Hotărârea nr. 411/2011

411/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 411/13.12.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-022627/17.11.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 09/14.04.2011 şi Avizul Favorabil nr. 37/20.10.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timişoara, având ca beneficiar pe VARZARIU DANIEL NORBERT, întocmit conform Proiectului nr. 275/2010, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. S(D)+P+1E+M(Er), accesul auto şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2011-002913/27.10.2011, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2; Spatii verzi domeniu public min. 5,18 % - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8051/18.10.2011, spatii verzi în zona rezidentiala min 25% - conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 09/14.04.2011 şi Avizului Favorabil nr. 37/20.10.2011 al C.T.A.T.U.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat, în suprafaţă totală de 6549 mp este înscris în C.F. nr. 413511 - Timisoara (CF vechi nr. 140219), nr. top 2088-2089/2, teren intravilan in suprafata de 5.973mp, C.F. nr. 413529 - Timisoara (CF vechi nr. 2403), nr. top 2088-2089/1, teren intravilan in suprafata de 576 mp, proprietar fiind Varzariu Daniel Norbert.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Comparimentului Control Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


PLAN DE ÎNCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G


LEGENDA


REGLEMENTARI URBANISTICE


PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE


SEF PROIECT

PROIECTAT


DESENAT


arh. Radu GOLUMBA arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminița RUSAN arh. Zsuzsa CZIRJAK


sc. 1: 1000


sep 2011


-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-cladiri existente


-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-strazi cu circulatie auto existente


-strazi cu circulatie auto propuse din incinta studiata -accese auto si pietonale propuse

-zona pentru locuinte si functiuni complementare max. S(D)+P+1E+M(Er)


-zona de implantare a cladirilor


limita maxima de implantare a cladirilor zona verde


CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si

CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF          = 6 549 mp

P.O.T max. propus                 = 40%

C.U.T. max. propus                  = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)


beneficiar VARZARIU DANIEL

proiect PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE

LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

adresa str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoara

plansa PLAN -REGLEMENTARI URBANISTICE


proiect nr.

275/2010


faza:

PUZ


pl. nr. 03A


FOAIE DE CAPĂT

Denumire lucrare:

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE

INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D) +P+1E+M(Er)

Faza:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Amplasament:

Timișoara, str. Dr. Grigore T Popa, nr. 20

Beneficiar:

Varzariu Daniel - Norbert

Proiectant general:

s.c. studio arca s.r.l.

Număr proiect

275/ 2010

Proiectant urbanism:

s.c. studio arca s.r.l.

Proiecatnt lucrari edilitare:

s.c. PROWASSER AT. s.a.

Proiectant lucrări rutiere:

s.c. PATH'S ROUT s.r.l

BORDEROU PIESE SCRISE

01.

FOAIE DE CAPĂT

02.

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

03.

MEMORIU TEHNIC

04.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

05.

ANEXE

BORDEROU PIESE SCRISE

01A

PLAN DE INCADRARE

02A

PLAN ANALIZA SITUATIEI EXSTENTE

03A

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

04A

PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

05A

PLAN PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

01Ed

PLAN DE REGLEMENTARI - LUCRARI EDILITARE

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

1.

Denumire lucrare:

Parcelare teren si construire locuinte individuale in regim de inaltime maxim S(D) +P+1E+M(Er)

2. Amplasament:

str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 20, Timișoara

3.

Beneficiar:

Varzariu Daniel - Norbert

4.

Proiectant general:

s.c. studio arca s.r.l.

5.

Faza de proiectare:

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z. )

6.

Data elaborării:

iunie 2011

1.2. Obiectivul lucrării Solicitari ale temei program

Prin tema de proiectare s-a solicitat proiectantului de catre beneficiar amplasarea pe terenul studiat a unui ansamblu de cladiri avand functiune de locuinte individuale. Amplasamentul se afla in intravilanul orasului Timisoara, in zona de Nord, cu acces de pe str. Dr. Grigore T. Popa.

Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice privind modul de utilizare functionala, modul de ocupare a terenului, regimul de inaltime si accesele pe parcela.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 2106 din 19.05.2011, emis de Primaria Municipiului Timișoara, s-a solicitat investitorului elaborarea prezentului PUZ si supunerea aprobării acestuia Consiliului Local, înainte de urmarea procedurii pentru obținerea Autorizației de Construire pentru obiectivele enuntate anterior.

Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara:

 • - Conform P.U.G., aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007, terenul studiat se incadreaza in zona pentru locuinte si functiuni complementare, P - P+2E.

 • - Conform P.U.Z. aprobat prin HCL 405/2009 terenul studiat se incadreaza in zona de locuinte si functiuni complementare cu regim de inaltime intre P- max. P+6E.

- Conform avizului prealabil de oportunitate nr. 09/14.04.2011 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara s-a considerat oportuna elaborarea documentatiei de tip PUZ.

1.3. Surse documentare

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

Pentru intocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal s-au strans date si informatii din diverse surse:

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007;

 • - Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 405/2009;

 • - Studiul geo;

 • - Ridicarea topografica realizata in sistem STEREO 70.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

In timpul elaborarii documentatiei s-au solicitat avize de la toti detinatorii de retele care pot afecta amplasamentul (vezi Aviz unic anexat).

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evolutia zonei

Amplasamentul cuprins in perimetrul reglementat este situat într-o zonă cu densitate redusa, dar aflată in continua dezvoltare.

Evolutia urbana recenta a dus la formarea unor zone densificate amplasate in interiorul cvartalului. Operatiunile de densificare au dezvoltat o retea de drumuri care premeabilizeaza cvartalul cuprins intre strazile Gr. T. Popa (spre Sud), strada Armoniei (spre Nord), inelul IV (spre Vest), Calea Lipovei (spre Est)

2.2. Incadrarea in localitate

Zona studiata este amplasata in teritoriul administrativ al municipiului Timisoara, in zona nordica, in apropierea Inelului IV, intre Calea Lipovei si Calea Aradului.

Delimitarea si incadrarea zonei studiate si reglementate este conform planselor anexate in partea desenata.

2.3. Descrierea amplasamentului

Parcelele cu nr. cad. 2088- 2089/1 si nr. cad. 2088- 2089/2, se află în proprietatea privată a Varzariu Daniel- Norbert, beneficiarul acestui proiect.

Amplasamentul studiat face parte dintr-un cvartal in care sunt prezente:

 • - zone cu densitate redusa cu functiune predominant rezidentiala, cu locuinte individuale in regim maxim de inaltime P-P+2E;

 • - zone densificate cu imobile de locuinte colective in special in apropierea Inelului IV;

 • - zone cu alte functiuni decat cea rezidentiala, complementare locuirii.

2.4. Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

Nu există vegetatie (copaci, pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate.

Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala

asigurata.

Date generale

Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia Banatului. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

Din punct de vedere al seismicității conform codului de proiectare seismica P100-1/2006 conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prinvalorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului ?o = 3, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat fig. 3.4 si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin :

temperatura aerului:

 • - media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august

 • - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie

 • - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952

 • - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935

precipitații:

 • - media lunara maxima: 70-80mm

 • - media anuala: 600-700mm

 • - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915

vantul: direcții predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13%

2.5. Circulatia

Circulatia auto se desfasoara pe str. Grigore T. Popa.

Se propune preluarea strazilor cu circulatie auto din studii de urbanism elaborate anterior: strada care face legatura dintre Inelul IV si calea Lipovei (prospect stradal larg -16,00m), strada care face legatura dintre str. Grigore T. Popa si strada mediana mentionata mai sus (prospect stradal - 12,00m). In prezent accesul pe terenul studiat este asigurat de pe strada Grigore T. Popa.

2.6. Ocuparea terenurilor

Cvartalul din care face parte amplasamentul reglementat este ocupat de parcele cu locuinte individuale, locuinte tip insiruit (la est) si locuinte colective cu accese din strazile perimetrale, servicii, comert, obiective industriale si parcele cu destinatie speciala - Unitatea Militara .

Evolutia urbana recenta a dus la formarea unor zone densificate si a unor cartiere noi de locuinte.

 • 2.7. Echipare edilitara - situatia existenta

2.7.1. Retele apa-canal - situatia existenta

În zona studiată există conducte de alimentare cu apă și canalizare care nu afecteaza amplasamentul conform avizului S.C. Aquatim S.A, amplasate pe strada Gr. T. Popa.

2.7.2. Retele de energie electrica - situatia existenta

Conform avizului eliberat de S.C. Enel Distributie Banat S.A. în zona studiată există rețele electrice, care nu afectează amplasamentul.

Conform aviz de amplasament favorabil, eliberat de catre S.C. Enel Distributie Banat S.A., in zona obiectivului ce se va dezvolta exista retea electrica de distributie si obiectivul propus pentru dezvoltare poate fi racordat la reteaua existenta.

Conform aviz tehnic favorabil,eliberat de ROMTELECOM S.A. Unitatea Regionala Timis, obiectivul poate fi racordat la reteaua de telecomunicatii dupa stabilirea exacta a traseelor ce se va stabili prin sondaje executate inaintea inceperii lucrarilor propriu-zise.

2.7.3. Retele de gaze naturale - situatia existenta

Conform avizului E-ON Gaz Distributie, Regiunea Vest retele de alimentare cu gaze naturale de presiune medie si redusa nu afecteaza amplasamentul.

2.7.4. Retele de incalzire centralizata - situatia existenta

Conform avizului de amplasament S.C. COLTERM S.A. retelele termice si de apa rece nu afecteaza amplasamentul.

2.8. Probleme de mediu

Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. - privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii ( cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

2.9. Disfunctionalitati

Deoarece in ultimii ani s-au dezvoltat in zona si alte investitii imobiliare exista riscul ca acestea sa nu genereze o zona coerenta din punct de vedere urban (relatii corecte si coerente intre zonele construite, asigurarea utilitatilor edilitare etc.).

2.10. Opțiuni ale populației

Propunerea facută se înscrie în dezvoltarea urbanistică a întregii zone - spre zona rezidentiala cu functiuni complementare. Aspectul și funcționarea întregii zone se vor îmbunătăți odată cu realizarea obiectivului propus (crearea de noi spații locative, reorganizarea circulațiilor auto și pietonale, cu zone verzi etc.).

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare - Elemente de tema

Se propune amplasarea pe terenul studiat a unui ansamblu de locuinte individuale. Se vor asigura accese auto si pietonale, parcari, zone verzi pe parcele.

Spre drumul propus a se dezvolta pe directia Nord-Sud, cu prospect de 12,00m, se propune un regim de inaltime de maxim S/D+P+1E+M(Er), cu parcelele orientate spre strada respectiva. Parcelele amplasate de-a lungul strazii Gr. T. vor avea un regim de inaltime de maxim S/D+P+1E+M(Er) si se vor orienta spre aceasta strada.

In incinta se vor amenaja accese, drumuri de incinta si parcari, spatii verzi . Accesul principal pe sit se va realiza de pe str. Grigore T. Popa.

3.2. Prevederi din PUG

În P.U.G. Timișoara, zona studiată se încadrează ca zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare (P - P+2E).

3.3. Valorificarea cadrului natural

Prin P.U.Z. se propune functiunea de locuinte si funcțiuni complementare cu regim de inaltime de maxim S/D+P+1E+M(Er) si asigurarea unui sistem de circulatii auto si pietonale care sa asigure accesele pe loturi si in perspectiva legaturii intre strazile care marginesc cvartalul: strada Grigore T. Popa, strada Armoniei, Calea Aradului, Inelul IV, Calea Lipovei. Terenul in discutie are un potential evident fiind amplasat intr-o zona care se dezvolta in zona rezidentiala.

Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament.

3.4. Modernizarea circulatiei

Accesul pe parcela se realizeaza din strada Grigore T. Popa. Prin operatiunile de densificare dezvoltate in zone din proximitate s-a propus un sistem de strazi cu rol de permeabilizare a intregului cvartal:

 • - o strada mediana pe direcția Est-Vest, pentru a face legatura dintre Inelul IV si Calea Lipovei (16,00 m lățime) - limiteaza situl studiat la Nord.

Pentru a face legatura dintre strada Gr. T. Popa si strada amintită mai sus, dar si pentru a asigura accesul parcelelor noi, s-a propus o stradă pe directia Nord-Sud, care limiteaza situl studiat spre Vest.

Terenul afectat de trasarea strazilor propuse urmeaza a trece in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Organizarea circulatiei interioare se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor ( faza AC, PT). Fiecare parcela va avea acces din strazi aflate in domeniul public.

3.5. Zonificare functionala- reglementari, regim de inaltime, indici urbanistici

Se propune parcelarea terenului studiat in 12 loturi.

Pentru terenul reglementat se propune urmatoarea zonificare functionala:

 • - zona de locuinte si dotari complementare, cu regim de inaltime maxim S/D+P+1E+M(Er),

 • - zona cai de circulatie - strazi.

 • 1. Zona locuințe si dotari complementare

Conform Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G. Timisoara si Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ sunt permise urmatoarele functiuni: - locuinte colective si individuale,

- conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit,

- functiuni complementare, dotari pentru zona de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanatate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico - edilitare necesare zonei,

 • - birouri, sedii financiar - bancare etc.

 • - retele tehnico - edilitare si constructii aferente.

și sunt interzise următoarele activități:

 • - activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • - activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 • - stații de întreținere auto;

 • - ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • - anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • - panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate;

 • - depozite de deșeuri;

 • - este interzisă amplasarea oricărei construcții în interiorul perimetrului de protecție al forajelor de apă.

Funcțiunea dominantă a zonei reglementate va fi cea rezidentiala.

 • 2. Zona cai de circulatie

Conform Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G. Timisoara si Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, in zona sunt permise urmatoarele functiuni: cai de circulatie, zona verde, instalatii edilitare.

În elaborarea soluției s-a ținut cont de:

 • - conformația parcelei (dezvoltată pe direcția Nord-Sud), cu acces de pe str. Grigore T. Popa;

 • - generarea traseelor de străzi preluate din documentații de urbanism aprobate anterior;

 • - ocuparea cât mai eficientă a parcelei;

 • - respectarea condițiilor de însorire și orientare a amplasamentului.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Construcțiile se vor amplasa în interiorul perimetrului limitei de implantare a construcțiilor care definește zona de implantare al construcțiior, conform plansei “Reglementări urbanistice”.

Limita zonei de implantare a cladirilor se distanteaza la:

 • - 2,50 m fata de limita de proprietate, inspre strada propusa

 • - 4,40 m fata de limita de proprietate, inspre strada Gr. T. Popa

 • - 6,00 m fata de limita din spatele parcelei.

Pe fiecare parcelă, clădirile pot fi amplasate izolat sau cuplate două câte două.

Regimul de inaltime

Pentru terenul studiat se stabileste regimul maxim de inaltime S/D+P+1E+M(Er) (vezi plansa Reglementari urbanistice).

Modul de utilizare a terenului

Pentru terenul studiat se propun urmatorii indici urbanistici: Procentul maxim de ocupare a terenului propus este de 40%. Coeficientul maxim de utilizare a terenului propus este 2.

Posibilități de mobilare

Dupa trasarea strazilor propuse, terenul studiat va fi parcelat în douăsprezece loturi, cu suprafete pe care se vor amplasa locuinte individulae (max 2 apartamente conform PUG): lot 1 - S = 424 mp

lot 2, 3, 4 - S = 419 mp lot 5 - S = 425 mp lot 6 - S = 428 mp lot 7 - S = 431 mp lot 8 - S = 435 mp lot 9 - S = 438 mp lot 10 - S = 442 mp lot 11 - S = 394 mp lot 12 - S = 440 mp

Cladirile de locuinte sunt amplasate izolat pe parcela, si sunt construite in regim S(D) +P+1E+M(Er).

10 dintre loturile propuse au acces pietonal si auto de pe strada propusa, iar doua dintre ele au acces dinspre strada Gr. T. Popa. Accesele auto sunt cuplate doua cate doua pentru a evita frabmentarea zonei verzi de aliniament care margineste carosabilul.

Structura de rezistenta a constructiilor va fi din beton armat. Închiderile si finisajele urmeaza a fi stabilite de catre proiectanti în fazele urmatoare ale proiectului.

Propunerea de mobilare urbana are un caracter informativ.

Bilanțul teritorial

Pentru terenul studiat (S total = 6.549 mp) aflat in proprietatea privata a beneficiarului acestui proiect Varzaru Daniel-Norbert, cu nr. top. 2088-2089/2 si nr. top. 2088-2089/1 (CF nr. 413511si CF nr. 413529), se propune urmatorul bilant teritorial:

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Suprafața amplasament

6 549

100%

6 549

100%

Zona locuințe si funcțiuni complementare

-

-

5 028

76,79%

Zona cai de circulatie auto si pietonale - străzi

-

-

1 181

18,03%

Zona verde

-

-

340

5,18%

Pentru zona rezidentiala se propune un procent de minim 25% zona verde.

3.6. Adapost de aparare civila

Daca in fazele urmatoare de proiectare (P.A.C., P.T.) cladirile propuse se inscriu in categoria de constructii la care se impune realizarea adapostului de aparare civila (conform art. 1 din Hotararea 560/2005 modificat prin Hotararea 37/2006), acesta se va amenaja la nivelul subsolului (daca acesta corespunde conditiilor necesare amenajarii adapostului). Adapostul se va executa conform proiectului tehnic cu respectarea „Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi”.

3.7. Protectia mediului

Propunerile documentației de urbanism de menținere a fucțiunii de zonă de locuințe nu afectează mediul.

Prevenirea producerii riscurilor naturale - nu e cazul.

Epurarea si preepurarea apelor uzate - nu e cazul.

Depozitarea controlata a deseurilor - colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firma specializată, în baza unui contract și transportate la deponeul municipiului Timisoara. Depozitarea deșeurilor menajere se va face pe platforme amenajate special, prevăzute cu punct de apă și sifon de pardoseală. Se va asigura accesul mașinilor care efectuează preluarea deșeurilor menajere.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi - prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea unei suprafețe de spații verzi de minim 5% din suprafața terenului. In zona rezidentiala se propune un minim de 25% zona verde.

Organizarea sistemelor de spatii verzi - spatiile verzi vor fi de mai multe tipuri: cu gazon, cu pomi, cu plante decorative și parcaje înierbate.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate- nu e cazul.

Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana - nu e cazul.

Valorificarea potențialului turistic si balnear - nu e cazul.

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatii si al retelelor edilitare majore - nu e cazul.

Toate lucrarile rutiere, accese, platforme de intoarcere se vor realiza cu sistem de canalizare proprie.

3.7.1. Protectia calitatii apelor

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de Inspectia pentru Protecția Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 și conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

3.7.2. Protectia aerului

Lucrările de alimentare cu apă și canalizare preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursă de poluare asupra calitații aerului din mediul învecinat. Din procesul tehnologic nu rezultă emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti.

3.7.3. Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

Întregul proces tehnologic care se desfașoară cu ocazia realizării sistemului de alimentare cu apă și canalizare pentru zona de locuințe colective și funcțiuni complementare propusă este conceput în sensul încadrării în limitele admise de Agenția pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 și conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevăzute sunt silențioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat și ușor de exploatat.

Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcțiilor, precum și a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale și elemente de construcții cu indici de izolare acustică la zgomot aerian corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silențiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB., măsurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

3.7.4. Protectia împotriva radiatiilor

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiații, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiatiilor.

3.7.5. Protectia solului si subsolului

Tehnologia desfășurată pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare se realizează în condițiile prevenirii poluării solului cu exfiltratii de apă uzată, care este vehiculată în special prin instalațiile de canalizare. În acest sens rețelele de canalizare s-au prevazut a se executa din conducte din PE-HD.

3.7.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Funcționarea lucrărilor propuse a se executa, nu pericliteaza și nu intervin în echilibrul ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul.

3.7.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare.

Aceste masuri sunt în concordanță cu prevederile din Legea Mediului 137/95 și a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrările propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară", cap. I, art. 5, asigurându-se zona de protecție sanitară în jurul forajelor care fac parte din frontul de captare a municipiului Timișoara. Nu se prevăd alte foraje, pentru alimentarea individuală a acestei zone rezidențiale, care ar putea influența debitul de captare a forajelor din frontul de captare. Lucrările proiectate nu influențează așezările umane. De asemenea, în zona nu există obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

3.7.8. Gospodarirea deseurilor

Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu Retim .

Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apă nu rezultă deșeuri care ar necesita o gospodarire specială.

De la rețeaua de canalizare apa uzată este colectată și transportată la canalul colector. Prin canalul colector apa menajeră va fi transportată la canalizarea centralizată a orasului Timișoara și apoi la statia de epurare.

Deșeurile solide vor fi colectate și transportate la groapa de gunoi a orașului.

3.7.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

În prezentul PUZ este prevazută zona de locuințe si functiuni complementare (vezi cap. Zonificare functională - reglementări funcțiuni admise și interzise), prin urmare nu rezultă deșeuri de natură toxică. Atât lucrările de alimentare cu apă cât și cele de canalizare sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

 • 3.7.10. CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

1.Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special, la:

 • a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor

Prin PUZ se propune pe amplasamentul studiat dezvoltarea unei zone rezidențiale, pastrându-se caracterul intregii zone acela de locuire si functiuni complementare locuirii.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre Retim.

 • b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

In propunerea de dezvoltare a sistemului de circulatii, in scopul densificarii si permeabilizării cvartalului din care face parte amplasamentul, s-a ținut cont de prevederile PUG dar si a planurilor urbanistice aprobate care au dezvoltat partial zone aflate in vecinatate.

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timișoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa..

 • c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunii de locuire dezvoltata in zona.

Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus (3.7.1-3.7.9), referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. se creeaza premisele pentru protectia mediului.

Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, în proiectarea si realizarea obiectivelor acestui plan se vor respecta condițiile referitoare la eficienta energetica a clădirilor.

 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Prin prezentul PUZ se propune transformarea amplasamentului dintr-un mediu natural intr-unul antropic.

Pentru a asigura un climat cat mai propice locuirii se pronune amenajarea de spatii verzi de aliniament dar si in interiorul parcelelor intr-o proporție semnificativa - 25% din suprafata de teren considerată.

Se vor urmari problemele descrise mai sus (3.7.1-3.7.9)

 • e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu (de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor)

In implementarea planului se va respecta legislatia in vigoare iar aspecte legate de managementul deseurilor, protectia calitatii apelor, protectia calitatii aerului si protectia calitatii solului sunt descrise mai sus (3.7.1, 3.7.2, 3.7.5, 3.7.8)

2.Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor

Prin transformarea sa in mediul antropic (teren construibil) flora si fauna vor suferi eventuale diminuari in timpul realizarii lucrarilor.

Ulterior, prin amenajarea spatiilor verzi (plantari de arbori, arbusti si vegetatie joasă), calitatea mediului natural va fi evident imbogățită.

 • b) natura cumulativă a efectelor

nu e cazul

 • c) natura transfrontieră a efectelor

nu e cazul

 • d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor) Dezvolatarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului.

In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie e muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

 • e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate);

 • f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Pe amplasamnetul studiat dar nici in vecinatate nu sunt prezente elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural.

 • (ii) depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului

nu e cazul

 • (iii) folosirea terenului în mod intensiv

Chiar daca prin plan se propune o operatiune de densificare a țesutului urban, bilanțul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (Regulamentul General de Urbanism, Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim. Procentul maxim de ocupare a terenului este de 40%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 2.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional

nu e cazul

3.8. Obiective de utilitate publica

Pentru toate lucrarile rutiere propuse si care urmaresc realizarea unor noi trasee de strazi se impune trecerea suprafetelor de teren afectate din proprietate privata in propriete publica (vezi Plan circulatia terenurilor).

Eliberarea autorizatiilor de constructie se va face cu impunerea masurilor necesare de asigurare a conditiilor juridice pentru finalizarea masurilor de modernizare a circulatiei.

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata.

La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ord. 37/N/2000 al MLPAT si L. 350/2001 modificata prin 27/27.08.2008.

Intocmit,

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PARCELELOR cu nr. cad. 2088- 2089/ 1 și nr. cad. 2088- 2089/2

9

BAZA LEGALĂ

La baza elaborării REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. au stat în principal:

Legea 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI cu modificarile ulterioare

H.G. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM

Au fost consultate:

“Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM-007-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000

“Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ GM-010-2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000

DOMENIU DE APLICARE

P.U.Z.-ul și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea construcțiilor, pentru orice investiție amplasată in limita terenului reglementat.

Cap. 1 GENERALITĂȚI

art.1 Tipul de subzonă funcțională propus este subzona rezidențială cu locuințe P-P+2E.

art.2 Funcțiunea dominantă este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe familiale cu max 2 apartamente, in regim maxim de inaltime de S(D)+P+1E+M(Er).

art.3 Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt dotari pentru zona de locuinate:

 • ■ instituții publice și servicii, comert, birouri, alimentatie publica, cultura, culte, invatamânt, sănătate;

 • ■ spații verzi amenajate, locuri de joaca pentru copii si spatii de agrement si odihnă;

 • ■ accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje;

 • ■ rețele tehnico - edilitate și construcții aferente;

Cap. 2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

art.4 Utilizări permise

 • ■ locuințe;

 • ■ conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit;

 • ■ funcțiuni complementare zonei de locuit: comerț, alimentație publică, servicii, administrație, cultură, culte, învățămînt, sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei;

 • ■ birouri, sedii financiar-bancare etc.

art.5 Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele activități:

 • ■ activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • ■ activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 • ■ stații de întreținere auto;

 • ■ ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■ anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • ■ panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate;

 • ■ depozite de deșeuri;

 • ■ este interzisă amplasarea oricărei construcții în interiorul perimetrului de protecție al forajelor de apă.

Cap.3 CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art.6 Orientarea față de punctele cardinale

Conform art. 17 - RGU și Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației. Amplasarea clădirilor cu locuințe se va realiza astfel încât să se asigure însorirea încaperilor de locuit pe o durată de minim 1 % ore zilnic, la solstițiul de iarnă.

art.7 Amplasarea față de drumurile publice

Conform Art. 18- R.G.U. și cap. II. 6 al R.L.U. Amplasarea clădirilor se va face cu respectare zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planșelor desenate din PUZ.

art.8 Amplasarea față de aliniament

Se vor respecta prevederile Art. 23- R.G.U. și cap. II. 6 al R.L.U. Amplasarea clădirilor față de aliniament (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face conform planșei de reglementări urbanistice în interiorul zonei construibile delimitate respectând retragerile impuse.

art.9 Amplasarea în interiorul parcelei

Se vor respecta toate prevederile art. 24- R.G.U. și cap. II. 6 al R.L.U. Clădirile se vor amplasa în interiorul limitei de implantare a construcțiilor conform planșei de Reglementări urbanistice. Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sănătății, art. 2, 3, 4, 5 și 16.

 • 3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.10 Accese carosabile

Conform Art. 25, Anexei 4 - 4.11.3 din R.G.U. și Cap. II. 7 din R.L.U.

Pe parcelele propuse se vor asigura accese auto de pe strada Grigore T. Popa și de pe străzile propuse. În interiorul parcelei se vor asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere.

art.11 Accese pietonale

Conform Art. 26- R.G.U. și Cap. II. 7 din R.L.U.

Se vor asigura accese pietonale la fiecare parcela din trotuarele adiacente. Acestea vor fi conformate astfel încăt să permită circulația persoanelor cu handicap.

 • 3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

art.12 Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă

Autorizarea executării construcțiilor va fi posibilă numai in cazul existentei posibilităților de racord și branșament la rețelele existente de apă, canal, energie electrică.

art.13 Extinderea de rețele tehnico-edilitare

Conform art. 28 din R.G.U. și Cap. II. 8 din R.L.U.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară se vor suporta de către investitor în întregime. Toate rețelele stradale (apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații) se vor realiza subteran.

art.14. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare Conform art. 29 din R.G.U.

 • 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

art.15 Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 536) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Pentru propuneri care nu respectă regimul de inalțime propus de PUG Timișoara (P-P+2E) se va elabora PUZ.

art.16 Procentul de ocupare a terenului

Procentul maxim de ocupare al terenulu (P.O.T. maxim admis) = 40%

 • 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

art.17 Parcaje

Conform Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.și Cap. II. 10 din R.L.U și Anexei 2 din R.L.U. Se va asigura cel putin un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă și un procent suplimentar de 15% din totalul locurilor de parcare.

art.18. Spații verzi

Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. și Cap. II. 10 din R.L.U.

Se vor menține spațiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există si se propun alte spatii verzi conform Planului de reglementari urbanistice. Se vor asigura cel putin 2,00 mp de spatiu verde pe locuitor (conform Anexei 6 a R.G.U.) minim 5% din suprafata terenului.

Pe fiecare parcela se vor spatii verzi de minim 25% din suprafata loturilor. De-a lungul străzilor propuse se recomandă realizarea de spații verzi plantate.

art.19. Imprejmuiri

Conform art. 35 - R.G.U. și Cap. II. 10 din R.L.U.

Intocmit,

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK


Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail office@studioarca.ro

s.c.

studio arca ,,.i

SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

PROIECTAT

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

sc. 1: 1000

DESENAT

arh. Luminita RUSAN

arh. Zsuzsa CZIRJAK

sep 2011

plansa PLAN -PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR


BILANT

TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata amplasament

6 549

100%

6 549

100%

Teren proprietate privata

-

-

5 069

77,41 %

Teren ce urmeaza a fi trecut din proprietate privata in proprietate publica

-

-

1 480

22,59%JUD aprobat prin H

_ocuiQte cole<

implementa


s= studio arca

beneficiar VARZARIU DANIEL proiect    PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE

LOCUINȚE INDIVIDUALE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

adresa    str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timișoara

proiect nr.

275/2010

PLAN DE ÎNCADRARE IN TERITORIU

SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

sc. 1:1000

planșa PLAN DE ÎNCADRARE IN TERITORIU

'""uz

PROIECTAT

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

DESENAT

arh. Luminița RUSAN arh. Zsuzsa CZIRJAK

sep 2011

pl. nr. 01A


Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail office@studioarca.ro

s.c. studio arca „i

|SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

sc. 1: 1000

PROIECTAT

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

DESENAT

arh. Luminita RUSAN arh. Zsuzsa CZIRJAK

sep 2011

plansa PLAN -ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA,

P R I M A R

Nr. UR2011-022627/17.11.2011


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-022627/16.11.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara;

Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 09/14.04.2011 și de Avizul Favorabil nr. 37/20.10.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2106/19.05.2011, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8051 din 18.10.2011;

Documentația PUZ „Parcelare teren si construire locuințe individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timișoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timisoara incepand cu luna iulie 2011, când s-a demarat Etapa 2 - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR20ll-0l5l3~22.08.20ll;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratiapublica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara.

Documentatia Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, este elaborata de proiectantul

Bd. Constantin Diaconovici Loga, n


mail:institutiaarhitectuluisef@primar


1, 300030,


tel/fax +40 256 408341


internet:www.primariatm


S.C. STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 275/2010, la cererea beneficiarului VARZARIU DANIEL NORBERT.

Amplasamentul studiat este situat în partea de nord a municipiului Timisoara, in U.T.R. 22, prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, ca zona pentru locuinte si functiuni complementare (P - P+2E), fiind delimitat la sud de strada Dr. Grigore T. Popa, iar pe celelalte laturi de parcele private.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 6.549 mp, este înscris in: C.F. nr. 413511 - Timișoara (CF vechi nr. 140219), nr. top 2088-2089/2, teren intravilan in suprafata de 5.973mp, C.F. nr. 413529 -Timisoara (CF vechi nr. 2403), nr. top 2088-2089/1, teren intravilan in suprafata de 576 mp, proprietar fiind Varzariu Daniel Norbert.

Terenul reglementat este liber de constructii.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUZ - "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", str. Dr. Grigore T. Popa, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 405/20.11.2009, PUD -"Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", str. Grigore Alexandrescu, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 219/19.06.2007, PUD - "Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 2, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 376/29.07.2008.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, se propune parcelarea terenului si realizarea unui ansamblu de locuinte individuale care vor avea asigurate accese auto si pietonale, locuri de parcare si zone verzi pe parcele.

Accesul pe amplasamentul studiat se realizeaza din str. Grigore T. Popa. Prin operatiunile de densificare dezvoltate in documentatiile de urbanism elaborate anterior pentru zonele din proximitate, s-a propus un sistem de strazi cu rol de permeabilizare a intregului cvartal. Una dintre aceste strazi limiteaza terenul studiat in partea de nord. Pentru a face legatura intre str. Gr. T. Popa si strada de pe latura nordica amintita anterior, dar si pentru a asigura accesul pe noile parcele, s-a propus o strada pe directia nord-sud care limiteaza terenul pe latura vestica, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2011-002913/27.10.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 2

Regim de inaltime max. S(D)+P+1E+M(Er)

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Spatii verzi domeniu public min 5,18 % - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8051/18.10.2010, spatii verzi în zona rezidentiala min 25% - conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 09/14.04.2011 și Avizului Favorabil nr. 37/20.10.2011 al C.T.A.T.U.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile necesare conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Ing. Steluța URSU


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact - S.P. - 1ex


Atelier

AUTOS6 = 432mp


S+P+2E+Er


PLAN - POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANA


LEGENDA


-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente- plan de situatie PMT -cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-strazi cu circulatie auto existente


/I


O r~~


BILANT

TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata amplasament

6 549

100%

6 549

100%

Zona rezidentiala

-

-

5 086

77,66%

Zona cai de circulatie auto si pietonale - strazi

-

-

1 118

17,08 %

Zona spatii verzi

-

-

345

5,26%


ZONA REZIDENTIALA

mp

%

Suprafata zona rezidentiale

5 086

100%

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

2 034

max.

40%

Zona alei in incinta, accese auto - pietonale, parcari

1 780

cca.

35 %

Zone verzi, amenajari peisagere in incinta

1 272

min.

25%


PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoara_____________________________


Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail office@studioarca.ro

beneficiar VARZARIU DANIEL

proiect PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE

LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

adresa str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoara

proiect nr.

275/2010

s.c. studio arca ,,.i

SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

sc. 1: 500

piansa   PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

faza:

PUZ

PROIECTAT

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

DESENAT

arh. Luminita RUSAN arh. Zsuzsa CZIRJAK

sep 2011

pi. nr. 04A