Hotărârea nr. 426/2011

426/13.12.2011 privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de racordare nr. 138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziaşului cogenerare energie electrică şi termică" şi a a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunarea cogenerare energie electrică şi termică" încheiate între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA
Hotararea Consiliului Local 426/13.12.2011
privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de racordare nr. 138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziaşului cogenerare energie electrică şi termică" şi a a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunarea cogenerare energie electrică şi termică" încheiate între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-027765/13.12.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice"
Având în vedere Contractul de finanţare încheiat în data de 15.11.2011 între Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. 970594/10.10.2011 şi Municipiul Timişoara nr. SC2011-22100/05.10.2011;
Având în vedere Contractul de racordare nr. 138/13.07.2010 încheiat între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA şi Actele adiţionale aferente acestui contract;
Având în vedere Contractul de racordare nr. 139/13.07.2010 încheiat între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA şi Actele adiţionale aferente acestui contract;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de racordare nr. 138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziaşului cogenerare energie electrică şi termică" încheiat între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA, şi încheierea unui act adiţional la contract între Municipiul Timişoara şi SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA.

Art. 2: Se aprobă preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunarea cogenerare energie electrică şi termică" încheiat între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA şi SC COLTERM SA, şi încheierea unui act adiţional la contract între Municipiul Timişoara şi SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA.

Art.3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze actele aditionale din Anexa 1 şi Anexa 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- SC COLTERM SA
- SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA
- Mass - media locala.Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

SC2011 -

REFERAT privind preluarea de către Municipiul Timișoara a Contractului de racordare nr. 138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziașului cogenerare energie electrică și termică" și a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunărea cogenerare energie electrică și termică" încheiate între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA și SC COLTERM SA

Prin HCL 556/2006 a fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru realizarea investiției „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAȘ și CT DUNĂREA prin instalarea unor unități de cogenerare cu motoare termice”. În prezent este in curs de finalizare montarea in centrale a câte două motoare termice de cogenerare cu putere unitara de 0,5 MW și s-au demarat lucrările de racordare a grupurilor la reteaua de distributie pe baza contractului de racordare emis de SC ENEL Distribuție Banat. Pentru livrarea în sistem a energiei electrice produse în centrală este necesară ridicarea tensiunii de la nivelul de 0,4 kV (tensiunea la care produc generatoarele) la 20 kV (tensiunea la care s-a avizat racordarea la rețeaua de distribuție ENEL în conformitate cu legislația în vigoare).

Prin Contractul de finanțare încheiat în data de 15.11.2011 nr. MAI -970594/10.10.2011 și nr. PMT- SC2011-22100/05.10.2011., Ministerul Administrației și Internelor asigură cofinanțarea pentru proiectul „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAȘ și CT DUNĂREA prin instalarea unor unități de cogenerare cu motoare termice”numai în condițiile cumulative prevăzute la art. 4 alin. (3), respectiv: investițiile sunt realizate direct de către autoritatea administrației publice locale, sumele alocate sunt gestionate direct de autoritatea locală pentru obiective de investiții afate în totalitate în proprietatea acestuia și se vor derula exclusiv prin bugetul de venituri și cheltuieli ale untății teritorial-administrative.

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

Să se aprobe de către Consiliul Local,

 • 1. Preluarea de către Municipiul Timișoara a Contractului de racordare nr. 138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziașului cogenerare energie electrică și termică", încheiat între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA și SC COLTERM SA, și încheierea unui act adițional la contract între Municipiul Timișoara și SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA.

 • 2. Preluarea de către Municipiul Timișoara a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunărea cogenerare energie electrică și termică" încheiat între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA și SC COLTERM SA, și încheierea unui act adițional la contract între Municipiul Timișoara și SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA.

2. Împuternicirea Primarului Municipiului Timșoara pentru semnarea actelelor adiționale din Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul referat.

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC

RED. MM

Ex. 1

Nr...............A

ACT ADIȚIONAL nr. 3 din din.........................

La Contractul de Racordare nr. 138 / 13.07.2010 având ca obiect "Racordare la SEN CT C. Buziașului cogenerare energie electrică și termică '

în conformitate cu adresa SC Colterm SA nr. 16657/05.12.2011, înregistrată la SC ENEL Distribuție Banat SA cu nr. 3964/05.12.2011, privind solicitarea ca plata tranșei a doua din tariful de racordare stipulai în Contractul de Racordare nr. 138/22.10.2011, să fie făcută de Primăria Municipiului Timișoara, părțile convin următoarele:

Art. 1. Se modifică Art.l după cum urmează:

1. Părțile contractante

SC ENEL DISTRIBUTEE BANAT SA cu sediul în Timișoara, str. Pestalozzi, nr. 3-5, județul/sectorul Timiș, coc! postai , tel/fax. , înmatriculata la Registrul Comerțului la nr. J3 5/274/2002, cod înregistrare fiscală ROI4490379, având contul nr. RG54CITIOOOOOOO7OO427OO5, deschis la CITIBANK Timișoara, reprezentată prin Giuseppe FANIZZI având funcția de Director General, în calitate de Operator de distribuție,                   denumit                  în                  continuare                   Operator,

si:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, în calitate de unitate administrativ teritorială beneficiară, cu sediul în localitatea Timișoara, județul Timiș, b-dul C.D. Loga, nr. 1, cod SIRUTA 155243, cont nr. R072 TREZ 6212 4810 27IX XXX, deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin Gheorghe CIUHANDU, având funcția de Primar, în calitate de solicitant de servicii de racordare, denumit in continuare Utilizator,

Art. 2. Se modifică Art.9, lit.b) și lit. c) după cum urmează:

 • 9. Obligațiile Operatorului,

b) Achiziția lucrărilor de execuție a instalației de racordare, care se face prin cerere oferte, licitație sau prin încredințare directă, conform reglementărilor în vigoare, până la data de 29.02.2012.

La cererea expresă, exprimată în scris de către Utilizator, executantul instalației de racordare este SC ENEL Distribuție Banat SA.

e) Verificarea documentației și punerea sub tensiune a instalației de utilizare, până Ia data de 11.07.2012, cu condiția ca Utilizatorul să respecte prevederile și termenul stabilit la punctul 10.c)."

Art. 3. Se modifică Art. 10, din contract după cum urmează:

 • 10, Obligațiile Utilizatorului.

 • a)  efectuarea plăților către Operator în condițiile și la termenele stabilite la art. 11

 • b)  realizarea, prin finanțare directă, până la data de 04.07.2012 a instalației de utilizare, care se va executa de către o persoană fîzică/juridică autorizată/atestată pentru categoria respectivă de lucrări. Până la aceeași dată Utilizatorul va întocmi și preda Operatorului documentația de execuție a instalației de utilizare și va încheia contractul de furnizare, inclusiv, după caz, și convenția de exploatare; c) înscrierea în cartea funciară a terenului/imobilului la capitolul sarcini, a dreptului de uz și de servitute cu titlu gratuit, în favoarea Operatorului, pe durata de existență a instalației de racordare, în condițiile prevăzute de Legea Energiei Electrice nr. 318/2003.

Art. 4. Se adaugă Art. 23, la contract după cum urmează,’ 23. Alte clauze

 • 23.1.   (1) Utilizatorului îi revine obligația încheierii în forma autentică a contractelor de superfîcie/uz/servitute cu titlu gratuit și înscrierea drepturilor astfel constituite pe toată durata de existență a instalației de racordare în favoarea Operatorului, în cartea funciară a terenului/imobilului la capitolul "Sarcini", în termen de maximum 582 zile de la data încheierii contractului de racordare, respectiv până la data de 15.02.2012,

(2) în cazul elementelor din instalația de racordare ce urmează a se amplasa în construcții pe proprietatea Utilizatorului, dreptul de uz al spatiilor respective se va constitui prin încheierea contractului în forma autentică, după data realizării construcțiilor, dar anterior datei punerii în funcțiune a instalației de racordare.

 • 23.2, Contractul se reziliază de plin drept, fără nici o formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, în următoarele situații:

 • a) Utilizatorul nu încheie contractele specificate la art. 23.1 .(1) până la data de 15.02.2012.

 • b) Utilizatorul nu încheie contractele specificate la art. 23.1.(2) până la data punerii sub tensiune a instalației de racordare.

 • c) Utilizatorul nu efectuează plata sumelor datorate potrivit contractului de racordare (tariful de racordare, in maximum 60 de zile de la data scadenței prevăzută în contract, pentru fiecare din obligațiile de plată asumate).

Art. 5. Se modifică Anexa Nr. 2 din contractul de racordare conform Anexei Nr.2 atașată la prezentul act adițional.

Art 6. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de Racordare nr. 138 / 13.07.2010, care se modifică corespunzător. Toate celelalte prevederi contractuale care nu sunt afectate de prevederile prezentului act adițional sunt și rămân valabile

Art 7. Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi...............................în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale,

din care unul la Utilizator și unul la Operator.

OPERATOR

UTILIZATOR PRIMĂRIA


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


S.C.ENEL DISTRIBUȚIE BANAT S.A.

Director General,

Giuseppe FANIZZI


Primar,

Gheorghe CIUHANDU

Director Economic,

Sinaranda HARACICU

ANEXA Nr. 2


GRAFICUL DE EȘALONARE A RATELOR DE PLATĂ


Rata I, reprezentând:

Componenta B (10%) In valoare de 24.667,52 lei, din care TVA 4.774,36 lei, achitată.

Componenta C în valoare de 993,18 lei, din care TVA 192,23 lei, achitată.

Mata II, reprezentând:

Componenta B (90%) în valoare de 222.007,65 lei, din care TVA 42.969,22 lei, având termenul de plată până la data de 30.12.2011.

NOTĂ: ■* * data plății ultimei rate nu poate depăși data punerii în funcțiune a instalației de racordare care constituie obiectul contractului.


OPERATOR

S.C.ENEL DISTRIBUȚIE BANAT S.A.


UTILIZATOR

PRIMĂRIA


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


Director General,

Giuseppe FANIZZI


Primar,

Gheorghe CIUHANDU


Director Economic,

Șina rând a HARACICU


Director Tehnic,

Culița Cinș


Nr...............A


ACT ADIȚIONAL nr. 3 din.........................

La Contractul de Racordare nr. 139 / 13.07.2010 având ca obiect

"Racordare la SEN CT DUNAREA cogenerare energie electrică și termică3'

în conformitate cu adresa SC Colterm SA nr. 16657/05.12.2011, înregistrată la SC ENEL Distribuție Banat SA cu nr. 3964/05.12.2011, privind solicitarea ca plata tranșei a doua din tariful de racordare stipulai în Contractul de Racordare nr. 138/22.10.2011, să fie făcută de Primăria Municipiului Timișoara, părțile convin următoarele:

Art. 1. Se modifică Art.l după cum urmează:

 • I, Părțile contractante

SC ENEL DISTRIBUTEE BANAT SA cu sediul în Timișoara, str. Pestalozzi, nr. 3-5, județul/sectorul Timiș, coc! postai , tel/fax. , înmatriculata la Registrul Comerțului la nr. J3 5/274/2002, cod înregistrare fiscală ROI4490379, având contul nr. R054CITI0000 000700427005, deschis la CITIBANK Timișoara, reprezentată prin Giuseppe FANIZZI având funcția de Director General, în calitate de Operator de distribuție,                   denumit                  în                   continuare                   Operator,

si:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, în calitate de unitate administrativ teritorială beneficiară, cu sediul în localitatea Timișoara, județul Timiș, b-dul C.D. Loga, nr. 1, cod SIRUTA 155243, cont nr. R072 TREZ 6212 4810 27IX XXX, deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin Gheorghe CIUHANDU, având funcția de Primar, în calitate de solicitant de servicii de racordare, denumit in continuare Utilizator,

Art. 2. Se modifică Art.9, lit.b) și lit. c) după cum urmează:

 • II. Obligațiile Operatorului,

b) Achiziția lucrărilor de execuție a instalației de racordare, care se face prin cerere oferte, licitație sau prin încredințare directă, conform reglementărilor în vigoare, până la data de 29.02.2012.

La cererea expresă, exprimată în scris de către Utilizator, executantul instalației de racordare este SC ENEL Distribuție Banat SA.

e) Verificarea documentației și punerea sub tensiune a instalației de utilizare, până la data de 11.07.2012, cu condiția ca Utilizatorul să respecte prevederile și termenul stabilit la punctul 10.c)."

Art.3. Se modifică Alt. 10, din contract după cum urmează:

12. Obligațiile Utilizatorului.

 • a)  efectuarea plăților către Operator în condițiile și la termenele stabilite la art. 11

 • b)  realizarea, prin finanțare directă, până la data de 04.07.2012 a instalației de utilizare, care se va executa de către o persoană fizică/juridică autorizată/atestată pentru categoria respectivă de lucrări. Până la aceeași dată Utilizatorul va întocmi și preda Operatorului documentația de execuție a instalației de utilizare și va încheia contractul de furnizare, inclusiv, după caz, și convenția de exploatare;

 • c) înscrierea în cartea funciară a terenului/imobilului la capitolul sarcini, a dreptului de uz și de servitute cu titlu gratuit, în favoarea Operatorului, pe durata de existență a instalației de racordare, în condițiile prevăzute de Legea Energiei Electrice nr. 318/2003.

Art. 4. Se adaugă Art. 23, la contract după cum urmează,' 23. Alte clauze

 • 23.3.   (1) Utilizatorului îi revine obligația încheierii în forma autentică a contractelor de superficie/uz/servitute cu titlu gratuit și înscrierea drepturilor astfel constituite pe toată durata de existență a instalației de racordare în favoarea Operatorului, în cartea funciară a terenului/imobilului la capitolul "Sarcini", în termen de maximum 582 zile de la data încheierii contactului de racordare, respectiv până la data de 15.02.2012,

(2) în cazul elementelor din instalația de racordare ce urmează a se amplasa în construcții pe proprietatea Utilizatorului dreptul de uz al spatiilor respective se va constitui prin încheierea contractului în forma autentică, după data realizării construcțiilor, dar anterior datei punerii în funcțiune a instalației de racordare.

 • 23.4. Contractul se reziliază de plin drept, fără nici o formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, în următoarele situații:

 • a) Utilizatorul nu încheie contractele specificate la art. 23.1 .(1) până la data de 15.02.2012.

 • b) Utilizatorul nu încheie contractele specificate la art. 23.1.(2) până la data punerii sub tensiune a instalației de racordare.

 • c) Utilizatorul nu efectuează plata sumelor datorate potrivit contractului de racordare (tariful de racordare, in maximum 60 de zile de la data scadenței prevăzută în contract, pentru fiecare din obligațiile de plată asumate).

Art. 5. Se modifică Anexa Nr. 2 din contractul de racordare conform Anexei Nr.2 atașată la prezentul act adițional.

Art 6. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de Racordare nr. 138 / 13.07.2010, care se modifică corespunzător. Toate celelalte prevederi contractuale care nu sunt afectate de prevederile prezentului act adițional sunt și rămân valabile

Art 7. Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi...............................în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale,

din care unul la Utilizator și unul la Operator.

OPERATOR

UTILIZATOR

PRIMĂRIA


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


S.C.ENEL DISTRIBUȚIE BANAT S.A.

Director General,

Giuseppe FANIZZI


Primar, Gheorghe CIUHANDU

Director Economic,

Sinaranda HARACICU

ANEXA Nr. 2


GRAFICUL DE EȘALONARE A RATELOR DE PLATĂ


Rata I, reprezentând:

Componenta B (10%) In valoare de 24.667,52 lei, din care TVA 4.774,36 lei, achitată.

Componenta C în valoare de 993,18 lei, din care TVA 192,23 lei, achitată.

Rata II, reprezentând:

Componenta B (90%) în valoare de 120197.40 lei, din care TVA 23264.01 lei, având termenul de plată până la data de 30.12.2011.

NOTĂ: * data plății ultimei rate nu poate depăși data punerii în funcțiune a instalației de racordare care constituie obiectul contractului.


OPERATOR

S.C.ENEL DISTRIBUȚIE BANAT S.A.


UTILIZATOR

PRIMĂRIA


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


Director General,

Gîuseppe FANIZZI


Primar,

Gheorghe CIUHANDU


Director Economic,

Sinaranda HARACICU


Director Tehnic,

Culița C1IIȘ