Hotărârea nr. 412/2011

412/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara
Hotararea Consiliului Local 412/13.12.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-023490/02.12.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/21.10.2010 şi Avizul Favorabil nr. 28/08.09.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. SSI SCHAEFER S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 90/2011, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim de P+3E, accesul auto şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari se va realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-001728/23.06.2011; conform Avizului de Oportunitate nr. 07/21.10.2010: In zona studiată, zona mixtă: industrie, servicii, comerţ: POT max = 40 %, CUT max = 1,6; In zona reglementată: POT max = 26,70%, CUT max = 1,10, spaţii verzi de 11,70 % din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 9322/28.11.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă", Bv. Industriei f.n., Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat, în suprafaţă de 5.037 mp, este înscris în C.F. nr. 428040 - Timişoara, nr. cadastral/nr. topografic 428040, teren arabil intravilan, proprietar fiind S.C. SSI SCHAEFER S.R.L.

Art. 5: Autorizaţia de Construire se va emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Comparimentului Control Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

P.U.Z. - CONSTRUIRE 2 CLĂ DIRI BIROURI ÎN REGIM P+3E, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO; ALIPIRE PARCELĂ

BULEVARDUL INDUSTRIEI CF 424379, CF 424381


AC TECTURA


RO 300092 Timișoara str. Dr. Gheorahe Marinescu nr.1, apt9 mobi:+4 0728 947 733 feoc+4 0256 435 716 e-mail: offioe@actectura.ro J 35/54/2004 C.l.F. R0 16039449


n r 9 0 / 2 0 1 1


01. FOAIE DE CAP ĂT

DENUMIREA PROIECTULUI :

P.U.Z. - Construire 2 cl ă diri birouri în regim P+3E, împrejmuire ș i acces auto; alipire parcei ă

NUMĂR PROIECT :

90/2011

FAZA :

PLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR :

S.C. SSI SCHAFER S.R.L.

AMPLASAMENT :

BULEVARDUL INDUSTRIEI FN

TIMIS OARA

C.F.424379 nr.cad.5051 2

C.F.424381 nr.cad.5051 1

PROIECTANT ARHITECTURĂ:

S.C. AC TECTURA S.R.L.

RO-300092,

Str. Dr. Gheorghe Marinescu,

Nr.1, Ap. 9

J35/54/2004, RO16039449


02. COLECTIV DE ELABORARE

ARHITECTUR Ă

ȘEF PROIECT :


ARHITECT


MIRCEA CRĂCULEAC


PROIECTANT :


ARHITECT


NENAD


LUCHIN


DESENAT :


ARHITECT


NENAD


LUCHIN


STUDIU GEOTEHNIC

ÎNTOCMIT :


S.C. B&P PROJECT


S.R.L.


M ĂSURATORI TOPO

ÎNTOCMIT :


INGINER LIVIU SICOE03. BORDEROU

PIESE SCRISE

 • A. MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. Introducere

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

  • 1.2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 1.3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1.  Evoluția zonei

  • 2.2.  Încadrare în localitate

  • 2.3.  Vecinătăti, limite

  • 2.4.  Situatia juridică a trenului

  • 2.5.  Elemente ale cadrului natural

  • 2.6.  Circulația

  • 2.7.  Ocuparea terenurilor

  • 2.8.  Echiparea edilitară

  • 2.9. Probleme de mediu

  • 2.10. Opțiuni ale populației

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2. Prevederi ale PUG

  • 3.3. Valorificarea cadrului natural

  • 3.4. Modernizarea circulației

  • 3.5. Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

  • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.7. Protecția mediului

  • 3.8. Obiective de utilitate publică

 • 4. Concluzii

 • 5. Anexe Extras C.F. nr. 424379; 424381.

Certificat de Urbanism nr. 4943 / 12.11.2010

 • B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

PIESE DESENATE

 • 1. Încadrare în localitate

  0.0

  1.0

  2.1

  2.2

  3.0

  4.0


  • 2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.


Sutiația existentă

Reglementări urbanistice - zonificare - situația propusă

Reglementări urbanistice - zonificare - propunere mobilare

Reglementări - echipare edilitară

Proprietatea asupra terenurilor

04. MEMORIU DE PREZENTARE

1.INTRODUCERE

 • 1.1.Date de recunoaștere a documentației

  Denumirea lucrării :

  PLAN URBANISTIC ZONAL pentru Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire și acces auto; alipire parcelă

  Beneficiar :

  S.C. SSI SCHAFER S.R.L.

  Amplasament:

  Timisoara, str. Bv Industriei, nr. Fn C.F. nr.424379, C.F. nr.424381

  Număr proiect:

  90 / 2011-03-21

  Faza de proiectare:

  Plan Urbanistic Zonal - P.U.Z.

  Data elaborării:

  Februarie 2011

 • 1.2. Obiectul lucrării

Obiectivul pentru care se întocmește PLANUL URBANISTIC ZONAL reprezintă realizarea unui ansamblu de 2 clădiri de birouri pe o suprafața de 5.000,00 mp amplasat în Bulevardul Industrie, Timisoara, județul Timiș.

Obiectul lucrării constă în rezolvarea complexă a problemelor funcționale, tehnice și estetice din zonă, pentru realizarea a două cladiri de birouri P+3E, față de propunerile și recomandările din Planul Urbanistic General al Timișoarei.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se stabilesc conditiile pentru:

 • •  utilizare functională a terenului, în relatie cu planurile de urbanism aprobate în zonă

 • •  reglementarea functiunii terenului

 • •  modului de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor

 • 1.3. Surse documentare

Baza topografică folosită este formată din planuri scara 1:2000 și 1:1000 reactualizate în anul 2006.

Planul de Urbanism General și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.Timișoara.

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile următoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificată.

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

-Studiul de oportunitate aprobat conform Avizului de Oportunitate nr.07/21.10.2010

-Studiu geotehnic întocmit la comanda beneficiarului

-suport topografic actualizat, realizat pe terenul studiat

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. Evoluția zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de sud est a Municipiului Timisoara, în intravilan, conform Planului Urbanistic General, si are în prezent utilizare industrială.

Zona studiată în cadrul P.U.Z., în prezent zonă industrială, este cuprinsă între: Bulevardul Industriei (inelul IV) la nord-vest, strada Siemens nord-est, o platformă industrială la sud și teren viran la nord.

 • 2.2. Încadrarea în localitate( Pl. 0.0)

Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de sud-est a Municipiului Timișoara, la est de sensul giratoriu de pe Calea Buziașului, într-o zonă preponderent industrială.

 • 2.3. Vecinătăti si limite

Zona studiată, Conform Studiului de Oportunitate aprobat conform Avizului de Oportunitate nr.07/21.10.2010, este delimitată astfel:

-la Nord: zonă industrială neconstruită

-la Vest: Bv. Industriei până la intersectia cu str. Siemens

-la Sud: terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate

-la Est: str. Siemens

Terenul studiat si reglementat prin prezenta documentatie este situat pe

Bv.Industriei, în mijlocul zonei sus mentionate:

-la Nord: zonă industrială neconstruită

-la Vest: Bv. Industriei

-la Sud: zonă industrială neconstruită

-la Est: str. Siemens

Distante fată de clădirile învecinate

-la sud 21,34m fată de hală productie parter

-la sud est 33,15m fată de hală SC Coninental Birouri

2.4.Situatia juridică a terenului

Date de identificare C.F.

-terenul studiat are suprafată de 5000,00 mp

-Carte Funciară Nr. 424379 (provenită din conversia de pe hârtie a CF Nr.201000)

-Nr. Topografic: 50512

-Carte Funciara Nr. 424381 (provenită din conversia de pe hârtie a CF Nr.200999) -Nr. Topografic: 50511

 • 2.5. Elemente ale cadrului natural

Teritoriul din care face parte terenul studiat în P.U.Z. este situat în partea sud estică a municipiului Timișoara, în zona calea Buziasului, o zonă preponderent industrială. Terenul este liber de constructii si plantatii de orice fel.

Caracteristici ale reliefului zonei

Din punct de vedere morfologic, zona studiată, se încadrează în cîmpia joasă a râurilor Timiș-Bega, în intravilanul Municipiului Timișoara.

Caracteristici climatice ale zonei

Clima este temperată, moderat continentală cu influențe mediteraneene și oceanice.

-temperatura medie anuală este între 10° și 11°C.

-media temperaturii lunii ianuarie este între 0° și -1°C

-media temperatrii lunii iulie între 20° și 21°C

-data medie a primului înghet 11 octombrie

-nr. Mediu al zilelor tropicale (t. max > 30 gr. C) 8 zile/an

-durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an

Vânt, directii predominante:

-Nord-Sud: 16%

-Est-Vest: 13%

Precipitațiile:

-media anuală a precipitațiilor are valori între 600 și 700 mm

-media lunară maximă 70-80 mm (iunie)

-numărul zilelor cu precipitații 120 zile/an

-numărul mediu al zilelor cu ninsoare 28 zile/an

-numărul zilelor cu brumă 25 zile/an

Solul și subsolul

Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la monentul prezent liber de constructii, destinatia anterioară a terenului fiind industrială.

Stratul geologic din zona studiată este format dintr-o succesiune de straturi aluvionale de argile, nisipuri și pietrișuri pe fundament cristalin.

Sub aspect geologic, datorită faptului că localitățile se găsesc situate în cea mai mare parte pe terase, stratificația terenului pe adîncimea cît înteresează din punct de vedere geotehnic este reprezentată de pământuri argiloase neogene care prezintă în partea superioară pe adâncimi pîna la 3 - 6m un grad avansat de alterare.

Acestea permit fundarea directă a construcțiilor de medie importanță la adâncimi de 1-1,5m cu presiuni convenționale de calcul de ordinul a 150 -180 kPa.

Din punct de vedere seismic întreg situl este situat în zona D cu ag = 0,16g și Tc =0,7 sec în conformitate cu normativul P100-1/2006.

 • 2.6. Circulația

Terenul considerat în cadrul Planului Urbanistic Zonal, este cuprins între Bulevardul Industriei (inelul IV) la nord-vest, strada Siemens nord-est, o platformă industrială la sud și teren viran la nord.

În prezent accesul pe sit (în incintă) se face din Bulevardul Industriei.

 • 2.7. Ocuparea terenurilor

În momentul actual, terenul este în proprietatea S.C. SSI SCHAEFER S.R.L, conform C.F.nr.424379, (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 201000) si

 • C.F.nr.424381, (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 200999).

Suprafața de 5.000,00 mp a teritoriului analizat în P.U.Z., este alcătuită din 2 terenuri industriale, neavând în prezent nicio construcție. Nu sunt riscuri naturale în zona studiată și nici în vecinătăți.

 • 2.8. Echiparea edilitară

 • •  Alimentarea cu apă si canalizare menajeră

În prezent pe terenul analizat nu există instalații de alimentare cu apă.

Conform avizului de amplasament favorabil, (cu conditii) emis deS.C. Aquatim S.A, există retele de apă si canalizare pe Bulevardul Industriei.

 • •  Alimentarea cu energie termică

Teritoriul analizat nu este echipat cu o rețea de alimentare cu căldură conform avizului de amplasament favorabil, emis de S.C. COLTERM S.A.

 • •  Alimentarea cu gaze naturale

Conform avizului de amplasament favorabil, (cu conditii) eliberat de S.C. E.ON Gaz Distributie S.A. există retele de alimentare cu gaze naturale medie presiune pe Bulevardul Industriei.

 • •  Alimentarea cu energie electrică si telefonie

Conform avizului de amplasament favorabil (cu conditii) emis de S.C. Enel Distributie Banat S.A, în zona de aparitie a noului obiectiv există retea electrică de distributie si clădirea poate fi racordată la reteaua existentă.

Conform avizului de amplasament favorabil, emis de S.C. Romtelecom S.A. în zona analizată regia nu are amplasate retele de cabluri precum si echipamente de comunicatii care sa fie afectate de lucrările care vor fi efectuate în cadrul proiectului.

 • •  Transportul în comun

Conform avizului de amplasament favorabil, emis de R.A.T.T., pe amplasament regia nu detine gospodărie subterană de cabluri electrice.

Necesarul de utilităti pentru functiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic si se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si în cazul necesitătii devierii sau extinderii retelelor de utilităti existente.

 • •   Disfunctionalităti

Realizarea obiectivului, este determinată de dezvoltarea echipării edilitare si a căilor de acces în zonă.

 • 2.9. Probleme de mediu - protecția mediului

Impactul asupra mediului conform HOT. nr: 1.076 din 8 iul. 2004

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform anexa 1

 • 1.  Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

 • a) Planul urbanistic zonal se referă la realizarea unui ansamblu de 2 clădiri de birouri. Pe amplasamentul studiat nu se întrevede dezvoltarea altor activitati cu caracter industrial.

 • b) Programul nu influentează alte planuri si programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

 • c) P.U.Z.-ul nu prevede realizarea unor obiective care să desfăsoare activităti cu impact asupra mediului, ci se referă la construirea unui ansamblu de 2 clădiri de birouri, realizate sistematizat, cu o arhitectură modernă si unitară, care dispune de servicii centralizate în concordantă cu dezvoltarea durabilă.

 • d) Prin realizare, P.U.Z.-ul nu pune probleme deosebite de mediu, impactul este nesemnificativ, corespunzător unei zone cu functiuni de birouri.

 • e) Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întretinetea retelelor, etc)

 • 2. Prin implementarea proiectului propus se va valorifica un teren cu un potential redus, din sud estul orasului Timisoara, care va asigura extinderea retelelor de utilităti si în acelas timp prevede si realizarea unor zone verzi.

 • a) Pe parcursul executiei lucrărilor impactul asupra mediului va fi generat de activitătile de construire specifice -zgomot, praf, datorită lucrărilor de escavatii si transport materiale. Aceste efecte îsi încetează influenta în momentul în care se finalizează clădirea.

 • b) Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată si cu impact redus asupra mediului.

 • c)  Implementarea proiectului nu prezinta efecte transfrontiere.

 • d) Lucrările de executie nu prezintă riscuri pentru mediu sau sănătatea umană cu conditia sa se tina cont de măsurile de protectie a muncii pentru evitarea accidentelor de pe santier.

 • e)  Efectele activitatilor de construire vor fi limitate la parcelele direct invecinate si vor avea durată si intensitate redusă.

f,g) Amplasamentul studiat nu face parte din zona protejată.

Impactul asupra mediului este descris în detaliu la punctul 3.7 al menoriului.

Relatia cadru natural-cadru construit

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factori de poluare în zonă limitrofă sunt provocați de circulația rutieră si de zona industrială din vecinătatea estică.

Tinând cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru între suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

Dezvoltarea obiectivului, crează premize pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din P.U.Z. referitoare la realizarea sistemului de canalizare ape menajere și pluviale, precum și colectarea și transportarea deșeurilor la centrul zonal de depozitare ecologică Timișoara.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăti.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul căilor de comunicatii si din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Nu este cazul.

Evidentierea valorilor de partimoniu ce necesită protectie

Nu este cazul.

Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu este cazul.

 • 2.10. Opțiuni ale populației

Terenul studiat este proprietate privată, zona studiată are functiune preponderent industrială, cu functiuni complementare de servicii si comert.

Primăria Municipiului Timisoara, ca autoritate locală are rol de decizie si mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr.52/2003 privind transpartenta decizională în administratia publică facilitează acesul populatiei la luarea deciziilor în administratia publică la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzător în aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizează prin anunturi publice, consultarea în diferite faze de elaborare si dezbatere publică.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea si actualizarea datelor operate în ultimii ani în zonă. În principal pentru zona studiată este stabilită categoria functională - zonă preponderent industrială, asa cum atestă documentatiile mentionate la punctul 2.1.

În urma soliciării proprietarului terenului studiat, se propune realizarea unui complex de două clădiri de birouri în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată parcela.

Realizarea complexului ce face subiectul prezentului P.U.Z., va fi un pas important în folosirea optimă a spațiului care astăzi este o zonă industrială neomogenă, în viitor putându-se dezvolta întreaga zonă.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G.

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timisoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, si este zonă industrială.

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantații înalte, masive, care să pună problema mentinerii acestora.

Planul Urbanistic Zonal pentru amplasarea obiectivului s-a elaborat pe acest teren având în vedere urmatoarele avantaje:

 • •  Zona este relativ plană și orizontală, panta maximă între extremele nord-vest și sud-est este de 1,5%.

 • •  Fundarea obiectivelor propuse se va putea face direct , începând de la adîncimea minimă de 1,00 (0,90)m fata de nivelul actual al terenului.

 • •  Apa subterană are NHmax = 2,00m; nu prezintă agresivitate față de betoane și nu trebuiesc măsuri speciale de hidroizolare.

În aceste conditii, propunerile de urbanism pot asigura o organizare optimă a teritoriului, cu prevederea unui procent de spatii verzi conform cu legislatia în vigoare.

 • 3.4. Modernizarea circulației

Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, în suprafață de 5.000,00 mp este situat în intravilanul Municipiului Timișoara și este delimitat de Bulevardul Industriei (inelul IV) la nord-vest, strada Siemens nord-est, o platforma industrială la sud și teren viran la nord.

În prezent străzile din zonă sunt în stare bună, fiind asfaltate. Accesul pe teren se face direct de pe Bulevardul Industriei si strada Siemens.

Pentru deservirea rutieră din incinta viitorului obiectiv, se propune amenajarea a 2 accese auto, de pe fiecare stradă la care terenul are deschidere.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin guri de scurgere racordate la rețeaua de canalizare viitoare si bazine de retentie.

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă ușoară.

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Indici urbanistici teren studiat conform Aviz Prealabil de Oportunitate nr 07/21.10.2010:

ZONĂ MIXTĂ - industrie, servicii, comert

-POT max. 40%

-CUT max. 1,6

-spatiu verde conform legislatiei în vigoare

Elemente de temă:

Tema de proiectare, stabilită de comun acord cu proprietarul terenului ce compune situl analizat, prevede realizarea a două clădiri de birouri în regim P+3E.

Criteriile de organizare urbanistică a zonei au fost următoarele :

Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare obiectivelor prevăzute prin temă. Organizarea circulației în interiorul pateului studiat s-a realizat ținând seama de zonificare, de implantarea propusă și amenajarea acceselor pentru circulația propusă. Functiunea propusă: zonă mixtă, industrie, servicii, comert

Suprafata de teren studiată va fi zonificată astfel:

-zona de implantare a constructiei - clădire de locuinte cu functiuni complementare la parter

-zona de acces auto, pietonal si de parcaj auto

-zona de spatii verzi

Bilanț teritorial la nivel de parcelă propus:

Suprafață parcelă 5000,00mp - 100,00%

Suprafață cedată pt drumuri 197,00mp -   3,90%

Suprafață clădiri propuse 1335,00mp -  26,70%

Suprafață dalată 2137,00mp -  42,70%

Suprafață zonă verde 585,00mp -  11,70%

Suprafată parcări înierbate 746,00mp -  15,00%

Se va asigura procentul minim de spatii verzi in corelare cu functiunea propusa, respectiv min 2mp/locuitor.

Indici urbanistici propuși:

Indicii urbanistici de utilizare a terenului propusi sunt:

-procent de ocupare a terenului POT 26,70%

-coeficient de utilizare a terenului CUT 1,06

Regimul de înălțime al construcțiilor:

Zona studiată în cadrul P.U.Z. prezintă în momentul de față construcții în regim maxim de P, P+2E. Regimul de înălțime maxim propus s-a stabilit la P+3E, funcție de:

-necesități funcționale: rezultate din datele de temă

-necesități compoziționale: prin marcarea unor puncte de interes

Construcțiile vor avea înalțimea maximă la cornisă coordonată cu retragerea față de limitele laterale astfel încât să existe raportul de H/2 la retragerile laterale.

Regimul de aliniere al construcțiilor:

În sensul Regulamentului General de Urbanism, aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat. O clădire este construită ,,la aliniament” dacă este amplasată la limita dintre domeniul public și cel privat. Când construcția este retrasă de la aliniament, acesta poate fi materializată de împrejmuirea terenului. Alinierea fațadelor coincide după caz, cu aliniamentul stradal sau poate constitui o linie paralelă sau neparalelă cu aceasta.

Regimul de aliniere al construcțiilor din prezentul P.U.Z. este indicat în planșa 2.12.2 și a fost determinat în funcție de :- profilul transversal caracteristic al străzii interioare propuse.

Astfel, aliniamentul propus pentru construcții este la 11.00m de la limita domeniului privat pentru Bulevardul Industriei și 6m pentru strada Siemens.

Terenul liber de construcții rezultat prin retragerea aliniamentului, va fi amenajat cu spații verzi, și parcări după caz.

Amplasarea constructiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr.536/1997 al ministerului Sănătătii.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de sigurantă între clădiri conform Normativului P118/1998.

Solutia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a căilor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locală si a necesarului de parcare.

Reglementări - configurare spațială

Prezenta documentație studiază cvartalul cuprins între Bulevardul Industriei (Inel IV) până la intersectia cu strada Siemens, stabilind unele principii de urbanizare cu caracter de recomandare.

Terenul situat pe Bulevardul Industriei reprezintă obiectul întocmirii prezentei documentatii si reprezintă terenul reglementat.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Alimentarea cu apă

Situatia existentă:

În prezent pe Bulevardul Industriei există o conductă de apă din OL cu Dn 300 mm si o retea de canlizare cu Dn 400 mm din beton.

Situatia propusă:

Pentru satisfacerea nevoilor de apă a imobilelor de birouri se impune realizarea unei retele de apă atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivelor cât si pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor.

Alimentarea cu apă potabilă a clădirilor se va realiza de la reteaua publică de distributie a orasului Timisoara, de pe Bulevardul Industriei.

Pentru alimentarea cu apă a celor 2 clădiri de birouri în regim P+3E, se necesită o extindere a retelei de apă existentă Dn 300 mm, de pe Bv. Industriei, printr-o conductă din PE-HD, PN 10, PE-80, De 355x32,2 mm, în lungime de 95 m. Pe conducta prevăzută se va monta un hidrant de incendiu exterior cu Dn 150 mm.

Pentru satisfacerea nevoilor de apă a obiectivului se impune realizarea unui bransament de apă din PE-HD, PN 10, PE-80, De 63x5,8 mm în lungime de 3,5 m. Pozitionarea căminelor de apometru CA, se va urmări pe planul de situatie conform -plansei nr 01-ED si se va amplasa la 1 m de limita de proprietate. Fiecare clădire va fi prevăzută cu câte un cămin de apometru CA1 si respectiv CA2. Căminul CA va fi echipat cu un apometru Dn 30 mm pentru contorizarea cantitătii de apă consumate.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de înghet conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism si Autorizatie de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obtine definitiv cu solutia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de executie necesare constructorului, precum si avizele de gospodărire subterană pentru retelele edilitare din zonă.

Extinderea retelei de apă se va face conform avizului regiei.

În prezentul P.U.Z se propune alimentarea cu apă a:

-2 imobile cu 50 de angajati

-normă de consum: 30l/om/zi - pentru servicii, conform SR 1343-1/06

Debite de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar si gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Q.zi.med. = 1,83 mc / zi = 0,02 l / sec.

Q.zi.max. = 2,38 mc / zi = 0,03 l / sec.

Q.h.max. = 6,66 mc / zi = 0,1 l / sec.

Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu:

Qri = Vinc - conform STAS 1343-1/06

24xTri

Vinc = 3,6 x n x Qie x Tie = 3,6 x 1 x 5 x 3 = 54 mc

Tri = 24h, Qri =    54    = 0,62 l/s

3600x24

Debitul de incendiu pentru hidrantii exteriori se va asigura de la reteaua de apă existentă de pe Bv. Industriei.

Bransamentul de apă se propune din PE-HD, PN 10, PE 80, De 63x5,8 mm, având o lungime de cca. 3,5 m.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza de la conducta de apă existentă de pe Bv. Industriei cu Dn 300 mm din OL prin intermediul unei extinderi de retea de apă din PE-HD, PN 10, PE 80, De 355x32,2 mm, în lungime de 95 m.

Canalizarea apelor menjere (conf.SR1846-:2006) si apelor pluviale (conf.SR1846-2:2007)

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv si preaplinul din bazinul de retentie, se vor evacua prin intermediul unui racord la canal CR, la extinderea de canal propusă cu De 400 mm.

Racordul la canal este din tuburi de PVC, SN4, De 250x6,1 mm, în lungime de 2,5 m.

Canalizarea menajeră din incintă este din tuburi PVC, SN4, De 200 mm în lungime de 73 m si este prevăzută cu 3 cămine de vizitare.

Debite de apă menajere evacuate la canalizare, conform breviarului de calcul sunt:

Quz.zi.med = Q.zi.med. = 1,83 mc / zi = 0,02 l / sec.

Quz.zi.max = Q.zi.max. = 2,38 mc / zi = 0,03 l / sec.

Quz.h.max = Q.h.max. = 6,66 mc / zi = 0,1 l / sec.

Pentru canalizarea celor două clădiri se necesită o extindere a canalului existent Dn 400 mm, de pe Bv. Industriei, cu un canal din tuburi PVC, SN4, De 400x9,8 mm, în lungime de 82 m.

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv si preaplinul din bazinul de retentie se vor evacua prin intermediul unui racord la canal CR, la extinderea de canal propusă cu De 400 mm.

Racordul la canal este din tuburi de PVC, SN4, De 250x6,1 mm, în lungime de 2,5m.

Canalizarea menajeră din incintă este din tuburi PVC, SN4, De 200 mm în lungime de 73m si este prevăzută cu 3 cămine de vizitare.

Canalizarea pluvială din incintă este din tuburi PVC, SN4, De 200 si 250 mm în lungime de 299 m si este prevăzută cu 13 cămine de vizitare. Apele de ploaie din incintă sunt trecute printr-un decantor separator de hidrocarburi tip ACO având Q=30 l / sec. Apele conventional curate sunt înmagazinate într-un bazin de retentie cu capacitate de 21mc.

Debitul meteoric căzut pe suprafata obiectivului este:

Qp = m x S x ^ x i = 0,8 x 0,5 x 0,57 x 99 = 22,57 l / sec.

Debitul evacuat din bazinul de retentie prin conducta de preaplin la canalizarea Municipiului Timisoara este de:

Q = m x Siarba x ^iarba x i = 0,8 x 0,5 x 0,05 x 99 = 1,98 l / sec.

Acest debit a fost calculat ca si cum toată suprafata obiectivului ar fi înierbată.

Pozitionarea căminului de racord se va urmări pe planul de situatie - plansa nr. 01-ED si se va amplasa la 1 m de limita de proprietate.

Panta canalului este functie de adâncimea de iesire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autospălare.

Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistentă mare fată de agresivitatea solului si o durată mare de existentă (50ani).

Reteaua de canalizare va fi pozitionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15cm grosine, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15cm iar lateral de 20cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (£=0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare sigurantă la transport si o etansare absolută a retelei realizate.

Pentru realizarea unei exploatări corespunzătoare, retelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare la o distantă maximă de 60m unul de altul, conform STAS 3051-91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a directiei, de intersectie cu alte canale si în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii si întretinerii acestora, pentru curătirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 244882, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5m si H=2,0m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană si vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.

Alimentarea cu căldură

Se prevede pentru obiectivul nou propus independenta energetică privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrală termică proprie, având combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de la reteaua de distributie a orasului.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare măsurare existentă în zonă. De la această statie se alimentează consumatorii prin intermediul unei retele de gaze naturale de presiune redusă. Se prevăd bransamente pentru fiecare imobil în parte.

Alimentarea cu energie electrică

În zonă apar noi consumatori de energie electrică, preponderent de tip industrial.

Pentru alimentarea acestor consumatori se propune montarea de POSTURI TRAFO și realizarea racordurilor de 20kV din linia de 20kV existentă în zonă sau altă sursă.

Beneficiarul va comanda la S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. studiu de prefezabilitate pentru alimentarea cu energie electrică a zonei.

De la posturile TRAFO vor pleca rețele stradale de la care se vor realiza branșamente individuale la obiective.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către firme atestate A.N.R.E. pentru acest gen de lucrări.

Telecomunicații

Obiectivele se pot racorda la retele de telefonie a S.C. ROMTELECOM S.A. pe baza comenzii lansate si a proiectului elaborat de acesta sau la retelele altor furnizori de servicii similare.

La proiectare și execuție se vor respecta prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999 ).

 • 3.7. Protecția mediului

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte si alte activităti viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea si conditiile de functionare, fie în privinta alocării resurselor;

Documentatia se referă la delimitarea unui contur în care se va putea dezvolta un complex de două clădiri de birouri cu regim P+3E, respectiv regulamentul în care acesta se va putea amplasa. Pe amplasamentul studiat nu se întrevede dezvoltarea activităților cu caracter industrial, sau obiective care să desfășoare activități cu impact asupra mediului, ci se referă la construcția de clădiri de birouri, realizate sistematizat, cu o arhitectură modernă și unitară și care dispun de servicii centralizate în concordanță cu dezvoltarea durabilă, impactul fiind nesemificativ.

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreținerea rețelelor, etc.)

Gradul în care planul sau P.U.Z.-ul influentează alte planuri si programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele;

În organizarea amplasamentului s-a tinut seama de specificatiile Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 07/21.10.2010, Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum si ale Certificatului de Urbanism nr.4943 din 12.11.2010, eliberat în baza acestuia.

În concluzie, prezentul plan concordă functional si peisagistic cu celelalte studii, planuri si programe din zonă.

Relația cadru natural/cadru construit

Dezvoltarea durabilă a asezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă si contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afectează

sănătatea si creează disconfort si va permite valorificarea potențialului natural si a sitului construit.

Aria studiată în cadrul documentatiei este situată în partea de sud est a orasului Timisoara, pe Bulevardul Industriei.

În cadrul prezentului studiu se prevăd măsuri cu implicatii referitoare la impactul asupra mediului:

-recomandarea înserării de spatii verzi la nivelul solului

-conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spatii verzi conform cu legislatia în vigoare.

Măsuri de protecție a mediului pentru perioada de execuție

Pe parcursul execuției construcțiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activitățile de construcție specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavații și transport de materiale. Aceste efecte își încetează înfluența în momentul în care se finalizează construirea zonei.

Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată și cu impact redus asupra mediului chiar în situația când se construiesc concomitent mai multe locuințe învecinate.

Pentru lucrările de dezafectare si construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:

Apa

-se vor verifica, si daca va fi cazul, se vor goli canalele si conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substante lichide si contaminarea pânzei freatice

-deseurile se vor preda, conform avizului eliberat de Primăria Municipiului Timisoara, către agenti economici autorizati, contractati în acest scop

Aerul

-se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în conditii meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torentiale

-se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” -deseurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora -nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deseurilor

Solul

-se va evita contaminarea solului cu deseuri de constructii si demolari

-la decopertare se vor respecta prevederile din autorizatia de demolare

-containerele metalice pentru stocarea temporară a deseurilor din constructii si demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipientilor se va realiza pe o suprafată impermeabilizată si acoperită în vederea evitării levigării continutului în caz de precipitatii.

Managementul deseurilor

Se va întocmi, pentru faza PAC, planul de eliminare de deseuri din constructii si demolări, conform cerintelor de protectie a mediului si se vor respecta conditiile din avizul PMT pentru gestionarea deseurilor generate pe parcursul lucrărilor.

Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Conform HG 856-2002 următoarele deseuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase:

-17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, tigle sau contaminate cu substanțe periculoase

-17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase

-17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huilă

-17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase

-17 05 03* pamant si pietre cu continut de substante periculoase

-17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase

-17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolări (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase

În cazul identificării acestora prin responsabilul de santier, se vor lua următoarele măsuri:

-containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienti în timpul manipulării (stocării) si al transportului.

-este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deseurilor din containere în caz de precipitatii

-este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise si securizate

Protecția calității apelor

Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, precum si actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002.

Protecția calității aerului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite în timpul constructiei si operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile rerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei.

Prorectia solului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fractiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate.

Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare si evacuare a poluării solului si subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate.

3.8.Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public.

Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare si energie electrică), care vor deveni publice după realizare.

Regimul juridic

În planșă sunt analizate terenurile situate pe amplasamentul studiat, sub aspectul categoriilor de proprietate.

Situația actuală arată astfel :

Beneficiar

C.F. Nr.

Suprafața mp

Descriere

S.C. SSI SCHAEFER S.R. L .

424379; 424381

5000,00 mp

teren neconstruit

Circulația terenurlor

Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt necesare schimburi de teren: 134,00 mp intră în proprietatea administrației locale. Cei 370,00 mp destinați realizării drumului și rețelelor edilitare vor trebui să treacă din proprietatea privată a beneficiarului, în proprietatea publică a statului.

 • 4.Concluzii

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru 2 clădiri de birouri s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si prevederile legale în viguare.

La baza criteriilor de interventie, reglementări si restrictii impuse au stat următoarele obiective principale:

-încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara

-asigurarea amplasamentului si amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă -zonificarea functională a teritoriului având ca scop creșterea eficienței

-rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu

Certificatul de urbanism care va fi eliberat va cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

Întocmit: arh. Nenad Luchin


AC TECTURA

|R0300092 Timișoara str. Dr.GheongheMarinescunr.1,apt9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail: offioe@actectura.ro J 35/54/2004 C.I.F. Roii

Volumul II

R E G U L A M E N T L O C A L D E U R B A N I S M

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării :

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire ș i acces auto;alipire parcelă

Volumul II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Amplasament :

Timișoara, Bulevardul Industriei

Beneficiari :

S.C. SSI SCHAFER S.R.L.

Proiect nr.:

90/2010

Proiectant de specialitate:

S.C. AC TECTURA S.R.L.

Proiectant: URBANISM

arhitect Crăculeac Mircea arhitect Nenad Luchin

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 • 1.   Dispoziții generale

 • 2.   Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

 • 3.   Zonificarea funcțională

 • 4.   Prevederi la nivelul unităților teritoriale de referință - UTR

 • 5.   Concluzii

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent plan urbanistic zonal pentru Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire și acces auto; alipire parcelă

I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice si juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale si de detaliu precum si a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si amenajărilor aferente acestora.

Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire și acces auto; alipire parcelă cuprinde Prescripții și Reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării constructiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de fată, la terenul cu o suprafată totală de 5000,00 mp, având nr. cadastral 50512, respectiv 50511, situat în intravilanul municipiului Timisoara, pe Bulevardul Industriei.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei cu caracter general si cu cea a legislatiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăteanului cu cele ale colectivitătii, respectiv protectia proprietătii private si apărarea interesului public.

 • 2. Baza legală a elaborării

La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal-complex cu două clădiri de birouri stau în principal:

-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată

-Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată

-Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată

-Codul Civil

-Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă si a recomandărilor privind modul de viata al populatiei

-Regulaamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/27 iunie 1996

-Ghid privind metodologia de elaborare si continut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr.176/N/16.08.2000

-Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD) Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării constructiei, în limita parcelei reglementate: C.F.424379, nr.top.50512 si C.F.424381, nr.top.50511.

Limita zonei studiate este figurată în plansele anexate Planului Urbanistic Zonal si a fost reglementată prin aviz prealabil de oportunitate nr.07/21.10.2010.

Zonifiarea functională a teritoriului s-a stabilit în functie de categoriile de activităti propuse si este evidentiată în plansa de REGLEMENTĂRI. Pe baza acestei zonificări sau stabilit conditiile de amplasare si de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica.

 • 3.Domeniul de aplicare

Prevederile Planului Urbanistic Zonal si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului

Timisoara si va avea o valabilitate de 10 ani.

 • II.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 1. Reguli cu privire la păstrarea integritătii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul care face obiectul prezentului PUZ nu detine fond construit si nici patrimoniu natural.

 • 2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apărarea interesului public

Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 republicată, privnd calitatea în constructii.

 • 2.1.Protectia fată de poluare si alte riscuri

Pentru construirea obiectivului propus si a instalatiilor, în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului si de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfăsurată.

 • 2.2. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi conditionată de stabilirea în prealabil, prin contract a obligatiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesati.

 • 2.3. Asigurarea compatibilitătii functiunilor

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării comparibilitării dintre destinatia constructiei si functiunea dominantă a zonei ce face obiectul P.U.Z.

 • 2.4. Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia ca procentul de ocupare al terenului cu constructii să nu depăsească 40% si coeficientul de utilizare a terenului să nu depăsească 1,6.

 • 3.1. Amplasarea fată de drumuri publice

Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcțiilor cu destinația stabilită, cu condiția respectării zonelor de protecție a drumurilor, delimitate conform profilului stradal transversal prezentat.

 • 3.2. Amplasarea fată de aliniament

Aliniamentul propus pentru construcții este la 11.00 m de la limita domeniului privat pentru Bv. Industriei și 6 m pentru strada Siemens.

 • 3.3. Amplasarea în interiorul parcelei și în raport cu limitele dintre parcele

Clădirile se vor amplasa la 16,50 m de la limita de proprietate, la 11,00 față de Bulevardul Industriei (aliniament existent) și la 6m fată de strada Siemens. Retragerile laterale vor fi la o distanță de 6 m.

 • 3.4. Amplasarea fată de punctele cardinale

Pentru birourile tip open-space se va evita iluminatul natural direct.

 • 3.5. Amplasarea față de drumurile publice

Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcțiilor cu destinația stabilită, cu condiția respectării zonelor de protecție a drumurilor, delimitate conform profilului stradal transversal prezentat.

 • 4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • 4.1. Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare de pe parcelă.

Accesul pe teren se face direct de pe Bv. Industriei, respectiv strada Siemens.

Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a astisface exigentele de securitate, apărarea contra incendiilor si protectiei civile.

Se prevde un acces auto pentru public si personal.

 • 4.2. Accese pietonale

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces pietonal la obiectivul propus.

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în clădire.

În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se marchează cu vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care trebuie să includă si gabaritele acestora.

 • 5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

  • 5.1.Racordarea la retele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării constructiilor va fi permisă numai în cazul existentei posibilitătii de racord la retelele existente de apă, instalatiile de canalizare si de energie electrică sau în cazul realizării de solutii de echipare în sistem individual, în care

B e n e f i c i a r                  S C S S I S C H A F E R S R L

A m p l a s a m e n t                    Bu l e v a r d u l I n d u s t r i e i

P r o i e c t                n r 9 0 / 2 0 1 1

beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

 • 5.2. Realizarea de retele edilitare

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenței posibilităților de racord la rețelele existente de apa, canalizare și energie electrică.

Extinderile de retele publice sau măririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, partial sau în întregime, după caz.

Lucrările de racordare si bransare la reteaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar.

Se recomandă ca toate retelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicatii să se realizeze subteran.

 • 5.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații, drumuri publice sunt proprietatea publică a orașului.

 • 5.4. Alimentarea cu apă, canal

Asigurarea alimentării cu apă si canalizare se va realiza prin bransarea la reteaua de serviciu, de pe Bulevardul Industriei.

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum si pentru incendiu) se va obtine de la detinătorul de utilităti avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta si punctele de racord necesare.

În vederea alimentării cu apă a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de extinderi, bransament apă-canal, corelat cu proiecul de extindere si bransament furnizat de S.C. Aquatim S.A.

 • 5.5. Alimentarea cu energie termică

Se propane pentru obiectivul nou propus independenta energetică privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin centrală proprie. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan, furnizat prin racordul la reteaua urbană.

 • 5.6. Retea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare măsurare existentă în zonă. De la aceste statii se alimentează consumatorii prin intermediul unei retele de gaze naturale de presiune redusă.

 • 5.7. Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin bransarea la reteaua publică existentă.

 • 5.8. Telecomunicatii

Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu retele de telecomunicatii, internet si cablare, printr-un racord la retelele existente pe Bulevardul Industriei. Dotarea zonei se va realiza de S.C. ROMTELECOM S.A, în baza proiectului elaborat de acesta. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noului obiectiv.

La proiectare si execuție se respectă prevederile tuturor normativelor si legislația în vigoare (PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999).

 • 6.Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor si construcțiilor

  • 6.1. Parcelarea

Nu este permisă parcelarea ulterioară a terenului.

 • 6.2. Înăltimea construcțiilor

Regimul de înălțime general impus imobilului este de maxim P+3E.

 • 6.3. Aspectul exterior al constructiilor

Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

Sunt interzise imitatiile de materiale.

Constructiile, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii.

Culorile dominante pentru fațadele construcțiilor vor fi deschise, pastel, armonizate.

 • 6.4.Procentul de ocupare a terenului

Procentul de ocupare a terenului este de max. 40% din suprafata totală a terenului.

 • 7.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje , spatii verzi si împrejmuiri

  • 7.1.Parcaje

Parcajele si garajele sunt spatii amenajate la sol sau în constructii pentru stationarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile art.33 R.G.U.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare si conform proiectelor întocmite de proiectantii de specialitate.

Construcțiile pentru birouri vor asigura în interiorul parcelei minim cîte un loc de parcare pentru fiecare angajat în parte, iar la suma totală se adaugă 15%.

Se recomandă comasarea parcajelor la nivelul solului, suprafața parcajelor de la nivelul solului va fi înierbată.

Este interzisă executarea, în cadrul terenului, a constructiilor destinate garajelor individuale.

7.2.Suprafata spatiilor verzi si plantate

Suprafata spatiilor verzi conform cu legislatia în vigoare, s-a stabilit prin Avizul Prealabil de Oportunitate nr,07/21.10.2010.

Este obligatorie amenajarea si plantarea zonei destinate spatiului verde si plantarea a cel puțin 3 arbori de talie înaltă și 5 de talie medie.

Este obligatorie amenajarea și plantarea cu arbori a spatiului verde aferent circulatiilor carosabile.

Parcajele înierbate pot fi cuantificate în procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5%.

 • 7.3.Împrejmuiri

Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate pînă la frontul casei în interior se vor realiza împrejmuiri de gard viu de înălțime max.1.20 m.

 • III.ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Caracteristici

Zona mixtă, industrie, servicii, comert, studiată în prezentul Plan Urbanistic Zonal va cuprinde un complex de două clădiri de birouri cu regim de înălțime P+3E.

Reglementări

Certificatele de Urbanism și Autorizația de Construire pentru obiectivul propus pe acest teren nu se vor elibera decât după avizarea și aprobarea documentației P.U.Z.

Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivului propus.

I.Obiective si modalități de operare

Solutia urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: -utilizarea functională a terenului în conformitate cu legislatia în vigoare -reglementarea caracterului terenului studiat

-modul de ocupare a terenului si conditiile de realizare a constructiilor

-realizarea lucrărilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate

-amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent

2.Utilizări functionale

 • 2.1. Funcțiunea dominantă

Funcțiunea propusă pentru zonă este cea mixtă - servicii, birouri, comert.

 • 2.2. Utilizări permise

-construirea de clădiri de birouri

 • 2.3.Utilizări permise cu conditii

-realizarea de ateliere sau unități de prestări de servicii mici, cu maximum zece angajati, cu condiția netransformării lor într-o activitate mijlocie, cu un personal mai numeros

 • 2.3.Utilizări interzise

-este interzisă desfăsurarea activitătilor industriale sau altor tipuri de activităti care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat

-este interzisă amplasarea functiunii de depozitare deseuri

-este interzisă desfăsurarea altor functiuni incompatibile cu functiunea de birouri

2.4.Interdictii temporare

-necesitatea realizării în zonă a unor lucrari de utilitate publică, impune ca dezmembrările și parcelarile să nu se facă fără rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Unitățile teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor.

Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1 „Dispoziții generale”, cît și prescripțiile prevăzute în „Regulamentul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință”.

P.O.T.(procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul procentual dintre suprafața construită (Sc) și suprafața terenului (St) pe care se amplaseaza construcția supusă autorizării.

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafața desfășurată a tuturor cladirilor existente și propuse pe un teren și suprafața terenului

CUT = Sd (mp) / St (mp)

I.Bilant teritorial zona studiată

Pentru teritoriul studiat conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.07/21.10.2010, se recomandă o functiune de zonă mixtă cu: -POT maxim 40%

-CUT maxim 1,6

-regim maxim de înăltime P+3E

-spatiu verde conform cu legislatia în vigoare

REGLEMENTĂRI - CONSTRUIRE 2 CLĂDIRI DE BIROURI ÎN REGIM P+3E, ÎMPREJMUIRE SI ACCES AUTO; ALIPIRE PARCELĂ

Funcțiuni permise:

-funcțiune dominantă : birouri, servicii

Funcții interzise:

-construcții pentru activități de productie industrială sau agrozootehnică și de depozitare care prin activitățile lor stânjenesc locuirea prin poluare olfactivă, zgomot, substanțe toxice, etc.

-parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spații verzi.

Regim de înălțime

Se vor autoriza construcții cu o înălțime de P+3E cu înalțimea maximă a cornișei cel mult egală cu retragerea față de limitele laterale înmulțită cu 2.

Regim de aliniere

Aliniamentul propus pentru construcții este la 11.00 m de la limita domeniului privat pentru Bv. Industriei și 6 m pentru strada Siemens.

Parcarea autovehiculelor

Nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare necesare în interiorul parcelei, subteran sau suprateran. Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spații verzi este interzisă.

Plantații

-plantații de aliniament spre stradă din tei

B e n e f i c i a r                  S C S S I S C H A F E R S R L

A m p l a s a m e n t                    Bu l e v a r d u l I n d u s t r i e i

P r o i e c t                n r 9 0 / 2 0 1 1

-plantații de protecție salcîm, conifere, forziția

Indicatori de utilizare a terenului

POT = 40% ; CUT = 1,6

V.CONCLUZII - măsuri în continuare

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentatie.

Certificatul de Urbanism ce se va elibera, va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal si introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării si mentinerii la zi a situatiei din zonă.

Întocmit: arhitect Nenad Luchin

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.