Hotărârea nr. 419/2011

419/13.12.2011 privind respingerea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara
Hotararea Consiliului Local 419/13.12.2011
privind respingerea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 27436/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 290/03.08.2011 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 50 milioane euro în vederea achiziţionării de tramvaie şi modernizarea depoului;
Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.12.2011;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timişoara nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Studiul de Oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi respectiv modernizare depou, întocmit de Regia Autonomă de Transport Timişoara, studiu cu următorii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:
- Achiziţia a 15 tramvaie noi - valoare estimată - 46.600.000 euro;
- Modernizare hală de reparaţii, reţea linie contact - valoare estimată - 1.860.000 euro;
- Dotări tehnice pentru mentenanţă - valoare estimată - 1.540.000 euro

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ                                         APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                  PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                         Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

serviCiul reglementări transporturi urbane

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziția de tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport Timișoara

Parcul de tramvaie al Regiei Autonome de Transport Timișoara este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziționate din Germania, a căror durata de serviciu este depășită, iar prin reparațiile curente efectuate se prelungește durata de serviciu a acestora. Totodată, RAT Timișoara are mari dificultăți in asigurarea pieselor de schimb si/sau subansamblelor.

Pe de alta parte, tramvaiele aflate in exploatare nu asigura confortul si siguranța călătorilor, din punct de vedere al existentei sistemelor de climatizare, supraveghere, informare, in conformitate cu normele europene.

Datorita acestor aspecte mai sus-menționate, este necesară modernizarea parcului de tramvaie prin achiziționarea unor tramvaie noi, destinate asigurării transportului public de calatori. Deoarece sumele alocate din bugetul local nu poate acoperi necesarul de finanțare al municipiului, trebuie identificate noi surse de finanțare.

Una dintre metodele utilizate și de către alte autorități publice în vederea atragerii capitalului necesar pentru realizarea obiectivelor de interes local poate fi contractarea unui credit bancar și rambursarea acestuia în rate egale după expirarea perioadei de tragere.

Pentru a obține un cost total cât mai redus al împrumutului este necesară o structură pe baza căreia să se obțină o ofertă cât mai bună de la potențialii finanțatori.

Se remarcă astfel necesitatea identificării unor soluții pentru ca sarcina obligațiilor de plată să fie echilibrat distribuită pe perioada următorilor 15-20 de ani și, în același timp, să fie asigurată suficientă flexibilitate pentru contractarea altor datorii, în special pentru a asigura cofinanțarea pentru obiectivele ce vor fi susținute prin fonduri post-aderare de la Uniunea Europeană.

Pentru viitoarea dezvoltare a transportului electric autoritățile publice locale au realizat demersurile legale în vedere atribuirii unui teren Regiei Autonome de Transport Timișoara în zona Stan Vidrighin (Calea Buziașului) pentru construirea unui depou de tramvaie nou.

Mai mult art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local prevede că printre atribuțiile consiliului local se numără și finanțarea sau, după caz, contractarea ori garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și eficientizarea serviciilor de transport, precum și înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și extinderea sistemului de transport public local aparținând patrimoniului unităților administrativ-teritoriale.

De asemenea, Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea indicativă de finanțare înregistrată cu nr. CP2011-311/19.04.2011, a transmis propunerea financiară pentru finanțarea a 50% din valoarea investiției.

Pentru realizarea proiectului de investiții de modernizare a parcului de tramvaie destinate transportului public local din Municipiul Timișoara, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale s-a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 290/03.08.2011, contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 euro pe o perioadă cuprinsă între 15 și 20 de ani, pentru implementarea programului investițional de interes local din Municipiul Timișoara, respectiv pentru achiziționarea de tramvaie și modernizarea depoului.

Pentru identificarea indicatorilor tehnico-economici s-a întocmit de către Regia Autonomă de Transport Timișoara un studiu de oportunitate necesar pentru demararea procedurilor de contractare a unei finanțări pentru achiziționarea de tramvaie și modernizarea depoului.

Ținând cont de cele prezentate propunem spre aprobare următoarele:

  • - aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziția de tramvaie noi respectiv modernizare depou, întocmit de Regia Autonomă de Transport Timișoara;

  • - aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției:

  • •  Achiziția a 15 tramvaie noi - valoare estimată - 46.600.000 euro;

  • •   Modernizare hală de reparații, rețea linie contact - valoare estimată - 1.860.000 euro;

  • •  Dotări tehnice pentru mentenanță - valoare estimată - 1.540.000 euro.


VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU


DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


DIRECTOR ECONOMIC,

EC. SMARANDA HARACICU


ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ


ȘEF BIROU,

ING. CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

JR. NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,