Hotărârea nr. 422/2011

422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 422/13.12.2011
privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 27610/12.12.2011al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2 :Se aprobă documentaţia tehnico-economică revizuită şi Analiza cost-beneficiu revizuită în vederea realizării proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 49.207.387,67 lei (inclusiv T.V.A).

Art. 4 : Se aprobă alocarea în bugetul local a:
ˇ sumei de 5.433.900,35 lei (fără T.V.A.), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, alcătuită din:
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 700.521,13 lei fără TVA;
- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 4.733.379,22 lei fără TVA ;
ˇ sumei de 9.447.951,96 lei reprezentând T.V.A. pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile (1.136.011,01 lei). Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
ˇ precum şi a sumei de 5.148.830,30 lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.

Art. 5: Municipiul Timişoara se angajează să execute din fonduri proprii şi lucrările aferente parcelelor înscrise în CF nr. 404944 cu nr. Top 9513/1 şi CF nr. 404945 cu nr. Top 9515, în valoare de aproximativ 1.315.848,47 lei inclusiv TVA, aşa cum au fost descrise în proiectul iniţial .

Art. 6 : Prezenta hotarâre revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 111/29.03.2011.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.






Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 1 la H.C.L. nr....................

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A MALuRiLOR CANALULUI

BEGA”, conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenții revizuite elaborata de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 300 / 09.12.2010

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (T.V.A. inclusă) :     49.207.387,67 lei

din care: C + M (T.V.A. inclusă) :     ’                            42.888.089,72 lei

SURSE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI TOTALE (cheltuieli eligibile)

 • - F.E.D.R.(80,35%):

  28.143.436,39 lei

  6.182.089,97 lei

  700.521,13 lei


  35.026.056,49 lei

  4.733.379,22 lei

  9.447.951,96 lei


  49.207.387,67 lei


 • - Buget de Stat (17,65%)

 • - Buget local (2%)

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile

Costuri neeligibile

TVA

TOTAL INVESTIȚIE

Contribuția proprie din Bugetul Local al Municipiului Timișoara: 5.433.900,35 lei (fără T.V.A.),

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA: 700.521,13 lei

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA: 4.733.379,22 lei

Asistență finaciară nerambursabilă solicitată:     34.325.535,36 (fără T.V.A.),

Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

5.433.900,35 lei + 9.447.951,96(TVA) +5.148.830,30 lei (avans) = 20.030.682,61 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislației în vigoare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare.

OBIECTIVELE URMĂRITE

Obiectul 1: Căi de comunicații pietonale și cicliste

 • - lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni

 • - lucrări de construire piste de biciclete, stații închirieri biciclete

Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor

 • - lucrări de reabilitare dotări tehnico-edilitare, amenajări peisagistice și mobilier urban

 • - lucrări de construire rețele electrice

Obiectul 3: Transport pe apă

 • - lucrări de construire stații vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenții de urgență

DURATA DE REALIZARE a investiției: 40 luni

INDICATORI:

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare (2015)

Rezultat imediat (direct)

Proiecte care    asigură

îmbunătățirea infrastructurii urbane și a serviciilor urbane, inclusiv transport

0

■ 1

Piste pentru biciclete amenajate

0

■ 18.390 mp

Spațiu verde amenajat

0

■ 77.518,30 mp

Sistem de iluminat public aferent aleilor și pistelor pentru biciclete reabilitat și modernizat (corpuri de iluminat)

0

■ 1

Infrastructură      tehnico-

edilitară reabilitată aferentă malurilor canalului Bega

0

■ 1

Stații   de vaporetto   și

închirieri biciclete realizate

0

■ 9

Vaporetto achiziționate

0

■ 7

Biciclete achiziționate

0

■ 140

Rezultate induse (indirecte)

Locuri de muncă create în faza de operare a investiției

0

■ 68

Locuitori care beneficiază de implementarea proiectului Femei Barbați TOTAL

0

 • ■  172521

 • ■  152372

 • ■ 32489

Creșterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din municipiul         Timișoara

(introducerea transportului public naval)

0

■ 1

Timp de călătorie în municipiul Timișoara (redus

19,86 min1 2

■ 16,52 min3

 • 1 Populația care beneficiază în mod direct de implementarea proiectului, aceasta este alcătuită din persoanele care vor utiliza transportul public naval pe Canalul Bega și persoanelor care vor utiliza bicicletele pentru deplasarea în oraș. Suma prezentată reprezintă valoarea medie zilnică anuale conform Studiului de Trafic.

cu 16,8%)

Număr de persoane care utilizează transportul public în comun (crescut cu 5,7% datorită        introducerii

transportului public naval pe Canalul Bega)

271.4875

■ 286.8876

Număr de persoane care utilizează bicicleta pentru deplasările în oraș ( crescut cu 108,3%)

15.7767

■ 32.8658

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ing. Magdalena NICOARĂ Manager Proiect

conform Studiului de Trafic. conform Studiului de Trafic. conform Studiului de Trafic. conform Studiului de Trafic.


1

Indicatorul a fost stabilit tinand cont de repartitia pe sexe a populatiei municipiului Timisoara

2

Conform Studiului de Trafic.

3

Conform Studiului de Trafic.

 • 5 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA)

 • 6 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA)

 • 7 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA)

 • 8 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA)

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Nr. SC2011 -

REFERAT

privind aprobarea proiectului revizuit “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. -„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”

Oraș polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timișoara generează dezvoltare în toată regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei șapte poli naționali de creștere. Centrele urbane mari influențează dezvoltare pe un areal mai mare, inclusiv a zonelor rurale denumite zone de influență a polului de creștere. Analiza diagnostic a Polului de creștere Timișoara arată că din punct de vedere al dezvoltării sale economice, Timișoara, capitala Județului Timiș, este în prezent un puternic centru polarizator pentru întreaga regiune de vest a României, concentrând peste 80% din economia județului și peste 30% din cea a regiunii și fiind la nivel național cel de-al doilea centru economic, după capitala țării.

Autoritățile administrațiilor publice locale trebuie să găsească soluții viabile care să permită dezvoltarea orașului în continuare, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării și reorganizării zonelor reprezentative ale orașului. Întrucât fondurile locale prevăzute pentru reabilitarea zonelor reprezentative din Timișoara sunt insuficiente, s-au căutat resurse financiare complementare pentru acoperirea cheltuielilor privind reabilitarea clădirilor istorice. În acest context, a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile și participarea în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor”, Domeniul major de intervenție: 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de creștere”.

În cazul polilor de creștere, în vederea accesării fondurilor, a fost elaborat Planul Integrat de Dezvoltare (P.I.D.), document de planificare comprehensivă a dezvoltării întregului areal al polului de creștere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale și se implementează prin proiecte individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile. Așadar, PID-ul este un document de planificare a dezvoltării polului de creștere Timișoara - care conține strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia și se implementează printr-o serie de proiecte individuale, în scopul realizarii unei dezvoltări durabile. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acțiune urbană), clar delimitate spațial în cadrul orașelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a orașului, cât și a zonei înconjurătoare.

Canalul Bega este un element definitoriu al Municipiului Timișoara, reprezentând nu numai cea mai importantă sursă de apă a orașului, cât și cea mai mare suprafață de spațiu verde a orașului datorită parcurilor și spațiilor verzi amenajate de-a lungul malurilor sale.

Canalul Bega străbate Municipiul Timișoara pe o axă de la est la vest, împărțindu-l în partea de nord și cea de sud și formând o adevărată "coloană vertebrală", un "bulevard verde" a orașului. Bega leagă cele trei cartiere istorice Fabric, Cetate și Iosefin și străbate zone importante ale orașului, atât prin funcțiunea lor, cât și prin valoarea lor estetică sau istorică.

Bega este primul canal navigabil construit în România cu o lungime totală navigabilă de 44 km pe teritoriul României și 72 km pe teritoriul Serbiei. Pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, el are o lungime de 10,6 km pe fiecare mal.

În acest moment, pe malurile Canalului Bega se găsesc alei și trotuare, parcuri publice, artere majore de circulație, străzi și zone verzi. Din păcate această zonă nu a mai beneficiat de un concept unitar de amenajare, intervențiile efectuându-se sporadic și izolat în funcție de necesitățile curente.

Aleile de-a lungul canalului sunt amenajate doar pe porțiunea aferentă părții centrale a orașului, în restul zonelor nefiind construite. Acestea sunt discontinue, construite neuniform, atât din punct de vedere al materialelor folosite, cât și din punct de vedere al profilului transversal, cu obstacole, deteriorate și necesită reabilitări stringente. Nu există piste pentru biciclete.

După ce Canalul Bega va fi decolmatat și ecologizat, se va putea reintroduce transportul public pe apă și se vor putea construi stații de vaporetto și pontoane plutitoare. Acest mijloc de transport va fi destinat circulației cotidiene și recreării, creându-se astfel o mai bună fluiditate și conectivitate a transportului în comun și noi funcțiuni malurilor și canalului Bega. Se va obține și cel mai rapid și plăcut mijloc de transport în comun pe axa est-vest a orașului, reprezentată de Bega.

Nu există un concept unitar de amenajarea peisagistică a malurilor Canalului Bega. Se dorește amenajarea unui cadru natural imens de spațiu verde. Amenajarea zonei va fi neostentativa, neagresivă, reversibilă și în relație cu apa.

În momentul de față, mobilierul urban, inclusiv iluminatul public de-a lungul Begăi nu acoperă întreaga lungime a canalului și nu este corespunzător în toate zonele.

Având în vedere cele mai sus menționate și ținând cont de importanța și potențialul zonei, se impun astfel măsuri urgente de reabilitare a infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega, care vor sta la baza unei dezvoltări urbane durabile și competitive.

În acest context, Primăria Municipiului Timișoara intenționează realizarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Canalului Bega”.

Acesta este încadrat în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara”, Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv”, Politica 4.3. Diversificarea posibilităților de agrement și recreere, Programul 4.3.1 Valorificarea potențialului cadrului natural și a peisajului și inclus în lista de proiecte prioritare, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale ale localităților PCT (HCLMT nr. 137/2010) și avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010.

Proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Canalului Bega” are următoarele obiecte:

Obiectul 1: Căi de comunicații pietonale și cicliste

 • - lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni;

 • - lucrări de construire piste de biciclete, stații închirieri biciclete.

Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor

 • - lucrări de reabilitare, dotări tehnico-edilitare, amenăjari peisagistice și mobilier urban;

 • - lucrări de construire rețele electrice

Obiectul 3: Transport pe apă

 • - lucrări de construire stații vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenții de urgență

Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 80,35% reprezintă asistență financiară nerambursabilă, 17,65% reprezintă cofinanțarea din bugetul de stat iar 2% din bugetul local. TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislației în vigoare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și oportunitatea și necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea unui concept coerent și unitar de reabilitare a infrastructurii publice urbane a Canalului Bega pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, în vederea îmbunătățirii calității spațiului urban și ridicarea nivelului de trai prin transformarea malurilor canalului Bega într-o zonă atractivă de promenadă pentru toți locuitorii orașului,

Ca urmare a evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare a proiectului mai sus menționat, acesta a fost acceptat pentru etapa de contractare, evaluatorii recomandând totodată trecerea unor cheltuieli de la categoria cheltuielilor eligibile la categoria cheltuielilor neeligibile.

În etapa precontractuală AM POR a solicitat prin adresa DD2045/24.10.2011 eliminarea din proiectul inițial a lucrărilor ce urmau sa fie executate pe parcelele înscrise in CF nr. 404944 cu nr. topo 9513/1 și CF nr. 404945 cu nr. topo 9515. Acest lucru a fost solicitat deoarece pe cele doua parcele există înscrise litigii privitoare la dreptul de folosință.

Folosința acestor terenuri este reglementată atât prin Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/28,05,2002 și prin HCL nr. 130/24,04,2007 cât și prin Planul Urbanistic Zonal Malurile Canalului Bega Timișoara aprobat prin HCL 27/26,01,2010 ca fiind spații publice - zone verzi și alei. Aceste documentații urbanistice au fost aprobate conform procedurilor legale iar Legea 350/2001 art. 39 aliniatul 4 menționează că "Prevederile cu caracter director cuprinse în documentația de amenajare a teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autoritățile administrației publice, iar cele cu caracter de reglementare sunt obligatorii, pentru toate persoanele fizice și juridice” iar art.49 menționează că documentațiile urbanistice sunt „opozabile în justiție”. Astfel, indiferent de rezultatul litigiului, folosința terenului propusă prin proiect și aprobată prin Planul Urbanistic General și Planul Urbanistic Zonal nu poate fi modificată.

Cu toate acestea deoarece AM POR și-a menținut punctul de vedere privind eliminarea din proiect a lucrărilor aferente parcelelor menționate conform adresei 14233/08.12.2011 și totodată având în vedere complexitatea proiectului și termenul lung necesar implementării acestuia, în vederea accelerării semnării contractului de finanțare,s-a decis scoaterea lucrărilor aferente celor două parcele și asumarea executării acestora din fonduri proprii. Valoarea acestora este de aproximativ 1.315.848,47 inclusiv T.V.A. adică 2,67% din valoarea totală a proiectului. Totodată suprafață lucrărilor de intervenții va fi redusă cu 2010,7 mp.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:

 • 1. aprobarea proiectului revizuit “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

 • 2.   aprobarea documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu în vederea realizării proiectului revizuit „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa la prezentul referat.

 • 3. aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 49.207.387,67 lei (inclusiv T.V.A) și alocarea în bugetul local a:

sumei de 5.433.900,35 lei (fără T.V.A.), reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara, alcătuită din:

- contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 700.521,13 lei;

- contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 4.733.379,22 lei;

 • •   sumei de 9.447.951,96 lei reprezentând T.V.A. pentru cheltuieli eligibile și T.V.A. pentru cheltuieli neeligibile (1.136.011,01 lei). Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

 • •  precum și a sumei de 5.148.830,30 lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.

 • 4. asumarea angajamentului Municipiul Timișoara de a executa, din surse proprii, lucrările aferente parcelelor înscrise in CF nr. 404944 cu nr. topo 9513/1 și CF nr. 404945 cu nr. topo 9515, în valoare totală de aproximativ 1.315.848,47 inclusiv T.V.A., așa cum au fost acestea descrise în proiectul depus inițial.

  Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


  Director executiv Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu


Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ing. Magdalena NICOARĂ Manager Proiect

Avizat juridic

cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat,

Ing.Magdalena NICOARĂ