Hotărârea nr. 402/2011

402/13.12.2011 privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii chiriei aferente imobilului situat în Timişoara, B-dul Mihai Viteazu nr.26, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Hotararea Consiliului Local 402/13.12.2011
privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii chiriei aferente imobilului situat în Timişoara, B-dul Mihai Viteazu nr.26, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-27441 din 08.12.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.7918 din 25.11.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu, cu nr.SC2011-26433 din 28.11.2011, prin care Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă-Timişoara, ne solicită sprijinul în vederea continuării activităţii şi după data de 01.01.2012;
Având în vedere că, imobilul situat în B-dul M. Viteazu nr.26, a fost redobândit de către foştii proprietari, în baza Legii nr.10/2001, conform Dispoziţiei nr.1743 din 20.06.2006, iar termenul de 5 ani, în ceea ce priveşte obligaţia noilor proprietari de a menţine afectaţiunea de interes public a imobilului, a expirat;
Având în vedere adresa nr.DP2011-5056 din 10.08.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu de către Neamţiu Florea şi Ciortea-Neamţiu Ştefana-Oana, prin avocat Vanciu Vasile, solicită ca Primăria municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, iar Consiliul Local prin Hotărârea nr.367 din 25.10.2011 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, la preţul de 1.000.000 euro, s-a pronunţat asupra neexercitării acestui drept, deoarece în bugetul pe anul 2011, nu există disponibil pentru exercitarea dreptului de preemţiune;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu proprietarii, cuantumul chiriei, perioada de închiriere şi clauzele contractului de închiriere, pentru imobilul situat în Timişoara, B-dul M. Viteazu nr.26, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă-Timişoara.

Art. 2: Contractul de închiriere şi cuantumul chiriei negociate prevăzute la art. 1 vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-27441 din 08.12.2011

APROBAT: PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții, a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii chiriei aferente imobilului situat în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr.26, în care funcționează Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.7918 din 25.11.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu, cu nr.SC2011-26433 din 28.11.2011, prin care Spitalul Clinic Municipal de Urgență-Timișoara, ne solicită sprijinul în vederea continuării activității și după data de 01.01.2012, deoarece la data respectivă expiră Contractul de închiriere nr.7/04.02.2009, încheiat între proprietarul tabular și Spitalul Clinic Municipal ;

Având în vedere că, imobilul situat în B-dul M. Viteazu nr.26, a fost redobândit de către foști proprietari, în baza Legii nr. 10/2001, conform Dispoziției nr.1743 din 20.06.2006, iar termenul de 5 ani, în ceea ce privește obligația noilor proprietari de a menține afectațiunea de interes public a imobilului, a expirat ;

Având în vedere adresa nr.DP2011-5056 din 10.08.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către Neamțiu Florea și Ciortea-Neamțiu Ștefana-Oana, prin avocat Vanciu Vasile, solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, iar Consiliul Local prin Hotărârea nr.367 din 25.10.2011, s-a pronunțat asupra neexercitării acestui drept, deoarece în bugetul pe anul 2011, nu există disponibil pentru exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere că, imobilul respectiv este format din demisol, parter înalt și etaj, este locația în care funționează Clinica de Oncologie Medicală, care deservește atât județul nostru cât și județele limitrofe ;

Față de cele prezentate mai sus ;

Cod FP 53-01, ver.1


PROPUNEM:

Împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții, a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3 79/2010, să negocieze cu proprietarii, cuantumul chiriei, perioada de închiriere și clauzele contractului de închiriere, pentru imobilul situat în Timișoara, B-dul M. Viteazu nr.26, în care funcționează Spitalul Clinic Municipal de Urgență-Timișoara.

DIRECTOR, Ec. Martin Staia


p.ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,