Hotărârea nr. 390/2011

390/13.12.2011 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuitaţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Hotararea Consiliului Local 390/13.12.2011
privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuitaţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.AS 110092507/07.12.2011 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societaţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţamânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.62/01.03.2011 - privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul de calatori în Municipiul Timişoara.
Având în vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;
Având în vedere Adresa nr. 18305/05.12.2011 a Regiei Autonome de Transport Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit.d) şi, alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba plata lunară pentru un numar mediu de 2850 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, începand cu data de 01.01.2012 până la data de 31.12.2012.
Art. 2: Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, insoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, insoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenta acestuia.
Art. 3: Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări şi asistenţă socială în sumă totală de 3.180.600 lei.
Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele menţionate la art. 2 se face pe baza facturii emisa de Regia Autonomă de Transport Timişoara, pana în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.
Art. 5: Persoanele mentionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Carţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de catre Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art.7: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDEȚUL TIMIȘ

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA                      APROBAT

Direcția de Asistență Socială Comunitară a Mun. Timișoara          PRIMAR

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap         GHEORGHE CIUHANDU

Nr.AS110092507/07.12.2011

REFERAT

Privind aprobarea, pentru anul 2012, a modalității de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cuantumul acesteia, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul.”

Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizează: ,,Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane :

a ) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;

b ) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;

c ) însotitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;

d ) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

e ) asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.

Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus menționată ,,Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.”

În acest sens președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) si (2) se asigură din bugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

Tariful stabilit pentru decontarea gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, este de 93 lei aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 62/01.03.2011.

Prin H.C.L.M.T. nr.460/20.12.2010 s-a stabilit modalitatea de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, sub forma unei plăți lunare pentru un numar mediu de 3200 beneficiari ai transportului urban gratuit, la tariful de 93 lei, începând cu data de 01.01.2011 până la data de 31.12.2011.

Având în vedere expirarea termenului pentru care a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 460/20.12.2010, la data de 31.12.2011, Regia Autonomă de Transport Timișoara prin adresa nr. 18305/05.12.2011, înregistrată la Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara sub nr.AS-110092469/07.12.2011, a propus inițierea de către Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap a unui Proiect de Hotărâre pentru perioada 01.01.2012-31.12.2012, precizând totodată și o modalitate de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, sub forma unei plăți lunare pentru un numar mediu de 2850 beneficiari ai transportului urban gratuit, la tariful de 93 lei. Anexăm prezentului referat copia adresei nr.18305/05.12.2011 a Regiei Autonome de Transport Timișoara și copia Hotărârii nr.114/06.12.2011 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală,urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM:

  • 1. A se aproba plata lunară pentru un număr mediu de 2850 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, începând cu data de 01.01.2012 până la data de 31.12.2012.

  • 2. Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul copilului cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezența acestuia.

  • 3. Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, la un tarif de 93 lei aprobat prin H.C.L.M.T. nr.62 /01.03.2011 și se suportă din Bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.15.01 -Ajutor social, în valoare de 265.050/lună, suma anuală de la 01.01.2012 până la 31.12.2012 fiind în valoare totală de 3.180.600 lei.

  • 4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele beneficiare menționate mai sus, se face pe baza facturii emisă de Regia Autonomă de Transport Timișoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

  • 5. Persoanele menționaten la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Viceprimar, Adrian Orza

Director executiv adjunct,

Gabriela Cristina Curuț

Sef Serviciu Juridic, Mirela Lasuschievici


Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara: Sef Serviciu          Inspector de Specialitate

DanielaLung          Elisabeta Bunget

Red./ed 2 ex./M.M.M.

Cod FP 53-01, Ver.1