Hotărârea nr. 398/2011

398/13.12.2011 privind aprobarea folosintei gratuite a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietatea sau administrarea Municipiului Timişoara, pe parcursul anului 2012, pentru structurile sportive din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 398/13.12.2011
privind aprobarea folosintei gratuite a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietatea sau administrarea Municipiului Timişoara, pe parcursul anului 2012, pentru structurile sportive din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 27198 / 06.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), d) si alin. 6 pct. 6, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba folosinta gratuita de catre structurile sportive din Timisoara, a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietatea sau administrarea Municipiului Timişoara, pentru perioada anului 2012, incepand cu 01.01.2012, pentru asigurarea continuitatii pregatirii sportive si a desfasurarii competitiilor oficiale din calendarele sportive pe anul 2012.

Art. 2: Structurile sportive, respectiv bazele sportive mentionate, care fac obiectul prezentei hotarari de consiliu si activitatile sportive desfasurate in aceste obiective sunt cuprinse in Anexa la prezenta hotarare.

Art. 3: Folosinta gratuita a bazelor sportive se va derula cu respectarea urmatoarelor conditii:
- Municipiul Timisoara asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietate sau administrare, la antrenamentele si competitiile din calendarele sportive ale structurilor sportive;
- structurile sportive au obligatia sa prezinte la începutul fiecărui ciclu competiţional, calendarul activitatilor sportive şi să întocmească împreună cu Serviciul Administrare Baze Sportive programul de folosire a obiectivelor sportive încredinţate;
- structurile sportive vor reprograma antrenamentele sau competitiile oficiale, la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara, în cazurile în care aceasta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de reparaţii curente la obiectivele sportive;
- structurile sportive au obligatia sa respecte Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al obiectivelor sportive. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul ADMINISTRARE PATRIMONIU-

BAZE SPORTIVE

Anexă la HCLMT privind aprobarea folosinței gratuite a obiectivelor cu destinație sportiva (baze sportive) aflate in proprietatea sau administrarea Municipiului Timișoara, pe parcursul anului 2012, pentru structurile sportive din Timișoara

Nr.crt

Structura sportiva

Obiectivul sportiv in folosința

Activitati sportive desfasurate

1

C.S.Scolar nr.1Timisoara sectii club

Complex sportiv ’’Bega’’ ( bazin de inot; sala de gimnastica)

-antrenamente, -pregatire fizica, -competitii din calendarul sportiv

2

Liceul cu Program Sportiv -CSS

Banatul- sectii club

Sala Sporturilor ’’Olimpia’’

Complex sportiv ’’Bega’’

3

C.S.Municipal Timisoara-sectii club

Complex sportiv ’’Bega’’

4

Clubul de Inot Masters Tm

Complex sportiv ’’Bega’’

Programul ’’ Veteranii Masters’’

5

C.S. Universitatea Timisoara-sectii jocuri si discipline individuale

Complex sportiv ’’Bega’’ Sala Sporturilor ’’Olimpia’’

-antrenamente, -pregatire fizica, -competitii din calendarul sportiv

6

Rugby CM UV Timisoara

Complex sportiv ’’Bega’’

-pregatire fizica

7

Baschet Club Timisoara

Sala Sporturilor ’’Olimpia’’

Complex sportiv ’’Bega’’

-antrenamente, -pregatire fizica, -competitii din calendarul sportiv

8

CS BC Danzio Municipal Tm

Sala Sporturilor ’’Olimpia’’

Complex sportiv ’’Bega’’

9

CS BC Timba Timisoara

Sala Sporturilor ’’Olimpia’’ Complex sportiv ’’Bega’’

10

C.S.Scolar Bega Timisoara

Sala Sporturilor ’’Olimpia’’

Complex sportiv ’’Bega’’

11

C.S.Timisoara

Sala Sporturilor ’’Olimpia’’

12

SC Politehnica SA Timisoara

Baza de antrenament stadion

-antrenamente, -pregatire fizica, -competitii din calendarul sportiv pentru echipele: FC Politehnica; Poli II si Centrul de Copii si Juniori

13

Asociatia Judeteana de Fotbal Timis

Sala Sporturilor ’’Olimpia’’

competitii din calendarul sportiv

14

Asociatia Judeteana de Box Timis

Sala Sporturilor ’’Olimpia’’

Director Direcția Patrimoniu,

Pt. Sef Serviciu,

Mihai Costa


Martin Staia

ROMÂNIA                          APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                         PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul ADMINISTRARE PATRIMONIU- GHEORGHE CIUHANDU

BAZE SPORTIVE

SC2011- 27198 / 06.12.2011________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara; internet: www.primariatm.ro

privind aprobarea folosintei gratuite a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietatea sau administrarea Municipiului Timișoara, pe parcursul anului 2012, pentru structurile sportive din Timișoara

In perioada cuprinsa intre anii 2007-2011, Municipiul Timisoara a alocat contributii financiare pentru sustinerea activitatii sportive a structurilor sportive, reprezentand jocuri sportive si discipline sportive individuale, la nivel de seniori si juniori. Acestea au fost acordate anual prin contractele de asociere incheiate intre parti, aprobate prin hotarari de consiliu local. Referitor la utilizarea bazelor sportive, contractul de asociere cu fiecare structura sportiva a cuprins urmatoarele clauze:

  • - Municipiul Timisoara asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (sali de sport) aflate in proprietate sau administrare, la antrenamentele si competitiile din calendarele sportive ale structurilor sportive ;

  • - structurile sportive sa prezinte la începutul fiecărui an competițional, calendarul competițional și să întocmească împreună cu Serviciul Administrare Baze Sportive programul de folosire a obiectivelor sportive încredințate ;

  • - structurile sportive sa respecte Regulamentul de Ordine și Funcționare al obiectivelor sportive.

Intrucat la finele anului 2011 expira toate contractele de asociere cu structurile sportive si intocmirea de noi contracte de asociere va fi posibila numai dupa aprobarea bugetului local pe anul 2012, pentru asigurarea continuitatii pregatirii sportive si a desfasurarii competitiilor oficiale din calendarele sportive pe anul 2012, propunem aprobarea folosintei gratuite de catre structurile sportive din Timisoara, a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietatea sau administrarea Municipiului Timișoara, pentru perioada anului 2012, incepand cu 01.01.2012.

Structurile sportive, respectiv bazele sportive mentionate, care fac obiectul proiectului de hotarare si activitatile sportive desfasurate in aceste obiective sunt cuprinse in anexa la proiect. Folosinta gratuita a bazelor sportive se va derula cu respectarea urmatoarelor conditii:

  • - Municipiul Timisoara asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietate sau administrare, la antrenamentele si competitiile din calendarele sportive ale structurilor sportive ;

  • - structurile sportive au obligatia sa prezinte la începutul fiecărui an competițional, calendarul activitatilor sportive și să întocmească împreună cu Serviciul Administrare Baze Sportive programul de folosire a obiectivelor sportive încredințate ;

  • - structurile sportive vor reprograma antrenamentele sau competitiile oficiale, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara, în cazurile în care aceasta organizează acțiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de reparații curente la obiectivele sportive ;

- structurile sportive au obligația sa respecte Regulamentul de Ordine și Funcționare al obiectivelor sportive.

Avand in vedere cele mentionate, inaintam pentru aprobare, prezentul referat si proiectul de hotarare.

Viceprimar, Adrian Orza


Director executiv Directia Patrimoniu, Martin Staia

Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu


Pt.Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-

Baze sportive,

loan Mihai Costa


Avizat juridic,