Hotărârea nr. 415/2011

415/13.12.2011 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 375/27.10.2009 - privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi şi a modelului de autorizaţie de dispecerat taxi
Hotararea Consiliului Local 415/13.12.2011
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 375/27.10.2009 - privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi şi a modelului de autorizaţie de dispecerat taxi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 26972/05.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 375/27.10.2009 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi şi a modelului de autorizaţie de dispecerat taxi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 101/24.03.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată;
Având în vedere Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobate prin Ordin M.I.R.A. nr. 356/2007;
Având în vedere art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
În temeiul art. 8 alin (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Procesul verbal de şedinţă cu nr. SC2011-25630 din data de 18.11.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se completează articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 375/27.10.2011, care va avea următorul cuprins:
"Se aproba Caietul de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, modelul Autorizatiei de dispecerat taxi, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre, precum şi Contractul - cadru de prestări servicii de dispecerat taxi conform Anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotarâre".
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 375/27.10.2009 rămân neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 3 LA HCL NR

CONTRACT -CADRU

DE PRESTĂRI SERVICII DE DISPECERAT TAXI

NR

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Dispecerat taxi autorizat - aut. nr............., nr. tel scurt...............

SC ........................................... cu sediul în Timișoara, str..............................., nr

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J35/............./..................., cod CAEN

Cod Unic de Înregistrare ...................., atribut fiscal R ..............., având contul bancar nr.

..........................................., deschis la ................................., sucursala ...................., reprezentată legal prin ...................................., în calitate de ............................., denumită în

continuare PRESTATOR

Transportatorul autorizat - PFA/IF/SC....................................aut. transport nr................

 • 1.2. D-nul/D-na ........................................., cu domiciliul stabil în ........................., str.

.................................., nr. ..., bl......., et........, ap......., posesor al CI/BI, seria .........., nr. .............., eliberat la data ......................., de către ............................., proprietar al autovehiculului marca ......,  nr. de înmatriculare ...........,  serie motor

...................., serie șasiu...................................

 • 1.3. SC............................................, cu sediul în.........................., str......................., nr.

.........., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J35/............/...................., cod CAEN .............., Cod Unic de Înregistrare..........................., atribut fiscal R................., având contul bancar nr.......................................,  deschis la ......................................., sucursala

........, reprezentată legal prin ............,   în calitate de denumit în continuare BENEFICIAR

BENEFICIARUL își desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, în baza autorizației de transport nr............. eliberată la data de..................., autorizația taxi nr............. (conform Anexei

1 la prezentul contract - în cazul SC), cu autoturismul deținut în proprietate/leasing, am convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea de comenzi taxi, de către PRESTATOR, non

stop, în mod nepreferențial, inclusiv sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, prin dispeceratul propriu, cu numerele de telefon ................................................................................................................. (inclusiv

numerele din rețeaua de telefonie mobilă).

 • 2.2. Închirierea de către PRESTATOR către BENEFICIAR a echipamentului de emisie-recepție, după caz.

 • 2.3. Tariful unic practicat va fi de:

TARIFE PRACTICATE:

 • -  Tarif de distanță pe timp de ZI (între orele 06.00 - 22.00)

 • -  Tarif de distanță pe timp de NOAPTE (între orele 22.00 - 6.00)

 • -  Tarif de staționare/pornire (lei/oră).

 • 2.4. Nivelul tarifului de distanță practicat la nivelul dispeceratului taxi se stabilește în raport direct cu valoarea medie a tarifelor de distanță utilizate și convenite obligatoriu cu majoritatea transportatorilor autorizați deserviți și nu poate depăși tarifele maximale de distanță aprobate prin HCLMT.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ...... luni, începând cu data de .................- data

semnării acestuia de către ambele părți contractante, până la data de......................

 • 3.2. Durata prezentului contract se prelungește în mod automat, cu aceeași perioadă, la expirarea termenului prevăzut mai sus, dacă niciuna dintre părți nu își exprimă, în scris, intenția de încetare a contracului.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • 4.1. PRESTATORUL are următoarele drepturi:

 • a) de a încasa tariful pentru serviciile oferite BENEFICIARULUI, la termenele și în condițiile stabilite, conform prevederilor prezentului contract;

 • b) de a verifica dacă BENEFICIARUL utilizează în mod corespunzător echipamentul care i-a fost încredințat, conform procesului de predare-prirnire (Anexa nr. 2 la contract), pentru buna desfășurare a activității sale;

 • c) de a verifica, ori de câte ori consideră că este necesar și fără vreun avertisment prealabil, dacă BENEFICIARUL își desfășoară activitatea astfel încât să nu prejudicieze în nici un fel renumele și imaginea PRESTATORULUI;

 • d) în cazul transportului de persoane, are dreptul de a încadra tariful de distanță stabilit de BENEFICIAR, ca TARIF UNIC, pe timp de zi și pe timp de noapte, la nivelul întregului dispecerat, în conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.

 • 4.2. PRESTATORUL are următoarele obligații:

 • a) să excludă orice tratament discriminatoriu aplicat, transportatorilor autorizați deserviți, precum și orice tendință monopolistă, de control al pieței și de stimulare a concurenței;

 • b) să nu aplice practici prin care să provoace discriminarea, concurența;

 • c) de a pune la dispoziția BENEFICIARULUI permanent serviciile dispeceratului taxi propriu și de a

permite acestuia folosirea numelui dispeceratului ........................................(denumirea completă

a denumirii dispeceratului, astfel cum a fost înregistat la Oficiul Registrului Comerțului) în activitatea pe care acesta o desfășoară;

 • d) de a pune la dispoziția BENEFICIARULUI echipamentele tehnice și dotările necesare desfășurării activității acestuia, pe bază de proces verbal de predare-prirnire;

 • e) de a instala pe autovehiculul BENEFICIARULUI echipamentul tehnic, respectiv o stație de emisie - recepție cu microfon și o antenă, acestea putând fi ale PRESTATORULUI sau după caz, ale BENEFICIARULUI;

 • f)  să nu deservească taxiuri dotate cu stații radio de emisie-recepție deținute ilicit, taxiuri autorizate de alte administrații locale decât Primăria Municipiului Timișoara, taxiuri neautorizate sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;

 • g) de a asigura permanența funcționării dispeceratului la numerele de telefon existente, precum și a stațiilor radiotelefon în condiții optime de calitate și de a asigura supravegherea traficului telefonic și radio, intervenind în cazul folosirii necorespunzătoare a stației radiotelefon sau a frecvenței radio;

 • h) de a asigura service-ul echipamentului de emisie-recepție propriu, în cazul în care se constată existența unor deficiențe în buna funcționare a acestuia, ori de câte ori este necesar timpul programului de lucru și în limita posibilităților tehnice;

 • i) să încheie contracte de prestări servicii de dispecerat taxi numai cu transportatorii autorizați de Primăria Municipiului Timișoara și care desfășoară permanent, serviciul de transport în regim de taxi în municipiul Timișoara;

 • j) să controleze respectarea de către transportatorii autorizați a obligațiilor ce derivă din prevederile

contractelor de prestări servicii de dispecerat taxi încheiate cu aceștia;

 • k) să informeze clientul, la cererea expresă a acestuia sau în momentul solicitării serviciului transport de către un client, în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite și să respecte preferința acestuia;

 • l)   să țină un registru special de evidență a elementelor de identificare a tuturor stațiilor radio de

emisie-recepție,   aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii

transportatorului autorizat deservit, numărului și duratei de valabilitate ale autorizației taxi;

 • m) să comunice, la solicitarea autorităților de control abilitate, informațiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;

 • n)  să dețină, la sediul dispeceratului taxi, copii după următoarele documente aparținând tuturor taximetriștilor aflați sub contract (transportatori autorizați - persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale sau angajați ai societăților comerciale): certificatul de atestare profesională al taximetristului; permisul de conducere; seria și numărul CI/BI; contractul de muncă valabil; cazierului de conduită profesională; autorizației taxi și a autorizației de transport vizate la zi de Autoritatea de Autorizare; documente doveditoare a provenienței și a datelor de identificare a stației radio de emisie-recepție; cartea de identitate a autovehiculului; certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu viza ITP valabilă;

 • o) să emită document fiscal la plata contravalorii serviciului prestat;

 • p)  să respecte numărul minim de taxiuri și programele minimale de lucru ale taxiurilor în piață;

 • q) să respecte alte prevederi stabilite de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și alte prevederi stabilite de legislația în vigoare.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • 5.1. BENEFICIARUL are următoarele drepturi:

 • a)  de a desfășura, în condiții de legalitate activitatea de transportator autorizat beneficiind de accesul autorizat la numărul de telefon scurt; numele, la portofoliul de clienți și la serviciile dispeceratului taxi, precum și de echipamentul tehnic și de dotările puse la dispoziția sa de acesta, dacă este cazul;

 • b)  de a beneficia de comenzile taxi transmise pe frecvența radio, în mod nepreferențial, non stop, inclusiv sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale.

 • c)  de a stabili, ajusta sau modifica tariful conform modului de calcul prezentat în Ordinul ANRSC nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi.

 • 5.2. BENEFICIARUL are următoarele obligații:

 • a) să plătească prețul pentru serviciile de care beneficiază, la termenele și în condițiile stabilite de comun acord, prin prezentul contract;

 • b) să practice numai tarifele stabilite, ajustate sau modificate, conform legislației în vigoare și precizate în prezentul contract și să nu aducă, în caz contrar, atingere imaginii și renumelui dispeceratului;

 • c) să posede toate actele și documentele necesare desfășurării activității de transport în regim de taxi, vizate la zi și să pună la dispoziția PRESTATORULUI un set de copii prevăzute la pct. 4.2. lit. n;

 • d) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat sau fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune și în poziția de operare respectivă;

 • e)  să respecte normele de circulație și să poarte obligatoriu centura de siguranță în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;

 • f)  să aibă ținută decentă, curată și corespunzătoare, un comportament disciplinat, civilizat și preventiv în relația cu clienții și cu personalul de la dispecerat, respectând normele de conduită și de bună practică stabilite pentru conducătorii auto de către PRESTATOR; să nu inițieze pe frecvența de lucru alte discuții în afara celor referitoare strict la problemele de serviciu și să se adreseze dispecerului de serviciu și colegilor folosind un limbaj adecvat;

 • h) să oprească pe traseu la semnul vizibil al clientului, când taxiul se află în poziția de operare «Liber», staționar sau în mișcare, cu excepția cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când condițiile de trafic nu permit această manevră;

 • i)  să afișeze, la vedere-lângă lista de tarife practicate, principalele obligații ale clientului-prezentate ca extrase din lege;

 • j) să nu transporte clienți pe bancheta din față, decât în cazul în care îi atenționează în prealabil că au obligația să poarte centura de siguranță;

 • k) să transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

 • l)  să nu fumeze și să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;

 • m) să nu refuze nejustificat clientul sau să nu îl condiționeze, în nici un fel și sub nici o formă, în efectuarea unei curse pe teritoriul municipiului Timișoara și să respecte solicitările legale ale acestuia; Orice eventual refuz trebuie obligatoriu justificat, de îndată de taximetrist prin anunțarea

dispeceratului cu privire la această situație;

 • n) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate și să anunțe obligatoriu dispeceratul cu privire la această situație;

 • o) să transporte bagajele clienților în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

 • p) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat și să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;

 • q) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate și să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe acesta;

 • r) să folosească și să mențină în condiții optime de funcționare echipamentul din dotare, orice defecțiune a acestuia trebuind să fie adusă imediat la cunoștința PRESTATORULUI, pentru a fi remediată. Orice defecțiune cu caracter tehnic produsă din cauza sa va fi remediată de către PRESTATOR, costurile reparației fiind suportate de către BENEFICIAR, (inclusiv la echipamentele aflate în proprietatea BENEFICIARULUI). Este interzisă intervenția în parametrii tehnici de funcționare reglați de PRESTATOR, chiar dacă BENEFICIARUL este proprietarul echipamentului.

 • s) să respecte obligațiile în ceea ce privește protecția mediului, normele de protecția muncii, PSI, fiind singurul responsabil în cazul producerii unor evenimente;

 • t)  să răspundă pentru eventualele daune produse clienților prin asigurarea de persoane și bagaje;

 • u)  să prezinte informațiile cerute și să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare sau să se prezinte periodic sau ori de câte ori este nevoie, la sediul PRESTATORULUI sau în traseu-la cererea agenților constatatori, pentru verificarea aparatului de taxat și a stației de emisie-recepție;

 • v) să restituie, la sfârșitul contractului, în perfectă stare de funcționare, echipamentul tehnic și dotările care i-au fost încredințate, conform procesului verbal de predare-primire, precum și însemnele sau orice alte înscrisuri montate pe autovehicul pe perioada derulării contractului; în caz contrar, utilizarea în continuare a acestora, constituie infracțiune de concurență neloială și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, conform art. 5 din Legea nr. 11 din 1991 privind combaterea concurenței neloiale;

 • w) să întrețină în permanență curat și îngrijit, aspectul exterior și interior al autovehiculului în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, modificată și completată;

 • x) sub sancțiunea rezilierii contractului și a plății de daune interese, BENEFICIARUL se obligă să nu implice taxiul sau el ca persoană să nu se implice în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale;

 • y) să nu utilizeze stația radio de emisie-recepție din dotarea taxiului pentru alarma falsa sau nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

 • z)  să anunțe organele de poliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice faptă gravă la care au participat sau au fost martori;

aa) de a păstra integritatea înscrisurilor exterioare (fără a prezenta dezlipiri, adăugiri pe toata durata executării serviciului public de transport persoane în regim de taxi).

ab) să nu execute curse în afara municipiului Timișoara decât la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligația revenirii în localitate după executarea cursei;

ac) să se supună controlului autorităților abilitate și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de legislația în vigoare;

ad) să anunțe de îndată dispeceratul, dacă la terminarea cursei a găsit vreun obiect care nu îi aparține;

ae) să respecte alte prevederi stabilite de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municpiului Timișoara și alte prevederi stabilite de legislația în vigoare;

af) să nu înstrăineze, să nu împrumute taxiul și să nu folosească în alte scopuri echipamentul radio fără anunțarea dispeceratului taxi;

ag) să informeze urgent (în max. 24 ore) întreruperea temporară a activității și să predea PRESTATORULUI pe perioada întreruperii, stația radiotelefon;

 • VI. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

6.1 Suma, pe care BENEFICIARUL va trebui să o plătească PRESTATORULUI pentru serviciile efectuate de către acesta, precum și termenele și modalitatea de plată a acestei sume, sunt..........în data

de........................a fiecărei luni.

 • 6.2. Suma stabilită prin prezentul contract, poate fi schimbată de către PRESTATOR, de fiecare dată când acest fapt se impune, acesta având obligația de a aduce aceasta la cunoștința BENEFICIARULUI, înainte de a efectua schimbarea.

 • VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă nici una din părți nu dorește prelungirea contractului;

 • b) prin denunțare unilaterală a contractului cu plata la zi a tarifului de dispecerizare, exprimat în scris, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se dorește încetarea, în cazul în care nu sunt respectate prevedrile art. VI din prezentul contract;

 • c) prin acordul ambelor părți, exprimat în scris, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se dorește încetarea;

 • d) în situația în care BENEFICIARUL săvârșește abateri de la legalitatea, calitatea și siguranța serviciului public de transport în regim de taxi în desfășurarea activității sale, constatate și sancționate de organele abilitate, urmând ca acestea să fie menționate în cazierul de conduită profesională;

 • e) în cazul nerespectării de către BENEFICIAR a obligațiilor contractuale prevăzute la pct. 5.2 sau a REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA a dispeceratului taxi autorizat;

 • f) în situația în care PRESTATORUL primește reclamații repetate și întemeiate (probate cu dovezi), de către reclamant, cu privire la desfășurarea activității BENEFICIARULUI;

 • g) în situația inscripționării autovehiculului cu alte însemne sau cu orice alte înscrisuri neautorizate de

Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara decât cele aparținând PRESTATORULUI;                                                   '

 • h) în situația utilizării altor tarife decât cele stabilite prin prezentul contract;

 • i) în situația refuzului BENEFICIARULUI de a fi supus controlului în traseu la cererea scrisă a agenților constatatori.

 • VIII. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră, așa cum este ea definită de lege, apără de răspundere partea care o invocă.

Partea contractantă care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte contractantă în termen de 5 zile de la apariția acesteia, în mod direct sau prin orice alte mijloace doveditoare și, de asemenea, încetarea acestei situații.

Neanunțarea în termenul precizat mai sus, a începerii și a sfârșitului cazului de forță majoră, duce la suportarea daunelor provocate celeilalte părți contractante, de către partea contractantă care nu a anunțat.

 • IX. LITIGII

Litigiile, de orice fel, dintre părțile contractante mergând din înterpretarea și neexecutarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi soluționate de către instanțele dejudecată, conform legilor în vigoare.

 • X. DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Prezentul contract reprezintă voința părților și servește interesul comun al părților contractante, care se obligă să îl execute întocmai, cu bună-credință, sinceritate, seriozitate și a fost încheiat în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

 • 10.2. Pe toată durata contractului, echipamentul tehnic și dotările puse la dispoziția BENEFICIARULUI rămân proprietatea PRESTATORULUI, după caz.

 • 10.3. În situația în care echipamentul tehnic este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, BENEFICIARUL va plăti PRESTATORULUI valoarea acestuia, dacă se impune.

 • 10.4 . In cazul în care BENEFICIARUL nu obține sau nu își vizează la termen actele și documentele necesare desfășurării activității de transportator autorizat, prezentul contract devine nul.

 • 10.5 . Orice modificare a prezentului contract se realizează numai cu acordul ambelor părți contractante, prin act adițional.

 • 10.6 . Anexele și actele adiționale (în cazul modificării contractului) fac parte integrantă din prezentul contract.

10.7. Autovehiculul BENEFICIARULUI trebuie să îndeplinească, în mod obligatoriu, următoarele condiții:

 • a) va fi în perfectă stare de funcționare și rulare, fără urme de avarii, cu toate accesoriile prevăzute de lege și de Regulementul de organizare și funcționare a serviciului de transport în regim de taxi, aprobat pron HCL nr. 101/2009, cu inspecția tehnică efectuată la zi;

 • b) pe toata durata derulării prezentului contract, aspectul general al autovehiculului va fi stabilit în conformitate cu standardele în vigoare, fără accesorii și însemne suplimentare neautorizate;

 • c) va avea încheiată asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, precum și asigurarea de persoane și de bagaje, pe toata perioada de derulare a prezentului contract;

 • d) va fi dotat cu aparat de taxat cu aprobare de model și verificat de către Biroul de Metrologie Legală, fiind setat pe tarifele stabilite conform legii și practicate de către PRESTATOR ca tarife unice, care vor fi practicate de către BENEFICIAR pe toată perioada derulării prezentului contract.

 • 10.8 . Prezentul contract va fi depus de către BENEFICIAR, în original, la autoritățile competente, pentru obținerea sau vizarea documentelor necesare desfășurării activității de transportator autorizat.

 • 10.9 . Actele adiționale la prezentul contract, precum și rezilierea contractului vor fi depuse la autoritatea competentă, în original, de către PRESTATOR.

 • 10.10. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

 • 10.11. Toate notificările prevăzute în acest contract trebuie să se facă în scris.

Prezentul contract s-a întocmit în trei exemplare, cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar unul pentru autoritatea competentă.

PRESTATOR - S.C


BENEFICIAR - PFA/IF/SC

ANEXA 1 LA Contractul nr........................../.

Nr. crt.

Numărul autorizației taxi

Marcă vehicul

Nr. de înmatriculare vehicul

Serie motor

Serie șasiu

ANEXA 2 LA Contractul nr.

PROCES -VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A ECHIPAMENTULUI DE EMISIE - RECEPȚIE

Încheiat azi ........................ între dispeceratul SC ..................................... , cu sediul în

Timișoara, str.............................., nr........, reprezentată legal de domnul/doamna..................................

în calitate de predător și

- PFA/IF/SC ..................................., cu sediul în Timișoara, str......................................, nr..........,

reprezentat legal de domnul/doamna......................................................., în calitate de primitor.

În baza Contractului de prestări servicii de dispecerat taxi nr..................../............................s-a

procedat la predarea - primirea echipamentului de emisie - recepție, după cum urmează:

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.______________________________________\\_________

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 375/27.10.2009

Prin HCL nr. 375/27.10.2009, Conisliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Caietul de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi și modelul autorizației de dispecerat taxi.

Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată, activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localității de autorizare de către orice persoană juridică, autorizată de autoritatea de autorizare, în condițiile legii.

Regulamentul pentru organizarea și executarea serviciului public de transport în regim de taxi pe teritoriul municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 101/2009, la art. 16 alin. (1) stipulează: ,,pe teritoriul municipiului Timișoara serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizați și nu se pot executa decât de dispecerate taxi autorizate de Autoritatea de Autorizare a Primăriei Municipiului Timișoara, în condițiile în care se asigură posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.”

Articolul 37 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007, stipulează: ,,Un contract de dispecerizare trebuie să conțină și următoarele clauze:

 • a) interdicția abaterilor de la calitatea și siguranța serviciului;

 • b) interdicția abaterilor de la legalitatea transporturilor;

 • c) modalitatea de a utiliza tariful de distanță, respectiv tarif unic și/sau tarif diferențiat, pe timp de zi și pe timp de noapte, în conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.U.P.;

 • d) interdicția privind nerespectarea numărului minim de taxiuri și programele minimale de lucru ale taxiurilor în piață;

 • e) interdicția privind refuzarea nejustificată a executării unor curse comandate de clienți;

 • f) interdicția privind funcționarea unui transportator autorizat cu încălcarea prevederilor legale;

 • g) interdicția implicării taxiurilor și a taximetriștilor în activități cu caracter infracțional sau antisocial;

 • h) modalitățile în care dispeceratele asigură controlul privind modul cum transportatorii autorizați respectă obligațiile ce derivă din prevederile contractuale și în ce cazuri de încălcare a unor obligații contractul poate fi reziliat unilateral;

 • i) alte prevederi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București”.

Având în vedere art. 8 alin (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, care stipulează faptul că în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

Având în vedere ședința din data de 18.11.2011, organizată de Serviciul Reglementări Transporturi Urbane pentru consultarea operatorilor de dispecerat taxi, precum și faptul că aceștia nu au depus până la data de 24.11.2011, la Autoritatea de Autorizare eventualele modificări/completări cu privire la Contractul -cadru de prestări servicii de dispecerat taxi pentru a putea fi supus spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;                                                                     cod fp 53-01, ver. 1

Având în vedere că în urma controalelor efectuate la sediul dispeceratelor taxi autorizate s-a constatat că acestea nu respectă prevederile legale referitoare la clauzele obligatorii care trebuiesc cuprinse în contractele de dispecerizare;

Ținând cont de atribuțiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara prevăzute la art 17 din Legea nr. 92/2007, precum și de art. 16 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local potrivit cărora consiliile locale sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum și să înființeze societăți de transport public dacă acestea nu există.

Față de cele prezentate mai sus propunem completarea art. 1 din HCL nr. 375/27.10.2009 după cum urmează:

,, Se aproba Caietul de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, modelul autorizatiei de dispecerat taxi, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre, Contractul - cadru de prestări servicii de dispecerat taxi conform Anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotarâre”.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA

REFERENT, MARINEL DRAGOȘ

CONSILIER, Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,