Hotărârea nr. 423/2011

423/13.12.2011 privind respingerea acordării normei de hrană (alimentaţie de protecţie) personalului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 423/13.12.2011
privind respingerea acordării normei de hrană (alimentaţie de protecţie) personalului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul 41995/03.11.2011 - al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr.155/2010 - Legea Poliţiei Locale;
- Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
- O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;
- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;
- Ordinului M.A.I. nr. 92/05.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;
- Ordinul M.A.I. nr. S/310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor în timp de pace;
Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.12.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană (alimentaţie de protecţie) personalului Poliţiei Locale Timişoara nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge acordarea lunară a normei de hrană (alimentaţiei de protecţie) în cuantum de 720 lei (24 lei/zi) personalului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţia Locală Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

AVIZAT Secretar IO AN COJOCARI

Proiect de Hotărâre

privind acordarea normei de hrană (alimentație de protecție) personalului

Poliției Locale Timișoara

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. 41995 din 03.11.2011 al Direcției Poliției Locale Timișoara susținut de consilierii locali Stoia Traian Constantin, Toanca Radu, Ciuhandu Ovidiu si Sarafolean Silviu,

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sanatate, protecție sociala, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 155/2010 - legea poliției locale;

Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;

 • -   O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   H.G. nr.l96/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

 • -  Ordinul M.A.I. nr. 92/05.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

Ordinul M.A.I. nr. S/310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administrației și Internelor în timp de pace.

în conformitate cu prevederile art. 36, alin(2), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 01.01.2012 se aprobă acordarea lunară a normei de hrană (alimentației de protecție) în cuantum de 720 lei (24 lei/zi) personalului Direcției Poliției Locale Timișoara.

Art.2. - Drepturile prevăzute la art. 1 vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Timișoara, aprobat pentru anul 2012.

Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Poliției Locale Timișoara.

Cod FP 53-02, ver. 2

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Patrimoniu;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Direcției Comunicare

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Tehnice;

 • - Instituției Arhitectului Șef;

 • - Serviciului Audit Public intern;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Compartimentului Control Intern;

 • - Direcției Poliției Locale;

 • - Mass - media locale.


ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLITIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300129 Timișoara;

Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : doctim@qmail.com          Web : www.Dolcomtim.ro


Nr.              din Oi J.hȘb?.!/..


APROB


Primar


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind propunerea de acordare a normei de hrană (alimentație de protecție) în cuantum de 720 Iei lunar, pentru personalul din cadrul Direcției Politiei Locale Timișoara

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor acesta exercită atribuții conform Constituției și legilor țării cu privire la funcția publică și funcționarii publici, asigurarea ordinii publice, paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor, etc.

De asemenea în domeniul administrației publice Ministerul Administrației și Internelor monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și restructurare a administrației publice centrale și locale, îndrumă și sprijină autoritățile publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege, etc.

în art. 1 alin. (2) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale se prevede:

"(1) Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

f evidența persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege. ”

Astfel, conform prerogativelor conferite de lege, Poliția Locală Timișoara are atribuții privind menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice, conform Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Timișoara.

Siguranța publică reprezintă sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc pentru aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților și bunurilor, precum și pentru realizarea parteneriatului societate civilă - poliție locală, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor legale ale cetățenilor.

în conformitate cu cadrul legislativ, respectiv H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, în cadrul structurii forțelor de ordine și siguranță publică, Poliția Locală reprezintă o forță complementară de ordine și siguranță publică.

Conform atribuțiilor Ministerului Administrației și Internelor în domeniul ordinii și siguranței publice, stabilite prin O.U.G. nr. 30/2007, privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Strategiei naționale de ordine publică 2010-2013, aprobată prin H.G. nr. 1040/2010, a prevederilor Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, aprobată prin H.G. nr. 196/2005, în vederea operaționalizării Poliției Locale s-au emis următoarele ordine ale ministrului administrației și internelor:

 • -  Ordinul nr. 54/10.03.2011 privind formarea inițială, în anul 2011, în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere;

 • -  Ordinul nr. 92/05.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

Ordinul nr. 128/22.06.2011 pentru organizarea activităților privind accesul poliției locale la baze de date ale Ministerului Administrației și Internelor.

Potrivit dispozițiilor Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 92/2011 poliția locală face parte din managementul integrat al misiunilor și acțiunilor desfășurate în scopul menținerii ordinii și siguranței publice.

în O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și respectiv H.G. nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană în timp de pace ale personalului aparținând structurilor Ministerului Administrației și Internelor căruia i se aplică Statutul polițistului se prevede acordarea de hrană gratuită zilnic, potrivit normelor, personalului structurilor din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

Ca urmare a reglementărilor invocate mai sus, conform Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. S/310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administrației și Internelor în timp de pace "Funcționarii publici, polițiștii, cadrele militare în activitate, personalul contractual, soldații și gradații voluntari, beneficiază gratuit de normele de hrană pe întreaga perioadă în care au dreptul la soldă/salariu/indemnizație pentru creșterea copilului, cu excepția situațiilor în care prin prezentul ordin se prevede altfel. ”, în cuantum de 24 lei/zi (720 lei/lună).

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, salariații care îndeplinesc condițiile de muncă ce impun acest lucru au dreptul la normă de hrană (alimentație de protecție).

în acest sens, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali își desfășoară activitatea în condiții de muncă ce implică efort fizic mare, condiții nefavorabile de microclimate (zgomot intens, vibrații, alte noxe profesionale) precum și condiții de muncă ce implică o solicitare nervoasă deosebită, atenție încordată, etc., similare cu ale polițiștilor cu statut special.

Din analiza Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. S/310/2009 coroborat cu art. 14 din Legea nr. 14/2006, rezultă că norma de hrană se acordă atât funcționarilor publici cât și personalului contractual, prevederi din care rezultă că norma de hrană se cuvine a fi acordată și personalului Poliției Localș Timișoara.

Motivația este una foarte simplă și justificată, având în vedere că prin natura muncii (efort fizic și psihic prelungit) forțelor din Sistemul integrat de ordine publică trebuie să li se asigure o hrană corespunzătoare.

în acest context invocăm dispozițiile O.G. nr. 137/2000 privind privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde este consacrat principiul egalității între cetățeni, excluderea privilegiilor și discriminărilor fiind garantate în exercitarea drepturilor economice, dreptul la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la o remunerație echitabilă și satisfăcătoare, etc.

Dispozițiile ordonanței mai sus menționate se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum și instituțiilor publice cu atribuții în ceea ce privește:

 • a) Condițiile de încadrare în muncă, criteriile și condițiile de recrutare, selectare și promovare, accesul la toate formele și nivelurile de orientare, formare și perfecționare profesională;

 • b) Protecția și securitatea socială;

 • c)  Serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri și facilități.

(.......)

 • f) asigurarea liniștii și ordinii publice;

 • g) alte domenii ale vieții sociale.

Raportat la cele invocate, apreciem că se impune acordarea dreptului personalului din cadrul Poliției Locale întrucât acesta face parte din structura forțelor de ordine publică care beneficiază de normă de hrană, neacordarea acesteia reprezintă o discriminare vădită și nejustificată.

Menționăm că de acest drept beneficiază funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului și alte structuri de poliție locală similare din țară, respectiv polițiile locale din Sectoarele Municipiului București, Poliția Locală a Municipiului București unde, Consiliile Locale/Consiliul General au aprobat acordarea normei de hrană conform legislației în vigoare.

Prin operaționalizarea Poliției Locale Timișoara, au fost conferite noi competențe instituției, s-au dezvoltat și lărgit sfera de atribuții, au crescut cerințele și responsabilitățile acesteia.

Sistemul integrat de ordine și siguranță publică s-a dezvoltat și consolidat, poliția locală participă la patrulări mixte și acțiuni comune cu structuri teritoriale ale Poliției Române și Jandarmeriei în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățeanului și sporirea confortului urban.

în prezent se acordă personalului Poliției Locale Timișoara anual drepturi pentru igienă și securitate în muncă, în sumă de 2.400.000 lei și ajutor de sărbători în sumă de 1.600.000 lei, în total 4.000.000 lei, conform Acordului/Contractului Colectiv încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Sindicat, care își vor înceta valabilitatea în luna decembrie 2011.

Precizăm că prin acordarea normei de hrană în condițiile stabilite prin actele normative aplicabile funcționarilor publici și polițiștilor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor (24 lei/zi și 720 lei/lună) la numărul de posturi prevăzute în organigramă, cheltuielile instituției/an vor fi în sumă totala de circa 2.900.000 lei (240.000 lei/lună).

Menționăm că în bugetul local al ordonatorului principal de credite, cheltuielile de personal ale Poliției Locale Timișoara sunt prevăzute la capitolul bugetar 61.02 - Ordine publică și siguranță națională.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, propunem promovarea unei Hotărâri a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pentru aprobarea acordării normei de hrană, în sumă de 720 lei/lună personalului Poliției Locale Timișoara, începând cu data de 01.01.2012, cu încadrarea în prevederile bugetului instituției pe anul 2012.

Rog dispuneți,

Director Executiv, Jr. SPATARU DORU

Avizat Juridic,

MERELA LASUSCHEVICI

Șef Servițițy Resurse Umane Jr.

IO