Hotărârea nr. 48/2011

48/01.03.2011 Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 93 mp ocupati de Colegiul de Arta Ion Vidu si 15 mp ocupati de strada Ion Vidu ,proprietatea lui Tenche Ioan Stefan si Tenche Dimitrie Vilian
Hotararea Consiliului Local 48/01.03.2011
Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 93 mp ocupati de Colegiul de Arta Ion Vidu si 15 mp ocupati de strada Ion Vidu ,proprietatea lui Tenche Ioan Stefan si Tenche Dimitrie Vilian


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-2905/14.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr RU2010-683/14.07.2010 a numitilor Tenche Ion Stefan si Tenche Dimitrie Viliam.;
Având în vedere Adresa nr. RU2010-683/29.07.2010 a Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit (c) si art 121 alin 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu numitii Tenche Ion Stefan si Tenche Dimitrie Vilian un schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 93 mp ocupat de Colegiul de Arta Ion Vidu si 15 mp ocupati de strada Ion Vidu ,proprietatea acestora.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, Directia Patrimoniu si Serviciul Banca de Date Urbane si Cadastru din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- D-lui Tenche Ion Stefan
- D-lui Tenche Dimitrie Vilian;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT,

PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr.SC2011-2905/14.02.2011                      Dr. Ing. GHEORGHE

CIUHANDU

REFERAT

Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 93mp ocupati de Colegiul de Arta Ion Vidu si 15 mp ocupati de strada Ion Vidu ,proprietatea lui Tenche Ioan Stefan siTenche Dimitrie Vilian

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului

Timișoara:

- adresa nr. Ru2010-683/14.07.2010 a numitilor Tenche Ion Stefan si Tenche Dimitrie Vilian prin care solicita un teren in echivalent pentru terenul in suprafata de 108 mp ocupati de Colegiului de Arta Ion Vidu si str. Ion Vidu proprietatea acestora .

Din adresa cu numarul Ru2010-683/29.07.2010 a Serviciului Banca de date Urbana reese ca terenul proprietatea d-lor Tenche Ioan Stefan si Tenche Dimitrie Vilian este situat in str.Ion Vidu (Siret )nr.15 are nr.topo 9626-9627 cu suprafata de 550 mp din care 93mp sunt ocupati de Colegiului de Arta Ion Vidu iar 15 mp de str. Ion Vidu fosta Siret .

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem

1, Împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu numitii Tenche Ion Stefan si Tenche Dimitrie Vilian un schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 93mp ocupat de Colegiul de Arta Ion Vidu si 15 mp ocupati de strada Ion Vidu ,proprietatea acestora.

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF ARHITECT SEF

DIRECTIA PATRIMONIU

DIRECTOR

Ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU

Ing. Pirva Calin


Arh.Ciprian Silviu Cadariu

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

Ing. Robescu Dan

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC Jur. Lasuschevici Mirela

FP 53-01 VER