Hotărârea nr. 418/2011

418/13.12.2011 privind reglementarea juridica incintă Biblioteca Centrală Universitară EUGEN TUDORAN din Timişoara prin atribuire dezmembrare şi unificare teren
Hotararea Consiliului Local 418/13.12.2011
privind reglementarea juridica incintă Biblioteca Centrală Universitară EUGEN TUDORAN din Timişoara prin atribuire dezmembrare şi unificare teren


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-23723/25.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 3447/21.09.2011 a UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA privind atribuirea terenului în administrare;
Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , modificată,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în administrare operativă pe o perioadă de 49 de ani, Bibliotecii Centrale Universitară EUGEN TUDORAN din Timişoara ,suprafaţa de teren de 447 m.p. din parcela de teren cu nr. topo 430087 cuprisă în CF nr. 430087 Timişoara proprietatea Municipiului Timişoara -domeniul public , cu suprafaţa totală de 12621 m.p.

Art.2: Schimbarea destinaţiei terenului prevăzut la art.1 sau a construcţiilor ce se vor întabula de către Biblioteca Centrală Universitară -EUGEN TODORAN din Timişoara, duce la pierderea dreptului de administrare.

Art.3: Devierea eventualelor reţele de utilităţi , operaţiile de dezmembrare şi unificare a terenului, operaţiile necesare de întabulare cad în sarcina Bibliotecii Centrale Universitară -EUGEN TODORAN din Timişoara.

Art.4: Pentru dezmembrarea şi/sau unificarea terenului ce formează incinta, Biblioteca Centrală Universitară EUGEN TODORAN din Timişoara va prezenta Serviciului Bancă de Date Urbană şi Cadastru documentaţii în vederea obţinerii Certificatelor de Urbanism şi avizarea planurilor aferente.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef şi Direcţia de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Instituţiei Arhitectului Şef
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Bibliotecii Centrale Universitară EUGEN TODORAN din Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

SC 2011-23723 / 25.10.2011

REFERAT

Privind reglementarea juridică incintă Biblioteca Centrală Universitară EUGEN TODORAN din Timișoara prin atribuire dezmembrare și unificare teren

Se propune spre analiză Comisiilor nr.I, II, III, IV și V din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru din cadrul Instituției Arhitectului Șef, în baza cererii DP2011-005893/21.09.2011, depusă de BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ-EUGEN TODORAN din Timișoara, prin care se solicită reglementarea juridică a incintei prin atribuirea în administrare operativă a suprafeței totale de teren de 447 m.p., și anume :

- 447 m.p./12621 m.p. teren din parcela cu nr. topo 430087 înscrisă în CF nr. 430087 Timișoara proprietatea Municipiului Timișoara domeniul public.

Parcela de teren pentru care se solicită aprobarea atribuirii terenului în administrare operativă este cuprinsă în incintă și este ocupată de clădirea Bibliotecii Centrale Universitară Eugen Todoran.

Prin atribuirea în administrare a terenului solicitat , proprietarul acestuia rămâne neschimbat.

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN TIMIȘOARA prin adresa 11785/29.08.2011 a dat acordul pentru atribuirea acestei suprafețe de teren Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran . Incinta Bibliotecii Centrale Universitară Eugen Todoran cuprinde și suprafața de teren de 3173 m.p. ce formează parcela cu nr. topo 9595/2,9603, 9602/2, 9604 intabulat în CF nr. 405960 Timișoara (CF nr. vechi 101942) -proprietate a Statului Român în administrare operativă a Bibliotecii.

Prin adresa UR 2011-5893/14.11.2011 Direcția de Patrimoniu prin Serviciul Administrare Patrimoniu - Baze sportive confirmă că pentru aceste parcele de teren nu au fost depuse cereri de revendicări .

Prin adresa DP2011-5893/01.11.2011 Serviciul Juridic confirmă că penru aceste parcele nu există litigii.

Prin adresa UR 2011-5893/01.11.2011 Serviciul Administrare Fond Funciar confirmă că pentru aceste parcele nu există cereri de revendicare.

Atribuirea, unificarea și dezmembrarea terenului în cauză se face în conformitate cu documentația cadastrală, întocmită de SC Black Light plansa nr. 1 din proiect nr. 1349/2008 prin emiterea Certificatului de Urbanism de către Serviciul B.D.U.C. din cadrul Instituției Arhitectului Șef.

Pentru dezmembrarea și/sau unificarea parcelelor de teren ce formează incinta, Biblioteca Centrală Universitară EUGEN TODORAN din Timișoara va prezenta Serviciului Bancă de Date Urbană și Cadastru documentații cadastrale în vederea obținerii Certificatelor de Urbanism și avizarea planurilor aferente.

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CADARIU


DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU MARTIN STAIA

SEF SERVICIU B.D.U.C. DAN ROBESCU

ȘEF BIROU CĂLIN PĂRVA


AVIZAT JURIDIC

ÎNTOCMIT

ȘTEFAN BRIHAC