Hotărârea nr. 44/2011

44/01.03.2011 privind modificarea si aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 44/01.03.2011
privind modificarea si aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Nr.SC2011 - 3176/16.02.2011al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) şi alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se înfiinţează Compartimentul de Control Intern în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara prin transferul a două posturi dintre cele existente la Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii.

Art. 2: Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii se transformă în Biroul Managementul Calităţii şi va avea o structură de 1+5 posturi.

Art.3: Organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara constituie Anexa nr.1 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Primăria Municipiului Timișoara Biroul Control Intern și Managementul Calității Nr. SC2011 - 3176/16.02.2011

Aprobat


P R I M A R Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT

privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Biroul Control Intern și Managementul Calității funcționează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, și are o componență de 7 posturi de execuție și unul de conducere;

Actuala structură a Biroului Control Intern a devenit funcțională odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/24.04.2007 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara în urma adoptării căreia Biroul Control Intern a devenit Biroul Control Intern și Managementul Calității.

Biroul Control Intern și Managementul Calității are atribuții în ceea ce privește verificarea activității din Primăria Municipiului Timișoara și, după caz, a activității desfășurate de entitățile subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara, propunând totodată măsuri în vederea îmbunătățirii acesteia. De asemenea, în urma completării obiectului de activitate, Biroul Control Intern și Managementul Calității a desfășurat activități în vederea proiectării, documentării, implementării, auditării, menținerii și îmbunătățirii unui sistem de management al calității în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea certificării conform standardului SR EN ISO 9001: 2001 și al menținerii acesteia .

De-a lungul timpului activitatea desfășurată de acest birou s-a amplificat și diversificat, în prezent dorindu-se implementarea sistemului de management al calității și la nivelul celorlalte structuri subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara, activitatea cu privire la managementul calității dobândind astfel o pondere însemnată în cadrul atribuțiilor generale ale Biroul Control Intern și Managementul Calității.

În acest context se impune în momentul de față, în vederea eficientizării activității desfășurate de această structură, separarea celor două tipuri de activități, respectiv cea de control și cea de managementul calității.

Astfel, urmează a se înființa Compartimentul de Control Intern în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara prin transferul a două posturi dintre cele existente la Biroul Control Intern și Managementul Calității

Actualul Birou Control Intern și Managementul Calității se va numi Biroul Managementul Calității și va avea o structură de 1 + 5 posturi.

Șef Birou

Mihaela Mîrza


Șef Serviciu Resurse Umane

Rodica Aurelian

Avizat Juridic Șef Serviciul Juridic

Mirela Lasuschevici

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.