Hotărârea nr. 5/2011

5/25.01.2011 privind împuternicirea Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăţi comerciale în vederea construirii şi exploatării de parcări în Municipiul Timişoara, de a negocia includerea în contracte a exploatării parcărilor terane adiacente fiecărei noi parcări subterane construite
Hotararea Consiliului Local 5/25.01.2011
privind împuternicirea Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăţi comerciale în vederea construirii şi exploatării de parcări în Municipiul Timişoara, de a negocia includerea în contracte a exploatării parcărilor terane adiacente fiecărei noi parcări subterane construite


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 850/14.01.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/2009 privind numirea membrilor Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participatiune, ce se vor încheia de catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societati comerciale, în vederea construirii si exploatarii de parcari în Municipiul Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se împuterniceşte Comisia de negociere a contractelor de asociere în participatiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăţi comerciale, să negocieze includerea în obiectul contractului de asociere în participaţiune a exploatării parcărilor terane adiacente fiecărei noi parcări subterane construite.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Tehnică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. - Timişoara;
- Membrilor comisiei;
- Mass - media locale.






Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR

Dr. ing.GheorgheCiuhandu



JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

SC2011-

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009 s-au numit membrii Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participațiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societăți comerciale, în vederea construirii și exploatării de parcări în Municipiul Timișoara.

Pentru rezolvarea problemei spațiilor pentru parcare și a modului de reglementare a staționării în aceste spații, Municipiul Timișoara a comandat un studiu menit să promoveze realizarea și implementarea unui master plan al parcărilor publice, care va fi integrat în PUG-ul municipiului. Studiul conține printre altele o listă cu potențialele locații pentru construcția de parcări publice colective subterane/supraterane și terane.

Potrivit acestui studiu deficitul de spații de parcare se manifesta cel mai acut în zona centrală a orașului unde sunt concentrate majoritatea intereselor generatoare de trafic, în zonele comerciale și în cartierele de blocuri cu densitate mare de populație.

Deficientele de mai sus au ca efect îngreunarea circulației (auto, pietonale și de bicicliști), creșterea riscului de accidente mai ales pentru pietoni și bicicliști, creșterea gradului de poluare fonică și chimica și nu în ultimul rând generează un aspect urban dezagreabil.

Remedierea/îmbunătățirea situației prezentate poate fi atinsă doar prin demersuri corelate în cele trei direcții (OBIECTIVE), și anume:

  • a) Dezvoltarea infrastructurii destinate parcării publice, în special al parcărilor colective în structuri multietajate;

  • b) Reglementarea staționării vehiculelor pe întregul domeniu public;

  • c) Organizarea și exploatarea spatiilor destinate staționării/parcării de pe întreg domeniu public;

La ședința din 11.01.2011 a Comisiei de Negocieri numită prin HCL 459/15.12.2009, în care s-a discutat oportunitatea acceptării ofertei firmei WALCO Monceau Group Inc. privind asocierea cu SC ADP SA, vizând o investiție de 30.000.000 euro în 3 parcări publice subterane etc., s-au ridicat o serie de probleme legate de detalii ale contractului de concesiune, precum și de extindere a competențelor Comisiei de Negocieri .

În ședință s-a solicitat motivarea necesității extinderii atribuțiile Comisiei de Negocieri(HCL 459/15.12.2009) privind includerea în asociere a locurilor de parcare situate pe străzile adiacente parcărilor subterane realizate.

Trebuie făcută precizarea legată de dimensionarea unei zone adiacente etc. unei parcări publice colective. Funcție de: mărimea orașului, interesele de deplasare în zonă(la locul de muncă, comerciale, administrative etc.), trama stradală, constrângerile parcării pe stradă(tarife, limitare timp), structura și funcționarea sistemului de transport în comun etc., gradul de atractivitate a unei parcări colective acoperă o suprafață(cerc), având ca și centru,

Cod FP 53 -01, Ver.1 parcajul colectiv și o rază de 150-250 m. Pentru zona centrală a Timișoarei o rază minimală acceptabilă pentru definirea zonei adiacente unui parcări ar trebui să aibă valoarea 200 m, ceea ce ar corespunde unei suprafețe din planul orașului de 12,56 ha, reprezentând 19,62% din suprafața zonei Cetate.

Pentru a garanta ca spatiile din parcările subterane să fie ocupate de automobile trebuie sa se aplice măsuri astfel încât acestea să nu poată parca oriunde pe trotuare sau în alte locuri neadecvate. In acest sens, simultan cu parcările subterane trebuiesc reglementate parcajele pe strada.

Scoaterea mașinilor de pe trotuare și asigurarea unui design mai bun al acestora determină stimularea mersului pe jos sau folosirea altor mijloace de transport mai puțin poluante în zonele centrale și de locuit. Peisajul urban se va ameliora semnificativ, iar impactul automobilelor asupra mediului se va reduce.

Având în vedere gradul de ocupare a străzii de către vehiculele parcate, care are drept rezultat blocajele în trafic, în prezent cea mai buna soluție ar fi diminuarea numărului de parcaje pe strada, încercarea eliminării lor treptate și amenajarea a cât mai multe parcaje în afara străzii, de suprafață sau subterane.

Ținând cont de toate cele mai sus prezentate propunem Consiliului Local să împuternicească Comisia de negociere a contractelor de asociere în participatiune, ce se vor încheia de catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societati comerciale, să negocieze inclusiv exploatarea parcărilor terane adiacente fiecărei noi parcări subterane construite.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,