Hotărârea nr. 397/2011

397/13.12.2011 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr. 5A
Hotararea Consiliului Local 397/13.12.2011
privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr. 5A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-27019/05.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Luând în considerare art. 84 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
Având în vedere Documentaţia tehnică nr. 106/2010, elaborată de S.C. AB-CAD S.R.L. privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr. 5A;
Ţinând seama de adresele Serviciului Juridic cu nr. SJ2011-4509/23.11.2011, Serviciului Administrare Fond Funciar nr. DP2010-6598/30.07.2010, Direcţiei Patrimoniu nr. DP2010-6598/27.07.2010;
Având în vedere Cererea S.C. AB-CAD S.R.L. cu nr. DP2010-6598/23.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr. 5A, înscris în CF nr. 415710 Timişoara, CF vechi nr. 9341, top 17525/1, 17526/1 conform Documentaţiei tehnice nr. 106/2010 întocmită de către S.C. AB-CAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară revin beneficiarului.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef - Serviciul Bancă de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timiţoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- S.C. AB-CAD S.R.L. Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU SAP-BAZE SPORTIVE Nr. SC2011-27019/05.12.2011

APROBAT, PRIMAR


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT

Privind dezmembrarea ( apartamentarea ) imobilului situat în Timișoara, str. Gh. Barițiu nr. 5A

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, material privind dezmembrarea ( apartamentarea ) imobilului situat în Timișoara, str. Gh. Barițiu nr. 5A conform Documentației tehnice nr. 106/2010 elaborată de SC AB CAD SRL, imobilul înscris în CF nr. 415710 Timișoara, CF vechi nr. 9341, top 17525/1, 17526/1.

Având în vedere adresa Serviciului Juridic nr. SJ2011-4509/23.11.2011 prin care ne solicită să facem demersurile necesare pentru executarea de urgență a Sentinței Civile nr. 190/2011;

Având în vedere adresa Serviciului Administrare Fond Funciar nr. DP2010-6598/30.07.2010 și adresa Serviciului Administrare Imobile nr. DP2010-6598/27.07.2010 prin care se certifică că imobilul nu este revendicat;

Având în vedere cererea depusă de SC AB CAD SRL de înaintare a documentației de apartamentare a imobilului situat în str. Gh. Barițiu nr. 5A;

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local care să aprobe apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Gh. Barițiu nr. 5A, înscris în CF nr. 415710 Timișoara, CF vechi 9341, conform Documentației nr. 106//2010 întocmită de SC AB-CAD SRL.

Viceprimar,

Ing. Adrian Orza


Direcția Patrimoniu Director, Ec. Martin Staia


Birou Administrare Imobile Ing. Călin Pîrva

Avizat

Serviciul juridic

Jr. Mirela Lasuschevici

Red: BI. 2ex.


Cod. FP53-01, ver 1