Hotărârea nr. 406/2011

406/13.12.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 406/13.12.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 26808/02.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 240 din data de 29.06.2010 privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu comuna Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" şi depunerii acestui proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a comunei Dumbrăviţa nr. 40/31.05.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a comunei Dumbrăviţa nr. 44/10.06.2010 privind aprobarea colaborării comunei Dumbrăviţa cu Municipiul Timişoara pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor" şi depunerii acestui proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 1360/1931/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile - domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", în cadrul axei prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"(1) aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 7.898.468,40 lei (inclusiv T.V.A).
(2) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, respectiv suma de 113.759,70 lei reprezentând cofinanţarea cheltuielilor eligibile, suma de 695.629,92 lei reprezentând cheltuieli neeligibile, suma de 1.514.853,87 lei reprezentând TVA, şi avans execuţie în valoare de 1.520.243,16 lei, se vor asigura de către comuna Dumbrăviţa.
(3) resursele financiare, prevăzute de alin (2) al prezentului articol, se vor asigura în avans, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare a cheltuielilor, conform legislaţiei în vigoare şi a prevederilor Acordului de parteneriat (Anexa 2)."

Art. 2: Se aprobă înlocuirea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010 Indicatori tehnico-economici cu Anexa 1 la prezenta.

Art. 3: Se aprobă înlocuirea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010 Acord de parteneriat cu Anexa 2 la prezenta.

Art. 4: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010 rămân nemodificate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ

PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană

SC 2011 -

REFERAT

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 424/31.10.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: „Poli de creștere”

Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara cuprinde, în lista proiectelor prioritare proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor”. Acest proiect contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale acestuia, încadrându-se în obiectivul: „Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv și stabil, favorabil progresului”, politica „Creșterea performanțelor serviciilor de sănătate și asistență socială”, programul: „Crearea la nivelul polului a unei rețele de servicii sociale, echilibrat distribuite și accesibile tuturor categoriilor sociale”, și va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” va contribui la dezvoltarea infrastructurii sociale a polului și extinderea serviciilor sociale în zona rurală prin dispersia unităților de asistență socială în polul de creștere și oferirea de servicii sociale de calitate în spații corespunzător amenajate, cu efecte directe asupra grupurilor sociale defavorizate.

Prin Hotărârea nr.424/31.10.2010, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat participarea în parteneriat cu Comuna Dumbrăvița în cadrul proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” precum și Acordul de parteneriat, valoarea proiectului și sumele cu care va contribui fiecare partener la implementarea acestuia.

La solicitarea Biroului Coordonare pol de Creștere din cadrul ADR Vest (organism intermediar pentru POR 2007-2013), Comuna Dumbrăvița a procedat la corectarea documentației tehnico-economice prin includerea în devizul și în bugetul proiectului a unor dotări speciale, specifice pentru activitățile de îngrijire a copiilor cu dizabilități, ceea ce a dus la modificarea bugetului proiectului - la valoarea de 7.898.468,40 lei.

În acest context, propunem modificarea în consecință a HCL 424/31.10.2010 prin modificarea articolului 3, a Indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) și a Acordului de parteneriat (Anexa 2), contribuția financiară a Municipiului Timișoara rămânând de 0%.

Având în vedere cele mai sus menționate,


Propunem aprobarea următoarelor :

 • 1. modificarea art.3 din HCLMT nr.424/31.10.2010, articol care va avea următorul conținut: „(1) aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 7.898.468,40 lei (inclusiv T.V.A).

 • (2) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, respectiv suma de 113.759,70 lei reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile, suma de 695.629,92 lei reprezentând cheltuieli neeligibile, suma de 1.514.853,87 lei reprezentând TVA, și avans execuție în valoare de 1.520.243,16 lei, se vor asigura de către comuna Dumbrăvița.

 • (3) resursele financiare, prevăzute de alin (2) al prezentului articol, se vor asigura în avans, în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare a cheltuielilor, conform legislației în vigoare și a prevederilor Acordului de parteneriat (Anexa 2).”

 • 2. înlocuirea Anexei 1 din HCLMT nr.424/31.10.2010 Indicatori tehnico-economici cu Anexa 1 la prezenta.

 • 3. înlocuirea Anexei 2 din HCLMT nr.424/31.10.2010 Acord de parteneriat cu Anexa 2 la prezenta.

 • 4. celelalte prevederi din HCLMT nr.424/31.10.2010 rămân nemodificate.

  Director executiv Direcția Dezvoltare

  Arh. Aurelia Junie


  Director executiv Direcția Economică

  Ec. Smaranda Haracicu


Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană Cons. Daniela Ghinea

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Anexa 1 la HCL nr.............din................

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „CENTRU DE ZI PENTRU ÎNGRIJIREA COPIILOR ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA”

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :

7.898.468,40 lei

din care: C + M (T.V.A. inclusă) :

6.800.964,51 lei

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat)

 • - Buget local al Comunei Dumbrăvița (2%)

5.574.224,91 lei

113.759,70 lei

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile

Costuri neeligibile

TVA :

5.687.984,61 lei

695.629,92 lei

1.514.853,87 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)

7.898.468,40 lei

Contribuția proprie din Bugetul local al Municipiului Timișoara

0,00 lei

Contribuția proprie din Bugetul Local al Comunei Dumbrăvița (eligibile și neeligibile):

809.389,62 lei (fără T.V.A.),

Contribuție Buget Local - 2% cheltuieli eligibile fără TVA:

113.759,70 lei

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:

695.629,92 lei

Asistență financiară nerambursabilă solicitată:

5.574.224,91 lei

Sumă totală (cheltuieli eligibile și neeligibile) alocată în Bugetul Local al Comunei Dumbrăvița:

809.389,62 lei + 1.514.853,87 lei (TVA aferentă proiectului) + 1.520.243,16 lei (avans execuție)

= 3.844.486,65 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni, din care durata de execuție a lucrărilor este de 22 luni.

CAPACITĂȚI FIZICE

Arie construită clădire existenta:        62 mp

Arie construita propusa parter:         1500,76 mp

Arie construita propusa etaj:            1500.76 mp

Total arie construita desfasurata:    3063.52 mp

Director Dezvoltare,

Serv.Dezvoltare Locală și Integrare Europeană

Arh.Aurelia Junie

Cons.Daniela Ghinea

Acord de parteneriat

Art. 1. Părțile

 • 1)      MUNICIPIUL TIMIȘOARA * av+nd sediul -n str. C%$% /O0A* nr% 1* 1I3I4OARA* județul 11314* #od po"tal 300030* Rom+nia* #od de-nregistrare 5iscală RO 16778738* reprezentată legal de dl% CIUHANDU G heor! he Coriolan* av+nd 5un#ția de primar* identi5i#at prin C.I seria 13 nr% 929770* C:P 1670817376726* #n calitate de lider al parteneriat$l$i* ;Partener 1 )*

 • 2)     COMUNA DUM%R&'I(A* av+nd sediul -n str. Peto5i Sandor* nr% 31* DUMBRĂVI@A, județul 1I3I4* #od po"tal 307180* Rom+nia* #od de -nregistrare 5iscală 6883690* reprezentată legal de dl% )*ILAG+I Geza* av+nd 5un#ția de primar* identi5i#at prin C.I seria 13 nr% 663187* C:P 16902273767A8* -n #alitate de partener ;Partener -.

au convenit încheierea prezentului Acord de Parteneriat, după cum urmează:

Art. -. )cop$l /i oOiectiiele Acord$l$i de Parteneriat

)cop$l a#estui parteneriat este de a sta!ili #are sunt drepturile "i o!ligațiile părților* #ontri!uția 5ie#ărei părți la #o5inanțarea #Beltuielilor totale* pre#um "i responsa!ilitățile #e le revin -n implementarea a#tivităților a5erente proie#tului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor”* #are este depus spre 5inanțare* -n vederea a##esării -n comun a 5ondurilor europene* -n #adrul Programului Operațional Regional 2007-2013* Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării dura!ile a ora"elor - poli ur!ani de #re"tere* Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare ur!ană* Su!-domeniul( Poli de #re"tere.

O0iectii$l #ola!orării partenerilor -n #adrul a#estui parteneriat este următorul2 1% Rea!ilitarea unei clădiri neutilizate -n vederea #reării unui nou serviciu so#ial -n #omuna Dum!răvița* respectiv Centru de zi pentru -ngrijirea copiilor din comunitatea a5lată -n arealul de in5luență a polului de #re"tere 1imi"oara%

Art. 3. D$rata Acord$l$i de Parteneriat

Prezentul acord de parteneriat intră -n vigoare la data semnării acestuia de cei 2 ;doi) parteneri "i -ncetează la data -ncetării 5uncționării structurii locale pentru sprijinirea a5acerilor din comuna Dum!răvița* dar nu mai devreme de data de 31 decem!rie 2020%

Art. 4. Drept$rile /i oOligațîîle 5iecăr$ia dintre parteneri

Art. 4.1. Lider$l de proiect - M$nicipi$l Timi/oara are $rmătoarele drept$ri2

 • (1) Dreptul de a solicita "i de a primi de la Partenerul 2 orice in5ormații* date* documente* inclusiv 5acturi emise către Partenerul 2 de către contractorii acestuia* legate de ela!orarea documentației teBnice "i a cererii de 5inanțare necesare pentru depunerea spre 5inanțare a proiectului individual „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor”* care -i sunt necesare -n vederea -ntocmirii "i transmiterii către A3 PORCOI a rapoartelor de progres teBnice "i 5inanciare* a cererilor de pre-5inanțareCram!ursare a cBeltuielilor "i a oricăror alte documenteCrapoarte solicitate prin contractul de 5inanțare* precum "i de a transmite aceste documente -n numele parteneriatuluiD

 • (2) Dreptul de a solicita "i primi orice in5ormații* date* documente* inclusiv copii(certi5icate „con5orm cu originalul') de pe dosarul procedurii de atri!uire* precum "i de a e5ectua orice veri5icări necesare* inclusiv la 5ața locului* -n vederea asigurării corectitudinii "i legalității activităților prevăzute -n proiect* inclusiv a procedurilor de atri!uire a contractelor* derulate de către Partenerul 2d

 • (3) Dreptul de a 5olosi documentele puse la dispoziție de Partenerul 2* -n scopul proiectului "i -n con5ormitate cu !ugetul acestuiaD

 • (4) $reptul de a semna -n numele parteneriatului* Cererea de 5inanțare pentru proie#t* Contra#tul de 5inanțare pentru proie#tul individual „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” in#lus -n Planul integrat al Polului de Cre"tere 1imi"oara pentru #are solicită 5inanțare -n #adrul Axei prioritare 1* domeniul major de intervenție 1%1% al POR* #u respectarea Ordonanței de <rgență a Ouvernului nr% 84C200A privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență "i a :ormelor de aplicare #u modi5i#ările "i completările ulterioareD

 • (7) $reptul de a 5i consultat -n preala!il #u privire la orice intenție a partenerului 2 de modi5i#are a 5un#țiunii „Centrului de zi pentru -ngrijirea copiilor' -n comuna $um!răvița "i -n mod special cu privire la acelea care ar contraveni condițiilor de acordare a 5inanțării* pe toată durata prezentului Acord%

 • (8) $reptul de a utiliza 5ondurile provenite din 5inanțare neram!ursa!ilă "i contri!uția 5inanciară a Partenerului 2 (cBeltuieli eligibile, neeligi!ile* avansuri) -n scopul implementării proiectului%

Art.4.1.1. Lider$l de proiect 6 M$nicipi$l Timi/oara are $rmătoarele obli!ații2

 • (1) Obligația de a-"i asuma rolul de lider al proiectului* cu tot ceea ce implică aceasta* -n con5ormitate cu OBidul Solicitantului a5erent Axei prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a ora"elor - poli urbani de cre"tere* $omeniul major de intervenție 1%1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană* Sub-domeniul( Poli de cre"tere "i de a acționa -n numele parteneriatului "i -n scopul proiectului^

 • (2) Obligația de a semna* prin reprezentantul său legal* Cererea de 5inanțare "i Contractul de 5inanțare* precum "i orice alte documente necesare (rapoarte de progres* cereri de pre-5inanțareCrambursare -mpreună cu documentele justi5icative etc%) -n vederea derulării Proiectului* -n numele parteneriatului* precum "i de a le transmite către A3 PORCO2d

 • (3) Obligația de a asigura derularea 5inanciară a proiectului* din 5onduri ale <E "i din 5onduri ale =ugetului local al comunei $umbrăvița* con5orm bugetului aprobat al proiectului^

 • (4) Obligația de a descBide un cont distinct pentru proiect* con5orm prevederilor OBidului Solicitantului a5erent Axei prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a ora"elor - poli urbani de cre"tere* $omeniul major de intervenție 1%1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană* Sub-domeniul( Poli de cre"tereD

 • (7) Obligația de a descBide cont bancar distinct -n care se va vira contribuția 5inanciară a comunei $umbrăvița -n cotele prevăzute la art% 4%7% "i modalitățile prevăzute la art.6;

 • (8) Obligația de a des5ă"ura procedurile de acBiziție publică* con5orm normelor -n vigoareD

(7) Obligația de a implica Partenerul 2 la atribuirea contractului de servicii de consultanță -n domeniul managementului proiectului 5inanțat* -n vederea selectării consultantului care -l va reprezenta pe acesta pe parcursul derulării proiectului^

 • (9) Obligația de a implica Partenerul 2 -n toate 5azele de implementare ale proiectului* prin includerea -n ecBipa de proiect a consultantului -n domeniul managementului proiectului 5inanțat contractatD

(A) Obligația de a restitui la 5inalizarea proiectului* -n contul comunei $umbrăvița* contravaloarea avansului virat* 1?A recuperat* precum "i toate sumele necBeltuite din contul respectiv ce revin de drept Comunei $umbrăvițaD

Art. 4.-. Lider$l de proiect 7 M$nicipi$l Timi/oara e8te dele!at să semneze "i să transmită către A3 PORCO2* prin reprezentantul său legal* -n numele ambilor parteneri* Cererea de 5inanțare pentru proiectul individual „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” inclus -n Planul integrat al Polului de Cre"tere 1imi"oara pentru care solicită 5inanțare -n cadrul Axei prioritare 1* domeniul major de intervenție 1.1% al POR* Contractul de 5inanțare pentru proiect* precum "i orice alte documente necesare (rapoarte de progres* cereri de pre5inanțareC rambursare -mpreună cu documentele justi5icare etc%) cu respectarea Ordonanței de <rgență a Ouvernului nr 84C200A privind gestionarea 5inanciară a instrumentelor structurale "i utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență "i a :ormelor de aplicare cu mo5icările "i completările ulterioare* -n vederea derulării Proiectului.

Art.4.3. Partener$l - 6 Com$na D$mbrăiița are $rmătoarele drept$ri2

 • (1) $reptul de a 5i reprezentat de către liderul de proiect* prin reprezentantul său legal* -n 5ața A3 PORCO2 -n numele parteneriatului "i -n scopul proiectului^

 • (2) $reptul de a 5i implicat -n toate 5azele de implementare a proiectului* prin includerea -n ecBipa de proiect a membrilor contractați -n con5ormitate cu cererea de 5inanțare "i bugetul proiectului "i delegați de Partenerul 2d

 • (3) $reptul de a !ene5i#ia de rezultatele 5inanțării* -n s#opul proie#tului "i -n #on5ormitate #u mențiunile #uprinse -n #ererea de 5inanțare "i planul de reutilizareD

 • (6) $reptul de a participa la atri!uirea #ontra#tului de servicii de #onsultanță -n domeniul managementului proiectului 5inanțat pentru selectarea consultantului care -l va reprezenta pe parcursul derulării proiectului^

 • (7) $reptul de a 5i reprezentat -n ecBipa de proiect de către consultantul contractat -n urma selecției organizate de către Partenerul 1* con5orm normelor legale -n vigoareD

 • (8) $reptul de a solicita "i de a primi copii după orice rapoarte* cerere de pre-5inanțare* cererile de ram!ursare a cBeltuielilor etc%* depuse pe parcursul implementării proiectului^

Art.4.3.1. Partener$l - 6 Com$na D$mbrăiița are $rmătoarele oblî!ațîi2

 • (1) O!ligația de a transmite către /iderul de Proiect (Partenerul 1) orice in5ormații* date* documente* inclusiv 5acturi emise către Partenerul 2 de către contractorii acestuia* legate de ela!orarea documentației teBnice necesare pentru depunerea spre 5inanțare a proiectului individual „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor”* care -i sunt necesare -n vederea -ntocmirii "i transmiterii către A3 PORCO2 a rapoartelor de progres teBnice "i 5inanciare* a cererilor de pre-5inanțareCram!ursare a cBeltuielilor "i a oricăror alte documenteCrapoarte solicitate prin contractul de 5inanțareD

 • (2) O!ligația de a 5urniza /iderului de Proiect (Partenerul 1) orice in5ormații* date* documente* inclusiv copii(certi5icate „con5orm cu originalul') de pe dosarul procedurii de atri!uire* precum "i de a-i permite e5ectuarea oricăror veri5icări necesare* inclusiv la 5ața locului* -n vederea asigurării corectitudinii "i legalității activităților prevăzute -n proiect* inclusiv a procedurilor de atri!uire a contractelor* derulate de către Partenerul 2d

 • (3) O!ligația de a 5urniza /iderului de proiect orice in5ormații de natură teBnică sau 5inanciară legate de proiect* solicitate de către Autoritatea de 3anagement* Organismul 2ntermediar* Autoritatea de PlatăCCerti5icare* Autoritatea de Audit* Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să veri5ice sau să realizeze auditul asupra modului de implementarea a proiectelor co5inanțate din instrumente structuraleD

 • (6) O!ligația de a participa la implementarea proiectului* "i -n acest sens va da mandat de reprezentare consultantului -n domeniul managementului proiectului 5inanțat* contractat -n urma selecției organizate* con5orm normelor legale -n vigoareD

 • (7) O!ligația de a consulta -n preala!il /iderul de proiect cu privire la orice intenție de modi5icare a 5uncțiunii „Centrului de zi pentru -ngrijirea copiilor' -n comuna $um!răvița "i -n mod special cu privire la acelea care ar contraveni condițiilor de acordare a 5inanțării* pe toată durata prezentului Acordd

 • (8) O!ligația de a prevedea -n !ugetul propriu* de a asigura "i de a vira -n contul /iderului de proiect toate resursele 5inanciare necesare derulării -n condiții optime a proiectului (avansarea sumelor necesare din cBeltuieli eligible, co-5inanțarea cBeltuielilor eligibile "i cBeltuielilor ne-eligi!ile* inclusiv T?A) -n cotele "i valorile prevăzute la art%6%7 "i -n con5ormitate cu prevederile articolului 8 din prezentul AcordD

(7) Obligația de a vira -n contul descBis de /iderul de proiect* -naintea semnării contractului de 5inanțare de către /ider* sumele estimate ca 5iind necesare derulării acBizițiilor pentru primele 8 luni de execuție -n cadrul proiectului* respectiv( avans -n execuție -n sumă de 1 %720%263* 18 lei* T?A a5erentă cBeltuielilor eligibile "i neeligibile pentru primele 8 luni -n sumă de 613.161 *A8 lei* cBeltuieli neeligibile -n sumă de 19A%717*27 lei precum "i contribuția proprie din bugetul local al comunei $umbrăvița a5erentă primelor 8 luni de execuție -n sumă de 31%027*37 lei. /iderul de proiect va semna contractul de 5inanțare numai după primirea dovezii privind e5ectuarea viramentului de către Partenerul 2d

 • (9) Obligația de a utiliza in5rastructura "i utilitățile a5erente create prin proiect -n scopul pentru care aceasta a 5ost creată* -n scopul proiectului "i con5orm bugetului aprobat al acestuia* cu respectarea tuturor prevederilor proiectului* a Cererii de 5inanțare "i a planului de reutilizare* pe tot parcursul derulării prezentului Acord.

Art.4.4. Rol$rile /i re8pon8abilitățile partenerilor

Rol$rile /i re8pon8abilitățile 5iecăruia dintre cei doi parteneri -n implementarea proiectului individual „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” sunt descrise -n tabelul de mai jos(

Instituția

Roluri /i responsaOilități

Municipiul Timi/oara Lider de Proiect 9Partener 1.

- are rol de lider de proie#t* #u tot #eea #e impli#ă a#easta -n #on5ormitate #u gBidul solicitantului^

- constituie o ecBipă mixtă de implementare a proiectului "i participă #u resurse umane -n această ecBipăD

- organizează toate activitățile necesare derulării proiectului ;acBiziții* lansare proiect* execuție* raportări* recepții* etc)* -n con5ormitate cu cererea de 5inanțare "i !ugetul apro!at al acestuiaD

- urmăre"te derularea activităților contractate con5orm !ugetului proiectului "i gra5icului de activități* prin mem!rii desemnați -n ecBipa de implementare a proiectului

- asigură managementul proiectului* inclusiv prin desemnarea unui manager de proiectD

- asigură controlul "i auditul proiectului^

- asigură promovarea proiectului%

Comuna DumOrăiița 9Partener -.

 • - participă -n ecBipa mixtă de implementare a

proiectului "i cola!orează la des5ă"urarea tuturor activităților    necesare derulării

proiectului ;acBiziții* lansare proiect* execuție* raportări* recepții* etc)* -n con5ormitate cu !ugetul apro!at al acestuiaD

 • - -n acest sens -"i deleagă răspunderea către consultantul selectat* căruia -i va da mandat de reprezentare "i care -i va reprezenta interesele* -n numele său "i -n interesul proiectului^

- participă* prin consultantul selectat* -n comisia de acBiziție pu!lică pentru activitățile apro!ate -n !ugetul proiectului^

- asigură pregătirea terenului pe care va 5i amplasată investiția „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor;

- participă la urmărirea derulării activităților contractate con5orm !ugetului proiectului "i gra5icului de activități* prin consultantul selectat "i mandatat -n acest sensD mem!rii desemnați -n ecBipa de implementare a proiectului^

- participă la derularea activităților administrative    necesare    pe    parcursul

implementării proiectului* inclusiv prin transmiterea de in5ormații* date* raportări etc% către /iderul de proiectD

- asigură /iderului de proiect toate in5ormațiile necesare pentru derularea activităților de control "i audit al proiectului^

- asigură promovarea proiectului

Art. 4.:. Contri0$ția 5inanciară la co5inanțarea c helt$ielilor totale ale proiect$l$i2

;i) ?aloarea totală a proie#tului este de 7%9A9%689*60 lei* din #are(

 • - maxim A9F din totalul #Beltuielilor eligibile reprezintă asistență 5inan#iară neram!ursa!ilă și di5erența de #el puțin 2F din total este #o-5inanțarea asigurată din bugetul lo#al al comunei $umbrăvița la #Beltuielile eligibile ale proie#tului% Comuna $umbrăvița va asigura -n #otă-parte de 100F #Beltuielile neeligibile ale proie#tului* in#lusiv T?A a5erentă #Beltuielilor eligibile "i neeligibile ale proie#tului%

 • (2) Gn vederea asigurării implementării optime a proie#tului* -n condițiile rambursăriiCdecontării ulterioare a #Beltuielilor #on5orm legislației -n vigoare* Comuna $umbrăvița va #ontribui #u următoarele sume(

 • - 113%75A*70 lei reprezent+nd #o-5inanțarea din bugetul lo#al al Comunei $umbrăvița la #Beltuielile eligibile ale proie#tului* respe#tiv 2F din total #Beltuieli eligibile;

 • - 8A7%82A*a2 lei reprezent+nd #Beltuieli ne-eligibile asigurate din bugetul lo#al al Comunei $umbrăvița;

 • (3) 3uni#ipiul Timișoara gestionează derularea proie#tului -n #alitate de /ider de proie#t* 5ără a avea #ontribuție 5inan#iară (0F);

 • (6) Comuna $umbrăvița va depune -n #ontul proie#tului des#Bis de #ătre /iderul de proie#t suma de 8A7%82A*A2 lei reprezent+nd #Beltuieli neeligibile* taxa pe valoare adăugată a5erentă #Beltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului-n valoare de 1 %516%953*97 lei* #ontribuția proprie la 5inanțarea #Beltuielilor eligibile -n sumă de 113%75A*70 lei* -mpreună #u suma de 1%720%263*18 lei reprezent+nd avansul -n exe#uție;

 • (7) Partenerul 1 va re#upera sumele #onstituite #a avans și T?A a5erentă #Beltuielilor eligibile -n #on5ormitate #u legislația -n vigoare și va asigura trans5erul a#estor sume #ătre Partenerul 2* -n #uantumul #erti5i#at #a eligibil de A3 POR;

 • (8) Comuna $umbrăvița va suporta* din bugetul lo#al* ori#e alte #Beltuieli #onexe și suplimentare #are pot să apară pe parcursul implementării proie#tului%

Art.:. Modalități de l$are a deciziilor #n cadr$l parteneriat$l$i

 • (1) Toate de#iziile legate de implementarea proie#tului se iau de #ei 2 parteneri -mpreună% Gn a#est sens* Partenerul 2 va 5i reprezentat de #ătre #onsultantul sele#tat pentru o5erirea de servicii de #onsultanță -n domeniul managementului proiectului 5inanțat* căruia -i va da mandat de reprezentare și care -i va reprezenta interesele* -n numele său și -n interesul proie#tului%

 • (2) Gn luarea unei decizii vor 5i respectate toate prevederile cererii de 5inanțare% Gn alte aspecte #e exced cererea de 5inanțare* decizia va 5i luată -n sensul cel mai bene5ic pentru proiect* respect+nd prevederile OBidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 a Programului Operațional Regional* ast5el -nc+t orice decizie luată să nu a5ecteze condițiile de eligibilitate prevăzute pentru domeniul de intervenție 1 %1 %

 • (3) Toate comunicările -ntre parteneri se 5ac -n scris (prin poștă* 5ax* mail cu con5irmare de primire)* prin transmiterea lor la sediul 5iecăruia* menționat -n preambulul prezentului acord%

Art. ; . Modalități de e5ect$are a plăților<tran85er al 5ond$rilor

 • (1) Toate plățile pentru proiect se vor e5ectua de către /iderul de proiect* care va asigura derularea 5inanciară a proiectului% Gn acest sens* /iderul de proiect va descBide un cont distinct pentru proiect* trans5erul 5ondurilor nerambursabile acordate de A3 POR pentru proiect urm+nd a se 5ace exclusiv-n contul descBis de către liderul de proiect (Partener 1);

 • (2) Comuna $umbrăvița -și va aloca -n bugetul local și va vira -n contul proiectului descBis de către /ider* ca avans* toate sumele necesare implementării -n condiții optime a proiectului (avans -n execuție* co-5inanțarea cBeltuielilor eligibile și neeligibile* inclusiv T?A) urm+nd a se recupera con5orm legislației -n vigoare;

 • (3) Partenerul 2 va vira -n avans* -n momentul -n care cBeltuielile e5ectuate de /ider depășesc 70F din sumele existente -n contul de proiect* toate sumele necesare pentru derularea achizițiilor pentru următoarele 8 luni (contribuție proprie* cheltuieli neeligibile* T?A și avans asistență 5inanciară nerambursabilă)* con5orm bugetului proiectului% $econtările -ntre parteneri se vor 5ace la 5iecare 8 luni* după rambursarea cheltuielilor de către A3 POR -n baza cererii de rambursare transmisă de /iderul de proiect (respectiv după veri5icarea de către liderul de proiect a documentelor justi5icative și certi5icarea de către A3 POR a eligibilității cheltuielilor)%

 • (4) /a 5inalizarea proie#tului* 3uni#ipiul 1imi"oara va re#upera "i va trans5era* -n #onturile comunei $um!răvița* sumele* reprezent+nd #ontravaloarea avansului* 1?A re#uperat* pre#um "i toate sumele ne#Beltuite din #ontul proie#tuluiD

Art. = Modi5icarea Acord$l$i de Parteneriat

 • (1) Ori#e modi5i#are a prezentului a#ord este vala!ilă numai atun#i #+nd este #onvenită de #ătre am!ii parteneri "i a##eptată -n preala!il de A3 POR* 5ără a se adu#e atingere proie#tului* dar "i drepturilor vreunuia dintre parteneriD

 • (2) :u este permisă modi5i#area prezentului A#ord de parteneriat -ntr-un sens #are #ontravine prevederilor din #ontra#tul de 5inanțare sau #are are sau poate avea #a e5e#t imposi!ilitatea sau #rearea de dificultăți -n implementarea #orespunzătoare "i -n termenele sta!ilite a proie#tuluiD

 • (3) Gn #azul unei modi5i#ări a prezentului A#ord de parteneriat #are periclitează 5inanțarea* #are poate produce retragerea sau -ncetarea finanțării sau care a5e#tează condițiile de eligibilitate pentru domeniul major de intervenție 1%1% Planuri 2ntegrate de $ezvoltare <rbană* Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a ora"elor - poli urbani de #re"tere* partenerii -nțeleg #ă proiectul poate fi declarat neeligibil* contractul de 5inanțare poate 5i reziliat iar sumele acordate p+nă -n acel moment vor 5i recuperate -n con5ormitate cu legislația -n vigoare "i prevederile contractuale%

 • (4) :u este permisă -n nicio situație -nlocuirea unui partener%

(7) Retragerea oricăruia dintre cei doi parteneri duce la modi5icarea condițiilor de eligibilitate "i* implicit* va avea acelea"i consecințe ca "i cele menționate la aliniatul (3) al articolului 7 din prezentul acord%

Art. > Drept$l de proprietate

 • (1) $reptul de proprietate asupra clădirii "i asupra terenului a5erent realizării proiectului - Centrul de zi pentru -ngrijirea copiilor - revine Partenerului 2* -n con5ormitate cu actele de proprietate doveditoareD

 • (2) $reptul de proprietate* inclusiv cea intelectuală* "iCsau de utilizare asupra terenului "i oricăror bunuri - mobile sau imobile - createCacBiziționate ca urmare a implementării proiectului „Centru de zi pentru -ngrijirea copiilor -n comuna $umbrăvița'* precum "i asupra rezultatelor proiectului va reveni Partenerului 2 - Comuna $umbrăvița - cota de participare la proiect "i la cBeltuielile fiecărei acBiziții fiind de 100F a Partenerului 2%

 • (3) Partenerul 2 are obligația să mențină proprietatea imobilului realizat "i natura activității pentru care s-a acordat 5inanțare* pe o perioadă de cel puțin 7 ani după 5inalizareCdare -n exploatare "i să asigure exploatarea "i -ntreținerea -n această perioadăD

 • (4) Partenerul 2 are obligația de a asigura 5uncționarea tuturor bunurilor* ecBipamentelor acBiziționate -n proiect din 5inanțarea nerambursabilă* la locul de des5ă"urare a proiectului "i exclusiv -n scopul pentru care au 5ost acBiziționateD

(7) Partenerul 2 are obligația să nu -nstrăineze* -ncBirieze* gajeze bunurile acBiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional* pe o perioadă de 7 ani de la 5inalizarea proiectului^

Art.? Ră8p$nderea

 • (1) Gn cazul -n care unul dintre parteneri nu -"i -ndepline"te obligațiile ce -i revin cu privire la implementarea proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor”* conform prevederilor contractului de finanțare* ambii partenerii răspund solidar "i indivizibil față de A3 PORCO2%

 • (2) Partenerul 2 își asumă toate obligațiile ce îi revin în calitate de proprietar și utilizator al infrastructurii sociale create prin proiect astfel încât să nu existe riscul retragerii finanțării.

 • (3) În cazul nerespectării termenilor finanțării sau a oricăror alte acțiuni care pot duce la sancțiuni sau la retragerea finanțării ulterior finalizării proiectului, pe perioada de monitorizare a acestuia de către AM POR, responsabilitatea, inclusiv cea financiară, revine în totalitate Partenerului 2.

Art. 1 @ Aorța MaBoră

 • (1) Horța majoră este constatată de o autoritate competentă%

 • (2) Horța majoră exonerează părțile contractante de -ndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract* pe toată perioada -n care aceasta acționează%

 • (3) Gndeplinirea contractului va fi suspendată -n perioada de acțiune a forței majore* dar fără aprejudicia drepturile ce li se cuveneau părților p+nă la apariția acesteia%

 • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 11 Di8poziții 5inale

 • (1) Orice modificare a prezentului acord în sensul prevederilor articolului 7 va trebui aprobată în prealabil de consiliile locale ale celor doi parteneri.

 • (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (3) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Gnto#mit -n 3 exemplare* -n lim!a rom+nă* #+te unul pentru 5ie#are partener -n parte* urm+nd #a un ;i) exemplar -n original să 5ie anexat la Cererea de Hinanțare%

)emnăt$ri

Com$na D$m0răiița


Szilagyi Gheza,

Primar al Comunei Dumbrăvița


Semnătura $ata "i lo#ul semnării


M$nicipi$l Timi/oara

CiuBandu OBeorgBe Coriolanc Primar al 3uni#ipiului 1imi"oara

Semnătura

$ata "i lo#ul semnării

/ider de proie#t ;parie:er i)

;parie:er 2)