Hotărârea nr. 417/2011

417/13.12.2011 privind efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii unei scrisori de garanţie bancară pentru eşalonarea la plată a obligaţiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timişoara administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Hotararea Consiliului Local 417/13.12.2011
privind efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii unei scrisori de garanţie bancară pentru eşalonarea la plată a obligaţiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timişoara administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-27396/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa nr.18200/02.12.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Avand în vedere prevederile Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 29/20.03.2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată;
Avand în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba efectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea unei scrisori de garanţie bancară în vederea eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timişoara administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în cuantum de 75 milioane lei.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru obţinerea scrisorii de garanţie bancară în favoarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Primarul Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Politia Locala;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii unei scrisori de garanție bancara pentru esalonarea la plata a obligațiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timisoara administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Articolul 41 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local stipulează:

,,(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor autorizați.

 • (2) Veniturile operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, și/sau din subvenții de la bugetul de stat și de la bugetele locale, calculate ca diferență de tarif, în condițiile legii.

 • (3) Sumele necesare finanțării funcționării și exploatării serviciilor de transport public local, provenite din subvenții de la bugetul local, se prevăd în bugetele locale și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz”.

Potrivit art. 42 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimațiile de călătorie individuale se asigură din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege.

Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile județene sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz, sau acoperirea diferențelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale județelor, după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populație a legitimațiilor de călătorie individuale (art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007).

Ținând cont de aceste prevederi legale, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat, prin diverse hotărâri, acordarea de facilități pentru diferite categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara, precum și acordarea de subvenții în cuantum de 30% pentru mentenanța serviciului public de transport persoane prin curse regulate.

De asemenea, menționăm prevederile articolul 43 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, care precizează:

 • (1) Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor.

 • (2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament a serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

Prin adresa nr. 18200/02.12.2011 Regia Autonomă de Transport Timișoara a solicitat emiterea unei hotărâri de consiliu local pentru garantarea eșalonării la plată a obligațiilor pe care le are înregistate regia pentru a beneficia de prevederile OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonării la plată.

În sustinere Regia Autonomă de Transport Timișoara a motivat următoarele:

1. Din situația economică a regiei rezulta ca, RATT, la data de 03.11.2011, avea înregistrate următoarele obligații fiscale restante și creanțe de încasat de la bugetul local:

-obligațiile fiscale restante (buget de stat și bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale ) la 03.11.2011 în valoare de 56.607.069 lei, din care accesorii (dobânzi și penalități) în valoare de 13.722.159 lei

- creanțe de încasat de la bugetul local- la data de 03.11.2011 în valoare de 62.731.343 lei.

Pentru redresarea economică, reducerea datoriilor și continuarea activității, pe fondul lipsei lichidităților datorită neîncasării subvențiilor au fost luate o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor, printre care aminitim:

 • > reducerea cheltuielilor cu personalul, prin reducerea sporurilor, reducerea numărului de ore suplimentare, eliminarea sau diminuarea unor facilitati din Contractul Colectiv de Munca cum sunt: c/v a 50% din costul biletelor de odihna și tratament și a primelor, suspendarea contractului de munca a 200 angajati - somaj tehnic pe o perioada de 5 luni, în 2009-2010 etc;

 • > reducerea graficelor de circulație care au condus la reducerea cheltuielilor cu energia, combustibilul , piese schimb etc;

 • > renuntarea la externalizarea unor activități cum ar fi: igienizare mijloace de transport și activități de pază și transport valori etc.

 • >  restructurarea și reoganizarea regiei prin punerea în aplicarea a „Programul de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara”aprobat prin Hotararea Consiliului Local 292/29.07.2010 si Hotararea Consiliului Local nr. 138/19.04.2011

Masurile luate de reducere a cheltuielilor cu personalul au dus la diminuarea acestora cu aprox.25%, ajungand in trim 1 2011 la o medie lunara a cheltuielilor cu personalul de 3.090.000 lei fata de media lunara a anului 2010 care a fost de 4.055.000 lei.

Cu toate masurile luate, de reducere a cheltuielilor, pe de o parte și odată cu scadența ratelor de capital la creditul contractat de regie pentru achiziția de troleibuze, regia nu a mai reusit să achite obligațiile la termen, acestea generând la randul lor dobanzi și penalității de întârziere.

Datoriile acumulate restante în anul 2010 și până la data de 03.11.2011, la care se adaugă penalitățile foarte mari pentru neplata în termen au dus la executări silite și instituiri de popriri pe conturile regiei și, de asemenea, a condus la situația de a avea restanțe și la plata obligațiilor cu reținere la sursă.

Prin Hotărârea nr. 115/06.12.2011, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara a aprobat emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unei hotărâri de asigurare a garanțiilor necesare pentru obținerea unei scrisori de garanție bancară.

Potrivit art. 9 alin. (2) lit. b din OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, garanțiile pot consta în scrisoare de garanție bancară.

Conform art. VIII, pct.2 din OG. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care modifică și completează OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, garanțiile constituite sub formele prevăzute la alin. (2) trebuie să acopere sumele eșalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, plus un procent de până la 32% din sumele eșalonate la plată, în funcție de perioada de eșalonare la plată astfel:

 • a) pentru eșalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 8%;

 • b) pentru eșalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 16%;

 • c) pentru eșalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 24%;

 • d) pentru eșalonări de la 49 la 60 de luni, procentul este de 32%.

Prin adresa nr. 18200/02.12.2011 Regia Autonomă de Transport Timișoara comunică valoarea garantiilor necesare obtinerii esalonarii, care este în cuantum de 75 milioane lei pe termen de 5 ani.

Conform 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Ținând cont de cele de mai sus propunem:

 • - aproparea efectuării demersurilor necesare pentru obtinerea unei scrisori de garantie bancara în vederea esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timisoara administate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala în cuantum de 75 milioane lei;

 • -  împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara, dl. Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru obținerea scrisorii de garanție bancară în favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E.,

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU, ING. CRISTINA GAVRA


AVIZAT JURIDIC,


EC. SMARANDA HARACICU

ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER,

JR. NASTASIA MIRCEA