Hotărârea nr. 393/2011

393/13.12.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 393/13.12.2011
privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2011-26444/28.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;
Având în vedere OUG 19 / 07.03.2009 , pentru modificarea şi completarea OUG 34 / 2006.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Caietul de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara prin procedura de licitaţie publică, şi amplasamentele pentru toalete ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărări se încredinţează Serviciul Locuinţe-Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT, PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Nr.SC 2011-                         Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU

CAIET DE SARCINI

privind achiziția serviciului

“Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Închirierea și întreținerea de toalete ecologice mobile pe raza Municipiului Timișoara în locațiile cuprinse în anexa 1 a prezentului caiet de sarcini.

Numărul de toalete ecologice care face obiectul prezentei proceduri de achiziție este de minim 103 bucăți/lună , acestea putând fi suplimentate în funcție de nevoile achizitorului, la un maxim de 135 bucăți/lună pe perioada contractului.

Serviciile de întreținere de la un minim de 32.136 servicii la un maxim de 62.120 servicii pe perioada acordului cadru.

Autoritatea contractantă dorește închirierea de cabine de toalete ecologice precum și a serviciilor de întreținere a acestora, în scopul asigurării igienei în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din Municipiul Timișoara, pe tot parcursul anului, cu precădere în sezonul cald și în perioadele cu festivități la care Municipiul Timișoara este organizator, coorganizator sau partener la organizarea de evenimente.

2.CANTITATEA PRESTAȚIEI

 • 2.1 Pentru asigurarea condițiilor zilnice de igienă în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din Municipiul Timișoara, trebuiesc instalate, puse în funcțiune, întreținute și curățate de trei ori pe săptămână cabinele de toalete ecologice.

 • 2.2 Locațiile cabinelor de toaletă ecologice sunt stabilite în anexa 1 prin ordinele de lucru emise de achizitor, în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din municipiul Timișoara. Numărul acestor locații, poate fi majorat la solicitarea achizitorului, scrisă sau telefonică, după necesități, ori de câte ori este cazul.

 • 2.2 Montarea cabinelor se va face de către prestator pe cheltuiala sa, în punctele stabilite de achizitor.

 • 2.3 Cabinele de toalete ecologice vor fi instalate pe tot parcursul anului, cu precădere în sezonul cald sau în perioadele cu festivități și vor fi menținute în stare de igienă de către prestator.

 • 2.4 În funcție de bugetul alocat de evenimentele care pot apărea, sau de necesitățile din teren, achizitorul poate solicita prestatorului schimbarea locației și a numărului de cabine de toaletă instalate față de cel specificat mai sus la punctul 1 (amplasarea unui număr diferit de cabine de toaletă în anumite perioade).

 • 2.5 Vidanjarea, întreținerea și asigurarea condițiilor de igienă a cabinelor de toaletă de către prestator se va face de trei ori pe săptămână, la fiecare cabină de toaletă, ,de la data instalării acestora, iar în anumite perioade și pentru anumite locații specificate, la solicitarea achizitorului, aceste operații pot fi suplimentate.

Menționăm că serviciile efectuate cu o frecvență de șase ori pe săptămână la locațiile specificate în anexa 1, sunt prevăzute în numărul maxim de servicii suplimentare care se pot efectua.

 • 2.6 Operațiunile de întreținere și asigurarea condițiilor de igienă a cabinelor de toaletă presupun efectuarea următoarelor acțiuni:

 • -   vidanjare rezervor dejecții

 • -  înlocuire substanță activă parfumată care dezinfectează, descompune și macerează materiile fecale

 • -   spălare interioară cu jet de înaltă presiune

 • -   ștergere interior cabină

 • -   spălare pisoar

 • -  parfumare pereți cabină / sau înlocuire pastile dezodorizante

 • -  înlocuire hârtie igienică.

3.SPECIFICAȚII TEHNICE

 • 3.1 Primăria Municipiului Timișoara dorește amplasarea de toalete ecologice cu îndeplinirea următoarelelor condiții :

 • -   cabina de toaletă trebuie să fie dotată :

o ușă cu încuietoare cu semn alternativ ocupat/liber (sau similar) o pisoar o cu pompe recirculabile o cu sistem de aerisire ;

 • -  cabina de toaletă nu trebuie să fie dependentă de sistemul de canalizare și alimentare cu apă al orașului ;

 • -   cabinele de toaletă vor fi dotate cu instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate astfel încât să nu polueze solul, apele, sau aerul;

 • -   cabinele de toaletă să fie noi, solid ancorate;

 • -  cabina de toaletă trebuie să impiedice contactul vizual cu rezervorul de dejecții, să nu permită tegumentelor să sară din bazinul de stocare a dejecțiilor în timpul utilizării ;

 • -  suport pentru hârtie igienică ;

 • -  scaunul toaletei să fie prevăzut cu capac rabatabil;

 • -  podea antiderapantă ;

 • -  obiectele sanitare vor fi menținute în permanentă stare de funcționare, luându-se toate măsurile în acest sens ;

 • -   se va efectua dezinsecție profilactică ;

 • -  cabinele de toaletă vor avea dotarea specifică prevăzută în normele de proiectare

 • -  cabina de toaletă trebuie să fie confecționată din materiale ecologice, materiale rezistente, ușor de întreținut (spălare, dezinfectare) , cu suprafețe netede și colțuri rotunjite pentru evitarea eventualelor accidente ;

 • -  cabina de toaletă va trebui să asigure o astfel de utilizare încât să nu producă disconfort (miros, vectori, estetic) ;

 • -   cabinele vor fi semnalizate adecvat și vor fi retrase de la trotuar ;

 • -  se interzice amplasarea cabinelor de toaletă în zona fronturilor vizibile ale clădirilor declarate monumente istorice sau de arhitectură

 • -  amplasarea, montarea și întreținerea cabinelor de toaletă se va face fără distrugerea pavimentului.

Dimensiuni minime :

 • -  Lățime interior : 1,00 x 1,00 m

 • -  Inălțime în interior : 2,20 m

 • -  Capacitate rezervor dejecții : 200 litri

 • 3.2 Prestatorul răspunde de calitatea serviciilor pe care le prestează.

Condiții de calitate:

 • -   Cabinele ecologice trebuie să fie menținute zilnic complete, fără elemente lipsă

 • -   Se vor respecta întocmai toate tehnologiile de execuție pentru acest tip de prestație, pentru fiecare tip de cabină folosită, în scopul asigurării condițiilor de igienă, sănătate și de protecție a mediului pe toată durata închirierii cabinelor de toalete ecologice.

 • -  Vor fi utilizate materiale dezinfectante; deodorante, biodegradabile și diferite nuanțe de parfum care spală, dezinfectează, descompun și macerează materiile fecale, având avizul sanitar al Ministerului Sănătății.

 • -   Cabinele trebuie să aiba ușa, pereții, planșeul și platformele curate, spălate și dezinfectate la interior și la exterior

 • -   În exteriorul cabinelor, la loc vizibil, prestatorul va lipi autocolante cu numărul de inventar al platformei, numele prestatorului și telefoanele non-stop ale dispeceratului propriu, pentru a prelua eventualele sesizări ale populației sau ale achizitorului.

 • -   În cazul deteriorării sau dispariției unor părți componente ale toaletelor, prestatorul va lua măsuri de refacere / înlocuire a acestora pe propria cheltuială.

 • 3.3 Prestatorul trebuie să aibă avizul de principiu al Regiei Județene de Apă pentru deversarea dejecțiilor, precum și acordul Agenției Județene de Mediu pentru utilizarea substanțelor biodegradabile ( acordul de funcționare al Agenției Județene de Protecția Mediului conform, OUG 195/2005, completată și modificată de Legea 265/2006/, autorizația de mediu (pe raza mun. Timisoara, in care vor fi prestate serviciile)). Precizăm că potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr.857/30.06.2004 substanțele sau produsele biocide (dezinfectante, antiseptice și decontaminante) necesită avizare.

 • 3.4 Prestatorul va trebui să facă dovada că toaletele ce se vor monta sunt noi.

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Obligațiile prestatorului sunt:

 • b)  Să pună la dispoziția achizitorului numărul de cabine de toalete ecologice solicitate, dotate calitativ și în perfectă stare de funcționare

 • c)  Să asigure transportul și instalarea în locurile stabilite de achizitor a cabinelor de toalete ecologice.

 • d)  Să asigure de trei ori pe săptămână vidanjarea, întreținerea, spălarea și dezinfectarea fiecărei cabine de toaletă pe întreaga perioada contractată, sau zilnic la solicitarea beneficiarului

 • e) Prestatorul răspunde de calitatea serviciilor pe care le prestează

 • f)  Să asigure prestația cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în vigoare pentru activitățile specifice serviciului contractat (a normelor sanitare, de mediu etc.).

 • g)  Să reînnoiască orice autorizație sau document până la termenul legal de expirare al acestora.

 • h)  Să asigure zilnic - în sezonul cald precum și în zilele cu festivități efectuarea de servicii zilnice (de vidanjare, întreținere, spălare și dezinfectare) pentru cabinele de toalete ecologice stabilite de achizitor.

 • i)   Să aibă capacitatea de a deține, instala și de a întreține, la ordinul de lucru al achizitorului, în orice lună a anului, un număr suplimentar de 30 de cabine de toalete ecologice, față de numărul menționat în anexa la prezentul caiet de sarcini.

 • j)   Să instaleze în locațiile indicate prin ordinul de lucru al achizitorului, numărul complet de cabine de toalete solicitate, în termen de maxim 8 ore de la primirea ordinului de lucru.

 • k)  Să prezinte achizitorului, în baza contractului, situații de plată lunare în baza procesului verbal de recepție lunar (Tabel verificare toalete ecologice) încheiat între părți„ precum și orice alte acte necesare justificative cerute de achizitor.

4. PENALITĂȚI. CLAUZE DE REZILIERE

 • 4.1 Pentru fiecare obligație nerespectată și în fiecare zi de constatare se aplică prestatorului penalitatea de 0.1% din valoarea situației de plată lunare.

 • 4.2 În cazul în care în procesul verbal lunar se consemnează de către achizitor, mai mult de 6 puncte de penalitate din cauza exclusivă a prestatorului, pentru nerespectarea obligațiilor menționate mai sus la punctul 2.3 sau stabilite prin caietul de sarcini și contract, achizitorul va aplica procedurile legale pentru rezilierea în cel mai scurt termen a contractului cu prestatorul.

1 punct de penalitate constă 2 reclamații întemeiate într-o perioadă de o lună.

5. ALTE CLAUZE

 • 5.1   Prestatorul va desemna și va aduce la cunoștința achizitorului persoanele de contact din cadrul societății sale care coordonează efectuarea prestației in municipiul Timișoara, precum și persoana împuternicită să semneze și să ștampileze procesele verbale (Tabel verificare toalete ecologice) și situațiile de plată. De asemenea, prestatorul va pune la dispoziția achizitorului numerele de telefon la care pot fi contactate, non-stop, aceste persoane desemnate.

 • 5.2  Prestatorul va asigura pe cheltuiala sa mascarea toaletetelor ecologice prin garduri vii, rasteluri de lemn sau grilaje ornamentale în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate), pentru locațiile situate în zonele afectate de prevederile legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum și zonele de protecție a acestora, aceste locații fiind stabilite de achizitor.

 • 5.3  Amplasarea efectivă a toaletelor ecologice mobile se va face doar în locațiile avizate de către Direcția de Urbanism, ținând cont de spațiul urban în care urmează a fi amplasate.

 • 5.4  Nu se va percepe taxă de utilizare a toaletelor.

 • 5.5  Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a instala în termen de maxim 6 ore de la comanda achizitorului un număr de 30 de cabine de toalete ecologice la care să asigure întreținerea.

 • 5.6  Să instaleze în locațiile indicate de către achizitor, numărul de cabine de toalete solicitate.Să intervină în termen de maxim 4 ore de la primirea oricărei reclamații sau sesizări, telefonice sau scrise, pentru remedierea oricărei avarii, defecțiuni sau vandalizăni la cabinele de toalete ecologice.

6 TERMENUL DE EXECUȚIE

Serviciul se va presta pe o perioadă de 24 luni de la semnarea contractului.

VICEPRIMAR ,

DIRECTOR , Ec. Martin Staia


Ing. Adrian Orza

ȘEF SERVICIU

ing. Otilia Sîrca

Întocmit,

Victor Potop

ANEXA nr.1 la CAIETUL DE SARCINI

privind achiziționarea serviciului

“Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

Nr. Crit.

Locație

Buc

Observații

9

01

Calea Sever Bocu/ str. Armoniei/stație RATT 14

2

02

Cimitir Calea Lipovei

2

03

Calea Aradului/ stație RATT 17

2

04

Parc str.Cugir

2

05

Parcul Bucovinei

2

06

C al eaT orontalului/stațieRATT 4

2

07

Piata Dacia/parcare

2 (6 sevicii/săptămână)

08

Str. Gheorghe Lazăr / stație taxi

2

09

Scuar zona Bucovina

2

10

Biserica Mehala

2

11

Loc joacă str. Macilor/Bogdăneștilor

2

12

Cimitir Mehala/pasaj

2

13

Parc zona Blașcovici

2

14

Biserica Blașcovici

1

15

Parc str.Lisabona/Măslinului

2

16

Parc Sf. Nicolae

2

17

Parc Central

5 (6 sevicii/săptămână) (1 pt. persoane dizabilități)

18

Str.Treboniu Laurean/parcaj

2

19

Cimitir Calea Șagului/str. Vulturilor

2

20

Cimitir Calea Șagului/ aleea Cetinei

2

21

Parc Petofi/RATT

2

22

str Ioan Barac/bd.Dâmbovița/stație RATT 2, 7, 9

2 (6 sevicii/săptămână)

23

Statia Timișoara Nord

2 (6 sevicii/săptămână)

24

spl. Nicolae Titulescu/parcare Elba

2 (6 sevicii/săptămână)

25

Ștrandul Tineretului//stație RATT 11

2

26

str .Gheorghe Adam/ stație RATT 1, 2

2

27

Str. Andrei Șaguna/RATT 1, 2, 43

2

Nr. Crit.

Locație

Buc

Observații

9

28

Parc spl Grivița

2

29

str.Mocioni/Poliție

2

30

Liceul Muzică/biserică

2

31

Parcul Copiilor

2

32

Parcul Poporului

2

33

strT.Grozăvescu/Poșta Mare

4 (6 sevicii/săptămână)

34

scuar Constructorului

2

35

sala Constantin Jude/parcare

2

36

Parc Piața Bihor

2

37

Parc str Inocențiu Klein

1

38

Cimitir Calea Buziașului

2

39

Calea Buzi asului/stație RATT 4, 7, 9

4

40

Spitalul Județean

2 (6 sevicii/săptămână)

41

Bd. Sudului/parc

2

42

str Prezan/parc

4

43

scuar Adolescenței

2

44

Str Naturii/Constantin Brăiloiu

2

45

Cimitir Rusu Șirianu

2

46

scuar Arcidava

2

47

zona Steaua/loc joacă

2

48

Parc str Remus Răduleț

2

VICEPRIMAR

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR Ec. Martin Staia

ȘEF SERVICIU

Ing. Otilia Sîrca

Întocmit

Victor Potop

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL LOCUINȚE

Nr.SC2011- 26444/28.11.2011

Aprobat,

P R I M A R


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția serviciului “Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

Ca urmare a impactului favorabil asupra populației și imaginii orașului în urma inițiativei Primăriei Municipiului Timișoara de a amplasa toalete ecologice pe domeniul public, în scopul asigurării igienei în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din Municipiul Timișoara, pe tot parcursul anului, cu precădere în sezonul cald și în perioadele cu festivități, în zone pietonale de trafic intens, conform solicitărilor venite din partea cetățenilor, a Consiliilor consultative de cartier, a Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și a altor instituții publice ale statului, și datorită faptului că la data de 20.04.2012 expiră contractul anterior, propunem aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a caietului de sarcini în vederea achiziționării prin licitație publică a serviciului “Închirierea și întreținerea toalete ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.


VICEPRIMAR


DIRECTOR


Ing. Adrian Orza


Ec. Martin Staia


ȘEF SERVICIU


Ing. Otilia Sîrca


AVIZAT JURIDIC jurist Mirela Lasuschevici


Întocmit

Victor Potop


Cod FP 53-01 ver.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

Aprobat

P R I M A R

dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


SERVICIUL LOCUINȚE

Nr.SC2011-26629/30.11.2011

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ pentru stabilirea criteriile de calificare privind atribuirea contractelor de servicii de închiriere și întreținere toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara

1. Capacitatea tehnică

 • 1.1 Listă cu serviciile prestate în ultimii 3 ani

 • 1.2 Experiență similară :

Se solicită îndeplinirea și finalizarea cu succes în ultimii 3 ani a cel puțin unuia sau a mai multor contracte care au avut ca obiect servicii de închirierea și întreținerea toaletelor ecologice cu o valoare de minim 1.200.000 lei fără T.V.A.

Se va prezenta o fișă de experiență similară completată cu informațiile relevante pentru autoritatea contractantă privind contractul menționat, însoțită de procesele verbale de recepție a serviciilor, semnate de comisia de recepție a beneficiarului de contract și recomandarea/certificarea de bună execuție din partea beneficiarului/clientului respectiv și/sau Certificatul privind îndeplinirea obligațiilor contractuale specificate la articolul art 97a1 din HG 925/2006.

Se vor prezenta de asemenea, obligațiile contractuale în desfășurare.

Aceste cerințe sunt necesare pentru:

 • -  a putea identifica corect operatorul economic și pentru a cunoaște posibilitățile reale de verificare ulterioară a operatorului

 • -  a confirma capacitatea ofertantului de a finaliza un contract de valoare estimată cu respectarea normelor în vigoare.

 • -  a elimina riscul de neîndeplinire a contractului


Recomandările din partea altor beneficiari/clienți trebuie să precizeze cel puțin următoarele aspecte:

 • - Modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv;

 • - Dacă pe parcursul execuției lucrărilor au fost înregistrate:

 • - neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări;

 • - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a contractantului;

 • - recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Această cerință, completează solicitarea autorității contractante, menționată mai sus, îndeplinirea acestei cerințe de către operatorii economici va demonstra comisiei de evaluare experiența similară a ofertantului și respectiv modul în care au fost duse la îndeplinire obligațiile contractuale, eliminându-se astfel, pe cât posibil riscul de neîndeplinire a contractului de lucrări.

1.3 Resurse umane :

Ofertantul va prezenta informații referitoare la pregătirea profesională (studii și calificare) a persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii Ofertantul va trebui să aibă la dispoziție minim 4 persoane.

Ofertantul va asigura personalul calificat necesar pentru prestarea serviciul de instalare și întreținere toalete ecologice.

Cerința este conformă cu cantitatea de servicii ce trebuie prestată zilnic, astfel încât să fie asigurat un minim obligatoriu de personal necesar realizării serviciilor specifice la calitatea solicitată de către autoritatea contractantă.

 • 1.4 Dotare tehnică : Ofertantul va prezenta o declarație referitoare la echipamentele tehnice necesare prestării serviciului care face obiectul prezentei note justificative, respectiv:

  • -  minim 3 de autospeciale-vidanje cu sistem de vidanjare și spălare cu presiune necesare efectuării serviciilor periodice de vidanjare și igienizare,

  • -  un sistem GPS care va trebui să fie instalat pe fiecare mașină, pentru

  urmărirea și  monitorizarea electronică prin GPS a serviciului de

  vidanjare, igienizare și spălare periodică.


Cerința privind utilajele este conformă cu minimul necesar pentru a putea instala și întreține minimul de toalete ecologice care face obiectul prestației.

1.5 Standarde de asigurare a calității:

Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atestă respectarea de către ofertant a standardelor de asigurare a calității pentru execuția de servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, conform ISO 9001, ISO 14001, se vor prezenta copii ale certificatelor, sau echivalent.

Această cerință va demonstra faptul că operatorul economic îndeplinește standardele de calitate în ceea ce privește prestarea serviciilor de închiriere și întreținere toalete ecologice, conform specificațiilor tehnice existente în caietul de sarcini.

VICEPRIMAR ,

DIRECTOR ,

Ec. Martin Staia


Ing. Adrian Orza

ȘEF SERVICIU

ing. Otilia Sîrca

întocmit,

Victor Potop