Hotărârea nr. 45/2011

45/01.03.2011 privind Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 45/01.03.2011
privind Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 - 2792/10.02.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Comisiei Locale de Ordine Publică întrunită la data de 09.02.2011;
Având în vedere prevederile art. 30 lit. g) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara are caracter de uz intern în evidenţa Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane nr. 54, 300136 Timișoara;

Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : dpctim@gmail.com Web : www.polcomtim.ro


Nr. 2224/09.02.2011

SC 2011 - 2792/10.02.2011

A P R O B A T

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU


R E F E R A T

privind Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Timișoara

Direcția Poliției Locale Timișoara, înființată în temeiul Legii Poliției Locale

nr. 155/2010, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 441/20.12.2010 - privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică - Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

 • f) evidența persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin lege,

își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice locale.

Dintre domeniile enumerate mai sus, ordinea publică este componenta securității naționale și reprezintă starea de legalitate de echilibru și pace socială, iar siguranța publică reprezintă sistemul de liniște și încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc.

În scopul exercitării de către Direcția Poliției Locale Timișoara a competențelor și atribuțiilor conferite de lege în domeniul ordinii și liniștii publice, în temeiul art. 30 lit. g) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, propunem aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică, conform Anexei.

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU

ÎNTOCMIT Cj. MARIN BLAJIN

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI

CUPRINS

CAPITOLUL I 3

Analiza situației operative 3

 • A. Teritoriul

 • B. POPULAȚIA

 • C. EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

 • D. MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE PERIODICE

 • E. STAREA INFRACȚIONALĂ ȘI CONTRAVENȚIONALĂ

CAPITOLUL II 10

Obiectivele și zonele de siguranță publică 10

 • A. Obiectivele Primăriei

 • B. Dispozitivul de ordine și siguranță publică al Direcției Poliția Locală Timișoara

 • C. Dispozitivul de supraveghere și patrulare Auto - Moto

CAPITOLUL III 19

Misiuni și acțiuni specifice componentelor sistemului integrat de ordine publică 19

 • A. Misiuni Specifice Poliției Locale

 • B. Misiuni executate în comun

Capitolul IV 21

Forțe puse la dispoziție și dotarea logistică a acestora 21

Modul de executare al instruirii și controlului forțelor care asigură siguranța publică

Capitolul V 23

Colaborarea și cooperarea cu alte forțe 23

Modul de acțiune în situații de urgență

Capitolul VII 25

Dispoziții finale 25

Anexa la HCL din

PLANUL

de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Timișoara

Planul de ordine și siguranță publică este documentul de planificare prin care, în baza analizei situației operative existente, organizează anual activitatea de ordine și siguranță publică pe teritoriul municipiului Timișoara și se întocmește sub coordonarea și autoritatea Directorului Executiv al Direcției Poliția Locală, cu participarea tuturor componentelor cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice și siguranța cetățenilor.

Ordinea Publică este componenta securității naționale, reprezentată de starea de legalitate, de echilibru și de pace socială, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept și de conduită civică, care permite exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură, general acceptate de societate.

Siguranța Publică reprezintă sistemul de liniște și încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc (instituțiile statului), pentru aplicarea măsurilor de menținerea ordinii și liniștii publice, a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților și bunurilor, precum și pentru realizarea parteneriatului societate civilă - poliție în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor legale ale cetățenilor.

CAPITOLUL I Analiza situației operative

 • A. Teritoriul

Situat la 571 km de capitala țării - București, Municipiul Timișoara este cel mai mare oraș din partea de vest a României, atestat documentar de peste 730 de ani și amplasat în Câmpia Timișului, câmpie străbătută de râurile Bega și Timiș, a căror prezență a influențat în timp dezvoltarea localității.

Actuala reședință a județului Timiș cu o suprafață de 100,6 km2 a fost fondată de administrația din Ungaria în 1266, fiind guvernată succesiv de Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic până în 1918 când în urma înfăptuirii Marii Uniri, Timișoara intră sub administrație românească la 3 August 1919.

Municipiul Timișoara este așezat la intersecția paralelelor de 45-47° latitudine nordică cu meridianul de 21-17 longitudine estică, aflându-se ca poziție matematică în emisfera nordică, la distanțe aproape egale de Polul Nord și de Ecuator și în emisfera estică în fusul orar al Europei Centrale.

Poziția geografică îi conferă orașului elemente specifice de potențial natural și antropic, accentuându-i personalitatea și influențează relațiile sale cu celelalte orașe din România și cu principalii poli urbani ai Continentului European.

Astfel, Timișoara se află la mai puțin de 700 km distanță de 13 capitale europene, iar prin interacțiunea cu acestea poate fl stimulată dezvoltarea sa socio-economică.

Localizată în partea de sud a bazinului Panonic, într-o poziție de amplă convergență și penetrație europeană, Timișoara este deservită în principal de două drumuri de importanță europeană -E70 (La Coruna - Lyon - Milano ~ Zagreb — Belgrad — Timișoara — Craiova — București — Vama) și E 671 (Timișoara — Arad — Oradea - Debrecen) și de un aeroport internațional, al doilea ca mărime și importanță pe plan național.

Acesta sigură traficul de persoane și mărfuri, având legături regulate spre New York, Londra, Chicago, Frankfurt, Diisseldorf, Viena, Verona, Treviso.

Timișoara reprezintă un important nod feroviar, la convergența a 9 linii principale de cale ferată, dintre care se disting prin traficul derulat cele spre București, Arad-Budapesta, Belgrad.

Din punct de vedere administrativ, Municipiul Timișoara era format din 10 cartiere:

 • •  Cartierul Cetate               - 480 Ha

 • •  Cartierul F abric                - 1017 Ha

 • •  Cartierul Elisabetin            - 668 Ha

 • •  Cartierul losefîn,               - 442 Ha

 • •  Cartierul Mehala             - 493 Ha

 • •  Cartierul Fratelia               - 231 ha

 • • Cartierul Freidorf             -156 Ha

 • • Cartierul Ghiroda Nouă       - 67 Ha

 • •  Cartierul Plopi,                - 72 Ha

 • • Cartierul Ciarda Roșie        -102 Ha

însă acestora, succesiv s-au adăugat cartiere nou constituite cum ar fi Calea Aradului, Calea Lipovei (Sever Bocu), Circumvalațiunii, Ion lonescu de la Brad, Mircea cel Bătrân, Bucovina, Ronaț, Dâmbovița, Steaua, Lunei, Soarelui, Giroc, Blașcovici, Kuncz, Calea Șagului, Stadion, Complex Universitar, Tipografilor.

Pe raza municipiului Timișoara există o rețea stradală formată din 1200 străzi a căror lungime este echivalentă a 958 km cu 46 intersecții semaforizate și 50.000 m de marcaje, la un parc auto de peste 195.000 de autovehicule și peste 70.000 posesori de permise de conducere.

Rețeaua de drumuri este dispusă într-un sistem inelar —radial, fiind compusă din 5 inele de circulație cu 8 penetrații în municipiu.

în afara traficului cotidian, zilnic circulă și autovehicule aparținând transportului în comun cu un număr mediu de 50 de tramvaie, 38 de troleibuze, 49 de autobuze, 54 de autobuze metropolitane și peste 2800 de taximetre.

Municipiul Timișoara fiind renumit pentru spațiile verzi și zonele de agrement, preocuparea pentru menținerea acestora și eventual extinderea lor a fost permanentă, în prezent existând un număr de 27 parcuri - Parcul Central - Parcul Catedralei -Parcul Justiției - Parcul Rozelor - - Parcul Copiilor - Parcul Poporului - Parcul Doina

 • — Parcul Botanic - Parcul Scuar - Parcul Alpinet - Parcul Stadion - Parcul Studențesc - Parcul Soarelui - Parcul Clăbucet - Parcul Steaua - Parcul Bucovina -Parcul Cugir - Parcul Zurich - Parcul Adolescenței - Parcul Civic - Parcul Pădurice

 • - iar în ultima perioadă au fost înființate Parcul Sfinții Arhengheli Mihail și Gavril din str. Măslinului , Parcul Bihor, Parcul Uzinei, Parcul Frații Constantin și Parcul Arcidava.

Din punct de vedere al repartizării în teritoriu, se observă concentrarea acestora în zona centrală a orașului, canalul Bega constituind un ax. în afara acestor zone de agrement în nord-estul Timișoarei, au fost amenajate un Muzeu al Satului și o Grădină Zoologică în apropiere de Pădurea Verde, un masiv fond forestier cu o suprafață de aproximativ 500 ha.

R POPULAȚIA

Dacă județul Timiș, ocupă locul I ca suprafață între județele din România, Municipiul Timișoara ocupă după numărul de locuitori, locul IV după București, Constanța și Iași, fiind una dintre cele mai importante concentrări urbane ale țării cu 320.118 locuitori conform ultimului recensământ, Timișoara s-a manifestat în permanență ca important polarizator al forței de muncă și pentru alte regiuni ale țării cu excedent demografic, îndeosebi pentru județele din nordul Moldovei, nor-vestul Transilvaniei și Oltenia.

Tot prin prisma ultimului recensământ, locuitorii erau grupați în 29 de etnii și 17 religii, structura principalelor naționalități, fiind următoarea:

- Români- 86,00%

- Maghiari

- 8,0%

- Germani

- 2,3%

- Sârbi

-2,01%

- Rromi

- 1,00%

- Bulgari

- 0,39%

- Slovaci

- 0,18%

- Evrei

- 0,12%

- Ucraieni

- 0,24 %

- Alte etnii

- 0,27%

Prin prisma religiei, ponderea este deținută de ortodoxism cu 70% după care în ordinea adepților se plasează romano-catolicii, greco-catolicii, reformații, baptiștii, penticostalii și adventiștii.

Fondul locativ al municipiului cuprinde un număr de 21.837 clădiri de locuit de diverse tipuri, din care 15.039 sunt clădiri cu o locuință, 3.159 clădiri cu 2 sau mai multe locuințe având regim de înălțime , P + 4 sau P + 10 totalizând 122.195 de apartamente.

Municipiul Timișoara deține o dezvoltată rețea de dotări în domeniul educației și învățământului. Situația învățământului timișorean este redată în tabelul de mai jos.

Forma de învățământ

Nr.unităti

»

Nr.copii, elevi, studenți

Nr. cadre didactice

învățământ preșcolar public

64

7.095

498

învățământ primar și gimnazial public

47

35.186

2.401

învățământ liceal public

34

17.472

1.359

învățământ postliceal

11

958

74

învățământ profesional ucenici

18

5.395

314

Școli de maiștri

6

267

2

învățământ public superior

4

22.109

2.332

învățământ superior privat

3

7.483

319

în domeniul învățământului superior prin cele 7 instituții din care 4 sunt publice și 3 private, situează Timișoara printre cele mai importante centre universitare din țară, fiind caracterizată printr-o diversitate a disciplinelor de învățământ și deținând un nr. de 29 de facultăți.

Universitățile publice sunt următoarele: Universitatea Politehnica, Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, iar cele private sunt: Universitatea “Banatul”, Universitatea “Tibiscum”, și Universitatea „ Mihai Eminescu”, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și Universitatea loan Slavici.

Sistemul de sănătate publică include 31 spitale, 55 policlinici, 19 de dispensare, 54 farmacii, 3.800 medici, 158 cabinete particulare de medicină generală și specializate.

C. EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

Prin poziția sa geografică dar și datorită rolului pe care îl deține municipiul Timișoara în plan național dar și internațional, creează premisele unor întâlniri cu caracter economic, politic, cultural. Cu aceste ocazii, personalități din țară și străinătate frecventează orașul cu ocazia unor conferințe, expoziții, târguri, festivaluri.

Conform Hotărârii Consiliului Local, în zona centrală sunt stabilite cele două locuri în care se autorizează desfășurarea unor manifestări publice - spectacole, mitinguri, respectiv P-ța Victoriei și P-ța Unirii.

In fiecare an se concentrează un public numeros cu ocazia unor manifestări tradiționale precum sunt: Ziua Națională a României, Ziua Eroilor, Ziua Revoluției Maghiare din 1848, Ziua Unității Germane, Marșul învierii, Manifestările dedicate Revoluției din Decembrie 1989, manifestări cu ocazia sărbătorilor de iarnă - Târgul de iarnă.

Zilnic și în special la sfârșit de săptămână, în cele doua mari piețe, respectiv Mehala și Aurora, mii de persoane desfășoară acte de comerț cu bunuri, iar în piețele agroalimentare, Timișoara 700, losefîn, Doina, Badea Cârțan, Dacia, Piața verde, Piața Nouă, Girocului, Soarelui și Piața Nicolae Bălcescu, atât producători agricoli cât și comercianți, expun spre vânzare diferite produse agroalimentare și nu numai. în plan sportiv, echipa FC Timișoara a atras la meciurile susținute pe teren propriu un număr record de spectatori, iar începând cu returul campionatului 2003-2004, partidele susținute pe teren se desfășoară în nocturnă.

£>. MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE PERIODICE t

Ca urmare a mutațiilor intervenite în special în domeniul economic și cultural, anual se organizează diferite manifestări devenite tradiționale.

Dintre acestea pot fi amintite: Festivalul Berii, Ruga Bănățeană, Roadele Toamnei, Festivalul Vinului, Festivalul Inimilor, Studentfest, Sărbătoarea Saltimbancilor, Sărbătoarea Pomului de Mai, Mica Vienă, Bega Bulevard, Verde pentru biciclete, activități care cuprind spectacole de muzică ușoară și populară și desfacerea unei game vaste de băuturi alcoolice, produse agroalimentare și artizanale.

In același timp se desfășoară expoziții și concursuri, fie cu produse culinare, agroalimentare, artizanale sau chinologice însoțite de spectacole pentru tineret la:

 • - Centrul Comercial lulius Mall

 • - Galeria

 • - Kaufland

 • - Selgros

 • - Real

 • - Casa Tineretului

 • - Centrul de Afaceri

 • - Auchan

 • - Baumax

K STAREA INFRACȚIONALĂ ȘI CONTRA VENȚIONALĂ

Situația operativă complexă înregistrată în municipiul Timișoara în anul 2010 se află într-o ușoară creștere față de anul 2009 (impunând o mai bună stăpânire a acesteia și o eficiență sporită a activităților specifice). Conform Legii 371/2004, art.14, lit.”c”, agenții de poliție comunitară au constatat 51 infracțiuni flagrante, conducând și predând Secțiilor de Poliție din cadrul Poliției municipiului Timișoara 81 persoane presupuși făptuitori pentru continuarea cercetărilor, iar în cazurile unde s-a impus, au luat măsuri pentru conservarea și paza locului faptei, până la sosirea autorităților abilitate.

Ca urmare a celor 1128 de acțiuni organizate și desfășurate pe raza municipiului Timișoara, au fost depistați și predați I.P J. Timiș - 4 persoane urmărite în temeiul legii, 42 de minori depistați și predați Centrului de zi și noapte pentru minorii fără adăpost de pe str. Ion Slavici nr.48, iar cazul celor 634 de persoane depistate că apelau în mod repetat la mila publicului, am luat măsura aplicării de sancțiuni contravenționale față de 245 de persoane, iar 394 au fost îndrumate spre locul de domiciliu.

Contravenții constatate

în anul 2010, au fost constatate și aplicate 29.699 (+4513) de contravenții, la cele mai importante acte normative:

 • -  Legea 61/1991 (republicată) = 2727

 • -  HCL 371/2007 modificat cu HCL 206/2009 - 19872

 • -  HCL 321/2001 și HCL 5/2007 - privind autorizarea și desfășurarea de comerț stradal = 1828

 • -  OUG 78/2000 (actualizată) - privind regimul deșeurilor = 630

 • -  HCL 486/2006 privind parcarea autovehiculelor de mare tonaj pe raza municipiului Timișoara =1183

 • -  Legea 24/2007 a protecției mediului și a amenajării durabile a spațiilor verzi = 1996

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicată fiind de 11.324.035 lei din care au fost încasate la bugetul Consiliului Local Timișoara suma de în valoare de 2.491.305 lei. Au fost ridicate în vederea confiscării bunuri și mărfuri în valoare de 8967 lei.

CAPITOLUL II

Obiectivele și zonele de siguranță publica

în conformitate cu Legea 155 din 12.07.2010, privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale, Hotărârea Guvernului 1332 din 29.12.2010 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 441 din 20.12.2010 privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică - Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare, Direcția Poliția Locală Timișoara se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:

 • - ordinea și liniștea publică precum și paza bunurilor

 • - circulația pe drumurile publice

 • - disciplina în construcții și afișajul stradal

 • - protecția mediului

 • - activitatea comercială

 • - evidența persoanelor

 • - alte domenii stabilite prin lege

Dispozitivul de ordine și siguranță publică constituit la nivelul municipiului Timișoara, cuprinde obiectivele asigurate cu pază, pe trei schimburi și zonele date în competență Direcției Poliția Locală Timișoara.

A. Obiectivele Primăriei

 • 1. Primăria Municipiului Timișoara (sediu);

 • 2. Fundația Organizațiilor Umanitare Timișoara

 • 3. Grădina Zoologica

 • 4. Centrul Comunitar de Asistență Sociala - Depozitul de alimente str. Plavoșin nr.21

 • 5. însoțire transport valori

 • 6. Casieriile pentru încasarea chiriei pentru terenuri și locuințe din fondul locativ de stat.

 • 1. Strada Oituz

 • 2. Strada 16 Decembrie 1989

 • 3. Complexul Comercial Mall

 • 7. Clubul Sportiv Bega

 • 8. Baza sportivă Tehnometal str. T. Vladimirescu 14 A

 • 9. Direcția Fiscală

 • 10. însoțire transport valori monetare

 • B, Dispozitivul de ordine și siguranță publică al Direcției Poliția Locală Timișoara

Menținerea ordinii publice - reprezintă ansamblul măsurilor și activităților desfășurate cotidian de către poliție, pentru protejarea și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, funcționarea normală a instituțiilor statului, a normelor de conduită civică, a regulilor de conviețuire socială, a celorlalte valori supreme, precum și a avutului public și privat.

Constituirea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice și derularea activităților specifice pentru menținerea ordinii și siguranței publice se realizează în funcție de evoluția situației operative, folosind în acest sens analizele tactice care vizează criminalitatea stradală și contravențională.

Analiza tactică stabilește zonele cu potențial criminogen ridicat, natura faptelor sau evenimentelor înregistrate, intervalul orar de producere, modurile de operare, suspecții și oferă recomandări cu privire la modalitățile de acțiune.

Teritoriul de competență al D.P.L.T. este împărțit în zone de siguranță publică după cum urmează:

ZONA A (Centrală)

Sectorul 1. Piața Victoriei, Catedrala Mitropolitană, Teatrul Național MIHAI EMINESCU (ambele laturi), Str.Lenau, Piața Huniade, Parcul Catedralei, parcul Justiției, Bld. Regele Ferdinand.

Sectorul 2. Piața Victoriei, B-dul Republicii, Str.Paris, Piața Regina Maria, calea ferată Timișoara Nord - - Timișoara Est, Parcul Central, Str. Jiul, Faleza partea stânga Podul Traian.

Sectorul 3. Str.Alba lulia, Piața Libertății, Str.E. Ungureanu, Str. V.Alecsandri, Str.F.Mercy, Str. 9 mai, Str. Proclamația de la Timișoara, Str.Hector, P-ța Mareșal Ferdinand Foch, Parcul Civic, Bld. I.C.Brătianu, Str.Lucian Blaga, Str.Carol Telbisz (Bicsei) - P-ța Sf.Gheorghe.

Sectorul 4. P-ța Carada, Bd.I.C.Brătianu, Bd.Mihai Eminescu, Bd.C.D.Loga, Str.20 Decembrie 1989, Str .Patriarh. Miron Cristea, Str.G.Enescu, Str.Acad.Alexandru Berze, B-dul Michelangelo, podul Michelangelo - Parcul Rozelor, Canalul Bega.

Sectorul 5. Bd.Revoluției 1989, Str. Traian Grozăvescu, Str.Cicio Pop, Str.V.Goldiș, P-ța Eftimie Murgu, Str.Medicinei, Prefectura și Consiliul Județean Timiș, Podul Decebal, Parcul Copiilor, Canalul Bega.

Sectorul 6. Str.E de Savoya, P-ța I.C.Brătianu, Str.Oituz, P-ța Mărăști, Parcul Botanic, Str.Gen.E.Grigorescu, P-ța Unirii, Str.Palanca, P-ța Țepeș Vodă, P-ța Unirii, Str.G.Coșbuc, Str.Matei Corvin, Intrarea Doinei, Str.Aristide Demetriade.

Sectorul 7. Str.Ghe.Lazăr, P-ța Timișoara 700, Str.Mărășești, Str.Sf.Ioan, Str.C.Brediceanu, P-ța Mireca Eliade, Str.Col.Enescu, Str.Dr.Iosif Nemoianu, P-ța Regina Maria Podul Traian.

Sectorul 8. Splaiul T.Vladimirescu (faleza) - Parcul Episcopiei, B-dul Mihai Viteazul, P-ța Plevnei, Str.Treboniu Laurean, P-ța A.Mocioni, B-dul regele Carol I,

B-dul General Ion Dragalina, Podul Ștefan cel Mare, Splaiul T.Vladimirescu, Canalul Bega, Str.Miron Costin, Str.Zugrav Nedelcu, Str.Ady Endre, Str.Emanoil Gojdu, Str.Ioan Ghica, B-dul 16 Decembrie.

ZONA B. IOSEFIN___________________________________________

Sectorul 1. B-dul Regele Carol - Gen.Ioan Dragalina, Str.Iancu Văcărescu, B-dul luliu Maniu, B-dul 16 Decembrie, P-ța losefin, Podul Muncii, Str.T.Vladimirescu, Canal Bega, Autogară

Sectorul 2. Str.Ioszef Preyer - Str Platanilor, Str.Mangalia, Str.Budai Deleanu, Str.Prahova, Str.Banatul, Str.Vulturilor, Str.IonBara, Bd.Dâmbovița.

Sectorul 3. Str.Pop de Băsești, Str.Barițiu, Str.Gelu, Splaiul N.Titulescu, Combinatul Solventul, Str.Gării, Gara Timișoara Nord, Str.D.Bolintineanu, Str.Andrei Mureșanu, Str.A.Seller, Str.Jiu.

ZONA C. CALEA ȘAGULUI_________________________

Sectorul 1. Calea Șagului - Str.Vulturilor, Cimitirul Calea Șagului, Str.Transilvaniei, Str.Vulturilor, Str.Lacului, Bd.Dâmbovița.

Sectorul 2. Str.Ana Ipătescu, Str.Leonard, Str.G.Verdi, Str.Fructelor, Str.Grădinii, Str.Lacului, Str.Teatrului, Str.Johnny Weissmuller, P-ța Aurora, P-ța Flavia.

Sectorul 3. Str.Ardealului, Str.Maramureș, Str.Baba Novac, Calea ferată, Complex ALFA, Str.Banatul, Bd.Dâmbovița.

Sectorul 4. Calea Șagului, Str.Ana Ipătescu, B-dul Liviu Rebreanu, Bd.C.Brâncoveanu, Str.Hebe, Str.Mureș, Str.Ranetti, Str.Hămiciei, Str.G.Muzicescu, Str.D.Kiriac, P-ta Doina.

ZONA D. BRÂNCOVEANU

Sectorul 1 Bd.16 Decembrie, Str.Ciprian Porumbescu, Calea Șagului, Str.Eneas, Str.Rusu Șirianu, Cimitirul Rusu Șirianu, Str.Traian Vuia, Str.O.Bojinca, Bazarul Str.Brâncoveanu.

ZONA E. N.BĂLCESCU____________________________________

Sectorul 1 Str. Alexandru Odobescu, Str.Romulus, Str.Ghe.Doja, Parcul Doina, Str.Ghe.Doja, Bd.Mihai Viteazul, Str.Sorin Titel, Str.Ghirlandei, P-ța N.Bălcescu, Str.l Decembrie 1918, P-ța Crucii, P-ța Bisericii, Str.Mitropolit Varlam.

Sectorul 2 Bd.Victor Babeș, Str.Bela Bartok, Str.Ion Vidu, Str.Cluj, Bd.Vasile Pârvan, Str.Maramureșului, Str.Arieș, Str.Cozia, P-ța Axente Sever, Str.Diaconu Coresi, Str.Cosminului, Cimitirul Cosminului, Bd.Liviu Rebreanu, Calea Martirilor.

ZONA F. STADION_______________________________________

Sectorul 1 Str.Arieș, P-ța Tineretului, Str.Craiova, Str.Bucegi, Aleea F.C.Ripensia, Stadion Dan Păltinișan, Bd.Dr.Iosif Bulbucea, Calea Buziașului, Calea ferată industrială, Str.Aurel Păunescu.

Sectorul 2. Bd.Eroilor de la Tisa, Sala Olimpia, Hotel Boavista, Centrul Camerei de Comerț și Industrie Timișoara, Aleea Studenților, Str.Socrates, B.R.D — Groupe Societe Generale, Str.Mehadia, Str.Miorița, Str.Ofcea, Str.Daliei, Str.Johan Heinrich, Str.Pestalozzi, Str.Ștefan cel Mare.

ZONA G. CALEA MARTIRILOR______________________________

Sectorul 1 Str.Mareșal Averescu, Str.Drubeta, Bd.Liviu Rebreanu, Calea Martirilor, Str.Dr.Ioan Mureșan, Str.Salcâmilor, Str.Apelor, Intrarea Basmului, Str.Constantin Brăileanu, Str.martir Stanciu, Str.Adolescenței, Str.Vlădeasa, P-ța Aron Cartuș.

Sectorul 2. Str.Mureș, Str.Ioachim Miloia, Str.Marginea, Str.Martir Dumitru Jugănaru, Str.Meziad, Str.Crivaia, Str.Azuga, Str.Ulpia Traiana, Str.Traian Vuia, Str.Victor Vlaicovici, Str.Arcidava, Str.Prutului, Str.Călătorilor, Str.Jean Monet.

Sectorul 3. P-ța Girocului, Str.Martir Ștefan Mariș, Str. Pepinierei, Str.Versului, Str.Martir Marius Ciopec, Str.Martir Angela Sava, Str.Mareșal C-tin Prezan, Str.Ion Monoran, Str.Aida.

Sectorul 4. Piața George Clemenceanu, Str.Gen.Ghe.Pomuț, Str.Mihail Sadoveanu, Str.Pius Brânzeu, Str.Traviata, Str.Aida

ZONAH. C.SOARELUI_____________________________________

Sectorul 1 Aleea Sănătății, Spitalul Județean - Magazia Billa, Parcul Soarelui, Str.Oglinzilor, Str.Sirius, Str.Uranus, Str.Arenei, Intrarea Vega, Aleea Cristalului.

Sectorul 2 Str.Aștrilor, Str.Martir Vasile Bălmuș, Str.Orion, Aleea Azurului, Str.Martir Nagy Eugen, Aleea Vicar Dr. losif Bulbucea.

ZONA I. CALEA BUZIAȘULUI _________________________

Sectorul 1 Str.Țarcu, Str.P.Cermeza, Calea Buziașului, Cimitirul Buziașului, Str.Chimiștilor, Str.Apateu, Str.Timișului, Str.Melodiei, Str .Nouă, Str. Sucului, Str.Torac, P-ța Istria, Str.Soarelui.

Sectorul 2 Str.Baba Dochia, Str.Ștefan cel Mare, Str. Șt O.losif, Str. Cronicar Neculce, Str.Comănești, Str.Iepurelui, Str.Tigrului, Zona Cîrlova, Str.Batori, Str.Căpriori, Str.Lunei, P-ța Aurel Vlaicu.

ZONA J. P-ȚA TRAIAN______________________________________

Sectorul 1 Podul Decebal, Canal Bega, B-dul 3 August 1919, Parcul Poporului, Str.I.L.Caragiale, P-ța Romanilor, Str.D.Liuța, Str.Abrud, Str.Zlatna, Str.Dacilor.

Sectorul 2 P-ța Traian, Str.Anton Pann, Str.Ion Mihalache, Str.C.Negruzzi, P-ța Petru Rareș, Str.E.Teodoroiu, Str.I.Creangă, Str.Paul lorgovici, Str.Timocului, Str.Iuliu Grozescu, Str.Barbu Delavrancea, Str.Titu Maiorescu.

Sectorul 3 Str.Andrei Șaguna, Str.Moise Nicoară, Str.Dr.Ioan Bitolia, Str.Iosif Vulcan, Str. Chopin, P-ța Sarmisegetuza, Splaiul Morarilor, Podul Mihai Viteazul, Canalul Bega.

Sectorul 4 Calea Dorobanților, Str .Uzinei, Str.Mătăsarilor, Str.Laleleor, Str.Zimnicea, Str.Moldovei, Str.Romulus Ladea, Str.Micșunelelor, Cimitirul Mătăsarilor, Str.Palmierilor, Str.Crinului, Str.Turda, Str.Orăștie, Str.Ștrandului, Str.Mihail Ivanovici Gliuck.

ZONA K. ZONA TIPOGRAFILOR_____________________________

Sectorul 1 Str.Popa Șapcă, Str.C-tin Brâncuși, Str.Vasile Lucaciu, Str .București, Str.Zurobara, Str.Aurel Popovici, Str.Martir.M.Todorov, Str.Triton, Str.Tapia, Str.Al.Golescu, Str.Eugen Bader, Str.înfrățirii, Str.Drăgășani, Str.Mihail Kogălniceanu, Bd.Take lonescu, I.P J.Timiș

Sectorul 2 Str.Nicu Filipescu, Str.D.Paciurea, Str.Vasile Braniște, Str.Nicolae lorga, Str.Semenic, Str. Acad.D.Guști, Str.Andrei Mocioni, - PM Timișoara, Canalul Bega, Podul Decebal.

ZONA L. BADEA CÂRTAN _________________________________________________________________________________________________________________9______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sectorul 1 P-ța Badea Cârțan, Bd.Simion Bămuțiu, Splaiul Peneș Curcanul, Str.Samuil Micu, P-ța Petru Maior, Splaiul Grivița, Podul Mihai Viteazul, Calea Dorobanților, Str.Eugen Pop, Str.Ovidiu, Str. Viorelelor, Intr.Topologului, Str.Renașterii, Str.Valea Behelei, Str.G.Bacovia, Intr.Kodaby Zoltan.

Sectorul 2 Str.Telegrafului, Str.Samuel Micu, Str.Lugojului, Str.Tibiscum, P-ța Virgil Economu, Str.Ghe.Adam, Str.Lorena, Str.Rândunelelor, Str.Alsacia, Str.Renașterii, Str.Zurich, Str.Samuel Micu, Str.Basel. Aleea Avram, Intrarea Gara Timișoara Est, Stadionul Electrica, Stadionul UMT

ZONA M. CALEA LIPOVEI__________________________________

Sectorul 1 Str.Aristide Demetriade, Str.Albinelor, Str.Oravița, Sfinții Apostolo Petru și Pavel, Str.Stuparilor, Cimitirul Stuparilor, Str.Robert Koch, Str.Carol Danta, Str.Ioan Roată, Str.Holdelor, Str.C-tin cel Mare, Str.Martir Silviu Holohan, Str.Pomiculturii, Str.C-tin Rădulescu, Calea Sever Bocu-Cimitirul.

Sectorul 2 Str.Nicolaus Copemic, Str.Albinelor, Calea ferată Timișoara-Lipova-Radna, Str.I.I. de la Brad, Str.Silistra, Str.Pusa, Str.Martir Conciar, Martir Alexandru Groma, P-ța Sf.Apostoli Petru și Pavel, Intrarea Sunetului, Str.Perlei.

Sectorul 3 Str.Episcop Vasile Lăzărescu, Cimitirul Lipovei, Cimitirul Evreiesc, Str.Liniștei, Str.Lirei, Str.Leandrului, Str.Haga, Str.Grigore T.Popa, Str.Armoniei, Str.Centura, Str.Martir Ion Miron, Str.Răsăritului, Str.Amurgului, Calea Aradului.

ZONA N. CALEA ARADULUI_______________________________

Sectorul 1 P-ța Consiliului Europei -MALL, BCR, CEC, ASIROM, Str.Miresei, Str.Călan, Str.Dej, Str.Orșova, Str.Carei, Str.Liege, P-ța Verde, Str.Cugir, Str.Felix, Calea Aradului, Str.Centura, Str.Augustin Comon, Calea Torontalului.

ZONA O. CIRCUMVALAȚIUNII __________________________________________________________________________________5____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sectorul 1 Calea ferată Timișoara Nord - Timișoara Est, Str.Ion Zuicu, Calea Al.I.Cuza, Str.Traian Novac, Str.Ionel Perha, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului, Str.Brândușei, Str.Teiului, Str.Burebista, P-ța Dacia, Str. Stelelor, Str.Dropiei, Str.Timiș, Str.Amforei, Str.Labirint, Bd.Cetății, Str.Ghe.Lazăr.

Scetorul 2 Calea Circumvalațiunii, Calea Bigdăneștilor, Str.Ghe.Lazăr, Str.Ghe.Cucu, Str.Dinu Lipatti, Intrarea Zenit, Str.Dr.Mendeleev, Str.Suceava,

Str.I.S.Bach, Aleea Cascadei, Str.Martir Remus Tășdă, Str.Salciei, Str.Madrid, Bd. Cetății

ZONAP. MEHALA____________________________

Sectorul 1 Bd.Cetății, Calea Torontalului, Str.Cloșca, Str.Crișan, Str.Samuil Șagovici, Str.Martir Cemăianu, Str.Iancu Flondor, Str.Matei Basarab, Str.Soroca, Str.Invățătorului, Str.Maria Tănase, Str.C-tin Stere, Str.Ion Nistor, Str.Bucovinei, Str.Iancu Plavasiu, Str. Cernăuți, Str.Munteniei, P-ța Avram lancu, Str.Basarabia, Str.Popovici Bănățeanu, Cimitirul Evreiesc Viilor, Cimitirul Ortodox Viilor, Aleea Viilor, Str.Grigore Alexandrescu.

Sectorul 2 Calea Bogdăneștilor, B-dul Cetății, Str.Horea, Str.Mircea cel Bătrân, Str.Iancu Brezeanu, Martir P.Domășneanu, Str.Deportării din Bărăgan, Str.Macilor, Str.Eroii de la Păuliș, Str.Tumu Roșu, Str.Moise Doboșan, Str.Bîrzava, Str.Ion Rațiu, Str.Grigore Alexandrescu

ZONA R. BLAȘCOVICI___________________________________

Sectorul 1 Str.Circumvalațiunii, Calea Bogdăneștilor, Str.Dunărea, Gara Timișoara Nord, Str.Nera, Stadionul CFR, B-dul B.P.Hașdeu, Str.Sabin Drăgoi, Str. Sibiu, Str.Doamna Chiajna, Str.Chișinău, Str.Făgăraș, P-ța Sf.Niculae, Str.Topii ța.

Sectorul 2 Str.Aprodu Movilă, Str. Frații Buzești, Str.Țebea, Str.Ghioceilor, Str.Țichindeal, Str.Banu Mărăcine, Str.Zalău, Str.Căpitan Dan, Str.Măslinului, Str.Lisabona, Aleea Ciobanului, Str.Cosmonauților, Str.Veronica Micle, Str.Zorile, Str.Alexandru Lăpușneanu, Str.Bârzava.

 • C. Dispozitivul de supraveghere și patrulare Auto - Moto

Dispozitivul de supraveghere și patrulare auto-moto este format pe raza municipiului Timișoara din 12 trasee după cum urmează:

Traseul nr.l auto este destinat deplasării șefilor de servicii,

și șefii de schimb la controlul agenților de poliție locală în posturi fixe și mobile, acordarea de sprijin, îndrumarea și intervenția în cazuri deosebite.

Traseul nr.2 auto marca cu nr. de înmatriculare

Este destinat deplasării rapide a echipei de intervenție pentru soluționarea evenimentelor care au loc pe raza municipiului Timișoara la solicitarea agenților de poliție locală aflați în posturi fixe sau mobile,, echipajul este compus din

Schimbul I din Schimbul II și din Schimbul III.

Traseul nr.3 auto marca cu nr. de înmatriculare

Execută patrularea pe Str. Avram Imbroane, cartier UMT, Muzeul Satului, Grădina Zoologică, Liceul Silvic, Calea Lugojului, Hotel Aleea Pădurea Verde, Ștrandul Tineretului, Calea Ghirodei, Str.Dunărea, Foișor, Cimbrului, Luncani, Cimitirul Crișan, Str.Vălișoara, Uzina de Apă nr.2-4, Canal Bega, calea Dorobanților, P-ța Sarmisegetuza; compuși din agenți de poliție locală.

Traseul nr.4 auto marca cu nr. de înmatriculare

Executa patrularea pe Str.Iosif Vulcan, Colonia Radio, Str.Rudolf Walther, Canalul Bega, Str.Jokai Mor, Str.Gen.Magheru, Str.Grădinarilor, Str.Repin, Cimitirul Plopi, Str.Albăstrelelor, Str.Parâng ; patrula auto compusă din agenți de poliție locală

Traseul nr.5 auto marca cu nr. de înmatriculare__________

Execută patrularea pe străzile: Calea Buziașului, P-ța Ghe.Domășneanu, Str.Grigore Antipa, Cimitirul Ciarda Roșie, Str.Pavel Stoica, Str.Matei Milo, Liceul Electrotimiș, Calea Urseni, Str.Mareșal C-tin Prezan, compusă din agenții de poliție locală

Traseul nr.6 auto marca cu nr. de înmatriculare

Execută patrularea în cartierul Fratelia, Str.Calea Martirilor, Str.Gavril Mizicescu, Str.Aluniș, Str.Anton Pavlovici Cehov, Str.Herculane, Victor Hogo, Str.Ana Ipătescu, P-ța Apărătorii Banatului (Calea Șagului) compusă din agenții de poliție locală

Traseul nr.7 auto marca cu nr.de înmatriculare__________

Execută patrularea pe Str. Ana Ipătescu, Str.Chișodei, Emile Zola, Str.Bujorilor, Str.Nicorești, Cimitirul Nicorești, Str.Eternității, Gara Timișoara Sud, Str.Izlaz, Str.Ceferiștilor, Calea Șagului patrula compusă din agenții de poliție locală

Traseul nr.8 auto marca cu nr. de înmatriculare

Execută patrularea pe Str.Ardealului, Splaiul Sofocle, podul Modoș, Str.Ioan Român, Constantin Silvestri, Calea ferata Timișoara-Jimbolia. compusă din agenții de poliție locală_______________________________

Traseul nr.9 auto marca cu nr .de înmatriculare

Execută patrularea pe Str.Nicolae Andreescu, Str.Pavel Dan, Comeliu Baba, P-ța Petofi Sandor, Liceul Auto, Str.Ion Slavici, Str.Constantin Nottara, Str.Răscoala din 1907, Str.Anton Bacalbașa, Str.Cosma lonescu, Str.Ovidiu Cartuș, Calea Șagului. compusă din agenții de poliție locală

Traseul nr.10 auto marca cu nr. de înmatriculare

Execută patrularea pe Calea Bogdăneștilor, Dunărea, Războieni, T., Casian Munteanu, Gara Ronaț, Str. Cireșului, Banul Udrea, Lacului, Str.C .A .Rosetti, Radu de la Afumați, Str. Grigore Ureche, Str.Teodor Aman compusă din agenții de poliție locală______________________________________

Traseul nr.ll auto marca cu nr. de înmatriculare

Execută patrularea pe Str.Moise Doboșan, Gr.Alexandrescu, Str.Agricultorilor, Tibrului, Livezilor, vadul Crișului, Str.Ciocârliei, Intrarea Tazlău, Rudăria, Mesteacănului, Str.lt.Ovidiu Balea, Str.Horea, Str.Cloșca, P-ța Gr.Alexandrescu. compusă din agenții de poliție locală

Traseul nr.ll auto marca cu nr. de înmatriculare

Execută patrularea pe Str.Armoniei, Str.Marginii, Aurora, Calea Sever Bocu, Str.Constructorilor, Str.Horia Creangă, Str, Cornel Trăilescu, Str.Octav Boicescu, Str.Marcel lancu, Str.Gh.Matei Cantacuzino, Str.Ion lonescu de la Brad, Str.Albinelor, Str.Martir Conciatu, Str. Avram Imbrone compusă din agenții de poliție locală_________________________________

ZONE din municipiul Timișoara asigurate zilnic, patrule pedestre pe trei schimburi.

 • 1. Piața Victoriei - 4 - 2 agenți poliție locală pe schimb

 • 2. Piața Unirii - 2 agenți poliție locală pe schimb

 • 3. Piața Libertății - 2 agenți poliție locală pe schimb

 • 4. Piața Traian - 2 agenți poliție locală pe schimb

Itinerariul de patrulare nr. 4 — patrulă pedestră -

Schimbul I

Ora

Străzile pe care se va patrula - Locația - zona

07,00-08,15

Parcul Central, Aleea Personalităților

08,15-09,00

Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie,Primăria Mun. Timișoara

09,00-09,30

Parc Justiției

09,30-10,15

Parcul Rozelor, malul Canalului Bega

10,15-11,00

Parcul Alpinet

11,00-11,40

Piața Plevnei, Parcul Ghorghe Doja

11,40-12,10

Parcul Central, Aleea Personalităților

12,10-12,50

Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie,Primăria Mun. Timișoara

12,50-13,20

Parcul Justiției

13,20-14,00

Parcul Rozelor, malul Canalului Bega

14,00-14,30

Parcul Alpinet

Schimbul II

Ora

Străzile pe care se va patrula - Locația - zona

14,00-15,15

Parcul Central, Aleea Personalităților

15,15-16,00

Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie,Primăria Mun. Timișoara

16,00-16,30

Parc Justiției

16,30-17,15

Parcul Rozelor, malul Canalului Bega

17,15-18,00

Parcul Alpinet

18,00-18,40

Piața Plevnei, Parcul Ghorghe Doja

18,40-19,10

Parcul Central, Aleea Personalităților

19,10-19,50

Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie,Primăria Mun. Timișoara

19,50-20,20

Parcul Justiției

20,20-21,00

Parcul Rozelor, malul Canalului Bega

21,00-2130

Parcul Alpinet

Schimbul III

Ora

Parcul Central, Aleea Personalităților

22,00-23,15

Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie,Primăria Mun. Timișoara

23,15-24,00

Parc Justiției

24,00-00,50

Parcul Rozelor, malul Canalului Bega

00,50-01,30

Parcul Alpinei

01,30-02,20

Piața Plevnei, Parcul Ghorghe Doja

02,20-03,10

Parcul Central, Aleea Personalităților

03,10-04,00

Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie,Primăria Mun. Timișoara

04,00-04,30

Parcul Justiției

04,30-05,10

Parcul Rozelor, malul Canalului Bega

05,10-05,30

Parcul Alpinet

Zilnic, se acționează între orele 07,00 - 24,00 pe mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Timișoara cu patrule mixte, formate din agenți de poliție locală și inspectori (controlori) din cadrul RATT.

CAPITOLULUI

Misiuni și acțiuni specifice componentelor sistemului integrat de ordine publică

 • A. Misiuni Specifice Poliției Locale

Principiile care stau la baza desfășurării activităților Poliției Locale sunt: principiul legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.

Direcția Poliția Locală Timișoara își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.

 • B. Misiuni executate în comun

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Poliția Locală Timișoara, cooperează cu unitățile, respectiv structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei, Poliției de Frontieră și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice (Consiliile Consultative de Cartier) în condițiile legii.

 • - agenții de poliție locală participă împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale pori catastrofe, precum și la limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente.

 • - participă împreună cu alte autorități competente la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și altor asemenea activități care se desfășoară în spațiu public și care implică aglomerări de persoane.

 • - participă alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale.

 • - cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/ sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale.

 • - acordă sprijin structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice în teritoriul de competență.

 • - participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei, și alte asemenea fenomene pe drumurile publice.

 • - participă împreună cu unitățile - structurile teritoriala ale Poliției Române la asigurarea măsurilor de circulație, ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații procesiuni, acțiuni de pichetare, comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și altor asemenea activități care se desfășoară în spațiu public și care implică aglomerări de persoane.

 • - sprijină unitățile, structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență.

 • - acordă sprijin unităților, structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului.

 • - cooperează cu unitățile și structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului - utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a

9

staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

 • - participă la acțiunile de demolare, dezmembrare, dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale, prin asigurarea protecției perimetrului și al libertății de acțiune a personalului care participă la aceste acțiuni specifice.

 • - cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar de mediu și protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora.

 • - cooperează cu serviciile publice comunitare de evidența persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani care nu au acte de identitate.

Capitolul IV

Forțe puse la dispoziție și dotarea logistică a acestora

Statul de funcții al Poliției Locale Timișoara cuprinde un număr de 333 de funcții din care ocupate 311 - funcții publice = 244, personal contractual = 67

pentru Ordine Publică                           -

pentru Pază Obiective (pers, contractual)           =

pentru Dispecerat Intervenție Rapidă             =

serviciul Protecția Mediului                        =

serviciul Inspecție Comercială                    =

serviciul Disciplina în construcții și afișaj stradal   =

serviciul Financiar-Contabilitate și Achiziții Publice =

serviciul Circulație Rutieră                        =

serviciul Resurse Umane                        =

biroul Juridic                                      =

biroul Comunicare,Relații cu publicul și Registratură— 5 biroul Logistic Administrativ (pers, contractual)    =

secretar-dactilograf                                =

DOTAREA LOGISTICĂ

 • A) Echiparea efectivelor pe timpul executării serviciului (misiunilor) va fi cu ținuta de serviciu conform normelor din dotare, adaptată anotimpului parcurs, cu însemnele exterioare stabilite prin lege. Uniforma agenților de poliție locală care fac parte din grupa de intervenție rapidă va fi inscripționată.

 • B) Dotarea: efectivele vor avea asupra lor armamentul din dotare (pistol model Glock 19, calibrul 9 mm cu 12 cartușe letale sau neletale, dispuse în 2 încărcătoare, unul în pistol iar celălalt în tocul pistolului), cătușe și baston tip tomfă, spray iritant lacrimogen, lanternă (pe timp de noapte), , dispozitiv electroșoc, stație de emisie-recepție portabilă. Armamentul și muniția și spray - ul se păstrează la sediul Direcției Poliției Locale și (vor fi ridicate la intrarea în serviciu sau misiuni și predate la ieșirea sau terminarea misiunilor, pe bază de tichet. )

 • C) Asigurarea cu mijloace auto - moto:

 • 4. 7autoturisme pentru patrulare — transport valori monetare;

 • 5. 1 autoturism transport persoane;

 • 6. 26 motoscutere pentru patrulare

Modul de executare al instruirii și controlului forțelor care asigură siguranța publică

Instruirea polițiștilor care acționează în patrulele de siguranță publică se realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu, prin rotație de către directorul executiv, directorul executiv adjunct, șefii de servicii Ordine Publică și Pază Obiective, șefii de secții, șefi de schimburi pe baza unei tematici cu caracter aplicativ care se întocmește trimestrial.

Instruirea se realizează pe schimburi înaintea plecării în teren, timp de 15-30 de minute, iar cei desemnați să execute instruirea urmând să execute:

 • 7. verificarea prezenței polițiștilor, dacă sunt apți fizic și psihic pentru executarea serviciului;

 • 8. dacă au aspectul fizic îngrijit, ținuta corespunzătoare, armamentul și toate materialele din dotare asupra lor

 • 9. prezentarea situației operative din ultimele 24 de ore, a evenimentelor care au avut loc și a acțiunilor în curs de desfășurare pe raza municipiului Timișoara, precum și forțele cu care se conlucrează:

 • 10. prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desfășurată de polițiștii locali din ziua precedentă;

11 .indicarea persoanelor, autoturismelor, bunurilor urmărite;

12.alte activități de ordin organizatoric.

Funcționarii publici desemnați să execute controlul vor urmări:

 • •  modul de întocmire și completare a buletinului posturilor

 • •  prezența agenților de poliție locală în posturile fixe; patrule mobile sau patrule auto în limitele postului încredințat sau respectarea traseului de patrulare auto-moto

 • • modul de respectare a consemnului general și particular

 • •  modul de comportare față de cetățenii cu care intră în contact, actele procedurale încheiate și măsurile luate

 • •  cunoașterea teritoriului postului, precum și a populației din această zonă.

 • •  Ținuta, modul de întreținere și folosire a mijloacelor din dotare: armament, stații radio-emisie, mijloace de autoapărare inclusiv autoturismele și motoscuterele din dotare.

 • •  Sprijină și îndrumă pe cei aflați în serviciu pentru executarea în bune condițiuni a sarcinilor specifice și ia măsuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Deficiențele constatate și propunerile făcute cu ocazia controlului, vor fi menționate în registrul de control al agenților de poliție, care va fi prezentat zilnic conducerii, cu ocazia schimbării serviciului pentru a dispune măsuri.

Capitolul V

Colaborarea și cooperarea cu alte forțe

La baza cooperării între structuri se află legile de organizare și funcționare ale acestora, hotărârile și Ordonanțele de Guvern, dispozițiile ordinele și instrucțiunile M.A.I, cât și protocoalele încheiate între aceste structuri.

Cooperarea este activitatea prin care structurile din sistemul integrat de ordine publică, acționează în comun pentru stăpânirea fenomenului infracțional și contravențional, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice.

Cooperarea presupune:

 • •  Schimbul operativ de date privind situația operativă din zona de responsabilitate

 • •  Organizarea și executarea de razii și acțiuni punctuale, informarea reciprocă despre rezultatele acestora și măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea muncii

 • •  Executarea de analize și controale comune

 • •  Acordarea de sprijin reciproc în soluționarea unor situații ivite în timpul serviciului

Agenții de poliție locală vor coopera cu personalul unităților - structurilor Poliției Române, Jandarmeriei, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apărare civilă și alte forțe.

Periodic, conform Protocolului de colaborare realizat în baza „ Programului pentru prevenirea și combaterea criminalității stradale în sistem integrat” structurile incluse se vor întâlni pentru a analiza activităților desfășurate, schimb de date în vederea dezvoltării unui parteneriat la nivelul județului Timiș pentru prevenirea și combaterea faptelor infracționale stradale cu impact direct asupra comunității, în vederea asigurării unui climat de siguranță publică.

Modul de acțiune în situații de urgență

(incendii de proporții, explozii, catastrofe și calamități naturale, în cazul acțiunilor de protecție civilă)

în cazul în care polițistul local care acționează în dispozitivul de siguranță publică este sesizat despre comiterea unui accident rutier sau în cazul infracțiunilor contra vieții, sănătății și integrității corporale a persoanei, indiferent dacă sunt săvârșite în stradă, pe câmp deschis sau în imobile, ori în situația calamităților naturale, incendiilor sau exploziilor va lua următoarele

MĂSURI:

 • •  Salvarea victimelor

 • •  înlăturarea urmărilor

 • • Conservarea urmelor

 • •  Identificarea martorilor oculari

 • •  Paza locului faptei până la sosirea echipei operative

 • •  Sprijină reprezentanții protecției civile și Inspectoratul pentru situații de urgență în vederea înlăturării efectelor produse.

în cazul în care făptuitorul se află la locul faptei sau în împrejurimi, îl va identifica, va lua măsuri de imobilizare până la sosirea organelor abilitate, și îi va asigura protecție pentru a nu suferi vătămări corporale din partea altor persoane.

Capitolul VII Dispoziții finale

Reactualizarea planului de ordine și siguranță publică se face anual, sau ori de câte ori este necesar, în funcție de evoluția situației operative.

Premergător aprobării Planului de ordine și siguranță publică, sub autoritatea Primarului, se va realiza o întâlnire cu factorii responsabili pentru a analiza prevederile documentului, pentru clarificarea și realizarea acordului privind modul de acțiune.

La prezentul plan se anexează:

 • -  harta municipiului și elementele de dispozitiv ale tuturor forțelor de ordine și siguranță publică;

 • -  situațiile privind sectoarele de siguranță publică și traseele de patrulare;

 • -  tabel cuprinzând funcționarii publici cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare și control a forțelor din sistemul de ordine și siguranță publică.

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA Avizat Comisia Locală de Ordine Publică

 • 1) Primar -Dr. ing. CIUHANDU GHEORGHE - președinte

 • 2) jr. COJOCARI IOAN

 • 3) cms.șef BOGOȘEL SABIN - Șeful Poliției Municipiului Timișoara

 • 4) jr. SPĂTARU DORU - Șeful Poliției Locale Timișoara

 • 5)                                      - consilier local

 • 6) - consilier local

 • 7)                                      - consilier local

TABEL NOM1N A L cu personalul cu funcții de conducere care au drept de control asupra dispozitivului aflat în serviciu

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA

1

Dr.ing. CIUHANDU GHEORGHE

Primar al Municipiului Timișoara

2

Jr. SPĂTARUDORU

Director Executiv Politia Locală

3

Jr. Ec. COJAN DOREL

Director Executiv Adjunct Poliția Locală

4

Jr. BĂLAN AVRAM

Șef Serviciu Ordine Publică

5

Ing. ILIN ADRIAN

Șef Serviciu Inspecție Comercială

6

Ing. PUȘCAȘ ADRIAN

Șef Serviciu Protecția Mediului

7

Jr. PANĂ COSMIN FLORIN

Pt. Șef Secție 1 Poliție Locală

8

Ing. BUZATU ADRIAN

Șef Secție 2 Poliție Locală

9

Jr. STAICUIUSTINIAN

Șef Birou Dispecerat Intervenție Rapidă

10

Ing. ARDELEAN VALENTIN

Pt. Șef Birou Blocări-Ridicări-Auto Abandonate