Hotărârea nr. 41/2011

41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"
Hotararea Consiliului Local 41/15.02.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-499/10.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 111/01.06.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman", întocmit de S.C. BETARMEX S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 26/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9


„Amenajare strada Gheorghe Cotoșman”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. BETARMEX S.R.L., aferent obiectivului de investiții „Amenajare strada Gheorgfhe Cotoșman”, conform contractului de proiectare nr. 26 din data de 22.01.2010 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției :


Durata de realizare a investiției:

9


3 luni


Valoare de investitie (INV)

Din care constructii montaj C+M

Capacități:

  • •  Lungimea stradă

  • •  Structură rutieră trotuar


536,42 mii lei (fără TVA)

130,04 mii euro (fără TVA) 476,61mii lei (fără TVA)

115,54 mii euro (fără TVA)

354 ml

354 ml


  • •   Structură rutieră pistă de cicliști

  • •  Marcaje rutiere


354 ml

336,30 mp


VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

CHIȘ CULIȚĂ


ȘEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI,

IOAN GANCIOV

CONSILIER, PÎRVU LILIANA


România

SE APROBĂ PRIMAR, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri și Poduri

Nr. SC 2011 - 499/10.01.2011

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare strada Gheorghe Cotoșman”

Direcția Tehnică, Serviciul Drumuri și Poduri are în programul de investiții pe anul 2010 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Amenajare strada Gheorghe Cotoșman”.

Strada Gheorghe Cotoșman este amplasată în zona de sud a municipiului Timișoara, iar sectorul de drum care se propune a se amenaja are o lungime totală de aproximativ 360m, fiind delimitată de străzile: Mureș și Muzicescu.

În situația actuală, strada Gheorghe Cotoșman nu are o structură rutieră de drum, strada fiind realizată din amestec de piatră spartă cu balast, fără delimitări între partea carosabilă și trotuare. Partea carosabilă nu este la același nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, fapt ce duce la acumulări de ape pe toată suprafața, motiv pentru care circulația rutieră și pietonală este îngreunată.

De asemenea strada Gheorghe Cotoșman are un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul ușor cu autoturisme, mai ales pe perioada de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehicolelor de colectare a resturilor menajere, precum și a celorlalte autovehicole de interes general.

Canalizarea a fost executată pe mijlocul străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru colectarea apelor pe suprafața străzii.

Strada Gheorghe Cotoșman, beneficiază de utilitățile urbane având realizată rețeaua de alimentare cu apă potabilă, gaze naturale și rețeaua de alimentare cu energie electrică .

Se vor lua toate măsurile care se impun, astfel încât stabilitatea stâlpilor de iluminat să nu fie afectată de realizarea drumului.

Având în vedere cele menționate, este necesară și oportună, realizarea tronsonului de drum propus de aproximativ 360m, acest fapt conducând la îmbunătățirea accesului rutier și pietonal în zonă.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03.Străzi, Cap. C Studii și proiecte.

În vederea asigurării unei circulații corespunzătoare pe această stradă atât pentru autovehicule cât și pentru pietoni, precum și pentru evaluarea investiției, este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Primăria Municipiului Timișoara a recepționat în cursul anului 2010 Studiul de Fezabilitate pentru ,,Amenajare strada Gheorghe Cotoșman”, realizat de S.C. BETARMEX S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 26 /22.01.2010.

Valoarea totală a investiției ,,Amenajare strada Gheorghe Cotoșman” este estimată, conform devizului general al investiției, la 536,42 mii lei (fără TVA), respectiv 130,04 mii Euro (1 Euro = 4,1252 lei la data de 23.02.2010).

Investiția se va realiza în decurs de 3 luni.

Având în vedere faptul că finanțarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Gheorghe Cotoșman”se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate și realizarea investiției menționată anterior.

VICEPRIMAR,                   DIRECTOR ECONOMIC,

SORIN GRINDEANU                 SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERV. DRUMURI ȘI PODURI,

IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC


CONSILIER,

LILIANA PÎRVU

FP 53-01, Ver.1