Hotărârea nr. 408/2011

408/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 408/13.12.2011
privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-26843/02.12.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 1360/1938 din 2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului respectiv Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Proiectul "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", în valoare totală de 3.999.719,84 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".
.Art. 2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", elaborate de către S.C. I.S.E PERFORMER CONSULT S.R.L, cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 126.841,38 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 63.584,70 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 51.013,45 lei.
c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 12.243,23 lei

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.583.515,20 lei, alcătuită din:
- contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 63.584,70 lei;
- contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 51.013,45 lei;
- T.V.A. aferent proiectului în sumă de 769.471,49 lei;
- avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.699.445,56 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la HCL nr.


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI


„SISTEM DE SUPRAVEGHERE PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA” - documentație tehnico economică elaborată de către S.C. I.S.E PERFORMER CONSULT S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.155/13.09.2010.


VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : din care: C + M (T.V.A. inclusă) :


3.999.719,84 lei

2.047.636,80 lei


SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat)

 • - Buget local


3.115.650,20 lei

63.584,70 lei


STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile

Costuri neeligibile

TVA din care:


TVA cheltuieli eligibile TVA cheltuieli neeligibile


3.179.234,90 lei

51.013,45 lei

769.471,49 lei

757.228,26 lei


12.243,23 lei


TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)


3.999.719,84 lei


Contribuția proprie din Bugetul Local (eligibile și neeligibile):

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA:

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:

Asistență financiară nerambursabilă solicitată:


114.598,15 lei (fara TVA)


63.584,70 lei

51.013,45 lei


3.115.650,20 lei


Sumă totală(cheltuieli eligibile și neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara: 114.598,15 + 769.471,49 (TVA aferentă proiectului) + 1.699.445,56 (avans execuție) = 2.583.515,20 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

DURATA EXECUȚIE: 11 luni

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PROPUSE: achiziționarea și instalarea unui sistem de supreveghere video în timp real în număr de 94 camere video, în 13 locații publice de interes general ale municipiului, precum și amenajarea unui dispecerat central de monitorizare în cadrul Poliției Locale.

Director executiv Direcția Dezvoltare                       Serviciul Investiții

Arh. Aurelia Junie

Ing. Gabriela Bica


Întocmit, Ing. Sorin Truța

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul investiții

Nr. SC2011 -

REFERAT

privind aprobarea proiectului „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”

Obiectivul strategic al Programului Operațional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere” are ca scop creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Proiectul „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara” se găsește la poziția 37 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timișoara și avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011.

Obiectivul proiectului este asigurarea și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin realizarea unui sistem de supraveghere video la nivelul Municipiului Timișoara destinat siguranței, prevenirii și reducerii infracționalității și criminalității.

În acest sens, proiectul urmărește achiziționarea și instalarea unui sistem de supreveghere video în timp real în număr de 94 camere video în 13 locații publice de interes general ale municipiului, precum și amenajarea unui dispecerat central de monitorizare în cadrul Poliției Locale.

Realizarea proiectului va avea impact pozitiv asupra calității vieții locuitorilor Polului de Creștere Timișoara prin prin prisma efectelor sociale degajate, respective scăderea ratei criminalității stradale, în scopul protejării cetățenilor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sazu sănătatea.

Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, documentația tehnico-economică elaborată de către S.C. I.S.E PERFORMER CONSULT S.R.L, în baza contractului de prestare de servicii nr. 155/13.09.2010, contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului, precum și alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiție pentru recuperarea acesteia - precum și a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condițiile rambursării în cazul proiectelor finanțate din fonduri structurale, cu mențiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

 • 1. Proiectul „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara” în valoare totală de 3.999.719,84 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

 • 2. Documentația tehnico-economică și Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, elaborate de către S.C. I.S.E PERFORMER CONSULT S.R.L, cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa la prezentul referat.

 • 3. Contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 126.841,38 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 63.584,70 lei;

 • b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 51.013,45 lei.

 • c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 12.243,23 lei

 • 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 2.583.515,20 lei, alcătuită din:

 • - contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 63.584,70 lei;

 • - contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 51.013,45 lei.

 • - T.V.A. aferent proiectului în sumă de 769.471,49 lei;

 • - avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.699.445,56 lei.

(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia JUNIE

Serviciul Investiții Ing. Gabriela Bica

Avizat juridic,

Mirela LASUSCHIEVICI

Director executiv Direcția Economică Ec. Smaranda HARACICU

Întocmit,

Ing. Sorin Truța