Hotărârea nr. 391/2011

391/13.12.2011 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia - anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006
Hotararea Consiliului Local 391/13.12.2011
privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia - anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. AS110092515/07.12.2011 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap aprobat de Primarul Municipiului Timiţoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonoma de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 525/16.12.2008 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 454/15.12.2009 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 525/16.12.2008;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/20.12.2010 privind aprobarea prelungirii Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/15.12.2009;
Având în vedere adresa nr. 18306/06.12.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara. şi Hotărârea nr.113/06.12.2011 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. d) si alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Convenţiei-anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2012-31.12.2012.
Art. 2: Se aprobă tariful de 3,95 lei/km, fără T.V.A, necesar pentru activitatea de transport adaptat realizat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2012.
Art. 3: Se aprobă încheierea actului adiţional la Convenţia - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timişoara din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara .
Art. 5: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţiii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL TIMISOARA                     APROBAT

Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara         PRIMAR

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.AS110092515/07.12.2011

REFERAT

Privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția-anexă la H.C.L. nr.592/19.12.2006, încheiată între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara,

Prin H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 a fost aprobată Convenția de colaborare între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara, începând cu data de 01.01.2007.

Articolul 2 din Convenția - anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 menționează: ,,Convenția se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul părtilor și cu aprobarea Consiliului Local Timișoara.”

Prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 s-a aprobat încheierea unui Act adițional de prelungire, modificare și completare a Convenției - anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006, pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008. Prin H.C.L.M.T nr. 525/16.12.2008 Convenția - anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2009 până la data de 31.12.2009. Prin H.C.L.M.T nr. 454/15.12.2009 Convenția - anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an respectiv din 01.01.2010 pâna la data de 31.12.2010 iar prin H.C.L.M.T. nr. 459/20.12.2010 Convenția -anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 a fost prelungită pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011.

În baza prevederilor art. 8 din Actul adițional la Convenția - anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/2006 aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 care menționează: ,,Prezenta convenție poate fi modificată sau completată numai prin acordul scris al părților și după aprobarea Consiliului Local Timișoara. Modificările sau completările aduse de una dintre părți, vor fi notificate celeilalte părți cu 30 zile înaintea supunerii spere aprobarea Consiliului Local Timișoara.” Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap a notificat Regiei Autonome de Transport Timișoara intenția de a prelungi perioada de colaborare. În urma acestei adrese Regia Autonomă de Transport Timișoara a comunicat serviciului nostru, prin adresa nr. 18306/06.12.2011 și înregistrata la Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara sub nr. AS 110092466/07.12.2011, intenția de majorare a prețului de închiriere a microbuzurilor marca Mercedes Benz Sprinter de la valoarea de 3, 41 lei fără T.V.A., la valoarea de 3,95 lei făra T.V.A.

Regia Autonomă de Transport Timișoara justifică tariful propus de 3,95 lei/km fără T.V.A., ca urmare a indicelui de creștere a prețurilor de consum aferent perioadei ianuarie 2009 - octombrie 2011. Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara prin hotărârea 113/06.12.2011 a aprobat tariful de 3,95 lei/km, hotărâre transmisă și înregistrată la Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara sub nr. AS110092511/07.12.2011.

Având în vedere cele mai sus enunțate propunem prelungirea Convenției -anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2012-31.12.2012, precum și modificarea tarifului prevazut, incepand cu data de 01.01.2012, care va fi de 3,95 lei/km fără T.V.A.

Anexăm prezentului referat, în copie xerox, adresa Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap nr. AS92313/02.12.2011, adresele nr. 18306/06.12.2011 și Hotărârea nr.113/06.12.2011 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara. .

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală;

Urmare a celor mai sus prezentate

PROPUNEM:

  • 1. A se aproba prelungirea, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2012-31.12.2012, a Convenției încheiate între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara, anexă la H.C.L. nr.592/19.12.2006, cu modificările și completările ulterioare.

  • 2. Modificarea tarifului pe km parcurs de la 3,41 lei făra TVA la 3,95 lei/ km, fără TVA.

  • 3. A se aproba încheierea unui act adițional de modificare a Convenției - anexă la H.C.L. nr. 592/2006.

Viceprimar,

Adrian Orza

Director executiv adjunct Gabriela Cristina Curuț

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

Sef Serviciu

Daniela Lung

Inspector de Specialitate Elisabeta Bunget

Șef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici

Cod FP 53-01, Ver.1

Anexă la Hotărârea nr________________ din_______________

ACT ADIȚIONAL

La Convenția - anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006

9

Între

  • 1. Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Dorobanților, nr.11/A cod fiscal 13251063, reprezentat prin doamna Daniela Lung - Șef Serviciu

și

  • 2. Regia Autonomă de Transport Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerțului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Ioan Goia - Director General și d-na Lăscuț Felicia - Contabil șef,

S-a convenit la încheierea prezentului act adițional la Convenția - anexă la H.C.L. nr.592/2006 privind colaborarea între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru realizarea activității de transport a persoanelor cu dizabilități locomotorii din Municipiul Timișoara:

Art.1. Convenția - anexă la H.C.L.M.T nr. 592/2006 se prelungește pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2012 până la data de 31.12.2012.

Art.2. Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timișoara, potrivit art. 6 din Convenție, se modifică, începând cu data de 01.01.2012 și este de 3,95 lei/km, fără TVA.

Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenției rămân neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

Șef Serviciu pentru Protecția Persoanelor          Regia Autonomă de

Transport

cu Handicap Timișoara                                    Timișoara

Șef serviciu                                                 Director General

Daniela Lung                                             Ioan Goia

Contabil Șef Lăscuț Felicia

Avizat Juridic


Avizat Juridic