Hotărârea nr. 399/2011

399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/inchiriere, avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor situate in Timisoara, Calea Martirilor nr.51 (zona Braytim)
Hotararea Consiliului Local 399/13.12.2011
privind modificarea contractelor de concesiune/inchiriere, avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor situate in Timisoara, Calea Martirilor nr.51 (zona Braytim)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2011-17845/07.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Biroului Administrare Imobile inregistrata cu nr.UR2011-17845/18.10.2011;
Avand in vedere Proiectul cu nr.1850/2011 intocmit de catre SC BLACK LIGHT SRL cu privire la documentatia tehnica de identificare topo cadastrala a parcelelor situate in Calea Martirilor nr.51 (Zona Braytim), completat prin adresa cu nr.UR2011-22644/17.11.2011;
În baza art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Modificarea prin acte aditionale a obiectelor contractelor de concesiune/inchiriere pentru terenurile situate in Timisoara, Calea Martirilor nr.51 (Zona Braytim), acolo unde suprafata din contract nu corespunde cu cea rezultata in urma masuratorilor, cuprinse in documentatia intocmita de catre SC BLACK LIGHT SRL, ce constituie Anexa 1 si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba modelul de act aditional de modificare a contractelor de concesiune/inchiriere avand ca obiect concesionarea/inchirierea unor suprafete de teren, situate in Timisoara Calea Martirilor nr.51 (Zona Braytim), ce constituie Anexa 2 si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: In situatia in care din documentatia intocmita de catre SC BLACK LIGHT SRL, rezulta faptul ca titularii contractului au ocupat o alta suprafata decat cea prevazuta in contract, se va proceda la regularizarea platilor retroactiv pe o perioada de 5 ani, la tarifele prevazute in contracte.
Ulterior intocmirii actelor aditionale de modificare a acestor contracte, Biroul Urmarire Venituri, va proceda la regularizarea acestor sume.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                  Anexa nr.la H.C.L

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD

ACT A D I T I O N AL NR.

la contractul de concesiune/inchiriere, avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenului situat in Timișoara, Calea Martirilor nr.51 (zona Braytim)

Prezentul act adițional se incheie in baza H.C.L. nr., dupa cum urmeaza:

I. Partile contractante

Intre Municipiul Timișoara prin Primar, cu sediul in Timișoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, avind codul fiscal R 14756536, reprezentat prin d-nul Gheorghe Ciuhandu - Primar in calitate de concedent/locator, pe de o parte,

Si

, cu domiciului in Timișoara identificat cu CNP in

calitate de concesionar/locatar, pe de alta parte,la sediul concedentului Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, de comun acord au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se modifica cap.II II. Obiectul contractului de concesiune/inchiriere, dupa cum urmeaza:

,, (1) Obiectul contractului de concesiune/inchiriere este exploatarea terenului, situat in Timisoara, Str.in suprafata de mp, inscris in C.F. nr.Timisoara, nr.topo

, proprietatea, in conformitate cu proiectul cu nr.1850/2011 intocmit de catre SC BLACK LIGHT SRL cu privire la documentatia tehnica de identificare topo cadastrala a parcelelor situate in Calea Martirilor nr.51 (Zona Braytim).

Toate celelalte clauze contractuale ramin neschimbate .

Drept pentru care s-a incheiat azi prezentul act aditional in exemplare,din care

pentru.

CONCEDENT/LOCATOR            CONCESIONAR/LOCATAR

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR,

ING. ADRIAN ORZA

SERVICIUL JURIDIC,

DIRECȚIA PATRIMONIU

DIRECTOR,

EC. MARTIN STAIA

SEF BIROU LICITATII CONTRACTE SAD,

CONSILIER,

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                                      DE ACORD

DIRECȚIA PATRIMONIU                                           P R I M A R

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD                     Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU

NR.

R E F E R A T privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara P-ta 700.

Catre Comisiile Consiliului Local

In evidenta Biroului Licitații Contracte si Spatii cu alta Destinație au fost inregistrate un numar de 7 contracte de inchiriere avand ca obiect inchirierea de terenuri pentru amplasare de constructii cu caracter provizoriu -chiosc (toneta) cu destinatia de vanzare marfuri generale. Contractele au fost incheiate in baza H.C.L.M.T. nr.4/26.01.1999, si prelungite in baza HCL nr.209/26.05.2009 pana la data de 31.12.2009 .

Prin HCL nr.231/28.06.2011 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara P-ta 700, termenul a fost prelungit pana la data de 31.12.2011.

S-au depus 7 cereri de prelungire a contractelor dupa cum urmeaza:

-SC AGIL SRL - DP2011-7421/24.11.2011

-SC YUNELA SRL - DP2011-7276/18.11.2011 si DP2011-7418/24.11.2011

-SC CIRJA SRL - DP2011-7419/24.11.2011

-SC COCKTAIL & VISE CO SRL - DP2011-7420/24.11.2011

-SC TROPIS SRL - DP2011-7422/24.11.2011

-SC TOP-LINE SRL - DP2011-7728/05.12.2011

Institutia Arhitectului Sef prin adresa nr.DP2011-7272/07.12.2012, isi exprima punctul de vedere cu privire la prelungirea contractelor de inchiriere, conform caruia contractele se vor prelungi pe o perioada de 6 luni.

Fata de cele prezentate mai sus,

P R O P U N E M :

Prelungirea prin acte aditionale a contractelor de inchiriere a terenurilor apartinand domeniului public pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Municipiul Timisoara P-ta 700, pe o perioada de 6 luni, respectiv incepand cu 01.01.2012 pana la data de 30.06.2012.

Odata cu aprobarea ,,PUZ 700’’, contractele inceteaza de drept. La incetarea contractului, locatarii sunt obligati sa elibereze terenul, in termen de 30 de zile.

Nerespectarea acestui termen, duce la evacuarea pe cale administrativa de catre Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, pe cheltuiala locatarului.

VICEPRIMAR, ADRIAN ORZA


DIRECTOR, Ec. MARTIN STAIA

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF, ARH.CIPRIAN CADARIU

PT. SEF BIROU, ING. MARIUS VOICU


CONSILIER,

EC. LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53-01 ver.1