Hotărârea nr. 403/2011

403/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Sistem Informatic pentru un Management Eficient"
Hotararea Consiliului Local 403/13.12.2011
privind aprobarea proiectului "Sistem Informatic pentru un Management Eficient"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-26732/30.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013, Axa prioritară 3 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar",
În baza Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 278/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliului Local Timişoara a managementului asistenţei medicale pentru unităţile sanitare publice cu paturi din Timişoara,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(1), lit. e), alin.(2) lit. b), alin.6 lit.a) pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "SISTEM INFORMATIC PENTRU UN MANAGEMENT EFICIENT" în valoare totală de 1.983.093,56 lei, în vederea depunerii spre finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara.

Art. 2: Se aprobă contribuţia proprie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara, în valoare de 415.809,94, formată din:
- 31.985,38 lei reprezentând cofinanţarea de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile,
- 383.824,56 lei reprezentând TVA-ul aferent proiectului mai sus menţionat.
TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile se va recupera conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara se obliga să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu"
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ

PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană

SC 2011 -

REFERAT

privind aprobarea proiectului „Sistem Informatic pentru un Management Eficient”

Proiectul ” SISTEM INFORMATIC PENTRU UN MANAGEMENT EFICIENT” este un proiect necesar datorită rezultatelor preconizate: creșterea calității actului medical și facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin dezvoltarea sistemului informatic de sănătate în cadrul Spitalul Clinic de Urgență Copii "Louis Țurcanu" Timișoara - și abordează multiple aspecte pe care le implica informatizarea în medicina, de la standardizare și interoperabilitate, la colecția datelor de la nivelul furnizorilor de servicii până la agregarea datelor în sisteme de suport decizional.

Preocuparea constantă a Spitalului Clinic de Urgență Copii "Louis Țurcanu" Timișoara (SCUCLTT) este crearea de proiecte care să faciliteze îmbunătățirea serviciilor medicale prin implementarea de sisteme informatice integrate, asigurând accesul cetățenilor și personalului medical la servicii informatice de tip e-sănătate, lucru ce implică un plus de valoare în procesul de îmbunătățire a stării de sănătate a populației. Implementarea sistemului de e-sănătate reprezintă modul prin care SCUCLTT se aliniază strategiei naționale de dezvoltare a sistemului sanitar, răspunzând printr-o adaptare continuă a serviciilor oferite la cerințele în continuă schimbare ale pieței.

Dezvoltarea și implementarea proiectului vine în întâmpinarea unor necesități/nevoi reale, identificate la nivelul Spitalului Clinic de Urgență Copii "Louis Țurcanu" Timișoara (SCUCLTT), ce trebuie rezolvate prin acest proiect, nevoi sintetizate la: necesitatea unei platforme solide prin care utilizatorii să poată accesa rapid și sigur informațiile legate de situațiile și procesele medicale, printr-o interfață intuitivă, personalizată pe specificul utilizatorului și activității.

Proiectul „Sistem Informatic Pentru Un Management Eficient” va contribui la dezvoltarea infrastructurii de sănătate/extinderea serviciilor medicale/ îmbunătățirea serviciilor medicale prin:

 • > Oferirea de instrumente pentru prelucrarea și schimbul de informații medicale și colaborarea inter-profesională, îmbunătățirea colaborării și schimbului de date, specific: îmbunătățirea interacțiunii pacient-medic și creșterea calității serviciilor medicale, dintre departamentul medical și cel administrativ;

 • > Îmbunătățirea administrării spitalului la toate nivelurile - posibilitatea gestionării în mod integrat a tuturor proceselor administrative și operaționale din cadrul compartimentelor spitalului, de la procesele medicale, cele de aprovizionare, logistice și de organizare și utilizare a resurselor spitalului, până la cele financiare și de urmărire a activităților operaționale, generarea rapoartelor detaliate, atât pentru pacienți, pentru managementul spitalului și pentru alte1 instituții direct interesate;

 • > Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite de către spital - reducerea erorilor de documentare și de prescriere a rețetelor și, implicit, reducerea costurilor ce derivă din aceste erori, gestionarea informațiilor din nomenclatoarele utilizate de sistemul informatic privind managementul actului medical în cadrul spitalului, gestiunea medicamentelor din farmacia spitalului - utilizate de personalul medical atunci când face prescrierea rețetei cât și a necesarului de medicamente cu care trebuie să se aprovizioneze farmacia; înregistrarea datelor privind bolnavii, și alte date privind recomandarea; înregistrarea informațiilor privind asigurările de sănătate extrase din baza de date privind asigurările de sănătate, extragerea și înregistrarea antecedentelor de sănătate, a datelor existente privind eventuale proceduri medicale avute anterior;

 • > Interoperabilitatea cu alte sisteme - să asigure preluarea datelor din toate zonele sistemului deja existent, introducerea și stocarea datelor cu ajutorul noului sistem, precum și arhivarea acestora, cu posibilitatea de a fi căutate rapid. Interoperabilitatea cu sistemele informatice deja existente către care se raportează periodic date financiare și medicale (ex. raportări către sistemul SIUI al CNAS).

 • > Posibilitatea efectuării de intervenții medicale asistate electronic - asigurarea serviciilor medicale la distanță prin asigurarea de asistență medicală electronică;

 • > Creșterea numărului personalului instruit pentru folosirea sistemelor informatice de e-sănătate - instruirea utilizatorilor sistemului și a celor care vor asigura mentenanța Soluției Centralizate de e-sănătate

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor planului integrat de dezvoltare al Polului de creștere Timișoara, încadrându-se în obiectivul: „Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv și stabil, favorabil progresului”, politica „Creșterea performanțelor serviciilor de sănătate și asistență socială”, programul: „Crearea la nivelul polului a unei rețele de servicii sociale, echilibrat distribuite și accesibile tuturor categoriilor sociale”, și va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public, Domeniul Major de Intervenție 2 - „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Având în vedere cele mai sus menționate,

Propunem:

 • 1. Aprobarea proiectului „SISTEM INFORMATIC PENTRU UN MANAGEMENT EFICIENT” în valoare totală de 1.983.093,56 lei, în vederea depunerii spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public, Domeniul Major de Intervenție 2 - „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara.                                                                 2

 • 2. Aprobarea contribuției proprii a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara, în valoare de 415.809,94, formată din:

 • -   31.985,38 lei reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile,

 • -  383.824,56 lei reprezentând TVA-ul aferent proiectului mai sus menționat.

TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile se va recupera conform prevederilor legale în vigoare.

 • 3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara se obliga să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

  Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


  Director executiv Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu


Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană Cons. Daniela Ghinea

Spitalul clinic de copii Louis Țurcanu

Manager

Dr. Adam Ovidiu

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici