Hotărârea nr. 410/2011

410/13.12.2011 privind nominalizarea a doi membri în Consiliul de Administraţie al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.
Hotararea Consiliului Local 410/13.12.2011
privind nominalizarea a doi membri în Consiliul de Administraţie al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CP2011-878/06.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa S.C. RAROMA SERVICES AG, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CP2011-878/22.11.2011, privind solicitarea nominalizării a doi membri în Consiliul de Administraţie al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 302/27.09.2011- privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării investiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara";
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se numesc în funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA , domnii BOITOŞ RADU-MIHAI şi POPESCU LIVIU.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţia Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Serviciul Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentul Control Intern ;
- Domnului Boitoş Radu-Mihai ;
- Domnului Popescu Liviu;
- SC RAROMA SERVICES AG;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

APROBAT, PRIMAR, DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ serviCiul ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

NR.

R E F E R A T

Privind nominalizarea a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

Având în vedere adresa S.C. RAROMA SERVICES AG, înregistrată la Primăria municipiului Timișoara cu nr. CP2011-878/22.11.2011, privind solicitarea nominalizării a doi membri în Consiliul de Administrației al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA - societate comercială a cărei constituire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 302/27.09.2011.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcționarilor publici și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 3, lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Timișoara și propunem spre aprobare Hotărârii Consiliului Local, nominalizarea domnilor BOITOȘ RADU-MIHAI și POPESCU LIVIU în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU ENERGETIC M.S.U.P., IOAN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact. F.C.