Hotărârea nr. 46/2011

46/01.03.2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică
Hotararea Consiliului Local 46/01.03.2011
privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 - 2791/10.02.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara- domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei Locale de Ordine Publică întrunită la data de 09.02.2011;
Având în vedere prevederile art.28 alin.4 din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXĂ LA HCL Nr.    /

R E G U L A M E N TUL

de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. La nivelul Municipiului Timișoara se constituie prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara Comisia Locală de Ordine Publică, denumită în continuare Comisia locală, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică.

Art.2. Comisia Locală funcționează în conformitate cu prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010 și ale prezentului regulament, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței Direcției Poliției Locale.

Art.3. Atribuțiile Comisie Locale sunt prevăzute de Legea Poliției Locale nr. 155/2010.

Art.4. Comisia Locală asigură, prin activitatea sa, reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate publică.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.5. Comisia Locală de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Timișoara are următoarea componență:

Președinte: - Primarul Municipiului Timișoara;

Membrii: - Secretarul Municipiului Timișoara;

 • - Șeful Poliției Municipiului Timișoara;

 • - Directorul Executiv al Poliției Locale Timișoara.

 • - 3 consilieri locali;

Art. 6. Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII

Secțiunea 1

Atribuțiile generale ale comisiei locale

Art. 7. Comisia locală are următoarele atribuții:

 • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale;

 • c)  elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

 • d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 • e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al poliției locale;

 • f) prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Secțiunea a 2-a

Atribuțiile specifice ale membrilor

Art. 8. Președintele comisiei locale are următoarele atribuții:

 • a) conduce activitatea comisiei;

 • b) aprobă planul de activități al comisiei;

 • c) reprezintă comisia în relațiile cu alte structuri;

 • d) stabilește ordinea de zi a ședințelor comisiei;

 • e) prezidează lucrările în plen ale comisiei;

 • f) invită și alte persoane fără drept de vot să participe la ședințele comisiei, dacă interesele lucrărilor o cer, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 9.Secretarul Municipiului Timișoara are următoarele atribuții:

 • a) este înlocuitorul președintelui, în caz de indisponibilitate a acestuia;

 • b) asistă președintele în realizarea atribuțiilor ce îi revin;

 • c) întocmește proiectul planului de activități al comisiei.

Art. 10. Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:

 • a) asigură păstrarea documentelor comisiei;

 • b) la solicitarea președintelui, convoacă membrii comisiei pentru ședințe;

 • c) ține evidența prezenței membrilor la ședințele comisiei;

 • d) redactează procesele-verbale de ședință.

CAPITOLUL IV

MODUL DE FUNCȚIONARE

Art.11. Comisia locală se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

Art.12. Comisia locală funcționează prin ședințe în plen.

Art.13. Ședințele comisiei locale se desfășoară la sediul Primăriei Municipiului Timișoara și sunt conduse de primar iar în lipsa acestuia de către Secretarul Municipiului Timișoara, iar în lipsa acestuia din urmă de un membru al comisiei desemnat de primar.

Art.14. Ședința este legal constituită în prezența majorității simple a membrilor. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza, în aceleași condiții, peste 3 zile, la convocarea primarului.

Art.15. Ordinea de zi a DedinDei se aproba de comisie la propunerea președintelui sau a înlocuitorului sau legal.

Art.16. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

Art.17. Lucrările ședințelor comisiei se consemnează în procese-verbale, într-un registru special.

Art.18. Hotărârile comisiei se consideră adoptate prin votul majorității simple a membrilor prezenți, iar, în caz de paritate, votul președintelui comisiei sau, după caz, al înlocuitorului acestuia este decisiv.

Art.19. Hotărârile comisiei se adoptă prin vot deschis, dacă nu se stabilește altfel.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art.20 - Prezentul regulament poate fi modificat și completat, la propunerea Comisie Locale de Ordine Publică, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului TimiDoara.

DIRECTOR EXECUTIV JR. DORU SPĂTARU


ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300129, Timișoara;

Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : dpctim@gmail.com Web : www.polcomtim.ro


Nr. 2225/ 09.02.2011

SC 2011- 2791/10.02.2011

APROBAT PRIMAR DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea Poliției Locale nr.155/2010, la nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraș, municipiu și sector al municipiului București unde funcționează poliția locală se organizează și funcționează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.

Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului București, șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia, șeful poliției locale, secretarul unității administrativ-teritoriale și 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului București, desemnați de autoritatea deliberativă.

Ședințele comisiei locale sunt conduse de primar, iar secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin 4 din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, modul de funcționare a comisiei locale se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.

Comisia Locală de Ordine Publică asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

De asemenea, avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale și elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, plan actualizat anual.

Cu privire la activitățile de menținere a ordinii publice, Comisa Locală de Ordine Publică le analizează periodic, făcând, apoi, propuneri pentru soluționarea diverselor deficiențe constatate, precum și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social.

În ceea ce privește personalul poliției locale, Comisia Locală de Ordine Publică evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al acesteia.

Comisia Locală de Ordine publică prezintă anual autorității deliberative rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Urmare analizei rapoartelor mai sus menționate și concluziilor desprinse, Comisia Locală de Ordine Publică propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, propunem aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică, conform anexei la prezentul referat.

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU

ÎNTOCMIT

Cj. BLAJIN MARIN

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI