Hotărârea nr. 394/2011

394/13.12.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, la preţul de 93.700 euro.
Hotararea Consiliului Local 394/13.12.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, la preţul de 93.700 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-26649/30.11.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2011-7173 din 15.11.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu de către Laichici Doru-Andrei, în calitate de mandatar al proprietarului tabular, Szilagyi Rozalia, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial, înscris în C.F. nr. 402478-C1-U1 (conversie a C.F. nr. 134562-Timişoara), nr. topo. 12214/X, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr. 15, la preţul de 93.700 euro;
Având în vedere Adresa nr. 2187 din 10.11.2011, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-6528 din 24.11.2011, primită de la Direcţia Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2011-7173 din 25.11.2011, primită de la Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea Spaţiului Comercial înscris în C.F. nr. 402478-C1-U1 (conversie a C.F. nr. 134562-Timişoara), nr. topo. 12214/X, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr. 15.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Domnului Laichici Doru-Andrei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-26649 din 30.11.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, la prețul de 93.700 euro.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.DP2011-7173 din 15.11.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către Laichici Doru-andrei, în calitate de mandatar al prorietarului tabular, Szilagyi Rozalia, prin care solicită ca, Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial, înscris în C.F. nr.402478-C1-U1(conversie a C.F. nr.134562-Timișoara), nr. topo.12214/X, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, la prețul de 93.700 euro;

Având în vedere adresa nr.2187 din 10.11.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra Spațiului Comercial, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, inclus în Situl urban ”Vechiul cartier Iosefin”, cod TM-s-B-06098, poz.63, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 24.11.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra Spațiului Comercial, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15;

Având în vedere adresa nr.DP2011-7173 din 25.11.2011, primită de la Direcția Economică, prin care ne informează că, nu există prevederi bugetare, în bugetul aprobat pe anul 2011, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Cod FP 53-01, ver.1

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea Spațiului Comercial, înscris în C.F. nr. 402478-C1-U1 (conversie a C.F. nr.134562-Timișoara), nr. topo.12214/X, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, la prețul de 93.700 euro.

DIRECTOR, Ec. Martin Staia

P. ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53-01, ver.1