Hotărârea nr. 396/2011

396/13.12.2011 privind respingerea atribuirii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS, cu destinatia de sediu partid
Hotararea Consiliului Local 396/13.12.2011
privind respingerea atribuirii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS, cu destinatia de sediu partid


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2011 - 000032/02.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere procesul verbal al sedinţei din data de 03.02.2011 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.07.2008 ;
Având în vedere solicitarea Partidului Conservator inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 000032/10.01.2011.
Având în vedere art. 21 alin. 1 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 59/01.03.2011 privind respingerea atribuirii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS, cu destinatia de sediu partid;
Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.12.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS, cu destinatia de sediu partid, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 38 Timisoara, nr. top. 332, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren, in poprietatea Statului Roman, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre Partidul Conservator - Filiala Judeţeană Timiş cu destinatia de sediu partid.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Partidului Conservator - Filiala Judeteana Timis;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROU LICITATII CONTRACTE SAD

NR. DP2011 - 000032/02.12.2011

REFERAT

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Tmisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 38 Timisoara, nr. top. 332, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren este in poprietatea Statului Roman, este neinchiriat si nu a fost revendicat in baza Legii nr. 10/2001.

PARTIDUL CONSERVATOR - FILIALA JUDETEANA TIMIS , prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 000032/10.01.2011 solicita atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1.

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale prevede la art. 21 alin. (1) faptul ca „ Autoritățile administrației publice centrale și locale asigură cu prioritate, în termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora..”

In sedinta din data de 03.02.2011 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a analizat situatia spatiului din Timisoara str. Augustin Pacha ( fosta Rodnei ) nr. 1, prezentandu-se atat solicitarea Partidului Conservator cat si faptul ca dl. Juganaru Adrian a solicitat atribuirea spatiului potrivit dispozitiilor Legii nr. 341/2004, pe rolul instantelor de judecata fiind Dosar PMT nr. 81/2011.

Comisia a avizat intocmirea unui proiect de hotarare pentru atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Augustin Pacha ( fosta Rodnei ) nr. 1 catre Partidul Conservator cu destinatia de sediu partid politic.

Proiectul de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 38 Timisoara, nr. top. 332, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren, in poprietatea Statului Roman, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre Partidul Conservator - Filiala Județeană Timiș cu destinatia de sediu partid, a fost respins prin Hotarerea Consiliului Local nr. 50/01.03.2011.

Din evidenta computerizata rezulta faptul ca Dosarul Serviciului Juridic nr. 81/2011 avand ca obiect actiunea d-lui Juganaru Adrian pentru obligarea institututiei noastre la atribuirea SAD situat in str.Rodnei nr.1- str.Carusso nr.2 a fost finalizat prin respingerea actiunii beneficiarului Legii nr. 341/2004.

Avand in vedere cele prezebntate,

PROPUNEM :

Emiterea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a unei hotarari prin care sa se aprobe atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Tmisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 38 Timisoara, nr. top. 332, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren, in poprietatea Statului Roman, pe baza de contract de închiriere, pe o perioada de 5 ani catre PARTIDUL CONSERVATOR -FILIALA JUDETEANA TIMIS cu destinatia de sediu partid.

VICEPRIMAR

DIRECTOR

ec. Martin Staia


ing. Adrian Orza

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

ing. Voicu Marius

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC