Hotărârea nr. 425/2011

425/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 425/13.12.2011
privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 27799/13.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a comunei Ghiroda nr. 28/28.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1938/29.04.2011 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1.360 din 20.04.2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" ale axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)", cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuţi în Anexa 1, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă participarea în parteneriat a Municipiului Timisoara, în calitate de Lider de Proiect (Partener 1), în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)", alături de comuna Ghiroda, în calitate de Partener 2, în conformitate cu Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3: (1) Se aproba valoarea totală a proiectului în suma de 24.612.783,43 lei (inclusiv T.V.A), precum şi alocarea în bugetul local a sumei de 16.833.932,74 lei, reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, suma alcătuită din:
- suma de 166.859,94 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului (fără T.V.A);
- suma de 4.742.755,92 lei, reprezentând cofinanţarea la TVA aferentă cheltuielilor eligibile;
- suma de 5.749,88 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA aferentă);
- suma de 11.918.567,00 lei, reprezentând avans execuţie.
(2) Municipiul Timişoara va asigura valoarea necesara implementării optime a proiectului, în conditiile rambursării/decontărilor ulterioare a cheltuielilor, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului i Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Comunei Ghiroda;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexai la H.C.L. nr.J


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

“Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)”


conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenții elaborate de către S.C. 1NCERTRANS S.A., în cadrul contractului de prestări servicii nr, 187/23.09.2011


VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă):    24.612.783,43 Iei

din care: C 4- M (T.V.A. inclusă) :                                    9.805.024,62 lei


SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R.4-Buget de stat):

 • - Co-finanțare (2% din cheltuielile eligibile)


19.466.992,07 lei

397.285,56 lei


STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile

Costuri neeligibile

TVA


19.864.277,63 lei

4.637,00 Iei

4.743.868,80 Iei


TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)


24.612.783,43 Iei


Contribuția proprie din Bugetul Local al Municipiului Timișoara: 4.915.365,74 lei Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA: Contribuție Buget Local — cheltuieli neeligibile fără TVA: TVA aferent proiectului:


166.859,94 lei

4.637,00 Iei

4.743.868,80 lei


Asistență fmaciară nerambursabilă solicitată:


19.466.992,07 lei


Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

171.496,94 lei + 4.743.868,80 lei (TVA aferent proiectului) 4-11.918.567,00 lei (avans execuție) = 16.833.932,74 Iei


TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției se vor recupera conform legislației în vigoare.


DURATA DE REALIZARE a investiției: 10 luni


CAPACITĂȚI FIZICE:


 • •  Lungime traseu extins (linie contact dublă)

 • •  Număr stații de troleibuz


ȘEF

ADTU R.T.U.7.500 m

10 stații


ȘLEțTJA TEHNICĂ,

\CONSILIER

LOREDANA LIBIANJ).Acord de parteneriat

Art. 1. Părțile

 • 1)     MUNICIPIUL TIMIȘOARA, având sediul în str. C.D. LOGA, nr. 1, TIMIȘOARA, județul TIMIȘ, cod poștal 300030, România, telefon: 0256/408300, fax: 0256/490635, cod de înregistrare fiscală RO 14756536, reprezentată legal de dl. CIUHANDU Gheorghe Coriolan, având funcția de primar, identificat prin C.l seria TM nr. 828550, CNP 1470615354724, în calitate de lider al parteneriatului, (Partener 1),

 • 2)      COMUNA GHIRODA, având sediul în str. Victoria, nr. 46, GHIRODA, județul TIMIȘ, telefon: 0256/205201, fax: 0256/287406, cod poștal 307200, România, cod de înregistrare fiscală 5517220, reprezentată legal de dl. CĂDARIU Vasile Dorel, având funcția de primar, identificat prin C.l seria TM nr. 812284, CNP 1620307354792, în calitate de partener (Partener 2)

au convenit încheierea prezentului Acord de Parteneriat, după cum urmează:

Art. 2. Scopul și obiectivele Acordului de Parteneriat

Scopul acestui parteneriat este de a stabili care sunt drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului „Extindere rețea de troleibuz Ghiroda”, care urmează a fi depus spre finanțare, în vederea accesării în comun a fondurilor europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere.

Obiectivul colaborării partenerilor în cadrul acestui parteneriat este: extinderea rețelei de troleibuz, în scopul asigurării serviciilor de transport în comun spre așezările suburbane din zona localității Ghiroda.

Art. 3. Durata Acordului de Parteneriat

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către cei 2 (doi) parteneri și încetează prin acordul părților, dar nu mai devreme de data de 31 decembrie 2020, cu un termen de preaviz de 15 zile calendaristice, exprimat în scris.

Art. 4. Drepturile și obligațiile fiecăruia dintre parteneri

Art. 4.1. Liderul de proiect - Municipiul Timișoara are următoarele drepturi:

 • (1) Dreptul de a solicita și de a primi de la Partenerul 2 orice informații, date, documente legate de depunerea în vederea accesării finanțării nerambursabile și de implementarea proiectului „Extindere rețea de troleibuz Ghiroda" care îi sunt necesare în vederea întocmirii și transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanțare, a studiului de fezabilitate, a documentației tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin contractul de finanțare;

 • (2) Dreptul de a efectua orice verificări necesare, inclusiv la fața locului, în vederea asigurării corectitudinii și legalității activităților prevăzute în proiect;

 • (3) Dreptul de a semna în numele parteneriatului Cererea de finanțare pentru proiect, Contractul de finanțare pentru proiectul individual „Extindere rețea de troleibuz Ghiroda" inclus în Planul integrat al Polului de Creștere Timișoara pentru care solicită finanțare în cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție 1.1. al POR, cu respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și a Normelor de aplicare cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) Dreptul de proprietatea asupra infrastructurii tehnico-edilitare nou construite, precum și dreptul de a utiliza și de a administra respectiva infrastructură.

Art.4.1.1. Liderul de proiect - Municipiul Timișoara are următoarele obligații:

 • (1) Obligația de a semna, prin reprezentantul său legal, Cererea de finanțare și Contractul de finanțare, precum și orice alte documente necesare (rapoarte de progres, cereri de pre-finanțare/rambursare împreună cu documentele justificative etc.) în vederea derulării Proiectului, în numele parteneriatului, precum și de a le transmite către AM POR/OI;

 • (2) Obligația de a asigura derularea financiară a proiectului;

 • (3) Obligația de a deschide un cont distinct pentru proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere;

 • (4) Obligația de a asigura resursele financiare necesare derulării proiectului, respectiv:

 • - cota de 42% din partea de co-finanțare (2% din cheltuieli eligibile);

 • - cota de 100% din cheltuielile neeligibile;

 • - TVA aferent proiectului,

și de a prevedea în bugetul propriu aceste sume, în cotele și valorile prevăzute la articolul 4.4.;

 • (5) Obligația de a desfășura procedurile de achiziție publică, conform normelor în vigoare;

 • (6) Obligația de a informa partenerul 2 despre progresul în implementarea proiectului și de a-i furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare;

 • (7) Obligația de a consulta partenerul 2 cu regularitate cu privire la propunerile pentru orice modificări ale proiectului, înaintea solicitării aprobării acestora de către Autoritatea de Management/Organismul intermediar POR;

 • (8) Obligația de a pune la dispoziție, cu titlu gratuit, terenul necesar amplasării infrastructurii tehnico-edilitare nou create;

 • (9) Obligația de a utiliza infrastructura și utilitățile aferente create prin proiect în scopul pentru care aceasta a fost creată, conform prevederilor proiectului, cu respectarea cererii de finanțare;

 • (10) Obligația de a lua în considerare propunerile efectuate, în mod justificat, de partenerul 2 privind efectuarea unei anumite achiziții, respectând bugetul aprobat al proiectului, fără a contraveni prevederilor contractului de finanțare.

Art.4.2. Partenerul 2 - Comuna Ghiroda are următoarele drepturi:

 • (1) Dreptul de a fi reprezentat de către liderul de proiect, prin reprezentantul său legal, în fața AM POR/OI în numele parteneriatului și în scopul proiectului;

 • (2) Dreptul de a fi consultat cu regularitate de către liderul de proiect, de a fi informat despre progresul în implementarea proiectului și de a i se furniza, de către liderul de proiect, copii ale rapoartelor de progres și financiare;

 • (3) Dreptul de a fi consultat, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru orice modificări ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar POR;

 • (4) Dreptul de a solicita și de a primi copii după orice rapoarte, cerere de pre-finanțare, cererile de rambursare a cheltuielilor etc., depuse pe parcursul implementării proiectului.

Art.4.2.1. Partenerul 2 - Comuna Ghiroda are următoarele obligații:

 • (1) Partenerul 2 are obligația de a transmite către Liderul de Proiect (Partenerul 1) orice informații, date, documente, legate de depunerea în vederea accesării finanțării nerambursabile și de implementarea proiectului „ Extinde re rețea troleibuz Ghiroda", care îi sunt necesare Partenerului 1 în vederea întocmirii și transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanțare, a studiului de fezabilitate, a documentației tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin contractul de finanțare;

 • (2) Obligația de a furniza Liderului de Proiect orice informații, acte etc. în scopul verficării de către liderul de proiect a corectitudinii și legalității activităților prevăzute în proiect, derulate de către Partenerul 2;

 • (3) Obligația de a furniza Liderului de proiect orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementarea a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale;

 • (4) Obligația de a pune la dispoziție, cu titlu gratuit, terenul necesar amplasării infrastructurii tehnico-edilitare nou create;

 • (5) Obligația de a nu schimba destinația infrastructurii create prin proiect, pe toata durata de existență a acesteia;

 • (6) Obligația de a nu tulbura în niciun fel dreptul de proprietate, utilizare și administrare asupra infrastructurii nou create;

 • (7) Obligația de a vira cota parte din co-finanțare în contul de proiect deschis de Liderul de proiect, în conformitate cu prevederile articolului 6, alineatul (2) din prezentul acord;

 • (8) Obligația de a asigura resursele financiare necesare derulării proiectului astfel:

- cota de 58% din partea de co-finanțare (2% din cheltuieli eligibile),

și de a prevedea în bugetul propriu aceste sume, în cotele și valorile prevăzute la articolul 4.4.

Art.4.3. Rolurile și responsabilitățile partenerilor

Rolurile și responsabilitățile fiecăruia dintre cei doi parteneri în implementarea „Extindere rețea de troleibuz Ghiroda” sunt descrise în tabelul de mai jos:

Instituția

Roluri și responsabilități

Municipiul Timișoara Lider de Proiect (Partener 1)

 • - constituie o echipă mixtă de implementare a proiectului și participă cu resurse umane în această echipă

 • - asigură pregătirea terenului pe care va fi amplasata investiția „Extindere rețea de troleibuz Ghiroda”

 • - organizează procedurile de achiziție publică pentru activitățile aprobate în bugetul proiectului

 • - urmărește derularea activităților contractate conform bugetului proiectului și graficului de activități, prin echipa de implementare a proiectului

 • - derulează și coordonează activitățile administrative necesare pe parcursul implementării proiectului

 • - asigură managementul proiectului, inclusiv prin desemnarea unui manager de proiect

 • -  asigură monitorizarea activității firmei de consultanță în managementul proiectului

 • - asigură controlul și auditul proiectului

 • - asigură promovarea proiectului

Comuna Ghiroda (Partener 2)

 • - participă cu resurse umane în echipa mixtă de implementare a proiectului, respectiv un membru

 • - asigură pregătirea terenului pe care va fi amplasată investiția „Extindere rețea de troleibuz Ghiroda”

 • - participă la urmărirea derulării activităților contractate conform bugetului proiectului și graficului de activități, prin membrul desemnat în echipa de implementare a proiectului

 • - participă la derularea activităților administrative necesare pe parcursul implementării proiectului, inclusiv prin transmiterea de informații, date, raportări etc. către Liderul de proiect

 • - asigură Liderului de proiect toate informațiile necesare pentru derularea activităților de control și audit al proiectului

 • - contribuie la promovarea proiectului

Art. 4.4. Contribuția financiară la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului:

 • (1) Valoarea totală fără TVA a proiectului este de 24.612.783,43 lei, din care:

 • - maxim 98% din totalul cheltuielilor eligibile reprezintă asistență financiară nerambursabilă

 • - 2% din totalul cheltuielilor eligibile (co-finanțare) se va suporta de cei 2 parteneri în cote-părți astfel: 42% de către Partenerul 1 și 58% de către Partenerul 2.

 • (2)în vederea asigurării implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor conform legislației în vigoare, partenerii vor contribui cu următoarele sume necesare derulării proiectului, astfel:

  Instituția

  Contribuția financiară

  Municipiul Timișoara Lider de Proiect (Partener 1)

  Municipiul Timișoara va asigura suma de până la 4.915.365,74 lei, reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului, astfel:

  166.859,94 lei reprezentând contribuția Municipiului    Timișoara    pentru    cofinanțarea

  cheltuielilor eligibile (2% din valoarea eligibilă a proiectului);

  • - 4.637,00 lei reprezentând contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli neeligibile;

  • -  4.743.868,80 lei, reprezentând TVA aferent proiectului.

  Comuna Ghiroda (Partener 2)

  Comuna Ghiroda va asigura suma de până la 230.425,62 lei, reprezentând contribuția proprie a Comunei Ghiroda la cofinanțarea proiectului, astfel:

  - 230.425,62 lei reprezentând contribuția Comunei Ghiroda pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile (2% din valoarea eligibilă a proiectului).

 • (3) Partenerul 1 va asigura în avans plata TVA aferentă cheltui lei lor eligibile și neeligibile ale proiectului, în valoare de 4.743.868,80 lei, aceasta urmând a fi rambursată de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare.

Art.5. Modalități de luare a deciziilor în cadrul parteneriatului

 • (1) Toate deciziile legate de implementarea proiectului se iau de către echipa de management a proiectului. în acest sens, comunicările între parteneri se fac în scris (prin poștă, fax, mail cu confirmare de primire), prin transmiterea Lor la sediul fiecăruia, menționat în preambulul prezentului acord.

 • (2) în luarea unei decizii vor fi respectate toate prevederile cererii de finanțare. în alte aspecte ce exced cererea de finanțare, decizia va fi luată în sensul cel mai benefic pentru proiect, respectând prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 a Programului Operațional Regional, astfel încât orice decizie luată să nu afecteze condițiile de eligibilitate prevăzute pentru domeniul de intervenție 1.1.

Art. 6 Modalități de efectuare a plăților/transfer al fondurilor

 • (1) Toate plățile pentru proiect se vor efectua de către Liderului de proiect, care va asigura derularea financiară a proiectului. în acest sens, Liderul de proiect va deschide un cont distinct pentru proiect, transferul fondurilor nerambursabile acordate de AM POR pentru proiect urmând a se face exclusiv în contul deschis de către liderul de proiect (Partener 1);

 • (2) Partenerul 2 va vira în avans suma reprezentând contribuția proprie din co-finanțare, conform bugetului proiectului și corespunzător cotei-părți ce îi revine.

Art. 7 Modificarea Acordului de Parteneriat

 • (1) Orice modificare a prezentului acord este valabilă numai dacă este convenită de către ambii parteneri și acceptată în prealabil de AM POR, fără a se aduce atingere proiectului, dar și drepturilor vreunuia dintre parteneri;

 • (2) Nu este permisă modificarea prezentului Acord de parteneriat într-un sens care contravine prevederilor din contractul de finanțare sau care are sau poate avea ca efect imposibilitatea sau crearea de dificultăți în implementarea corespunzătoare și în termenele stabilite a proiectului;

 • (3) în cazul unei modificări a prezentului Acord de parteneriat care periclitează finanțarea, care poate produce retragerea sau încetarea finanțării sau care afectează condițiile de eligibilitate pentru domeniul major de intervenție 1.1. Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, partenerii înțeleg că proiectul poate fi declarat neeligibil, contractul de finanțare poate fi reziliat iar sumele acordate până în acel moment vor fi recuperate în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractuale.

 • (4) Nu este permisă în nicio situație înlocuirea unui dintre cei doi parteneri.

 • (5) Retragerea oricăruia dintre cei doi parteneri duce la modificarea condițiilor de eligibilitate și, implicit, va avea aceleași consecințe ca și cele menționate la aliniatul (3) al articolului 7 din prezentul acord.

Art. 8 Dreptul de proprietate

 • (1) Partenerii au obligația să mențină proprietatea Infrastructurii realizate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare/dare în exploatare. Partenerul 1 are obligația să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă;

 • (2) Partenerii au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate în proiect din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate;

 • (3) Partenerii au obligația să nu înstrăineze, concesioneze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului;

 • (4) Partenerii pun la dispoziție, cu titlu gratuit, terenul necesar amplasării rețelei de troleibuz și se obligă să nu schimbe destinația acestuia pe toata durata de existență a infrastructurii nou create, fără a înstrăina, închiria, concesiona sau gaja terenul respectiv.

 • (5) Dreptul de proprietate, inclusiv cea intelectuală, și/sau de utilizare asupra oricăror bunuri -mobile sau imobile - create/achiziționate ca urmare a implementării proiectului „Extindere rețea de troleibuz Ghiroda”, precum și asupra rezultatelor proiectului va reveni Municipiului Timișoara.

Art.9 Răspunderea

în cazul în care unul dintre parteneri nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin cu privire la implementarea proiectului „Extindere rețea de troleibuz Ghiroda”,, conform prevederilor contractului de finanțare, ambii partenerii răspund solidar și indivizibil față de AM POR/OI.

Art. 10 Forța Majoră

 • (1)  Forța majoră, definită conform dreptului comun, exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (2) Forța majoră este constatată de autoritatea competentă.

 • (3) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 11 Dispoziții finale

 • (1) Orice modificare a prezentului acord în sensul prevederilor articolului 7 va trebui aprobată în prealabil de consiliile locale ale celor doi parteneri.

 • (2) Orice conflict rezultat din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu îl pot soluționa pe cale amiabilă, va fi soluționat de instanțele competente.

 • (3) Prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare partener în parte, urmând ca un (1) exemplar în original să fie anexat la Cererea de Finanțare.

Semnături

Municipiul Timișoara

Ciuhandu Gheorghe Coriolan, Primar al Municipiului Timișoara

Semnătura

Data și locul semnării

Lider de proiect (PARTENER 1)

Comuna Ghiroda            ......................

Semnătura

Data și locul semnării

Primar al Comunei Ghiroda

(PARTENER 2)

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE nr.        w/ABd.C.D.Loga nr 1,300030 Timișoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internet:     .primariatm.ro


REFERAT

privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere"

Proiectul "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)" este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara și se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe și flexibile, politica Interconectarea teritorială și creșterea accesibilității polului, programul Extinderea și modernizarea sistemului de transport în comun la nivelul polului de creștere.

Prin hotărârea nr. 137/27.04.2010, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, inclusiv Lista de proiecte prioritare, iar aceste documente au fost avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010. PID-ul a fost aprobat, de asemenea, de către comunele din polul de creștere Timișoara prin hotărâri de consiliu local, iar de comuna Ghiroda prin H.C.L. nr. 28/28.04.2010.

Obiectivul de investiții "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara -- Ghiroda)" este unul din obiectivele Studiului Vision Timișoara 2030, de realizare a sistemului integrat de circulație și transport în Municipiul Timișoara și aria peri-urbană, respectiv în zonele viitoarei aglomerări urbane dezvoltate în Municipiul Timișoara, în vederea creării condițiilor politice, economice și tehnice de dezvoltare urbană, care să permită materializarea țintelor de dezvoltare strategică a Municipiului Timișoara.

Orașul Timișoara are o bogată tradiție în servicii publice de calitate, principalul operator de transport public de călători în municipiul Timișoara și în comunele suburbane fiind Regia Autonomă de Transport Timișoara (aflată în sub ordinea Consiliului Municipal), a cărui activitate reprezintă continuarea neîntreruptă a miei tradiții de 130 de ani. Dezvoltarea și eficienți zarea serviciului de transport public din orașul Timișoara sunt prioritățile strategiei în perioada 2009 -2030. Obiectivele principale țin de încurajarea transportului în comun, creșterea calității și eficienței serviciilor, asigurarea finanțării necesare dezvoltării, realizarea unor programe de transport care să asigure dezvoltarea echilibrată și eficientă precum și dezvoltarea transportului electric în zona preurbană , urmărindu-se capacitatea mare de transport și gradul mic de poluare, care stimulează dezvoltarea actualei rețele de troleibuze.

Implementarea acestui proiect presupune extinderea rețelei de troleibuze, în scopul asigurării serviciilor de transport în comun spre așezările suburbane din zona localității Ghiroda.

Realizarea proiectului va contribui în mod direct la creșterea confortului locuitorilor, prin efectuarea unor prestații de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce privește buna deservire cât și în privința siguranței circulației și implicit alinierea la standardele internaționale în domeniu.

Creșterea sensibilă a intensității circulației aduce cu sine mărirea timpului necesar pentru deplasare, respectiv de pacurgere a traseului de către vehiculele de transport în comun.

Experiența arată că infrastructura rutieră evoluează mai încet decât gradul de motorizare și gradul de mobilitate al populației, fapt pentru care este necesar să se stabilească unele măsuri în avans pentru asigurarea fluidității circulației pe drumurile publice.

în aceste condiții, rolul transportului în comun de călători crește, deoarece cea mai mare parte a populației active se va îndrepta spre mijlocul de transport în comun, abandonând, pentru asemenea deplasări, autoturismele (dar în aceeași măsură crește și răspunderea față de societate în ceea ce privește modernizarea sistemului de transport urban de călători).

Localitatea Ghiroda este situată în estul Municipiului Timișoara, de-a lungul DN 6, având o suprafață de aproximativ 34 km2. Numărul locuitorilor este de aproximativ 5000.

Datorită societăților comerciale existente pe teritoriul localității, care însumează în jur de 2800 de locuri de muncă, fluxurile de călători atrase zilnic se situează în jurul valorii de 2500 de navetiști. De asemenea, din localitate către Municipiul Timișoara sunt generate alte circa 4000 de deplasări, doar pentru muncă și educație, la care se adaugă cele făcute în alte scopuri (interes personal, sănătate, divertisment, etc.). în prezent aceste deplasări se efectuează cu autoturismele personale și în mai mică măsură cu transportul public județean.

Cu toate că dezvoltarea și modernizarea rețelei rutiere în scopul deservirii traficului auto individual (aflat în continuă creștere) este o necesitate stringentă și permanentă, dezvoltarea și întărirea rolului Transportului Public de Călători este măsura cea mai adecvată pentru înlăturarea (diminuarea) perturbărilor de trafic de pe drumurile publice și a congestiilor de trafic din mediul urban. Astfel, proiectul de prelungire a liniei de troleibuz este menit să atragă și să deservească căi mai mult din necesitățile de deplasări persoane, atât cele legate de activitățile profesionale cât și cele ocazionale răspunzând totodată exigențelor privind costul (consum redus de energie), confortul (comoditate), viteza (mobilitate) și siguranța deplasărilor.

Obiectivul general al proiectului îl constituie alinierea la standardele internaționale în domeniu, care impugn alegerea și aplicarea unor soluții tehnice optime care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

 • - realizarea sistemului integrat de circulație și transport în municipiul Timișoara și aria peri-urbană, respectiv în zonele viitoarei aglomerări urbane dezvoltate în jurul Timișoarei, în vederea creării condițiilor politice, economice și tehnice dc dezvoltare urbană, care să permită materializarea țintelor de dezvoltare strategică a municipiului Timișoara;

 • - îmbunătățirea generală a traficului urban.

Astfel, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere" pentru proiectul "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara — Ghiroda)" propunem aprobarea întregului proiect precum și a cheltuielilor legate de acesta ce revin municipiului Timișoara.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Proiectul "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)", cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuți în Anexa 1, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1.- "Planuri integrate de dezvo ltar e mb ană'1, Sub-domeniul: "P o li de creștere''.

2: Aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de Lider de Proiect (Partener 1), în cadrul proiectului "Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)", alături de comuna Ghiroda, în calitate de Partener 2, în conformitate cu Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

3: Se aproba valoarea totală a proiectului în suma de 24.612.783,43 lei (inclusiv T.V.A), precum și alocarea în bugetul local a sumei de 16.833.932,74 lei, reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara, suma alcătuită din:

 • - suma de 166.859,94 lei, reprezentând cofmantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului (fără T.V.A);

 • - suma de 4.742.755,92 lei, reprezentând cofinanțarea la TVA aferentă cheltuielilor eligibile;

 • - suma de 5.749,88 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA aferentă);

 • - suma de 11.918.567,00 lei, reprezentând avans execuție.

Municipiul Timișoara va asigura valoarea necesara implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare a cheltuielilor, conform legislației în vigoare.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANUȘERBI

ING. C


T.S.C.,

AGAVRA
CONSI JR. NASTAER,

MIRCEA

O-"


AVIZAT^RIDIC,