune privind bunurile de retur a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice art.1 alin. 2 lit. (a), (b) (c), art.3, art. 4, art. 8, art. 10 alin. 5, art. 23 alin. 2 lit.b și alin. 3 și art. 25 alin. 2;

Având în vedere art.7 din HCL nr. 38/13.02.2007, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal Aquatim Timișoara în societate comercială pe acțiuni, ca urmare a reorganizării teritoriale bazată pe principii de eficiență economică și performanță operațională a operatorului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere art.3 alin. 4) și art. 11 alin. 1 lit.a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

Având în vedere art. 18 alin 1 și 2 și art. 21A1 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, intrate în vigoare la data de 21.03.2007 ;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) și (d), alin. 6 lit. (a) pct. 14, alin. 5 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

În conformitate cu prevederile art. 59 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

PROPUNEM :

Emiterea unei hotărâri care să aprobe concesionarea prin atribuire directă către SC AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, branșamente rețele și instalații de apă, rezultate în urma lucrărilor recepționate, transmise și înregistrate în evidența mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timișoara, cuprinse în Anexa 1 și Anexa 2, care face parte integrantă din hotărâre;

Completarea anexei 1 la contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Consiliul Local și SC AQUATIM SA și aprobat prin HCL nr. 126/2007, cu bunurile mai sus menționate.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, Ing. Culiță Chiș

DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU, Ec. Nicușor Constantin Miuț

DIRECȚIA ECONOMICĂ Dir. Smaranda Haracicu


ȘEF SERVICIU,

Ec. Martin Staia


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, Ing. Marius Onețiu


CONSILIER

Ing. Marinela Lucuț


CONSILIER,

Ec. Adriana Mădălina Sandu


AVIZAT JURIDIC,


Cod FP 53-01, ver.1