Hotărârea nr. 47/2011

47/01.03.2011 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 47/01.03.2011
privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 -771/13.01.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Comisiei Locale de Ordine Publică întrunită la data de 09.02.2011;
Având în vedere prevederile art. 30 lit. c) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin.(3) lit. b) şi alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 463/18.12.2007 - privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru aprecierea activităţii Direcţiei Poliţia Comunitară din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXĂ LA H.C.L. Nr._______/______

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

5                          5

Nr.

crt.

Indicatorii

1.

ACȚIUNI ORGANIZATE ȘI DESFĂȘURATE - TOTAL

- din care: - pe ordine și liniște publică

- pe comerț ilicit

- pe mediu și salubrizare

- pe mijloace de transport în comun

- pe disciplină în construcții

- pe respectarea HCL 486/2006

- pe linie de circulație

- pe mașini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002

- HCL 371/2007

- alte linii

- din care: în colaborare cu:

- inspectorii din Primărie

- cu Poliția Națională

- RETIM

- RATT

- alte unități (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcții,Protecția Copilului, etc)

2.

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activitățile culturale sportive, religioase, probleme sociale, - TOTAL

-  număr de efective participante

PLANURI DE MĂSURI pt. activități speciale (delegații, electorale, etc) - TOTAL

- număr efective folosite

- număr de zile

3.

ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC

- număr zile

- număr efective

4.

INTERVENȚII RAPIDE, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE

5.

PATRULĂRI AUTO

6.

PATRULĂRI PEDESTRE

7.

PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8.

CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂȚENI, ASOCIAȚII LOCATARI, PIEȚE, TÂRGURI, OBOARE, etc.

9.

PARTICIPĂRI LA ȘEDINȚELE CONSILIILOR CONSULTATIVE DE CARTIER

10.

EXECUTĂRI MANDATE De ADUCERE EMISE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

11.

PROCESE VERBALE - de îndeplinire a procedurii de afișare a proceselor verbale de contravenție, refuzate a fi semnate.

INTERSECȚII, PARCURI, ȘCOLI etc, monitorizate de agenți

12.

INFRACȚIUNI CONSTATATE

13.

infracTori PRINȘI ȘI predați POLIȚIEI NAȚIONALE

14.

URMĂRIȚI PRINȘI Șl PREDATI

15.

minori Depistați și predați la centre speciale

16.

CERȘETORI IDENTIFICAȚI ȘI SANCȚIONAȚI CONTRAVENȚIONAL

17.

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

18.

Nr. terenurilor identificarea ca fiind neîmprejmuite și nesalubrizate

19.

Nr. de rampe clandestine de deșeuri identificate și sesizate Direcției de mediu pentru colectare și transport

Nr.

crt.

Indicatorii

20.

Nr. surselor de apă verificate și sesizate administratorilor acestora în vederea igienizării

21.

Nr. imobilelor verificate privind efectuarea lucrărilor de dezinsecție și deratizare

22.

Nr. de controale și sesizarea autorităților și instituțiilor publice competente a cazurilor de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică

23.

Nr. de contracte de salubrizare încheiate de către persoane fizice și juridice verificate

24.

Nr. verificărilor privind ridicarea deșeurilor menajere de operatorul de servicii publice de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite

25.

Nr. autovehiculelor de transport deșeuri controlate în trafic privind deținerea documentelor legale de transport a deșeurilor

26.

Nr. construcții verificate fără autorizație de construire/demolare

27.

Nr. construcții verificate cu autorizație de construire expirată

28.

Nr. construcții verificate cu autorizație de construire/demolare

29.

Nr. construcții cu autorizație de construire, care nu respectă regimul de înălțime de pe panoul de identificare al investiției

30.

Nr. verificări producători agricoli, societăți comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate

31.

Nr. verificări privind afișarea prețurilor

32.

Nr. verificări privind actele de proveniență a mărfii

33.

Nr. verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000 actualizată, republicată și aprobată prin Legea 650/2002;

34.

Nr. verificări la solicitarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanei

35.

SOMAȚII APLICATE TOTAL:

- Disciplina în construcții si afișaj stradal

- Protecția mediului

- Inspecție comercială

- Auto abandonate

36.

CONTRAVENȚII CONSTATATE - TOTAL

- din care: - Legea 61/1991

- HCL 371/2007

- Legea 50/1991

- OUG 195/2002

- OUG 78/2000

- Legea 12/1990 republicată

- alte acte

37.

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE

VALOAREA AMENZII APLICATE

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ - TOTAL -

- din care - PRIMĂRIA TIMIȘOARA

- alte PRIMĂRII

VALOAREA AMENZILOR ÎNCASATE LA BUGETUL CONSILIULUI LOCAL TIMIȘOARA

38.

VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE

39.

PERSOANE LEGITIMATE

40.

PERSOANE AVERTIZATE

41.

PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENȚĂ

42.

PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAmAțII primite - rezolvate

43.

MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA

DIRECTOR EXECUTIV

Jr. DORU SPĂTARU


ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300136 Timișoara;

Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : dpctim@gmail.com

Web : www.polcomtim.ro


Nr. 2050/ 13.01.2011

SC 2011-771/13.01.2011

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara

Având în vedere prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010, precum si prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 441/20.12.2010 privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică - Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare, în scopul asigurării în condiții optime a funcționării direcției și pentru asigurarea unui serviciu eficient în interesul comunității locale.

În vederea evaluării activității Direcției Poliției Locale Timișoara, in temeiul art. 30 lit. c) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010 propunem aprobarea următorilor indicatori de performanță;

Nr.

cr.

Indicatorii

1.

ACȚIUNI ORGANIZATE ȘI DESFĂȘURATE - TOTAL

- din care: - pe ordine și liniște publică

- pe comerț ilicit

- pe mediu și salubrizare

- pe mijloace de transport în comun

- pe disciplină în construcții

- pe respectarea HCL 486/2006

- pe linie de circulație

- pe mașini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/ 2002

- HCL 371/2007

- alte linii

- din care: în colaborare cu:

- inspectorii din Primărie

- cu Poliția Națională

- RETIM

- RATT

- alte unități (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcții,Protecția

Nr.

cr.

Indicatorii

Copilului, etc)

2.

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activitățile culturale sportive, religioase, probleme sociale, - TOTAL

- număr de efective participante

PLANURI DE MĂSURI pt. activități speciale (delegații, electorale, etc)

- TOTAL

- număr efective folosite

- număr de zile

3.

ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC

- număr zile

- număr efective

4.

INTERVENȚII RAPIDE, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE

5.

PATRULĂRI AUTO

6.

PATRULĂRI PEDESTRE

7.

PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8.

CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂȚENI, ASOCIAȚII LOCATARI, PIEȚE, TÂRGURI, OBOARE, etc.                  ’            ’                 ’

9.

PARTICIPĂRI LA ȘEDINȚELE CONSILIILOR CONSULTATIVE DE CARTIER

10.

EXECUTĂRI MANDATE DE ADUCERE EMISE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

11.

PROCESE VERBALE - de îndeplinire a procedurii de afișare a proceselor verbale de contravenție, refuzate a fi semnate.

INTERSECȚII, PARCURI, ȘCOLI etc, monitorizate de agenți

12.

INFRACȚIUNI CONSTATATE

13.

INFRACTORI PRINȘI ȘI PREDAȚI POLIȚIEI NAȚIONALE

14.

URMĂRIȚI PRINȘI ȘI PREDATI

15.

MINORI DEPISTAȚI ȘI PREDAȚI LA CENTRE SPECIALE

16.

CERȘETORI IDENTIFICAȚI ȘI SANCȚIONAȚI CONTRAVENȚIONAL

17.

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

18.

Nr. terenurilor identificarea ca fiind neîmprejmuite și nesalubrizate

19.

Nr. de rampe clandestine de deșeuri identificate și sesizate Direcției de mediu pentru colectare și transport

20.

Nr. surselor de apă verificate și sesizate administratorilor acestora în vederea igienizării

21.

Nr. imobilelor verificate privind efectuarea lucrărilor de dezinsecție și deratizare

22.

Nr. de controale și sesizarea autorităților și instituțiilor publice competente a cazurilor de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică

23.

Nr. de contracte de salubrizare încheiate de către persoane fizice și juridice verificate

24.

Nr. verificărilor privind ridicarea deșeurilor menajere de operatorul de servicii publice de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite

25.

Nr. autovehiculelor de transport deșeuri controlate în trafic privind deținerea documentelor legale de transport a deșeurilor

26.

Nr. construcții verificate fără autorizație de construire /demolare

27.

Nr. construcții verificate cu autorizație de construire expirată

28.

Nr. construcții verificate cu autorizație de construire/demolare

29.

Nr. construcții cu autorizație de construire, care nu respectă regimul de înălțime de pe panoul de identificare al investiției

30.

Nr. verificări producători agricoli, societăți comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate

31.

Nr. verificări privind afișarea prețurilor

32.

Nr. verificări privind actele de proveniență a mărfii

33.

Nr. verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000

Nr.

cr.

Indicatorii

actualizată, republicată și aprobată prin Legea 650/2002;

34.

Nr. verificări la solicitarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanei

35.

SOMAȚII APLICATE TOTAL:

- Disciplina în construcții si afișaj stradal

- Protecția mediului

- Inspecție comercială

- Auto abandonate

36.

CONTRAVENȚII CONSTATATE - TOTAL

- din care: - Legea 61/1991

- HCL 371/2007

- Legea 50/1991

- OUG 195/2002

- OUG 78/2000

- Legea 12/1990 republicată

- alte acte

37.

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE

VALOAREA AMENZII APLICATE

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ - TOTAL -

- din care - PRIMĂRIA TIMIȘOARA

- alte PRIMĂRII

VALOAREA AMENZILOR ÎNCASATE LA BUGETUL CONSILIULUI LOCAL TIMIȘOARA

38.

VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE

39.

PERSOANE LEGITIMATE

40.

PERSOANE AVERTIZATE

41.

PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENȚĂ

42.

PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAȚII primite - rezolvate

43.

MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA

La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara se revocă:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 463/18.12.2007 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru aprecierea activității Direcției Poliția Comunitară din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂ TARU

ÎNTOCMIT

Cj. BLAJIN MARIN

AVIZAT

ȘEF SERVICIU

MIRELA LASUSCHEVICI

Cod. FP 53-01,ver.1