Hotărârea nr. 413/2011

413/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 413/13.12.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-022537/22.11.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 privind concesionarea catre S.C. Aurora S.R.L. a terenului inscris in C.F. nr. 65841 top. 15924/1 si prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 266/26.07.2011 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/11.01.2008 incheiat cu S.C. Aurora S.R.L.;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 184/29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) - Lacului", Timisoara, Judeţul Timiş si prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 273/29.06.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 30/13.10.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. AURORA S.R.L., conform Hotărârii Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 privind concesionarea catre S.C. Aurora S.R.L. a terenului inscris in C.F. nr. 65841 top. 15924/1 - Contract de concesiune nr. 1/11.01.2008, modificat prin Act aditional nr. 1/30.09.2008, respectiv conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/26.07.2011 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/11.01.2008 incheiat cu S.C. Aurora S.R.L. prin Act aditional nr. 02/01.09.2011, întocmit conform Proiectului nr. 53/AUR/11, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim D+P+M ÷ D+P+2E+M, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 % - pentru suprafata de teren fara luciul de apa (POT max = 25% - pt terenul studiat), coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-002789 si RE2011-002659/10.11.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de minim 30 % din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8740/08.10.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 54.168 mp, este inscris in C.F. nr. 403998, Timisoara ( C.F. vechi nr. 65841), avand nr. top 15924/1, teren cu gropi in suprafata de 59.789 mp, imobil P, cu restaurant si birouri la mansarda, cladire parter si depozite si anexe parter, nr. 5 si cladire P+1E+M, cu restaurant la parter, birouri la etaj si hotel la mansarda in Timisoara str. Lacului nr. 1, proprietar asupra terenului fiind PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, cu drept de folosinta nedeterminata in favoarea S.C. AURORA S.R.L. (fosta ÎNTREPRINDERE MICA ,"AURORA"), conform Hotărârii Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 privind concesionarea catre S.C. Aurora S.R.L. a terenului inscris in C.F. nr. 65841 top. 15924/1 - Contract de concesiune nr. 1/11.01.2008, modificat prin Act aditional nr. 1/30.09.2008, respectiv conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/26.07.2011 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/11.01.2008 incheiat cu S.C. Aurora S.R.L. prin Act aditional nr. 02/01.09.2011, teren concesionat în suprafaţă de 56.021 mp din totalul de 59.789 mp si proprietar asupra constructiilor fiind S.C. AURORA S.R.L. (fosta ÎNTREPRINDERE MICA "AURORA").

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. AURORA S.R.L.;
- Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

0

1Nume

Semnatura

Sef proiect

Arh. Eugen Adrian FILIP

Proiectat

Arh. Eugen Adrian FILIP

Desenat

Arh. Eugen Adrian FILIP\ \\ \ \ , \

1 7

o \

6  96    \

tOp.4 1 i

X         v

O 22

4Situatia existenta

Situatia propusa

mp

%

mp

%

S teren studiat

54 168

100

52 078

100

S luciu apa

22 172

40,93

20 127

38,65

S teren

31 996

59,07 (100%)

31 951

61,35 (100%)

Construcții

7 823

24,45

max. 12 780,40

max. 40% / 25%

Platforme (circulatii, parcaje, terenuri de sport si terase)

5 881

18,38

max. 9 585,30

max. 30%

Spatii verzi amenajate

3 762

11,76

min. 9 585,30

min. 30%

Teren neamenajat

14 530

45,41

0

0

Regim de inaltime max. D+P+M * D+P+

■2E+M

CUT max. = 1


Nume

Semnatura

Sef proiect

Arh. Eugen Adrian FILIP

Proiectat

Arh. Eugen Adrian FILIP

Desenat

Arh. Eugen Adrian FILIP

PLAN

INCAD

RARE

faXXfa

wiihlfa

/         .iX>

<    fa^

X

fa fa ixi

mj fafa

>fafa

/fa falfa fafafa

1OQ \ înot .fa

n        ’

Xlă

ai!

JfflSS

«

xx

IkSX^J&jL

2Ofa. <

Ir /..

-^l

fa X eO

fa

OH vWatx \\ \\ Ur Jonoc

.

n '□ Zfafa| r ;X-I gaz

_J| RamaaaG fafafafa CXfa/zC faifa

Jfafafaffa

/

Z%

/ fa

( \M

Mfa

■ ' .

XI

xfi

ofa

fafa X Vfa

JXXH

fafa

Z ■—ON

lip

■ ■

...

IfaPR IR

Vfafa ifaXX //fel faZ

X

fa fafa

w

A ^D^A

OSftt

fafafafart

ÎDfaDiot w

fajfajfa

□□□

X

fafafa fa \ fa

J ,

Sfa1

XC

^\X

. fa

-

V

pyNume

Semnatura

Sef proiect

Arh. Eugen Adrian FILIP

Proiectat

Arh. Eugen Adrian FILIP

Desenat

Arh. Eugen Adrian FILIP


CONSTRUCȚII PENTRU TURISM, SERVICII, SPORT *I RECREERE

Amplasament

Timi* oara, str. Lacului nr. 1

Beneficiar

S.C. AURORA S.R.L.

Faza

Plan Urbanistic de Detaliu

Data

august 2011

FOAIE DE CAP*T

Denumirea proiectului

Construcții pentru turism, servicii, sport *i recreere

Amplasament

Timișoara, str. Lacului nr. 1

Beneficiar

S.C. AURORA S.R.L.

Proiectant urbanism

S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L.

Timișoara, Calea Dorobanților, nr. 20, ap.31

arh. Eugen Adrian FILIP

Proiectant edilitare

S.C. YNG GROUP S.R.L.

Timișoara, intrarea Zenit, nr. 4, ap. 9

ing. IANCU Gabriel

Proiectant drumuri

I.I. RILL Victor Marius

Timișoara, str. Electronicii, nr. 26, ap. 18 ing. RILL Victor Marius

Faza de proiectare

Plan Urbanistic de Detaliu


Pr. Nr. 53/AUR/11


LISTA *l SEMNATURILE PROIECTAN’ILOR


Urbanism


arh. FILIP Eugen Adrian


Edilitare


ing. IANCU Gabriel


Drumuri


ing. RILL Victor Marius


BORDEROU

1. Parte scris*

Foaie de titlu

Foaie de cap*t

Lista *i semnaturile proiectan*ilor Borderou

Memoriu justificativ

2. Parte desenat*

Încadrare în zon*

01-A

Situația existent*

02-A

Reglement*ri urbanistice

03-A

Obiective de utilitate public*

04-A

Posibilit**i de mobilare urbanistic*

05-A

Reglement*ri edilitare

01-ED

Intocmit,

Arh. FILIP Eugen Adrian

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE Date de recunoaștere a documentației

Denumirea proiectului

CONSTRUCȚII PENTRU TURISM, SERVICII, SPORT«IRECREERE

Amplasament

Timișoara, str. Lacului nr. 1

Beneficiar

S.C. AURORA S.R.L.

Proiectant

S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Arh. FILIP Eugen Adrian

Data elabor*rii

august 2011

Obiectul lucrării

Obiectul prezentei documentarii îl constituie elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Timișoara, str. Lacului nr. 1, în vederea realiz* rii unei zone pentru turism, servicii, sport »i recreere adaptat* contextului urbanistic, respectiv legalizării unor construcții existente.

Documentația stabilește condițiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului »i condițiile de realizare a construcțiilor, respectiv amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural »i cadrul construit existent.

 • 2.     ÎNCADRAREA ÎN ZON»

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Zona studiat* în prezenta documentație este situat* administrativ în municipiului Timișoara, în partea de sud - vestic* a acestuia.

Conform Planului Urbanistic General *i a prevederilor aferente UTR-ului nr. 52, din care face parte terenul studiat, zona este alocat* funcțiunii pentru sport *i agrement.

In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare informatiile din studiile realizate anterior acestei documentatii si informatiile cu caracter analitic.

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hot*rârea Consiliului Local Timișoara nr. 184 din 29.07.2003 *i a prevederilor din regulamentul local de urbanism pentru subzona ZV02 se permite ridicarea de construcții permanente doar în cazul în care au o funcțiune compatibil* cu caracterul de sport *i de agrement, de tipul: cazare, restaurant cu teras*, terenuri de sport, cluburi sportive, dot*ri de *trand, etc.

Propunerile de dezvoltare a zonei se vor face în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu.

2.2. Concluzii din documenta*ii elaborate concomitent cu P.U.D.

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hot*rârea Consiliului Local Timi*oara nr. 273 din 29.06.2010 se prevede o leg*tur* de perspectiv* între str. Paul Constantinescu (fosta str. Vasia Vasilescu) *i str. Banatul.

3. SITUA* IA EXISTENT*

Accesibilitatea la c*ile de comunicație

Zona care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibil* în prezent din partea vestic* din str. Lacului, respectiv din partea de nord din str. Banatul. Accesul pietonal este asigurat în prezent de pe trotuarul aferent str. Lacului. Zona este bine deservit* de mijloace de transport în comun, care asigur* leg*tura cu centrul *i cu alte zone ale ora*ului.

Suprafa*a ocupat*, limite *i vecin* t**i

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafa** de 54168 mp, cu form* neregulat*.

Vecin*t**i: la nord str. Banatul, respectiv imobilele situate pe str. Banatul nr. 31, 33, 35, 37, 39 A, 39 B, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 *i 61, la est str. Lacului, la sud imobilele situate pe str. Dreptatea nr. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, respectiv la vest teren liber de construc*ii în zona de protec*ie a c*ii ferate Timi*oara Nord - *ag.

Suprafe*e de teren construite *i suprafe*e de teren libere

Terenul studiat este ocupat de construc*ii aflate în exploatare *i construc*ii nefinalizate, în prezent, din suprafața total* de 54168 mp, din care luciul de ap* acoper* 22172 mp, constructiile 7823 mp (suprafa** desf**urat* de 10645 mp), platforme *i circula*ii în suprafa** de 5881 mp, spatiile verzi amenajate 3762 mp, iar terenul liber neamenajat are o suprafa** de 14530 mp.

Astfel procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) este de 24,45 %, respectiv coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este de 0,25.

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona din care face parte terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu are func*iune reziden*ial* cu locuin*e individuale P - P+2E, *i locuințe colective cu regim maxim de în*l*ime P+4E, cu subzone de comer* *i servicii, respectiv de agrement. Aspectul arhitectural al zonei este tipica ariilor urbane reziden*iale dezvoltate in zonele marginase ale oraselor, in zona de confluenta a locuințelor individuale cu cele colective. Zona studiata de*ine *i suprafe*e de teren libere de construc*ii. Pe terenul studiat nu exist* elemente naturale sau de relief care s* prezinte vreo importan** sau care s* condi*ioneze în vreun fel organizarea urbanistic*.

Destina*ia cl*dirilor

În cadrul zonei fondul construit existent este constituit din: cl*diri de locuin*e colective amplasate în proximitatea zonei studiate, locuin*e unifamiliale amplasate pe limita nord-vestiic* *i sud-estic* a zonei studiate *i cl*diri cu func*iuni complementare.

Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu este înscris în C.F. nr. 403998 Timișoara, nr. top. 15924/1 în suprafa-* de 59789 mp, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara. Conform Contractului de Concesiune nr. 1 / 11.01.2008 modificat prin Hot*rârea Consiliului Local Timișoara nr. 266 / 26.07.20011 suprafața de 56021 mp este concesionat* în favoarea S.C. AURORA S.R.L.

Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Pentru stabilirea stratifica «iei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obținute prin analiza probelor de teren, insistându-se îndeosebi pe aprecierea granulozit* ii inclusiv cantitatea procentual* pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dup* prescripții (argile, prafuri, nsipuri etc.) rezultând stratificata general* dup* cum urmeaz*:

 • • în zona sondajului S1: 0,00 • -1,80m - umplutur* p*mânt prâfos nisipos vân*t cu resturi de c*r*mid* în sondaj deschis, -1,80 • -2,50m - umplutur* p*mânt pr*fos nisipos vân*t spre baz* nisip argilos vân*t cu indice de consistent* 0,66, grad de îndesare 0,31 *i modul de deformaie 73 daN/cm2, -2,50 • -3,00m - nisip fin pr*fos vân*t cu oxizi cu indice de consistent* 0,68, grad de îndesare 0,33 *i modul de deformaie 75 daN/cm2, -3,00 • -4,00m - nisip fin vân*t cu oxizi cu grad de îndesare 0,37* 0,50 *i modul de deformaie 79* 89 daN/cm2.

 • • în zona sondajului S2; 0,00 • -1,30m - umplutur* p*mânt pr*fos nisipos vân*t cu resturi de c*r*mid* în sondaj deschis, -1,30 • -2,50m - umplutur* p*mânt nisipos cu resturi de c*r*mid* spre baz* nisip argilos vân*t cu indice de consistent* 0,60, *i modul de deforma«ie 67 daN/cm2, -2,50 • -3,50m - nisip argilos vân*t cu oxizi cu grad de îndesare 0,23* 0,30 indice de consistent* 0,58* 0,65 *i modul de deformaie 64» 72 daN/cm2, -3,50 • -4,00m - nisip fin pr*fos vân*t cu oxizi cu indice de consistent* 0,75, grad de îndesare 0,39 *i modul de deformaie 80 daN/cm2.

Având în vedere cele de mai sus rezult* c* stabilitatea terenului este asigurat*.

Accidente de teren cu precizarea poziției acestora

Amplasamentul în studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia joas* Timit-Bega denumit* depresiunea panonic*. Astfel se încadreaz* în complexul aluvionar a c*rui geomorfologie se datoreaz* influentei apelor curg*toare, care au dus în timp la transportarea ti depunerea de particule fine (din diverse roci). Suprafata reiativ neted* a câmpiei a imprimat apelor curg*toare ti a celor în retragere, cursuri r*t*citoare cu numeroase brate ti zone ml*ttinoase, ceea ce a dus ia depuneri de particule cu dimensiuni ti fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri ti nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în funcie de m*rimea fragmentelor de baz*.

Se disting poriuni pe care s-au efectuat excav*ri ti care s-au umplut cu ap*, fiind actualmente luciu de apa.

Adâncimea apei subterane

în urma realiz*rii sondajelor de adâncime s-a constatat c* nivelul apelor subterane apare la cota de -3,10 m, dar nivelul maxim în zon* este variabil în funcie de cantitatea de precipitați, ajungând pân* la cota de -2,50 m fa~ de CTN. Conform buletinului de analiz* al apei rezult* c* apa este slab agresiv* fa~ de beton ti conine 306,60 mg/dmsulfati ti 127,70 mg/dm3 cloruri.

Parametrii seismici caracteristici zonei

în conformitate cu P100-1/2006, perioada de col» Tc=0,7s. Factorul de amplificare dinamic* maxim* a acceleraiei orizontale a terenului de c*tre structur* *0= 3. Spectrul normalizat de r*spuns elastic Se(T) = ag.(T) se consider* pentru Zona Banat iar accelerația orizontal* a terenului pentru proiectare ag=0,16g.

Analiza fondului construit existent

♦esutul urban al zonei este compus din patru tipuri de configurații:

 • -  cel al locuințelor unifamiliale, cu fond construit la frontul stradal sau cu retrageri fa** de front, cu regim de inaltime: P; P+1E, construit în perioada comunist* (prezentand structura de zidarie, invelitoare de *igl* în dou* sau patru ape, în stare bun* ).

 • -  cel al locuin*elor unifamiliale, cu fond nou construit retras fa** de front, cu regim de inaltime: P; P+1E/M; P+1E+M (prezentand structura de zidarie portant*, invelitoare de *igl* în patru ape, în stare foarte bun* ).

 • -  cel al locuin*elor colective dispuse în partea nord-estica a sitului în regim de în*l*ime P+4, structur* în cadre, închideri cu panouri prefabricate din beton, invelitoare teras*, in stare modest*, unele dintre ele reabilitate termic si mansardate.

 • -  punctual cladiri cu func*iune complementar* (regim de în*l*ime maxim P+2E, structur* mixt*, în stare foarte bun*)

Echiparea existent*

Utilit**i existente în zon*: energie electric*, ap*, canal, sistem centralizat de energie termic*, gaze naturale, re*ea de telefonie, re*ea de televiziune *i date.

Gabaritele re*elelor existente în zon* vor fi confirmate de avizele de*in*torilor de utilit* *i. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit si se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitatii devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente.

Alimentare cu apa si canalizare menajera - conform avizului nr.17006-26.08.2011 eliberat de c*tre SC AQUATIM SA, în zona studiata exist* re*ele de ap* *i canalizare, pe str. Dreptatea, str. Lacului respectiv o retea de ap* *i canalizare (colector 3600-3000 mm *i magistral* de ap* Dn 800 mm) a carei traseu traverseaz* terenul, urmarind limita de proprietate din partea nord-vestic*.

Traseele si adancimea exacta a acestora sunt indicate orientativ de S.C. AQUATIM, pozitia exacta a acestora urmand a se determina prin sondaje.

Prin adresa cu nr. 21300/03.11.2011,SC AQUATIM SA men*ioneaz* ca stabilirea amplasamentului oric*rei construc*ii ce se doreste a fi realizat pe teren, proiectantul trebuie s* respecte prevederile SR-ului 8591/1/1997 privind "amplasarea în localit**i a re*elelor subterane executate în s*p*tur*” precum *i m*surile de protejare a acestora stabilite de legisla*ia de specialitateîn vigoare la data întocmirii proiectului respectiv.

De asemenea avizul mentioneaz* c* SC AQUATIM SA are în programul de investi*ii finan*at din fonduri de coeziune realizarea proiectului de deviere a traseului magistralei de ap* potabil* Dn 800 mm pe str. Lacului - Banatul, realizand în acest sens documenta*ia în faz* SF care înc* nu a fost avizat* de forurile competente.

Gaze naturale - conform avizului favorabil eliberat de SC E-ON Gaz Distribu*ie SA, din 05.09.2011, amplasamentul nu este afectat de retele de alimentare cu gaze. În zon*, conducta de alimentare cu gaz este pozitionata conform aviz E-ON Gaz Distribu*ie SA paralel cu strazile Lacului *i Dreptatea.

Energie termica - conform aviz favorabil de amplasament din data de 22.08.2011 emis de SC COLTERM SA nu exista retea de distributie a energiei termice in perimetrul terenului studiat.

Enegie electrica - conform aviz de amplasament favorabil nr. 853 din 23.08.2011 emis de SC Enel Distribu*ie Banat SA, amplasamentul nu este afectat de retele de transport energie electrica. În zon*, rețelele LEA JT • i LES MT , aflate în exploatare sunt poziționate conform aviz ENEL Distribuție Banat SA paralel cu strazile Dreptatea •i Banatului.

Re*ea Telefonie - conform aviz favorabil nr. 1462 din data de 17.08.2011, SC Romtelecom SA menioneaz* c* pe amplasament firma nu deține rețele de cabluri precum • i echipamente de comunicații care s* fie afectate de planul urbanistic propus.

Regia Autonom* deTransport - conform aviz favorabil din 19.08.2011, regia nu deține gospod*rie subteran* de cabluri electrice pe amplasament.

Probleme de mediu

Relatia cadru natural - cadru construit

In zona nu sunt prezente surse de poluare a mediului si a solului, terenul fiind ocupat în proporție de 40,93 % de un luciu de ap*, iar restul de 59,07% fiind teren neamenajat, platforme (circulatii, parcaje, terenuri de sport •i terase) respectiv insertii punctuale de construcții finalizate •i nefinalizate.

Tinand cont de pozitia terenului in cadrul orasului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

Construcțiile propuse au asigurat* alimentarea cu apa din sistemul centralizat al Municipiului Timisoara si preluarea in sistem centralizat de canalizare a debitului de ape uzate menajere (conf. avizului nr.17006-26.08.2011 eliberat de c*tre SC AQUATIM SA). Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Nu este cazul.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Factorii de poluare relativa a mediului natural sunt cei generati de traficul auto de pe str. Lacului, artera de cu sens unic de circulatie si trafic moderat.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie.

Nu este cazul.

Evidentierea potentialului balnear si turistic.

Nu este cazul.

4.     REGLEMENTARI

Se vor prezenta propunerile de ocupare •i utilizare a terenurilor precum • i condițiile de realizare a obiectivului CONSTRUCȚII PENTRU TURISM, SERVICII, SPORT *I RECREERE, privind:

 • a) Obiectivele noi solicitate prin tema-program

Soluția urbanistic* a fost elaborat* tinându-se seama de urm*toarele obiective: realizarea unei zone pentru turism, servicii, sport •i recreere adaptat* contextului urbanistic, asigurarea suprafețelor de teren necesare drumurilor • i aleilor de deservire local*, asigurarea de parcaje.

 • b) Funcționalitatea, amplasarea *i conformarea construcțiilor

În conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism la nivel de zone •i subzone funcționale, pentru zona de parcuri, complexe sportive, recreere, perdele de protecție, se pot stabili urm*toarele:

• terenul studiat va fi subzon* de tipul Psa (subzon* dot*ri de sport, agrement, recreere existent*) cu funcțiunea dominant* de parcuri, spații verzi pentru agrement •i recreere, •tranduri, terenuri • i construcții pentru activit*ți sportive, plantații de protecție •i funcțiuni complementare admise construcții specifice funcțiunii de agrement •i sport indispensabile exploat*rii zonei (birou administrație, vestiare, depozite unelte), rețele tehnico - edilitare •i staționare autovehicule.

 • • utiliz»ri permise pentru subzon» Psa sunt construcții specifice activit» ților sportive (terenuri de sport, stadion, patinoar, s*li de înot, s*li de gimnastic», s*li polivalente, etc), construcții »i amenaj»ri specifice funcțiunii de »trand (administrație, vestiare, bazine de înot,spații alimentație public»), parc de distracții, cazare, alimentație public», instalații tehnico - edilitare pentru necesit»țile dot»rilor de sport »i agreement, plantații, amenaj»ri spații verzi »i parcaje.

 • • utiliz»ri permise cu condiții: suporturile pentru reclame sunt permise în spațiile verzi de aliniament, cu condiția de a nu optura imagini de perspectiv» asupra unor obiecte de arhitectur» sau ansambluri urbanistice valoroase sau a nu aduce prejudicii peisajului urban.

 • • interdicții definitive: se interzice construirea oric»ror obiective altele decât cele mai sus menționate.

Reguli de amplasare »i retragerii minime obligatorii

Orientarea fa»» de punctele cardinale pentru:

 • • construcții »i amenaj»ri sportive vor fi luate m»suri de protecție împotriva însortrii excesive: copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, plantații de arbori »i arbu»ti cât mai uniforme ca densitate »i în»lime, pe toate laturile terenurilor pentru antrenamente,în scopul evit»rii fenomenelor de discontinuitate luminoas», parasolare sau geamuri termopan - reflectorizante la pereții vitrai orientați sud-vest sau vest ai s»iii de sport, terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu prec»dere cu axa longitudinal» pe direcția nord - sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est, iar piscinele descoperite »i acoperite vor fi orientate cu axa longitudinal» pe direcția nord -sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau est.

 • • construcții de agrement: s»lile de tip club vor fi orientate cu prec»dere sud, sud - vest sau sud - est.

 • • construcții de cazare: pentru toate categoriile de construcții de cazare se recomand» orientarea nord a spațiilor tehnice »i a anexelor.

 • • construcții de alimentație public»: se recomand» orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, buc»t»riilor »i a spațiilor de preparare, astfel încât s» se asigure însorirea spațiilor pentru clieni.

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului S»n»t»ții nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien» »i a recomand»rilor privind modul de viat» al populației. Amplasarea fa»» de drumurile publice - nu este cazul.

Amplasarea fa»» de c»ile navigabile - nu este cazul.

Amplasarea fa»» de c»ile ferate din administrarea S.N.C.F.R. - terenul studiat se afl» în afara zonei de siguran« »i de protecție a c»ii ferate Timi»oara Nord - »ag.

Amplasarea fa»» de aeroporturi - nu este cazul.

Retragerea fa»» de fâ»ia de protecție a frontierei - nu este cazul.

Amplasarea fa»» de aliniament: retragerea construcțiilor fa»» de aliniament este permis» numai dac» se respect» coerența »i caracterul fronturilor stradale.

Amplasarea în interiorul parcelei va respecta Codul Civil cu privire distanțele minime obligatorii fa»» de limitele laterale »i posterioare ale parcelei »i distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.

c) Capacitatea, suprafa»a desf» «urat»

Realizarea unor indicatori urbanistici în care POT s» fie maxim 40%, iar CUT maxim = 1.

d) Principii de compozi»ie pentru realizarea obiectivelor noi

Pe amplasamentul din str. Lacului, nr. 1 exista in prezent o zon» alocat» spațiilor pentru servicii, punctual cladiri în zona de sport »i agrement, terenuri de sport, luciu de ap».

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hot*rârea Consiliului Local Timi*oara nr. 184 din 29.07.2003 *i a prevederilor din regulamentul local de urbanism pentru situl ce face obiectul documentației (subzona ZV02) se permite ridicarea de construcții permanente doar în cazul în care au o funcțiune compatibil* cu caracterul de sport *i de agrement, de tipul: cazare, restaurant cu teras*,terenuri de sport, cluburi sportive, dot*ri de *trand, etc.

Este permis* realizarea unor construcții care prin volumetrie *i aspect exterior nu vor intra în contradicție cu aspectul general al zonei.

Acest proiect vizeaz* realizarea unui ansamblu de construcții pentru turism, servicii, sport *i recreere adaptat* contextului urbanistic prin legalizarea unor construcții existente (finalizate sau nefinalizate), propunerea unor construcții, circulații *i spa*ii verzi:

—cladiri acomodate în zona de servicii finalizate, avand urm*toarele funcțiuni: cinci spatii pentru depozitare si comert (P) si o sp*l*torie auto (copertina) si hotel cu restaurant (P+1E+M);

—cladiri acomodate în zona de sport *i agrement finalizate, avand urm*toarele funcțiuni: alimentație public* cu terasa (P), sp*l*torie *i birouri (P+M), sal* spectacole copii (P), sala de protocol (P), birouri (P), magazie (P), buc*tarie si s*li de curs(P+M), cazare (P+M), alimentație public* cu terasa (P), depozit (P), foi*or (P), sal* de fittnes cu vestiare (P+1E);

—cladiri acomodate în zona de sport *i agrement nefinalizate, cu urm*toarele funcțiuni: cazare (P+2E+M), magazie (P+M), birouri (P+M), cl*dire administrativ* (P+M);

—cladiri  acomodate în zona de sport *i agrement propuse: alimentație public*,

vestiare, GS (P), vestiare, extindere sal* fittnes (P+1E), terenuri de tenis;

—sistematizarea incintei prin reconfigurarea circulațiilor auto *i pietonale, realizarea unor foi*oare/chio*curi, scene cu gradene pentru spectatori, amenajarea unui loc de joac* pentru copii *i a unei plaje cu nisip precum si acomodarea a doua bazine de înot *i a trei terenuri de tenis.

Amplasarea constructiilor în cadrul sitului va respecta distantele stabilite in plansa de Reglementari urbanistice.

Autorizarea executarii constructiilor este permis* numai daca se respect* distanțele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

e) integrarea «i amenajarea noilor construcții «i armonizarea cu cele existente menținute:

Soluțiile tehnice pun în eviden** conceptia structurala a ansamblului, care prin volumetrie *i aspect exterior nu intra în contradicție cu aspectul general al zonei *i cu funcținea propus*.

 • f) principii de interventie asupra constructiilor existente

Construcțiilor existente se pot extinde în limitele de implantare stabilite în plan*a Reglementari urbanistice.

 • g) modalități de organizare «i rezolvare a circulației carosabile «i pietonale Se p*streaz* accesele existente pe amplasament din str. Lacului *i str. Banatului. Configurarea circulației in interiorul incintei s-a facut ținand cont de posibilitatea amenajarii a doua accese la viitorul prospect al leg*turii de perspectiv* între str. Paul Constantinescu (fosta str. Vasia Vasilescu) *i str. Banatul si care, pentru constituirea prospectului, necesita rezervarea unei suprafete de aprox. 2090 mp din terenul studiat.

In plansele prezentate se observa traseele principale de fluxuri ale pietonilor si vehicolelor.

h) principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei

Amplasarea obiectivelor în cadrul terenului *i amenajarea peisagistic* s-a realizat luand în calcul, forma terenului, accesele pe amplasament si luciul de ap*.

 • i) condi*ii de instituire a regimului de zon* protejat* *i condi*ii impuse de acesta Zona studiat* nu prezinta un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetației sau a construcțiilor existente pentru a fi impuse conditii speciale de protec*ie.

 • j) solu*ii pentru reabilitarea ecologic* *i diminuarea polu*rii

Pentru a se evita poluarea mediului ambiant construc*iile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, în ceea ce priveste evacuarea reziduurilor menajere *i a celor rezultate în urma depozit*rii *i evacuarea gunoiului.

Pentru cura*area luciului de ap* se propun lucr*ri de dragare facute periodic în baza unui contract cu o firm* de specialitate.

Pentru depozitarea gunoiului menajer, rezultat din activita*ile desf**urate se vor realiza spa*ii speciale de colectare cu pubele. Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar *i o firm* abilitat* de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate Normele de igien* privind mediul de via** al populatiei *i Normele de protec*ia muncii în vigoare.

 • k) prevederea unor obiective publice în vecin*tatea amplasamentului nu este cazul.

 • l) solu*ii pentru reabilitarea *i dezvoltarea spa*iilor verzi

În prezent în incint* nu exist* amenajari de tip peisagistic, planta*iile existente fiind neingrijite.

În cadrul zonei studiate se prezint* în plan*a Posibilitai de mobilare urbanistic* o varianta care este în masur* s* reabiliteze *i s* dezvolte spa*iile verzi în zona studiata. Aceast* variant* de integrare *i dezvoltare a spa*iilor verzi este agreat* de catre Beneficiar.

Pentru construc*ii *i amenaj*ri sportive vor fi prev*zute spa*ii verzi *i plantate, minimum 30% din suprafa*a total* a terenului.

 • m) profiluri transversale caracteristice

Terenul in cadrul zonei studiate este relativ plan cu abateri între 10 cm *i 30 cm cu precadere în zona luciului de ap*.

 • n) lucrari necesare de sistematizare

Lucr*rile de sistematizare pe vertical* necesare realiz*rii obiectivului de investi*ii sunt în categoria celor obi*nuite nefiind necesare interven*ii speciale.

 • o) regimul de construire (alinierea * i în* l*imea construc*iilor, procentul de ocupare a terenului)

Implantarea construc*iilor se va face în limitele zonei specificate, conform plan*ei Reglement*ri urbanistice.

Regimul de în*l*ime general impus construc*iilor este de maxim D+P+2E+M, iar în*l*imea maxim* a construc*iilor nu va dep**i 15,00 m, cu în*l*imea la corni** maxim 11,50 m.

Autorizarea execut*rii construc*iilor se face cu respectarea în*l*imii medii a cl*dirilor învecinate *i a caracterului zonei, f*r* ca diferen*a de în*l*ime s* dep**easc* cu mai mult de dou* niveluri cl*dirile imediat învecinate.

Conform Anexei 2 din R.G.U. pentru zonele de recreere nu este prev*zut un grad maxim de ocupare a terenului.

Zona va avea un procent de ocupare ai terenului de maxim de 40% (respectand reglementările propuse prin Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 184 din 29.07.2003).

 • p) coeficientul de utilizare a terenurilor

Zona va avea un coeficient de ocupare al terenului de maxim de 1.

r) asigurarea resurselor (surse, re*ele, racorduri)

A*a cum se prezint* în plan*a de echipare edilitar* *i cum rezult* din avizele anexate în zona studiat* sunt asigurate toate utilit*«ile pentru funcționarea obiectivului de investitii.

Alimentarea cu apa

Deoarece pe amplasamentul studiat sunt asigurate condi«iile specifice acestor lucr*ri, ca urmare a existentei retelelei de apa potabila, alimentarea cu apa a zonei studiate se va face prin bransarea la reteaua de apa, administrata de care SC AQUATIM SA, conform avizului nr.17006-26.08.2011.

Necesarul de ap* s-a determinat pentru o zon* cu functiuni complementare, in baza

S.R. 1343/1-06, pentru cca. 740 locuitori.

Pentru satisfacerea nevoilor de ap* se impune realizarea unei re«ele de ap* atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât *i pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor.

Debitele de ap* necesare conform breviarului de calcul sunt:

QS ZI MED = 90,22 mc/zi = 1,04 l/s

QS ZI MAX = 117,28 mc/zi = 1,35 l/s

QS ORAR MAX = 10,26 mc/h = 2,85 l/s

Racordarea re«elei de ap* propuse pentru obiectiv se realizeaz* la reteaua Municipiului Timi*oara prin intermediul unui bran*ament de ap* din PEHD.

Pentru obiectivul "CONSTRUCȚII PENTRU TURISM, SERVICII, SPORT *I RECREERE”, alimentarea cu ap* se va realiza prin intermediul unei conducte din PEHD, PN10, De 125 x 7,1 mm în lungime total* de L= 160m.

Pe re«eaua de ap* propus* s-au prev*zut 3 hidran«i supraterani de incendiu exteriori (conform pan*ei Echipare edilitar*).

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de înghe* conform STAS 605477 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Re«eaua de ap* potabil* *i bran*amentele la re«ea se va realiza pe cheltuiala investitorului.

Proiectul tehnic de racordare a obiectivului propus la re«eaua de ap* potabila se va corela cu solu«iile si strategiile de dezvoltare a retelei edilitare din zona, existente la data intocmirii proiectului tehnic.

Avizul de principiu ob«inut nu autorizeaz* execu«ia lucr*rilor de investi«ii.

La fazele urm*toare: Certificat de Urbanism *i Autoriza«ie de Construc«ie pentru lucr*rile propriu-zise se va ob«ine avizul definitiv cu solu«ia aliment*rii cu ap* care va cuprinde toate detaliile de execu«ie necesare constructorului, precum *i avizele de gospod*rire subteran* pentru re«elele edilitare din zon*.

Canalizare: îmbunatatiri si extinderi ale retelei de canalizare din zona; extinderi sau propuneri de statii noi de epurare sau statii de preepurare etc.

Colectarea apelor menajere si meteorice de pe amplasament se face in sistem separativ.

Canalizare ape menajere

Deoarece pe amplasamentul studiat sunt asigurate condițiile specifice acestor lucr*ri, ca urmare a existentei retelelei de canalizare, aceasta retea se va face prin racordarea retelei de canalizare propusa la reteaua publica a mun. Timisoara.

Canalizarea menajer* a fost dimensionat* la debitele:

QUZIMEDIU= 0,8*QZIMED=0,8*90,22mc/zi=72,17mc/zi=0,83l/s

QUZIMAX= 0,8*QZIMAX=0,8*117,28mc/zi=93,82mc/zi=1,08l/s

QU0MAX= 0,8*Q0MAX=0,8*10,26mc/h=8,20mc/h=2,28l/s

Debitul de ap* uzat* menajer* se determin* conform STAS 1846-90.

Apele uzate menajere vor fi colectate *i evacuate la canalul colector existent prin intermediul unui camin de racordde canalizare cu De 250 mm.

Pentru canalizarea parcelelor s-a propus o re«ea de canalizare din tuburi PVC KG SN4 cu De 250x7,7 mm în lungime total* de cca.360m.

Traseul rebelelor de canalizare *i pozi*ile c*minelor de vizitare se vor urm*ri pe planul de situa*ie. Panta canalului este func*ie de adâncimea de ie*ire din cl*dire, astfel încât s* se asigure viteza de autocuratire.

Materialul utilizat pentru realizarea re*elei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN4, Dext = 250mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezisten** mare fa** de agresivitatea solului *i o durat* mare de existen** (50 ani).

Re*eaua de canalizare va fi pozi*ionat* obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutur* de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mic* (♦ = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezint* o mare siguran** la transport *i o etan*are absolut* a re*elei realizate.

Pentru asigurarea unei exploat*ri corespunz*toare, re*elele de canalizare vor fi prev*zute cu c*mine de vizitare amplasate la o distan** maxim* de 60m unul de altul, conform STAS 3051-91. Se mai prev*d c*mine de vizitare în punctele de schimbare a direc*iei, de intersec*ie cu alte canale *i în puncte de schimbare a pantelor.

C*minele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii *i întreținerii acestora, pentru cur**irea *i evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

C*minele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 - 82, având dimensiunile pl*cii de baz* 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de font* carosabile, în teren cu ap* subteran* *i vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.

Avizul de principiu ob*inut nu autorizeaz* execu*ia lucr*rilor de investi*ii.

La fazele urm*toare: Certificat de Urbanism *i Autoriza*ie de Construc*ie pentru lucr*rile propriu-zise se va ob*ine avizul definitiv cu solu*ia de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuie necesare constructorului, precum *i avizele de gospod*rire subteran* pentru re*elele edilitare din zon*.

Canalizare ape pluviale

Apele pluviale de pe drumuri si parcarile propuse vor fi colectate prin rigole de scurgere amplasate pe marginea platformelor rutiere in reteaua de canalizare ape pluviale si vor fi trecute printr-un deznisipator si separator de produse petroliere inainte de stocarea lor intr-un bazin de retentie si evacuarea in reteaua publica de canalizare a mun. Timisoara. Clasa de importan** a folosin*ei conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

 • - zone servicii 1,27984 ha coef. de colectare ape meteorice *=0,85

 • - drum asfalt-trotuare0,95988 ha coef. de colectare ape meteorice *=0,85

 • - spatii verzi publice si gradini 0,95988 ha coef. de colectare ape meteorice *=0,10

 • - locuinte 0,00000 ha coef. de colectare ape meteorice *=0,90

Clasa de importan** III (unitate cu caracter social) =>frecven*a ploii de calcul 2/1. m = 0,80 la t < 40 minute m = 0,90 la t > 40 minute.

Timpul de ploaie va fi : tp = 12 + L/60xV = 12 + 380/60x0,7 = 16,43 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 2/1 i = 35 l/sec.ha Qp=m*S***i=0,8*(1,27984*0,85+0,95988*0,85+0,95988*0,10+0,00*0,90)*35=55,99l/s Deznisipatorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 60 l/s *i va colecta nisipul *i uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe str*zile acestei zone.

Bazinul de reten*ie prev*zut în P.U.Z., asigur* stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 60 m3.V = Q x tp = 55,19 mc

Dimensiunile bazinului de reten*ie sunt: H = 2 m, L = 5 m, B = 6 m.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerat* de 31996 mp, se calculeaz* în func*ie de media anual* c*zut* pe suprafa*a respectiv* (592 l/mp an, conf. datelor din pagina Web a Prim*riei Timi*oara).

Debitul anual de pe suprafa*a considerat* este de:

Q = 592 l/mp an x 31996 mp = 18941,63mc/an

Reteaua de canalizare ape uzate respectiv de ape pluviale si bransamentele la aceste retele se vor realiza pe cheltuiala investitorului.

Proiectul tehnic de racordare a obiectivului propus la reteaua de canalizare se va corela cu solutiile si strategiile de dezvoltare a retelei edilitare din zona, existente la data intocmirii proiectului tehnic.

Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; propuneri pentru noi statii sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de linii electrice: modernizarea liniilor electrice existente: modernizarea iluminatului public etc.

In zona studiata sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari. Asigurarea alimentarii cu energie electrica a investitiei se va face din reteaua de joasa tensiune aflata adiacent amplasamentului, prin extinderea retelei.

Reteaua de energie electrica si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului.

Telecomunicatii: extinderea liniilor de telecomunicatii noi amplasamente pentru oficii postale, centrale telefonice, relee, posturi de radio si TV etc.

In zona studiata sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari. Asigurarea cu telefonizare a investitiei se va face de la unul din furnizorii aflati in zona adiacent zonei studiate.

Reteaua de telefonizare si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului.

Alimentare cu caldura: sisteme de incalzire propuse; tipuri de combustibili, modernizari sisteme existente etc.

Sistemul de incalzire propus - centrale termice proprii cu combustibil gaz natural, sau combustibil solid in functie de variantele agreate de catre viitorii proprietari ale imobilelor ce vor fi realizate.

Alimentare cu gaze naturale -dupa caz: extinderi ale capacitatilor existente, procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentarii cu gaze naturale etc.

Deoarece in zona studiata sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari, ca urmare a existentei retelei de gaz natural, alimentarea cu gaz natural a zonei studiate se va face prin extinderea retelei de gaz natural a localitatii, aflata in vecinatate.

Reteaua de gaz natural si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului.

Gospodaria comunala: amenajari pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deseurilor; extinderi pentru baze de transport in comun; constructii si amenajari specifice etc

În zona studiata sunt asigurate toate conditiile specifice acestor lucrari.

(r) Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent *i propus)

Bilant / parcela

Situația existent*

Situația propus*

(mp)

%

(mp)

%

S teren sudiat

54168

100

52078

100

S luciu de ap*

22172

40,93

20127

38,65

S teren

31996

59,07 (100%)

31951

61,35 (100%)

Construcții

7823

24,45

max. 12780,40

max. 40% / 25%

Platforme (circularii, parcaje, terenuri de sport *i terase)

5881

18,38

max. 9585,30

max. 30%

Spa*n verzi amenajate

3762

11,76

min. 9585,30

min. 30%

Teren neamenajat

14530

45,41

0

0

Regim de inaltime max. D+P+M * D+P+2E+M CUT max. = 1

5. CONCLUZII

 • (a) Consecințelor realizarii obiectivelor propuse

Solu*ia urbanistic* adoptat* se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timi*oara *i Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hot*rârea Consiliului Local Timi*oara nr. 184 din 29.07.2003

În urma realiz*rii obiectivului de investirii CONSTRUCȚII PENTRU TURISM, SERVICII, SPORT *I RECREERE în zona studiat* se va produce o cre*tere a calitatii ambiantei urbane care include toate elementele mai sus analizate.

 • (b) Masurile ce decurg în continuarea P.U.D.-ului

In urma acestui studiu consideram ca Direc*ia de Urbanism a Municipiului Timisoara ar trebui sa faca toate demersurile pentru a decide viabilitatea propunerilor din plansa Reglement*ri urbanistice.

Varianta care de asemenea ar conduce la o cre*tere a calit**ii ambian*ei urbane în zona studiat*.

 • (c) Punctului de vedere al elaboratorului asupra solutiei

Consideramca obiectivele temei program au fost atinse rezultand din analiza coroborata a situa*iei existente *i situa*iei propuse, toate posibilit**ile care s* conduc* la cre*terea calit**ii ambian*ei urbane generale în zona studiat*.

Se recomand* centralizarea informa*iilor referitoare la opera*iile ce vor urma aviz* rii Planului Urbanistic de Detaliu *i introducerea lor în baza de date existent*, în scopul corel*rii *i men*inerii la zi a situa*iei.

Întocmit, arh. Eugen Adrian FILIP


AtcftOK* AthlTECH

MWWf*'V4R*1**tU •• cmtrwni «rrtU «t «“rfvsrraw

n*muw           •• n

••• 6w«. ZXkî.’Jt XtM C VJ »1

»MT <ir*»i<cn

*•—'• •   $.C. AURORA SJU.

TffHtootM. Str Lacului nr. 1

AMTM

j</nra%r»

SC*M

CQNSJRUC TU PENTRU TURISM. SERVICII. SPORT SI RECREERE

5e/Fv*c*

•rt £uo«n Adftofi FiLJP

•vcMoeear

euQi* Adri*H PVUP

Me

rnap/ar«M

»rft Fuq*i* Adrian F>l/P

AflJMBfMir

ÎNCADRARE IN ZONA

53 AUR,'11

I fui

PUD

Ha nat »r (H A


BI


ROUL


DEZVOL


ROMÂNIA

I

TARE

J

UDEȚ

UL

TI

MI

MUNI

CIPI

UL TI

MI

SO

AR

NSTITUȚIA

ARH

ITECT

ULUI

șE

URBANĂ șI

AVI

ZARE

PUZ/

PU

. 1, 300030,

tel:

+40 2

56 40

843

.ro, interne

t:ww

w.prim

ar

iat

m.r

ș A F D

5 o


UR2011-017682/ 29.09.2011

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD :

- Denumire proiect: Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere

- Amplasament: str. Lacului nr. 1, Timisoara

- Beneficiari: S.C. AURORA S.R.L.

- Proiectant: S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L.

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 09.09.2011 - 28.09.2011, la documentația disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituției Arhitectului Șef și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate, prin adrese expediate prin poștă și a fost afișat anunțul și documentația pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari imobile invecinate investitiei, notificați :

 • -  STR. BANATUL NR. 31, 33, 35, 37, 39A, 39B, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;

 • -  STR. DREPTATEA NR. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

Documentația disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, a fost consultată de 2 persoane, care nu au formulat obiectii.

S-au formulat obiectii, din partea a locuitorilor de pe str. Dreptatea, prin sesizarea inregistrata de dl. Balan Ion, la Serviciul Centrul de Consiliere Cetateni din cadrul Primariei municipiului Timisoara cu nr. SC2011-021105/26.09.2011, respectiv la Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei municipiului Timisoara cu nr. RU2011-000629/26.09.2011; prin aceasta sesizare, cei 18 proprietari de imobile invecinate (conform tabelului anexat), se opun acestei investitii, intrucat atat constructiile existente cat si cele propuse, cu functiunea de turism, servicii, sport si recreere, perturba linistea locuitorilor din zona.

La obiecțiile ridicate, proiectantul S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. - arh. Eugen Adrian Filip, a răspuns in scris prin adresa înregistrată cu nr. RU2011-000629/26.09.2011 .

Conform acestui răspuns, referitor la ,,actualele constructii cu acelasi segment'', proprietatea beneficiarului S.C. AURORA S.R.L., aflate pe terenul proprietatea Primariei Municipiului Timisoara si concesionat in favoarea S.C. AURORA S.R.L., ,,ne perturba grav linistea la orice ora din zi si din noapte '', proiectantul documentatiei P.U.D. mentioneaza ca din informatiile primite de la initiatorul documentatiei S.C. AURORA S.R.L., nu a fost facuta in ultimii ani, nici o sesizare in acest sens la institutiile abilitate.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevă zute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 1 - Etapa pregatitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația P.U.D. ,,Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere ”, str. Lacului nr. 1, Timisoara, a fost finalizată, se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ȘEF

Arh.CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Ing. LILIANA IOVAN


Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚ IA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr e-mail:dezvoltareurbana@primariatm


1, 300030, tel: +40 256 408435

ro, internet:www.primariatm.ro


'"'    X  /     \   \               \         <    \

\     X              \      Gr            \

//

\ (fi      '°'%   \

\ A     x

nr.top.luB4?      \

\                                 nrXop.15052

\        477750

\ \


PLAN

INCAD

RARE

/

b?

^□g X

înrift /^

rji              '

llg

gcâ^

||||8w

zncr^x

\\ O^tSJPdizie ggg

SS

jf/^DDODroC ^nnm^UPnDDQDnc JWK

“^j^xtînp c9*Lj

Mhwe’

!Ș®2ter

IIIT^

ji

B

jgg

08

Sg

oh*3z^

îgb

AsStUDIIATA

jsoi^®n

EM

Sil

3§d    "*"^

ȚȘBUUgfc

®g

qi


SEF PROIECT

arh. Eugen Adrian FILIP

PROIECTAT

ing. Gabriel IANCU

DESENAT

ing. Gabriel IANCU

VERIFICAT

arh. Eugen Adrian FILIP\

\, ' \a>

•■st'-

.............■>.......

/               nr-t°P-’5925      \

\     ‘'7/'' \ I            r

/7W


\\ VA   V

' F r >    \    < 77 ''

Clădire administrativa

P+M   f " XOtfXl

\ MT//'/' ? f         \

T \ '        Ar PX? \

\  \      '^<7 A? > x\\

\  \\        XS/ / > x \ \

v\

% r

\               X

\ \                             \

\\

\    w

\x

>\    „     t


n \\"

7


A '

A 1

7////

\\

‘A% t


TOTAL 1

angajați

=

69 parcaje

+

25

X

1

parcaj

/

3

angajați

=

8

=

14 parcaje

+

10

X

1

parcaj

/

5

angajați

=

2

=

35 parcaje

ÎS)

=

3 parcaje

=

13 parcaje

+

11

X

1

parcaj

/

4

angajați

=

3

=

10 parcaje

=

13 parcaje

+

6

X

1

parcaj

/

5

angajați

=

1

=

11 parcaje

+

3

X

1

parcaj

/

5

angajați

=

1


prospect stradal carosabil acces

L                                                                                              15,00                                                                                              J

parcaje

4,50

carosabil

6,00 m

parcaje

4,50

3,00

3,00

2,5%

2.5 56

2.5%

LJ

i