Hotărârea nr. 401/2011

401/13.12.2011 privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea d-lui Burea Alexandru şi d-nei Badău Andreea
Hotararea Consiliului Local 401/13.12.2011
privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea d-lui Burea Alexandru şi d-nei Badău Andreea


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011- 14842,22907 /24.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele nr .UR2011-14842/25.07.2011 şi UR2011-22907/22.11.2011 ale d-lui Burea Alexandru şi d-nei Badău Andreea;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) şi art. 121 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se împuterniceşte Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara să negocieze cu dl. Burea Alexandru şi d-na Badău Andreea un schimb de teren cu suprafaţa de 360 mp din parcela cu nr. top.2238/1/2, înscrisă în C.F. 420947 Timişoara, proprietatea d-lui Burea Alexandru şi d-nei Badău Andreea, cu o suprafaţă echivalentă din parcela adiacentă cu nr. top. 426744 înscrisă în C.F. 426744 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara
- D-lui Burea Alexandru şi d-nei Badău Andreea;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

UR2011-14842,22907 / 24.11.2011

REFERAT privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea negocierii unui schimb de teren

la solicitarea d-lui Burea Alexandru și d-nei Badău Andreea

Se supune spre aprobare Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții să analizeze posibilitatea efectuării schimbului de teren cu suprafața de 360 mp din parcela cu nr. top.2238/1/2, înscrisă în C.F. 420947 Timișoara, proprietatea d-lui Burea Alexandru și d-nei Badău Andreea, cu o suprafață echivalentă din parcela adiacentă cu nr. top. 426744 înscrisă în C.F. 426744 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara.

Schimbul de teren este necesar în vederea construirii de locuințe colective și servicii complementare în regim de înălțime S+P+6E inclusiv pe terenul adiacent parcelei cu top. 2238/1/2. Astfel, dl. Burea Alexandru și d-na Badău Andreea s-au asociat cu Fundația pentru Cultură și Învățământ Ioan Slavici, proprietara terenului adiacent înscris în C.F. 405303, cu top. 2238/2 și C.F. 426745 cu nr. top. 2238/1/1/2, pentru a realiza o propunere unitară pe cele trei terenuri în cauză, care să îndeplinească cerințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism.

Anexăm prezentului referat extrase ale cărților funciare menționate mai sus, plan parcelar cu terenurile propuse pentru schimb. Extrasele de carte funciară pentru terenurile supuse schimbului, nu mai vechi de treizeci de zile, vor fi prezentate la negociere.

Având în vedere cele de mai sus,

Propunem

1. Împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificată prin Hotărârârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu dl. Burea Alexandru și d-na Badău Andreea un schimb de teren în compensare pentru terenul în suprafața de 360 mp, proprietatea acestora.

ARHITECT ȘEF

Arh. CIPRIAN SILVIU CĂDARIU


DIRECTOR PATRIMONIU

Ec. MARTIN STAIA


ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU Ing. DAN ROBESCU

CONSILIER SERVICIU B.D.U.C.

Ing. DIANA ROF

AVIZAT

BIROU ADMINISTRARE IMOBILE Ing. CĂLIN PÎRVA

SERVICIU JURIDIC Cons. Jr. DANIEL VĂCĂRESCU

FP 53-01 VER 1