Hotărârea nr. 4/2011

4/25.01.2011 privind completarea Anexei la Contractul de concesiune încheiat cu S.C. AQUATIM S.A Timişoara prvind delegarea în mod direct a unor bunuri publice de alimentare cu apă şi de canalizare
Hotararea Consiliului Local 4/25.01.2011
privind completarea Anexei la Contractul de concesiune încheiat cu S.C. AQUATIM S.A Timişoara prvind delegarea în mod direct a unor bunuri publice de alimentare cu apă şi de canalizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 -28239/24.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.126/24.04.2007 privind aprobarea Contractului de Concesiune privind delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în calitate de concedent şi S.C. AQUATIM S.A. , în calitate de Concesionar;
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată ;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, intrată în vigoare la data de 21.03.2007;
În conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi (d), alin. 6 lit. (a) pct.14, alin. 5 lit. (a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către S.C. AQUATIM S.A a bunurilor reprezentând racorduri, branşamente reţele şi instalaţii de ape, rezultate în urma lucrărilor recepţionate, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă completarea Anexei 1 - Inventarul bunurilor de retur - la contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare , încheiat între Consiliul Local şi SC AQUATIM SA şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2007, cu bunurile prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3:Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A Timişoara.
Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. "AQUATIM" S.A. ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Mijloace fixe reprezentând lucrări apa-canal AQUATIM - propuse pentru concesionare

ANEXA

Nr. crt

Numar inventar

Locatie

Denumire mijloc fix

Loc de munca

Cod de clasificare

Valoare de inventar

1

49858

Str. Magnoliei nr. 3

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.500,00

2

49859

Str. Prutul nr. 10

racord de canalizare

7F

1.8.7.

3.694,00

3

49860

Str. Eugen Coseriu nr. 32

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.400,00

4

49861

Str. Acad. Remus Radulet nr. 21

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.700,00

5

49862

Str. Jokai Moor nr. 31

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.850,00

6

49863

Str. Jokai Moor nr. 42

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.170,00

7

49864

Str. Jokai Moor nr. 68

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.100,00

8

49865

Str. S. Sagovici nr. 82

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.300,00

9

49866

Str. Horea nr. 103/A

racord de canalizare

7F

1.8.7.

3.000,00

10

49867

Calea Bogdanestilor nr. 84

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.500,00

11

49868

Bd. Industriei nr. 4/B

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.300,00

12

49869

Str. Turda nr. 8

racord de canalizare

7F

1.8.7.

7.280,00

13

49870

Str. Corneliu Nepos nr. 5/A

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.000,00

14

49871

Str. Parang nr. 1/A

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.700,00

15

49872

Str. Parang nr. 1/B

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.700,00

16

49873

Str. Parang nr. 2/B/1

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.625,00

17

49874

Str. Moldovei nr. 2

racord de canalizare

7F

1.8.7.

3.258,00

18

49875

Str. Vadul Crisului nr. 49

racord de canalizare

7F

1.8.7.

700,00

19

49876

Str. Cercului nr. 15

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.100,00

20

49877

Str. Lidia nr. 34/A

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.200,00

21

49878

Str. Cheveresului nr. 27

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.000,00

22

49879

Str. Batania nr. 50

racord de canalizare

7F

1.8.7.

900,00

23

49880

Str. Efta Botoca nr. 30

racord de canalizare

7F

1.8.7.

4.000,00

24

49881

Str. Constantin Olanescu nr. 17

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.265,00

25

49882

Str. Ovidiu Balea nr. 57

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.371,00

26

49883

Str. Herculane nr. 105

racord de canalizare

7F

1.8.7.

550,00

27

49884

Str. Magnoliei nr. 3

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.500,00

28

49885

Str. Prutul nr. 10

bransament de apa

7F

1.8.6.

4.000,00

29

49886

Str. Eugen Coseriu nr. 32

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.400,00

30

49887

Str. Acad. Remus Radulet nr. 21

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.700,00

31

49888

Str. Jokai Moor nr. 31

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.850,00

32

49889

Str. Jokai Moor nr. 42

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.170,00

33

49890

Str. Jokai Moor nr. 68

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.100,00

34

49891

Str. Luta lovita nr. 8

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.000,00

35

49892

Str. Visinului nr. 7

bransament de apa

7F

1.8.6.

3.000,00

36

49893

Str. Uranus nr. 8 Giroc

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.000,00

37

49894

Str. Jules Verne nr. 18

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.200,00

38

49895

Str. Taborului nr. 25

bransament de apa

7F

1.8.6.

150,00

39

49896

Str. Tudor Arghezi nr. 20

bransament de apa

7F

1.8.6.

150,00

40

49897

Str. Aurelia F. Radutu nr. 7

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.500,00

41

49898

Str. Livezilor nr. 75/A

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.300,00

42

49899

Str. Venus nr. 21

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.300,00

43

49900

Str. Cheveresului nr. 27

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.500,00

44

49901

Str. Corneliu Coposu nr. 5/A

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.000,00

45

49902

Str. Diminetii nr. 8/A

bransament de apa

7F

1.8.6.

150,00

46

49903

Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66

bransament de apa

7F

1.8.6.

13.000,00

47

49904

Str. Iosif Velceanu nr. 4

bransament de apa

7F

1.8.6.

150,00

48

49905

Str. Moldovei nr. 2

bransament de apa

7F

1.8.6.

3.000,00

49

49906

Str. Efta Botoca nr. 30

bransament de apa

7F

1.8.6.

3.000,00

50

49907

Str. Turda nr. 8

bransament de apa

7F

1.8.6.

4.000,00

51

49908

Str. Mesteacanului nr. 12

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.000,00

52

49909

Str. G. Musicescu nr. 101

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.300,00

53

49910

Str. Lidia nr. 34/A

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.200,00

54

49911

Str. V. Voiculescu nr. 22

bransament de apa

7F

1.8.6.

220,00

55

49912

Bd. Industriei nr. 4/B

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.300,00

56

49913

Str. Maresal C-tin Prezan nr. 136/B

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.740,00

57

49914

Str. Jules Verne nr. 53

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.500,00

58

49915

Str. Dorobantilor nr. 63

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.802,00

59

49916

Str. Georges Bizet nr. 1

bransament de apa

7F

1.8.6.

300,00

60

49917

Str. Martir I. Miron nr. 19

bransament de apa

7F

1.8.6.

220,00

61

49918

Str. Rudolf Walter nr. 7

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.200,00

62

49919

Str. Vasile Cretu nr. 19

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.000,00

63

49920

Str. Horea nr. 103/A

bransament de apa

7F

1.8.6.

3.000,00

64

49921

Str. Ardealul nr. 3

bransament de apa

7F

1.8.6.

3.200,00

65

49922

Str. Ardealul nr. 9

bransament de apa

7F

1.8.6.

3.200,00

66

49923

Str. A. Bacalbasa nr. 89

bransament de apa

7F

1.8.6.

5.500,00

67

49924

Str. Jokai Moor nr. 72

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.150,00

68

49925

Str. Obreja nr. 5

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.500,00

69

49926

Str. Parang nr. 11

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.600,00

70

49927

Str. Jules Verne nr. 73

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.500,00

71

49928

Str. Jules Verne nr. 75

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.500,00

72

49929

Str. G. Musicescu nr. 130/A

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.838,00

73

49930

Str. E. Coseriu nr. 44

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.500,00

74

49931

Str. Tazlau nr. 12

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.500,00

75

49932

Str. Olarilor nr. 26

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.500,00

76

49933

Str. Pelinului nr. 12/B

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.800,00

77

49934

Str. Agricultorilor nr. 13

racord de canalizare

7F

1.8.7.

700,00

78

49935

Str. Surorile Mart. Caceu nr. 47/A

racord de canalizare

7F

1.8.7.

800,00

79

49936

Str. Coriolan Baran nr. 11

racord de canalizare

7F

1.8.7.

300,00

80

49937

Str. G. Musicescu nr. 110

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.350,00

81

49938

Str. Maresal C-tin Prezan nr. 136/B

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.740,00

82

49939

Str. I. Popovici Balaceanu nr. 3

racord de canalizare

7F

1.8.7.

250,00

83

49940

Str. C-tin Silvestri nr. 2/A

racord de canalizare

7F

1.8.7.

350,00

84

49941

Str. I. Slavici nr. 26

racord de canalizare

7F

1.8.7.

550,00

85

49942

Str. I. Slavici nr. 67

racord de canalizare

7F

1.8.7.

600,00

86

49943

Str. Dorobantilor nr. 63

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.500,00

87

49944

Str. Iuliu Podlipny nr. 18

racord de canalizare

7F

1.8.7.

975,00

88

49945

Str. Calistrat Hogas nr. 5

racord de canalizare

7F

1.8.7.

1.450,00

89

49946

Str. Basarabia nr. 40

racord de canalizare

7F

1.8.7.

2.800,00

90

49947

Str. Jokai Moor nr. 72

bransament de apa

7F

1.8.6.

2.150,00

91

49948

Str. Obreja nr. 5

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.500,00

92

49949

Str. Parang nr. 11

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.600,00

93

49950

Str. Jules Verne nr. 73

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.500,00

94

49951

Str. Jules Verne nr. 75

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.500,00

95

49952

Str. Narcisei nr. 8 Giroc si extindere

bransament de apa

7F

1.8.6.

17.000,00

96

49953

Str. G. Musicescu nr. 130/A

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.838,00

97

49954

Str. E. Coseriu nr. 44

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.500,00

98

49955

Str. Tazlau nr. 12

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.500,00

99

49956

Str. Olarilor nr. 26

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.500,00

100

49957

Str. Pelinului nr. 12/B

bransament de apa

7F

1.8.6.

1.800,00

101

49958

Str. Bojinca(Brancoveanu-Hiper.Kaufland)

reabilit conducte si bransament de apa

7F

1.8.6.

58.757,58

102

49959

Bransament Str. Emil Zola nr. 88

reabilit conducte si bransament de apa

7F

1.8.6.

2.229,14

103

49960

Racord Str. Emil Zola nr. 88

reabilit conducte si bransament de apa

7F

1.8.7.

1.147,53

104

49961

Racord canal Spl. Nistrului nr. 2

reabilit conducte si bransament de apa

7F

1.8.7.

82.499,98

105

49962

Statie de tratare a apei Bega

reabilit conducte si bransament de apa

7F

1.8.15.

979.852,21

106

49963

Statie de deshidratare a namolului

reabilit conducte si bransament de apa

7F

1.8.15.

1.408.097,78

107

49964

Tratarea apelor de spalare a filtrelor de la statia Bega 2

reabilit conducte si bransament de apa

7F

1.8.15.

1.139.347,28

108

49965

Tratarea apelor de spalare a filtrelor de la statia Bega 4

reabilit conducte si bransament de apa

7F

1.8.15.

474.749,37

TOTAL:                                                                                                                    4.355.786,87

DIRECTOR,

Ec. Nicusor Constantin Miut


SEF SERVICIU,

Ec. Martin Staia

INTOCMIT,

Ec. Adriana Madalina Sandu

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR ,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul ADMINISTRARE IMOBILE

NR. SC2010 -        / 24.11.2010

REFERAT

privind completarea anexei la contractul de concesiune a unor bunuri publice de alimentare cu apă și de canalizare de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara către S.C. AQUATIM S.A

Urmare adreselor nr.DP2010 - 008027/22.09.2010, DP2010-008028/22.09.2010, DP2010-008827/22.10.2010, DP2010-008828/22.10.2010 și DP-008829/22.10.2010, înaintate de SC AQUATIM SA, privind comunicarea spre înregistrare în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timișoara, a lucrărilor efectuate la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare pe raza municipiului Timișoara în perioada decembrie 2009 - iulie 2010, solicităm suplimentarea Anexei la contractul de concesiune privind bunurile de retur a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice art.1 alin. 2 lit. (a), (b) (c), art.3, art. 4, art. 8, art. 10 alin. 5, art. 23 alin. 2 lit.b și alin. 3 și art. 25 alin. 2;

Având în vedere art.7 din HCL nr. 38/13.02.2007, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal Aquatim Timișoara în societate comercială pe acțiuni, ca urmare a reorganizării teritoriale bazată pe principii de eficiență economică și performanță operațională a operatorului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere art.3 alin. 4) și art. 11 alin. 1 lit.a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

Având în vedere art. 18 alin 1 și 2 și art. 21A1 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, intrate în vigoare la data de 21.03.2007 ;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) și (d), alin. 6 lit. (a) pct. 14, alin. 5 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

În conformitate cu prevederile art. 59 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

PROPUNEM :

Emiterea unei hotărâri care să aprobe concesionarea prin atribuire directă către SC AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, branșamente rețele și instalații de apă, rezultate în urma lucrărilor recepționate, transmise și înregistrate în evidența mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timișoara, cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din hotărâre;

Completarea anexei 1 la contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Consiliul Local și SC AQUATIM SA și aprobat prin HCL nr. 126/2007, cu bunurile mai sus menționate.

DIRECȚIA TEHNICĂ diRector,

DIRECȚIA PATRIMONIU Director,

Ing. Culiță Chiș

Ec. Nicușor Constantin Miuț

DIRECȚIA ECONOMICĂ

ȘEF SERVICIU,

Dir. Smaranda Haracicu

Ec. Martin Staia

Întocmit,

Ec. Adriana Mădălina Sandu

AVIZAT,

SERVICIUL JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1