Hotărârea nr. 420/2011

420/13.12.2011 privind aprobarea listei cu străzile adiacente pieţelor agroalimentare pentru staţionarea limitată la 2 ore şi lista strazilor cu staţionare limitată la 2 ore
Hotararea Consiliului Local 420/13.12.2011
privind aprobarea listei cu străzile adiacente pieţelor agroalimentare pentru staţionarea limitată la 2 ore şi lista strazilor cu staţionare limitată la 2 ore


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-27437/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa nr. 4075/A/06.12.2011 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulaţie nr. RE2011-002978/08.12.2011;
Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara încheiat în data de 29.11.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 372/29.11.2011 - privind modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 , completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 241/11.11.2003 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 215/30.05.2006 privind completarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in sistem TELPARK pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista străzilor din sistemul parcărilor cu plată pentru staţionare cu durata limitată la 2 ore conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă lista străzilor din sistemul parcărilor cu plată adiacente pieţelor agroalimetare pentru staţionare limitată la 2 ore, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se rezervă locurile de parcare pentru următoarele instituţii: Primaria Municipiului Timisoara; Prefectura Judeţului Timiş; Consiliul Judeţean Timiş; Inspectoratul Judeţean al Poliţiei Timiş; Poliţia Locală Timişoara; Comenduirea Garnizoanei Timişoara; Instituţiile Ministerului Justiţiei si Ministerului Public; Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi; Garda Financiară; Spitalele cu secţii de urgenţă; alte instituţii de inters public, cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 2


STRĂZILE DIN SISTEMUL PARCĂRILOR CU PLATA ADIACENTE PIEȚELOR AGROALIMENTARE PENTRU STAȚIONAREA CU DURATA LIMITATA 2 ORE

Nr. Crt.

DENUMIRE STRADA

SPECIFICATIE

NOUA

VECHE

1

P-ta 700

2

Str. Brediceanu ,Coriolan

3

Str. Nicolae Berwanger

4

Sf. Ioan

5

P-ta Iosefin

6

B-dul Regele Carol I

Tineretii

intre Vacarescu si Iuliu Maniu

7

Vacarescu , Iancu

intre T. Vladimirescu si Regele Carol I

8

P-ta Badea Cartan

9

Splaiul Industria Lanii

* Indicatoarele de circulație având semnificația “staționare pe o perioada de timp limitata" vor fi montate numai în locurile în care este permisă staționarea și parcarea vehiculelor.

DIRECTOR D.T., ING.CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU R.T.U., ING. ADRIAN COLOJOARĂ

STRĂZILE DIN SISTEMUL PARCĂRILOR CU PLATA PENTRU STAȚIONAREA CU DURATA LIMITATA 2 ORE

Nr. Crt.

DENUMIRE STRADA

SPECIFICATIE

NOUA

VECHE

1

Alecsandri, Vasile

2

Blaga , Lucian

Marx, Karl

3

Bolyai , Janos

Pietrosu

4

Cantemir , Dimitrie

5

Carusso , Enrico

6

Chinezul, Paul

7

Corvin , Matei

8

Cosbuc, George

9

Delamarina , Victor Vlad

10

Doda , Traian; G-ral

Tarcului

11

Libertatii ; P-ta

12

Mercy , Florimund

13

Negru , Radu

14

Pacha , Augustin ; Episc.

Rodnei

15

Palanca

16

Praporgescu, David, G-ral

17

Proclamatia de la T-soara

Eminescu ,Mihai

18

Savoya , Eugeniu de

Ceahlau

19

Sfântul Gheorghe, P-ța

20

Marasesti

21

Lazar Ghe.

intre Gh. Dima si P-ta Unirii

22

Grigorescu , E G-ral

23

Ungureanu E.

24

Musat C-tin serg.

25

Reg. 5 Vanatori

26

P-ta Unirii

27

Grisellini , Francesco

28

Dima Ghe.

* Indicatoarele de circulație având semnificația “staționare pe o perioada de timp limitata" vor fi montate numai în locurile în care este permisă staționarea și parcarea vehiculelor.

DIRECTOR D.T., ING.CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU R.T.U., ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: wwwprimariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea străzilor adiacente piețelor agroalimentare pentru staționarea limitată la 2 ore și strazilor cu staționare limitată la 2 ore

În ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 29 noiembrie 2011 s-a aprobat, cu amendamente, Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin H.C.L. Timișoara nr. 241/11.11.2003 completat prin H.C.L. Timișoara nr. 215/30.05.2006.

Potrivit amendamentelor propuse și aprobate, în perimetrul sistemului de parcare, operatorul cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara poate stabili ca pe anumite străzi perioada de staționare să nu poată depăși 2 ore taxabile, dar cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. De asemenea, s-a propus și aprobat ca în parcările adiacente Piețelor agroalimentare staționarea să nu poată depăși 2 ore, dar cu avizul Comisiei de Circulație și aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Astfel, prin adresa nr. 4075/A/06.12.2011, SC Administrara Domeniului Public SA a înaintat spre avizare Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara străzile din sistemul parcărilor cu plată adiacente piețelor agroalimetare propuse pentru staționare limitată la 2 ore, precum și străzile din sistemul parcărilor cu plată propuse pentru staționare cu durata limitată la 2 ore.

Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat favorabil propunerile operatorului SC ADP SA prin avizul cu nr. RE2011-002978/08.12.2011.

Printr-un alt amendament s-a propus și aprobat, ca rezervarea locurilor de parcare pentru diferite instituții publice să se aprobe de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Drept urmare propunem spre aprobare rezervarea locurilor de parcare pentru urmatoarele instituții: Primaria Municipiului Timisoara; Prefectura Județului Timiș; Consiliul Județean Timiș; Inspectoratul Județean al Poliției Timiș; Poliția Locală Timișoara; Comenduirea Garnizoanei Timișoara; Instituțiile Ministerului Justiției si Ministerului Public; Direcția Generală a Finanțelor Publice și Curtea de Conturi; Garda Financiară; Spitalele cu secții de urgență; alte instituții de inters public, cu avizul Comisie de Circulație din cadrul Primărie Municipiului Timișoara.

Ținând cont de cel de mai sus propunem spre aprobare următoarele:

  • -  străzile din sistemul parcărilor cu plată propuse pentru staționare cu durata limitată la 2 ore conform Anexei 1;

  • -   străzile din sistemul parcărilor cu plată adiacente piețelor agroalimetare propuse pentru staționare limitată la 2 ore, conform Anexei 2;

  • -  rezervarea locurilor de parcare pentru urmatoarele instituții: Primaria Municipiului Timisoara; Prefectura Județului Timiș; Consiliul Județean Timiș; Inspectoratul Județean al Poliției Timiș; Poliția Locală Timișoara; Comenduirea Garnizoanei Timișoara; Instituțiile Ministerului Justiției si Ministerului Public; Direcția Generală a Finanțelor Publice și Curtea de Conturi; Garda Financiară; Spitalele cu secții de urgență; alte instituții de inters public, cu avizul Comisie de Circulație din cadrul Primărie Municipiului Timișoara.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU, ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,


2