Hotărârea nr. 416/2011

416/13.12.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 416/13.12.2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 27395/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare "Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" aprobate prin Ordinul nr.863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului);
În conformitate cu Ordinul nr. 276/2009 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008;
În conformitate cu Ordinul comun nr. 1938/29.04.2011 al Ministerului Finanţelor Publice şi Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă valoarea totală a investţiei "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", la suma de 24.695.792,73 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".
Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 146/19.04.2011 cu Anexa la prezenta hotărâre, în ceea ce priveşte Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la finanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 425.659,42 lei, fără T.V.A., alcătuită din:
a) contribuţia municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile a proiectului fără T.V.A., în sumă de 398.730,00 lei;
b) contribuţia municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile, în sumă de 26.929,42 lei.
Art. 4: (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 18.023.363,79 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 4.732.363,79 lei;
b) avans execuţie 13.291.000,00 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art.6: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Politia Locala;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la H.C.L. nr....................

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe Str. Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara

conform documentației elaborate de către S.C. IPROTIM S.A.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă)..........................24.695.792,73 lei

din care: C + M (T.V.A. inclusă)......................................................................... 22.446.621,38 lei

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat)...................... 19.537.769,52 lei

 • - Buget local (2%)...................................................................................................398.730,00 lei

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile...................................................................................................... 19.936.499,52 lei

Costuri neeligibile...................................................................................................26.929,42 lei

T.V.A.......................................................................................................................4.732.363,79 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)....................................................................24.695.792,73 lei

Contribuția proprie din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.................425.659,42 lei (fără T.V.A.)

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA....................................398.730,00 lei

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA................................26.929,42 lei

Asistență finaciară nerambursabilă solicitată.......................................19.537.769,52 lei

Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

425.659,42 lei + 4.732.363,79 lei (TVA aferentă proiectului) + 13.291.000,00 lei (avans execuție) =

18.449.023,21 lei

T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontării ulterioare.

DURATA DE REALIZARE a investiției: 9 luni

Capacități (în unități fizice):

Linie cale simplă = 0,860 km

Carosabil = 9.075 mp

Trotuar = 2.891 mp

Piste de cicliști = 790 mp

Spații verzi = 1.763 mp

Arbori plantați = 155 buc.

DIRECTOR, ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU R.T.U.,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ROMÂNIA                                           Aprobat

JUDEȚUL TIMIȘ                                            Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                           Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

NR.___________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internetwww.primariatm.ro

REFERAT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiții ,, Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe Str. Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”,

Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”

Proiectul “ Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe Str. Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe și flexibile, politica 2.1 „Interconectarea teritorială și creșterea accesibilității polului”, Programul 2.1.3. „Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicație în interiorul localităților”.

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timișoara reprezintă 57,78 % din totalul de călători transportați, ceea ce demonstrează importanța și utilitatea acestuia în oraș. Implementarea acestui proiect, care vizează reabilitarea infrastructurii rețelelor de tramvai și modernizarea tramelor stradale aferente, inclusiv reglementarea rețelelor edilitare stradale, pe o lungime de 0,860 km stradali - pe str. Ștefan cel Mare, Timișoara - va contribui în mod direct la creșterea confortului locuitorilor, prin efectuarea unor prestații de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce privește buna deservire cât și la siguranța circulației, și implicit la alinierea la standardele internaționale în domeniu. Implementarea proiectului va facilita totodată accesul și mobilitatea forței de muncă. Proiectul este corelat din punct de vedere spațial și cu proiectul „Extindere linie cale tramvai Moșnița”, implementarea acestui din urma proiect fiind condiționată de reabilitarea liniilor de tramvai în zonă. Proiectul are un impact economic direct, acest tronson de linii de tramvai făcând legătura între zonele de locuințe Lunei -Baba Dochia și zona industrială Calea Buziașului, cea mai importantă zonă industrială a orașului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie alinierea la standardele internaționale în domeniu, care impun alegerea și aplicarea unor soluții tehnice optime care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

 • - Creșterea vitezei de circulație;

 • - Îmbunătățirea siguranței în circulație;

 • - Îmbunătățirea generală a traficului public urban;

 • - Îmbunătățirea parametrilor de mediu afectați de transportul public (zgomot, vibrații);

 • - Diminuarea cheltuielilor de exploatare, întreținere și reparații;

 • - Protejarea materialului rulant (tramvaiul).

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin Hotărârea nr. 146/19.04.2011, proiectul complex de investiții ,, Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe Str. Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

În urma verificărilor efectuate valoarea totală a proiectului s-a redus ceea ce a condus la modificarea sumelor privitoare la contribuția proprie a municipiului Timișoara, precum și la reducerea sumelor alocate din bugetul local. De asemenea, indicatorii tehnico-economici au fost modificati.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem următoarele:

 • 1. Aprobarea valorii totale a investiției "Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe Str. Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara", la suma de 24.695.792,73 lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

 • 2. Înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 146/19.04.2011 cu Anexa la prezentul referat, în ceea ce privește Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

 • 3. Aprobarea contribuției proprie a municipiului Timișoara la finanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 425.659,42 lei, fără TVA, alcătuită din:

 • a) contribuția municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile a proiectului fără TVA, în sumă de 398.730, 00 lei;

 • b) contribuția municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile, în sumă de 26.929,42 lei.

 • 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 18.023.363,79 lei, alcătuită din:

 • a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 4.732.363,79 lei;

 • b) avans execuție 13.291.000, 00 lei;

(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontării ulterioare.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., EC. SMARANDA HARACICU

DIRECTOR D.T., ING. CULIȚĂ CHIȘ


CONSILIER, ING. LIDIA VÎLCEANU


AVIZAT JURIDIC,


ȘEF SERVICIU R.T.U., ING. ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER,

JR. NASTASIA MIRCEA