Hotărârea nr. 421/2011

421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara
Hotararea Consiliului Local 421/13.12.2011
privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011 - 27417/08.12.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. (c) din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge;
Având în vedere art. 5 alin. (1) lit. k din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
În conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr .44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 445/20.12.2010 privind recunoaşterea cardurilor securizate studenţeşti pentru acordarea facilităţilor de transport studenţilor;
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. i şi art. 35, alin (2), lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) şi alin. (6), lit.a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorul amendament la Secţiunea 2 REDUCERI , lit. d:
" Reducerea de 50%, prevăzută la Secţiunea 2 lit. d) din prezentul Protocol, se acordă pe bază de adeverinţă ,cu ştampila în original, semnătura rectorului şi număr de înregistrare, emisă de facultate, în scopul eliberării de abonament pe anul respectiv."
Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2012 pentru transportul public local de persoane prin curse regulate se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la H.C.L. nr........../.

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: 256 408 300, e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

NR. R.A.T.T.

Protocol de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara pentru anul 2012

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2012 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de

transport public de persoane pentru liniile de tip urban și expres după cum urmează:

Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI

 • a) Pensionarii, cetățeni români cu domiciliul stabil în Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de R. A. T. T. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Intrarea Doinei, nr. 2) Beneficiarii de Pensie de urmaș care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverință emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Intrarea Doinei, nr. 2.

Pensionarii, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanța Guvernului 105/1999, aprobată și modificată prin Legea 189/2000 și Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Conventiei incheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis si nu fac parte din prezentul protocol.

 • b) Cetățenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timișoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card. Cardurile vor fi eliberate la chioșcurile R.A.T.T., pe baza CI/BI, iar evidența se păstrează în format electronic.

Cetățenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanța Guvernului 105/1999, aprobată și modificată prin Legea 189/2000 și Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Conventiei incheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis si nu fac parte din prezentul protocol.

 • c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza Municipiului Timișoara pentru Cetățenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timișoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 și ai Legii nr. 309/2002. Aceștia vor circula pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate și ștampilate de către asociația veteranilor de război sau revoluționarilor, din care aceștia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptățite care nu fac parte din nicio asociație vor prezenta la R.A.T.T., în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) și actul doveditor al calității de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit.

 • d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceștia vor prelua de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara o adeverință în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, original, la R. A. T. Timișoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

 • e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar și gimnazial, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Aceștia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, iar evidența datelor se păstrează în format electronic.

 • f) Copiii preșcolari din Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane.

 • g) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații Casei Faenza pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • h) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajații SALVO pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • i) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru 10 activiști sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timișoara și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituțiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații serviciului de Ajutor Maltez din România și alte organizații nonprofit de același profil având filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.Evidența se păstrează în format electronic.

 • k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului din România și pentru alte instituții de același profil cu filiala în Timișoara pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizațiile având filiala în Timișoara care promovează protecția și apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încarcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru organizațiile având filiala în Timișoara cu profil umanitar și caritabil care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAȚIA CARITAS. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.Evidența se păstrează în format electronic.

 • n)  Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizațiile pentru integrare socială economică și familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin FUNDAȚIA FILANTROPIA sau alte fundații cu profil asemănător, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizația Salvați Copiii, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”și Fundația „Pentru Voi” pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru deținătorii Titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” și a buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • r) Gratuitate pentru organizațiile social culturale, muzee, precum și pentru asociațiile profesionale și nonprofit în domeniul transporturilor, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituțiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • s) Gratuitate pentru Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Timișoara, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituțiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • t) Gratuitate pentru persoanele care efectueaza controalele desfășurate pe mijloacele de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituțiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • u) 1. Primăria Municipiului Timișoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declarațiilor pe propria răspundere însoțite de acte doveditoare (adeverințe medicale, adeverințe de venit etc.), precum și pentru sportivii de performanță cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere elevilor și studenților cu merite deosebite obținute în activitățile extrașcolare atestate prin diplome de premiere. RATT va elibera abonament general anual pe card, în baza referatului aprobat de Primar și a buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic, iar referatul original se reține de R.A.T.T.

2. Primăria Municipiului Timișoara acordă gratuitate pentru:

 • 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara sau R.A.T. Timișoara, pentru acțiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulație, lucrări de intervenții sau reparații la tarifele practicate de RATT in vigoare la data prestatiei.

 • 2.2. Participanții la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau R.A.T. Timișoara sunt coparticipante. Aceștia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfășurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporțional cu numărul de zile aferente perioadei de desfășurare a evenimentelor;

 • 2.3.  Afișarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau R.A.T. Timișoara sunt coparticipante. Acordarea gratuităților prevăzute la art. 1, Secțiunea 1, lit. u), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timișoara se acordă până la valoarea de 800.000 lei/an. Evidența se păstrează în format electronic.

Secțiunea 2 - REDUCERI

 • a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetățenilor români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioșcurile R.A.T.T., iar evidența se păstrează în format electronic.

 • b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună /maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge și plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceștia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinței în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timișoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună, iar evidența se păstrează în format electronic. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverințele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

 • c) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara, pe baza abonamentului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI și carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează și se păstrează în format electronic. Facilitatea se acordă elevilor până la 20 ani, indiferent de forma de școlarizare, inclusiv în vacanțe.

 • d) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenților care frecventează unitățile de învățământ superior din Municipiul Timișoara . Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare.

■ Reducerea de 50%, prevazuta la Secțiunea 2 lit.d) din prezentul Protocol, se acorda pe baza cardurilor securizate studentesti . Cardurile securizate studentesti (pe baza carora pot fi obtinute reduceri conform prezentului Protocol) pot fi emise numai de entitati care au incheiat, in prealabil, un contract de asociere cu Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Eliberarea cardurilor (de calatorie) RATT se face pe baza cardurilor securizate studentesti, prevazute la Secțiunea 2 lit. d) din prezentul Protocol, a buletinului de identitate/cărții de identitate în original , precum si a carnetului de student vizat la zi .

Pana la momentul incheierii contractelor de asociere, prevazute la Secținea 2 lit.d) din prezentul Protocol, eliberarea cardurilor (de calatorie) RATT se face pe baza buletinului de identitate/cărții de identitate în original si a carnetului de student vizat la zi .

Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioșcurile) R.A.T.T., iar evidența acestora se păstrează în format electronic .

Art. 2. Pentru beneficiarii de gratuități, cârdurile vor fi încărcate cu valoarea titlurilor de calatorie aprobate prin Hotarare de Consiliu Local, valabile din luna eliberării, până inceteaza calitatea pentru care i-a fost acordata sau pana la finele anului 2012. Decontarea gratuitatilor se face lunar, după încheierea lunii.

Pentru celelalte categorii de facilitati, incarcarea cardurilor se face la tariful în vigoare la data vânzării, diminuat cu valoarea reducerilor, iar decontarea acestor facilitati cu bugetul local se face dupa inchiderea lunii.

Toți utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligația validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Toți utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri, gratuități au obligația prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis

Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancționează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancțiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local și prevederile legale.

Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timișoara de către agenți ai Poliției Locale Timișoara, Jandarmeriei și R.A.T. Timișoara prin personal autorizat, prin agenti de paza,pe baza de programe aprobate de RATT, respectiv de catre autoritățile publice împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea.

Cardurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenței persoanelor care le utilizează, găsite în acțiunea de control, vor fi reținute și apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al R.A.T. Timișoara din Intrarea Doinei nr.2.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

R. A. T. TIMIȘOARA


DIRECTOR GENERAL

DR. ING. IOAN GOIA


CONTABIL SEF

LĂSCUȚ FELICIA

9


SEF SERVICIU VÂNZĂRI ing. SARB ADRIAN


PRIMAR,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU R.T.U, ING. ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER,

JR. NASTASIA MIRCEA

ROMÂNIA                                                      Aprobat

JUDEȚUL TIMIȘ                                                         Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                         Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

NR.____________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare.

Având în vedere practica anilor precedenți și deconturile transmise de către R.A. Transport Timișoara privind reducerile și gratuitățile acordate în anul 2011 la transportul în comun, se propun pentru anul 2012, următoarele facilități la transportul public local de persoane prin curse regulate:

Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI

 • a) Pensionarii, cetățeni români cu domiciliul stabil în Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de R. A. T. T. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Intrarea Doinei, nr. 2) Beneficiarii de Pensie de urmaș care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverință emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Intrarea Doinei, nr. 2.

Pensionarii, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanța Guvernului 105/1999, aprobată și modificată prin Legea 189/2000 și Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Conventiei incheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis si nu fac parte din prezentul protocol.

 • b) Cetățenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timișoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card. Cardurile vor fi eliberate la chioșcurile R.A.T.T., pe baza CI/BI, iar evidența se păstrează în format electronic.

Cetățenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanța Guvernului 105/1999, aprobată și modificată prin Legea 189/2000 și Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Conventiei incheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis si nu fac parte din prezentul protocol.

 • c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza Municipiului Timișoara pentru Cetățenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timișoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 și ai Legii nr. 309/2002. Aceștia vor circula pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate și ștampilate de către asociația veteranilor de război sau revoluționarilor, din care aceștia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptățite care nu fac parte din nicio asociație vor prezenta la R.A.T.T., în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) și actul doveditor al calității de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit.

 • d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceștia vor prelua de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara o adeverință în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, original, la R. A. T. Timișoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

 • e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar și gimnazial, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Aceștia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, iar evidența datelor se păstrează în format electronic.

 • f) Copiii preșcolari din Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane.

 • g) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații Casei Faenza pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • h) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajații SALVO pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • i) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru 10 activiști sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timișoara și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituțiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații serviciului de Ajutor Maltez din România și alte organizații nonprofit de același profil având filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.Evidența se păstrează în format electronic.

 • k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului din România și pentru alte instituții de același profil cu filiala în Timișoara pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizațiile având filiala în Timișoara care promovează protecția și apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încarcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru organizațiile având filiala în Timișoara cu profil umanitar și caritabil care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAȚIA CARITAS. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.Evidența se păstrează în format electronic.

 • n)  Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizațiile pentru integrare socială economică și familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin FUNDAȚIA FILANTROPIA sau alte fundații cu profil asemănător, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • o)  Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizația Salvați Copiii, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”și Fundația „Pentru Voi” pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituția va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru deținătorii Titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” și a buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • r) Gratuitate pentru organizațiile social culturale, muzee, precum și pentru asociațiile profesionale și nonprofit în domeniul transporturilor, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituțiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • s) Gratuitate pentru Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Timișoara, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituțiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • t) Gratuitate pentru persoanele care efectueaza controalele desfășurate pe mijloacele de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituțiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidența se păstrează în format electronic.

 • u) 1. Primăria Municipiului Timișoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declarațiilor pe propria răspundere însoțite de acte doveditoare (adeverințe medicale, adeverințe de venit etc.), precum și pentru sportivii de performanță cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere elevilor și studenților cu merite deosebite obținute în activitățile extrașcolare atestate prin diplome de premiere. RATT va elibera abonament general anual pe card, în baza referatului aprobat de Primar și a buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidența se păstrează în format electronic, iar referatul original se reține de R.A.T.T.

2. Primăria Municipiului Timișoara acordă gratuitate pentru:

 • 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara sau R.A.T. Timișoara, pentru acțiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulație, lucrări de intervenții sau reparații la tarifele practicate de RATT in vigoare la data prestatiei.

 • 2.2. Participanții la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau R.A.T. Timișoara sunt coparticipante. Aceștia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfășurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporțional cu numărul de zile aferente perioadei de desfășurare a evenimentelor;

 • 2.3. Afișarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau R.A.T. Timișoara sunt coparticipante.

Acordarea gratuităților prevăzute la art. 1, Secțiunea 1, lit. u), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timișoara se acordă până la valoarea de 800.000 lei/an. Evidența se păstrează în format electronic.

Secțiunea 2 - REDUCERI

 • a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetățenilor români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioșcurile R.A.T.T., iar evidența se păstrează în format electronic.

 • b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună /maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge și plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceștia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinței în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timișoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună, iar evidența se păstrează în format electronic. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverințele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

 • c) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara, pe baza abonamentului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI și carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează și se păstrează în format electronic.

Facilitatea se acordă elevilor până la 20 ani, indiferent de forma de școlarizare, inclusiv în vacanțe.

 • d) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenților care frecventează unitățile de învățământ superior din Municipiul Timișoara . Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare.

■ Reducerea de 50%, prevazuta la Secțiunea 2 lit.d) din prezentul Protocol, se acorda pe baza cardurilor securizate studentesti. Cardurile securizate studentesti (pe baza carora pot fi obtinute reduceri conform prezentului Protocol) pot fi emise numai de entitati care au incheiat, in prealabil, un contract de asociere cu Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Eliberarea cardurilor (de calatorie) RATT se face pe baza cardurilor securizate studentesti, prevazute la Secțiunea 2 lit. d) din prezentul Protocol, a buletinului de identitate/cărții de identitate în original , precum si a carnetului de student vizat la zi .

Pana la momentul incheierii contractelor de asociere, prevăzute la Secținea 2 lit.d) din prezentul Protocol, eliberarea cardurilor (de calatorie) RATT se face pe baza buletinului de identitate/cărții de identitate în original si a carnetului de student vizat la zi .

Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioșcurile) R.A.T.T., iar evidența acestora se păstrează în format electronic .

Art. 2. Pentru beneficiarii de gratuități, cardurile vor fi încărcate cu valoarea titlurilor de calatorie aprobate prin Hotarare de Consiliu Local, valabile din luna eliberării, până inceteaza calitatea pentru care i-a fost acordata sau pana la finele anului 2012. Decontarea gratuitatilor se face lunar, după încheierea lunii.

Pentru celelalte categorii de facilitati, incarcarea cardurilor se face la tariful în vigoare la data vânză rii, diminuat cu valoarea reducerilor, iar decontarea acestor facilitati cu bugetul local se face dupa inchiderea lunii.

Toți utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligația validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Toți utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri, gratuități au obligația prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis

Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancționează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancțiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local și prevederile legale.

Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timișoara de către agenți ai Poliției Locale Timișoara, Jandarmeriei și R.A.T. Timișoara prin personal autorizat, prin agenti de paza,pe baza de programe aprobate de RATT, respectiv de catre autoritățile publice împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea.

Cardurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenței persoanelor care le utilizează, găsite în acțiunea de control, vor fi reținute și apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al R.A.T. Timișoara din Intrarea Doinei nr.2.

Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E.,

EC. SMARANDA HARACICU


ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ


CONSILIER,

JR. NASTASIA MIRCEA


DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF BIROU,

ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

ING. LIDIA VÎLCEANU

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01, Ver. 1